Комисия за регулиране на съобщенията
брой: 49, от дата 6.6.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.43


Решение № 139 от 11 май 2023 г. за изменение и допълнение на Правилата за свободно използване на радиочестотния спектър

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 139 от 11 май 2023 г.
за изменение и допълнение на Правилата за свободно използване на радиочестотния спектър
(обн., ДВ, бр. 92 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 9 и 55 от 2022 г.)
На основание чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 36, ал. 3 и 4 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В § 2 от допълнителните разпоредби се създават точки т. 22 и 23:
„22. Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2307 на Комисията от 23 ноември 2022 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1791 по отношение на определянето и предоставянето на радиочестотните ленти 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz и 5470-5725 MHz в съответствие с техническите условия, определени в приложението.
23. Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2324 на Комисията от 23 ноември 2022 г. за изменение на Решение 2008/294/ЕО2 с цел включване на допълнителни технологии за достъп и мерки за предоставянето на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Съюза.“
§ 2. В приложение № 2.3 „Устройства за широколентов пренос на данни“ към чл. 3, ал. 2 таблици 4, 4а и 4б се изменят така:
 

 

1 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/179 на Комисията от 8 февруари 2022 г. относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително локални мрежи с достъп чрез радиовръзка и за отмяна на Решение 2005/513/ЕО.
2 Решение на Комисията от 7 април 2008 г. относно хармонизираните условия за използване на радиочестотния спектър за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Общността.
„Таблица 4

 
Параметър
Описание
Коментар
Нормативна част
 
1
Радиослужба
Подвижна
 
2
Приложение
Системи за безжичен достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLANs)
 
3
Радиочестотна лента
5150-5250 MHz
Разрешава се използването на закрито, включително за съоръжения в пътни превозни средства, влакове и въздухоплавателни средства и за ограничено използване на открито.
При използване на открито не се разрешава прикрепване към неподвижна външна антена, неподвижна инфраструктура или към външния корпус на пътните превозни средства.
Разрешава се използването на радиочестотна лента 5170-5250 MHz за безпилотни летателни системи (БЛС).
4
Разпределение на каналите
 
 
5
Модулация/Широчина на заеманата честотна лента
 
 
6
Посока/Разделяне
 
 
7
Предавателна мощност/Плътност на мощността
200 mW максимална средна e.i.r.p.;
40 mW максимална средна e.i.r.p. за съоръжения във влакови вагони със затихване средно по-малко от 12 dB;
40 mW максимална средна e.i.r.p. за съоръжения в пътни превозни средства;
10 mW/MHz максимална спектрална плътност на средната e.i.r.p. за всяка честотна лента от 1 MHz.
Средната стойност на e.i.r.p. се отнася за e.i.r.p. по време на предаване на радиоимпулс, която съответства на най-високата мощност, ако се прилага управление на мощността.
 
8
Достъп до канала и правила за заемането му
Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, осигуряващи подходящо ниво на работните показатели, така че да са спазени съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или части от тях, препратки към които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз във връзка с Директива 2014/53/ЕС, са описани съответни методи, трябва да се осигури ниво на работните показатели, което е най-малко еквивалентно на осигуряваното от тези методи.
 
 
 
9
Разрешителен режим
 
 
 
10
Допълнителни съществени изисквания
 
 
11
Допустими честотни планирания
 
 
Информативна част
12
Планирани промени
 
 
 
13
Позоваване
БДС EN 301 893
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-17
2022/179/EC, както е изменено
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03
 
14
Номер на нотификацията
 
 
15
Забележка
Използване на закрито се определя като използване в затворено пространство, което ще осигури необходимото затихване, за да се улесни споделеното ползване с други радиослужби.
 

Таблица 4а

 
Параметър
Описание
Коментар
Нормативна част
1
Радиослужба
 
Подвижна
 
2
Приложение
Безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN)
 
3
Радиочестотна
лента
5250-5350 MHz
Разрешава се използването на закрито само в сгради.
Не се разрешава използването на съоръжения в пътни превозни средства, влакове и въздухоплавателни средства и използване за безпилотни летателни системи (БЛС).
Разрешава се използването на WAS/RLAN в големи въздухоплавателни средства в съответствие с Регламент (ЕС) 1321/2014 (с изключение на вертолети с повече от един двигател) до 31 декември 2028 г.
Не се разрешава използването на открито.
4
Разпределение на каналите
 
 
 
5
Модулация/Широчина на заеманата честотна лента
 
 
 
6
Посока/Разделяне
 
 
 
