Министерски съвет
брой: 49, от дата 6.6.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 84 от 31 май 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постанов­ление № 153 на Министерския съвет от 2003 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 31 МАЙ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 93 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 34 и 79 от 2017 г., бр. 37 от 2019 г., бр. 98 от 2020 г. и бр. 2 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „който се внася в Министерския съвет от министъра на труда и социалната политика“ се заменят с „който се изпраща в Министерския съвет“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето внася в Министерския съвет разработените национални програми по чл. 17а, ал. 1, т. 2 от Закона за закрила на детето чрез съответния заместник министър-председател или чрез органа по закрила на детето по чл. 6а, ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 от Закона за закрила на детето, който е с най-много ангажименти по съответната програма.“
§ 2. В чл. 3, ал. 1 думите „дирекция „Социално подпомагане“ се заменят с „кмета на общината или оправомощено от него лице“.
§ 3. В чл. 10 се създава ал. 7:
„(7) Постъпили сигнали по един и същ въпрос, по който има решение, не се разглеждат поотделно, а се присъединяват към първоначалния сигнал, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.“
§ 4. В чл. 16а, ал. 5 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 5. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) През първата година от следосиновителния период посещенията са ежемесечни, а през втората година се осъществяват не по-малко от веднъж на всеки три месеца.“
2. В ал. 5 думите „до 31 декември на съответната година“ се заличават, а накрая се добавя „в едномесечен срок от приключване на годишното наблюдение“.
§ 6. В чл. 46, ал. 4 думите „гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане“ се заменят с „линията на бедност за съответната година, която се определя с постановление на Министерския съвет“.
§ 7. В чл. 47, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. лицето/семейството живее на един адрес с детето, за което полага грижи;“.
§ 8. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „четири“ се заменя с „шест“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Размерът на еднократната помощ по ал. 1 се определя по предложение на социален работник от дирекция „Социално подпомагане“ в съответствие със заложените в плана за действие по чл. 16а, ал. 1 цели и дейности за тяхното постигане и при наличие на:
1. необходимост от оказване на първоначална подкрепа;
2. съдействие и активно участие на родителя в изпълнение на плана за действие по чл. 16а, ал. 1;
3. изводи и препоръки в доклада по чл. 22 в случаите, когато лицето/семейството ползва социална услуга;
4. други обстоятелства, имащи значение за интереса на детето и за постигане на целите на плана за действие.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „10-кратния размер на гарантирания минимален доход“ се заменят с „2-кратния размер на линията на бедност за съответната година“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 9. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и на ненавършилите пълнолетие деца е по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход“ се заменят с „на ненавършилите пълнолетие деца, както и на навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, е по-нисък от размера на линията на бедност за съответната година“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „4-кратния размер на гарантирания минимален доход“ се заменят с „1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година“;
б) в т. 2 думите „3,5-кратния размер на гарантирания минимален доход“ се заменят с „размера на линията на бедност за съответната година“;
в) в т. 3 думите „4-кратния размер на гарантирания минимален доход“ се заменят с „1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Размерът на месечната помощ по ал. 2 не може да бъде по-малък от 50 на сто от максималния размер, определен в ал. 2, т. 1, 2 или 3.“
§ 10. В чл. 50, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „4-кратния размер на гарантирания минимален доход“ се заменят с „1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година“.
2. В т. 2 думите „3,5-кратния размер на гарантирания минимален доход“ се заменят с „линията на бедност за съответната година“.
3. В т. 3 думите „4-кратния размер на гарантирания минимален доход“ се заменят с „1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година“.
§ 11. В чл. 51 думите „120 на сто от гарантирания минимален доход“ се заменят с „30 на сто от линията на бедност за съответната година“.
§ 12. В чл. 52, ал. 3 думите „на данните от акта за раждане на детето и“ се заличават.
§ 13. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставянето помощта може да се изплати незабавно след издаването на заповедта по чл. 53.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 14. В чл. 57в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „трудовото възнаграждение“ се заменят с „възнаграждението“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Месечното възнаграждение по ал. 2 не се изплаща на професионалното приемно семейство, когато:
1. настаняването на дете е прекратено и приемното семейство е изразило желание да не се настанява друго дете за неопределен период от време;
2. приемното семейство е заличено от Регистъра на утвърдените приемни семейства по чл. 31, ал. 3 от Закона за закрила на детето;
3. настаняването на дете е прекратено след установени пропуски при изпълнението на задълженията на приемното семейство, но тези пропуски не са предпоставка за заличаване на приемното семейство от Регистъра на утвърдените приемни семейства по чл. 31, ал. 3 от Закона за закрила на детето.“
§ 15. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 съюзът „и“ след думите „услуги за деца“ се заменя със запетая, а накрая се поставя запетая и се добавя „и на юридически лица, работещи с деца“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 16. Член 65 се изменя така:
„Чл. 65. (1) Националната информационна система по чл. 17а, ал. 1, т. 9 от Закона за закрила на детето е интегрирана информационна инфраструктура, която се състои от функционални и системни модули, интеграции и бази данни.