7
Предавателна мощност/Плътност на мощността
200 mW максимална средна e.i.r.p.;
10 mW/MHz максимална спектрална плътност на средната e.i.r.p. за всяка честотна лента от 1 MHz;
100 mW максимална средна e.i.r.p. за WAS/RLAN в големи въздухоплавателни средства в срок до 31 декември 2028 г.
Използва се управление на мощността на предавателя (TPC), което трябва да осигурява средно фактор на смекчаване от най-малко 3 dB спрямо максимално допустимата изходна мощност на системите или ако не се използва управление на мощността на предавателя, максимално допустимата средна e.i.r.p. и съответната средна плътност на e.i.r.p. се намаляват с 3 dB.
Средната стойност на e.i.r.p. се отнася за e.i.r.p. по време на предаване на радиоимпулс, която съответства на най-високата мощност, ако се прилага управление на мощността.
8
Достъп до канала и правила за заемането му
Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, като например DFS и TPC, осигуряващи подходящо ниво на работните показатели, така че да са спазени съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или части от тях, препратки към които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз във връзка с Директива 2014/53/ЕС, са описани съответни методи, трябва да се осигури ниво на работните показатели, което е най-малко еквивалентно на осигуряваното от тези методи.
Използва се динамичен избор на честота (DFS), който е описан в Препоръка ITU-R M. 1652-1, за да се гарантира съвместимост на работата със системите за радиоопределяне. Механизмът за DFS трябва да гарантира, че вероятността за избор на даден канал е една и съща за всички налични канали в радиочестотните ленти 5250-5350 MHz и 5470-5725 MHz.
Механизмът за DFS трябва също така да осигурява средно почти равномерно разпределение на натоварването на спектъра. WAS/RLAN трябва да използват DFS, осигуряващ намаляване на радиосмущенията на радара поне толкова ефективно, колкото DFS, както е описано в БДС EN 301 893 V2.1.1. Настройките (хардуер и/или софтуер) на WAS/RLAN, свързани с DFS, не следва да са достъпни за потребителя, ако промяната на тези настройки би довела до несъответствие на WAS/RLAN с изискванията за DFS. Това включва:
– потребителят да няма право да променя държавата на експлоатация и/или работната честотна лента, ако в резултат на това радиосъоръжението не би отговаряло на изискванията на DFS, и
– да не се приема софтуер и/или фърмуер, които водят до това оборудването да не отговаря на изискванията за DFS.
 
9
Разрешителен режим
 
 
 
10
Допълнителни съществени изисквания
 
 
 
11
Допустими честотни планирания
 
 
Информативна част
12
Планирани промени
 
 
13
Позоваване
БДС EN 301 893
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-17
2022/179/EC, както е изменено
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03
 
14
Номер на нотификацията
 
 
15
Забележка
Използване на закрито се определя като използване в затворено пространство, което ще осигури необходимото затихване, за да се улесни споделеното ползване с други радиослужби.
 

Таблица 4б

 
Параметър
Описание
Коментар
Нормативна част
1
Радиослужба
Подвижна
 
2
Приложение
Безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN)
 
3
Радиочестотна лента
5470-5725 MHz
Разрешава се използването на закрито и на открито.
Разрешава се използване на съоръжения в пътни превозни средства само за устройства WAS/RLAN, работещи в подчинен режим, контролирани от неподвижно устройство WAS/RLAN с функционални възможности за динамичен избор на честотата (DFS), работещо в основен режим.
Не се разрешава използването на съоръжения във влакове и въздухоплавателни средства и използване за безпилотни летателни системи (БЛС).
Разрешава се използването на WAS/RLAN в големи въздухоплавателни средства в съответствие с Регламент (ЕС) 1321/2014 (с изключение на вертолети с повече от един двигател) в радиочестотни ленти 5470-5600 MHz и 5650-5725 MHz до 31 декември 2028 г.
 
4
Разпределение на каналите
 
 
5
Модулация/Широчина на заеманата честотна лента
 
 
6
Посока/Разделяне
 
 
 
7
Предавателна мощност/Плътност на мощността
1 W максимална средна e.i.r.p.;
200 mW максимална средна e.i.r.p. за съоръжения в пътни превозни средства;
50 mW/MHz максимална спектрална плътност на средната e.i.r.p. за всяка честотна лента от 1 MHz;
100 mW максимална средна e.i.r.p. за WAS/RLAN в големи въздухоплавателни средства в радиочестотни ленти 5470-5600 MHz и 5650-5725 MHz в срок до 31 декември 2028 г.
Управление на мощността на предавателя (TPC) трябва да осигурява средно фактор на смекчаване от най-малко 3 dB спрямо максимално допустимата изходна мощност на системите; или, ако не се използва управление на мощността на предавателя, максимално допустимата средна e.i.r.p. и съответната средна плътност на e.i.r.p. се намаляват с 3 dB.
Средната стойност на e.i.r.p. се отнася за e.i.r.p. по време на предаване на радиоимпулс, която съответства на най-високата мощност, ако се прилага управление на мощността.
8
Достъп до канала и правила за заемането му
Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, като например DFS и TPC, осигуряващи подходящо ниво на работните показатели, така че да са спазени съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или части от тях, препратки към които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз във връзка с Директива 2014/53/ЕС, са описани съответни методи, трябва да се осигури ниво на работните показатели, което е най-малко еквивалентно на осигуряваното от тези методи.
Динамичен избор на честота (DFS) е описан в Препоръка ITU-R M. 1652-1, за да се гарантира съвместимост на работата със системите за радиоопределяне.
Механизмът за DFS трябва да гарантира, че вероятността за избор на даден канал е една и съща за всички налични канали в радиочестотните ленти 5250-5350 MHz и 5470-5725 MHz.
Механизмът за DFS трябва също така да осигурява средно почти равномерно разпределение на натоварването на спектъра. Мрежите WAS/RLAN трябва да използват DFS, осигуряващ намаляване на радиосмущенията на радара поне толкова ефективно, колкото DFS, както е описано в БДС EN 301 893 V2.1.1. Настройките (хардуер и/или софтуер) на WAS/RLAN, свързани с DFS, не следва да са достъпни за потребителя, ако промяната на тези настройки би довела до несъответствие на WAS/RLAN с изискванията за DFS. Това включва:
– потребителят да няма право да променя държавата на експлоатация и/или работната честотна лента, ако в резултат на това оборудването не би отговаряло на изискванията на DFS, и
– да не се приема софтуер и/или фърмуер, които водят до това оборудването да не отговаря на изискванията за DFS.
9
Разрешителен режим
 
 
10
Допълнителни съществени изисквания
 
 
11
Допустими честотни планирания
 
 
Информативна част
12
Планирани промени
 
 
13
Позоваване
БДС EN 301 893
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-17
2022/179/ЕС, както е изменено
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03
 
14
Номер на нотификацията
 
 
15
Забележка
 
 

§ 3. В приложение № 5 „Радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) и на борда на плавателни съдове (MCV услуги)“ към чл. 3, ал. 2 таблица 1 се изменя така:
„Таблица 1

 
 №
Параметър
Описание
Коментар
 
1
Радиослужба
Подвижна
 
Нормативна част
2
Приложение
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства
(MCA услуги)
Минималната височина над земята за всяко предаване от функционираща MCA система трябва да бъде 3000 метра.
3
Радиочестотна лента
1710-1785 MHz (предаване)
1805-1880 MHz (приемане)
GSM 1800 и LTE 1800 (честотно разделяне на каналите (FDD) в съответствие със стандартите, публикувани от Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI).
5G NR non-AAS (неактивна антенна система) в съответствие със стандартите за 5G NR, публикувани от ETSI.
1920-1980 MHz (предаване)
2110-2170 MHz (приемане)
UMTS 2100 (честотно разделяне на каналите (FDD) в съответствие със стандартите, публикувани от ETSI.
4
Разпределение на каналите
 
 
5
Модулация/Широчина на заеманата честотна лента
 
 
6
Посока/Разделяне
 
 
 
7
Предавателна мощност/Плътност на мощността
Максимална e.i.r.p. на системата извън въздухоплавателното средство
(dBm/канал)
Максимална e.i.r.p. извън въздухоплавателното средство от крайно устройство, намиращо се на борда
При експлоатация бордовата базова станция (ВS) трябва да ограничава предавателната мощност на всички мобилни крайни устройства за GSM, предаващи в обхвата 1800 MHz, до номинална стойност 0 dBm/200 kHz на всички етапи на комуникация, включително при първоначалния достъп. При експлоатация бордовата BS трябва да ограничава предавателната мощност на всички мобилни крайни устройства за LTE, предаващи в обхвата 1800 MHz, до номинална стойност 5 dBm/5 MHz на всички етапи на комуникация. При експлоатация бордовата BS трябва да ограничава предавателната мощност на всички мобилни крайни устройства за UMTS, предаващи в обхвата 2100 MHz, до номинална стойност –6 dBm/3,84 MHz на всички етапи на комуникация, а максималният брой потребители следва да не надвишава 20.
При експлоатация бордовата базова станция трябва да ограничава предавателната мощност на всички мобилни крайни устройства за 5G NR, предаващи в обхвата 1800 MHz, до номинална стойност 5 dBm/канал на всички етапи на комуникация, включително при първоначалния достъп.
Височина над нивото на земната повърхност, над която се намира във всеки един момент въздухоплавателното средство (m)
NCU (1)
 
900 MHz
бордова ВS за GSM и LTE
1800 MHz
бордова ВS
за 5G NR с non-AAS
1800 MHz
бордова ВS
 за UMTS
и NCU
2100 MHz
GSM 1800
(dBm/
200 kHz)
LTE 1800 (4)
(dBm/
5 MHz)
 