(2) Функционалността на Националната информационна система осигурява данни за разработване, наблюдение, анализ и контрол на изпълнението на национални и регионални програми по чл. 17а, ал. 1, т. 2 от Закона за закрила на детето чрез събиране, обработка и съхранение на информацията по чл. 17а, ал. 1, т. 9 от Закона за закрила на детето.
(3) За целите на функционирането на Националната информационна система органите по чл. 6, т. 3 от Закона за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане предоставят на Държавната агенция за закрила на детето данни, съдържащи се в информационните им системи, бази от данни и/или регистри в съответствие с изискванията за защита на личните данни.
(4) Обхватът на обмена на предоставяните данни по ал. 3 и начинът им на обмен се определят със споразумения, сключени между председателя на Държавната агенция за закрила на детето и органите по ал. 3.
(5) Органите по чл. 7, ал. 5 от Закона за закрила на детето са длъжни да предоставят данните по чл. 17а, ал. 1, т. 9 от Закона за закрила на детето в съответствие с определения обхват в споразумението между съответния орган и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
(6) Всички органи, които събират и поддържат данните по чл. 17а, ал. 1, т. 9 от Закона за закрила на детето, са длъжни да ги предоставят в актуално състояние с цел правилното функциониране на Националната информационна система.
(7) Националната информационна система създава и поддържа функционалности за анонимизиране или псевдонимизиране на данни, като редът за прилагане на тези функционалности се определя със заповед на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
(8) Като част от функционалността на Националната информационна система може да бъде осигурена и възможност за предоставяне на вътрешноадминистративни услуги.“
§ 17. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. (1) Националната информационна система може да осигурява обмен на информация с други регистри и бази данни чрез средствата на системната интеграция или чрез ресурсите, осигурявани от Министерството на електронното управление.
(2) Националната информационна система може да осигурява и интеграция с други информационни системи, поддържани от Министерството на електронното управление, с информационни системи на органите по чл. 6, т. 2 и 3 от Закона за закрила на детето, както и с други органи, когато закон предвижда това в съответствие с изискванията за защита на личните данни.
(3) Интеграцията и обменът на информация по ал. 1 и 2 се реализират по начин, който осигурява актуални и достоверни данни по чл. 17, ал. 1, т. 9 от Закона за закрила на детето от системите, регистрите и базите данни, необходими за реализиране и анализиране на програмите по чл. 17а, ал. 1, т. 2 от Закона за закрила на детето.“
§ 18. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) На национално ниво председателят на Държавната агенция за закрила на детето ръководи и координира функционирането на Националната информационна система.
(2) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето определя със заповед длъжностните лица от агенцията, които отговарят за правилното функциониране и поддържане на Националната информационна система.
(3) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето определя със заповед длъжностните лица от агенцията, които имат право на достъп до Националната информационна система.
(4) Компонентите на Националната информационна система оперират в Държавния хибриден частен облак, поддържан от Министерството на електронното управление.“
§ 19. В чл. 68 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „номер 116 111“ се добавя „и интегрирана система за обслужване на повиквания към Националната телефонна линия за деца 116 111“.
2. В ал. 2 след думите „национално покритие“ се поставя запетая и се добавя „на разположение е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата“.
§ 20. В чл. 74 ал. 2 се изменя така:
„(2) Служителите на Държавната агенция за закрила на детето, отговарящи за администрирането и мониторинга на работата на центъра по чл. 69, ал. 1 при Националната телефонна линия за деца 116 111, изготвят месечни и тримесечни анализи и обобщен годишен анализ за повикванията, консултациите и оказаната психологическа помощ от служителите на центъра по конкретни случаи с деца, който представят на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.“
§ 21. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните допълнения:
1. В т. 10:
а) създава се нова буква „п“:
„п) средства, които детето получава от родителите си;“
б) досегашната буква „п“ става буква „р“.
2. В т. 11 се създава буква „о“:
„о) целевата помощ за отопление по Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика.“
3. Създава се т. 12:
„12. „Настоящ адрес на лицето“ е адресът, на който лицето пребивава.“
§ 22. В приложение № 4 към чл. 20, ал. 2 навсякъде абревиатурата „ЕГН“ се заменя с „дата на раждане“.
§ 23. В приложение № 8 към чл. 52, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „постоянен адрес“ се заменят с „настоящ адрес“.
2. В раздел IV:
а) след думите „живеещите с мен лица“ се поставя запетая и се добавя „включително на детето, за което полагам грижи“;
б) създава се нова т. 15:
„15. средства, които детето получава от родителите си;“
в) досегашната т. 15 става т. 16.
§ 24. В приложение № 9 към чл. 53 думите „постоянен адрес“ се заменят с „настоящ адрес“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. Споразуменията по чл. 65, ал. 4 се сключват в срок до шест месеца от влизането в сила на това постановление.
§ 26. Започнатите и неприключени до датата на влизане в сила на това постановление производства по предоставяне на финансови помощи и средства се довършват при новите условия.
§ 27. До 30 юни 2023 г. финансовите помощи и средства, отпуснати преди 31 май 2023 г., се изменят служебно от дирекции „Социално подпомагане“, като размерите на помощите и средствата се определят в съответствие с това постановление.
§ 28. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2023 г.
Министър-председател: Гълъб Донев
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
4382