LTE и 5G NR 1800 (3) (5) (6)
(dBm/
5 MHz)
UMTS 2100
(dBm/
3,84 MHz)
1) Бордовата BS не работи в обхват 900 MHz, но е необходим NCU, за да се предотврати свързването на крайни устройства, използващи други MCA канали с наземни UMTS мрежи в обхвата 900 MHz.
2) За широчина на честотната лента на канала, различна от 200 kHz, към стойностите на e.i.r.p. се добавя корекция, която се изчислява по формулата 10 õ log10 (широчина на честотната лента на канала/(200 kHz) dB.
3) За широчина на честотната лента на канала, различна от 5 MHz, към стойностите на e.i.r.p. се добавя корекция, която се изчислява по формулата 10 õ log10 (широчина на честотната лента на канала/(5 MHz) dB.
4) Тези условия се прилагат за експлоатацията на MCA системи, инсталирани до 31 декември 2022 г.
5) Тези условия се прилагат за експлоатацията на MCA системи, инсталирани след 31 декември 2022 г.
6) e.i.r.p. се определя за канал, независимо от използваната широчина на честотната лента на канала, поради факта, че в експлоатация могат да са множество мобилни крайни устройства.
Широчина на честотната лента на канал
 
 
3,84 MHz
200 kHz (2)
5 MHz (3)
3,84 MHz
 
 
 
 
 
3000
–6,2
–13,0
10
1,0
–3,3
1,7
0
3,1
4000
–3,7
–10,5
13
3,5
–1,1
3,9
2
5,6
5000
–1,7
–8,5
15
5,4
0,5
5
4
7
6000
–0,1
–6,9
16
7,0
1,8
5
6
7
7000
1,2
–5,6
18
8,3
2,9
5
7
7
8000
2,3
–4,4
19
9,5
3,8
5
8
7
 
8
Достъп до канала и правила за заемането му
 
 
 
9
Разрешителен режим
 
 
10
Допълнителни съществени
изисквания
До 1 януари 2026 г. опитите на мобилните крайни устройства, приемащи в радиочестотните ленти 925-960 MHz и 2110-2170 MHz в UMTS система, да се свързват към наземни мобилни мрежи UMTS трябва да бъдат предотвратени чрез:
– включването в системата за MCA услуги на модул за управление на мрежата (NCU), който повишава нивото на шум в пътническия салон в радиочестотните ленти за приемане при мобилна връзка; и/или
– екраниране на корпуса на въздухоплавателното средство за допълнително заглушаване на сигналите, постъпващи във фюзелажа и напускащи фюзелажа.
След тази дата операторите на MCA могат да решат да продължат използването на NCU в радиочестотни ленти 925-960 MHz и 2110-2170 MHz за UMTS.
Операторите на МСА услуги могат да решат да въведат NCU и за наземни системи, предоставящи електронни съобщителни услуги в следните радиочестотни обхвати:
460-470 MHz, 791-821 MHz, 925-960 MHz, 1805-1880 MHz, 2110-2170 MHz, 2620-2690 MHz и 2570-2620 MHz.
 
11
Допустими честотни планирания
 
 
Информативна част
12
Планирани промени
 
 
13
Позоваване
БДС EN 301 502
БДС EN 301 511
БДС EN 302 480
БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 908-11
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
БДС EN 301 908-15
БДС EN 301 908-24
БДС EN 301 908-25
или еквивалентни спецификации. 2008/294/ЕО, както е изменено ECC/DEC/(06)07
 
14
Номер на нотификацията
2021/359/BG
 
 
 
15
Забележка
Максимална стойност на e.i.r.p. извън въздухоплавателното средство в случай, че се прилагат NCU и за други наземни системи
Максималните стойности, посочени в таблицата, се отнасят за сумарната стойност на e.i.r.p. извън
въздухоплавателното средство, излъчвана от
NCU във връзка със стойностите за e.i.r.p. на системата, посочени в т. 7.
Височина над нивото на земната повърхност, над която се намира във всеки един момент въздухоплавателното средство (m)
460-470 MHz
791-821 MHz
1805-1880 MHz
2570-2690 MHz
LTE
LTE
GSM и LTE
LTE
dBm/1,25 MHz
dBm/10 MHz
dBm/200 kHz
dBm/4,75 MHz
3000
–17,0
–0,87
–13,0
1,9
4000
–14,5
1,63
–10,5
4,4
5000
–12,6
3,57
–8,5
6,3
6000
–11,0
5,15
–6,9
7,9
7000
–9,6
6,49
–5,6
9,3
8000
–8,5
7,65
–4,4
10,4
 

Председател: Иван Димитров
4377