Министерство на отбраната
брой: 49, от дата 6.6.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.32


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 3.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 3.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
(обн., ДВ, бр. 14 от 2020 г.; изм., бр. 67 и 81 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „повишаване психическата“ се заменят с „поддържане и повишаване психичната“.
§ 2. В чл. 3 думата „психологически“ се заменя с „психосоциален“.
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Основни направления на дейността на специализираното звено и органите по психологично осигуряване са:
1. определяне на психологична пригодност, психични ресурси и потенциал;
2. провеждане на групови и индивидуални психологични интервенции;
3. разработване и прилагане на обучения за повишаване на психологичните умения;
4. разработване и прилагане на превантивни програми;
5. изготвяне на психосоциални анализи, прогнози и стратегии;
6. осъществяване на приложно-изследователска и научна дейност;
7. провеждане на психологично организационно консултиране;
8. разработване и провеждане на психологични изследвания на психосоциални, организационни, групови и индивидуиални процеси и феномени.“
§ 4. В чл. 5, т. 3 накрая се добавя „за добра практика“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 7 се отменя.
2. В т. 8 думите „извън територията на страната“ се заличават.
3. В т. 9 след думите „психосоциалния климат“ се добавя „, психичен и сексуален тормоз на работното място, неравнопоставеност в трудовите права и задължения, включително и по полов признак“, а след думата „психологично“ се добавя „и/или кризисно“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „сержантския“ се поставя наклонена черта и се добавя „старшинския“, думата „професионалния“ се заменя с „професионалните“, а думата „колеж“ се заменя с „колежи“.
2. В т. 3 след думата „разработва“ се добавя „и прилага“.
3. В т. 5 думите „теоретични и научно-приложни разработки по“ се заменят с „приложно-изследователски и научни разработки по организационно-психологични и“.
4. В т. 7 след думите „съответните структури“ се добавя „разработва“ и се поставя запетая, а думата „психодиагностични“ се заменя с „на психологични“.
5. В т. 9 и 12 думите „извън територията на страната“ се заличават.
6. В т. 15 думите „от Министерството на отбраната“ се заменят с „по чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2“, а думите „прояви на психологичен“ се заменят с „психичен“.
7. Точка 16 се изменя така:
„16. изготвя годишен доклад-анализ за дейността си (приложение № 1) и го представя на началника на ВМА;“.
8. Създават се т. 18 и 19:
„18. провежда психологични (организационни, групови и индивидуални) изследвания по актуални проблеми и по проблеми, свързани с психичната готовност и устойчивост на военнослужещите;
19. участва в изготвянето на нормативни актове и методически пособия по проблемите на военната психология и превантивните програми в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.“
§ 7. В чл. 10, т. 2 думите „прояви на психологичен“ се заменят с „психичен“.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „психологично осигуряване в“ се добавя „Командванията на“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. изготвят полугодишен и годишен доклад-анализ за дейността си (приложение № 1) и ги представят на командира;“.
3. В т. 4 и 5 думите „извън територията на страната“ се заличават.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. провеждат психологично консултиране по заявка на семействата на военнослужещите в случаите по чл. 226л от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;“.
5. В т. 7 думите „социално-психологически“ се заменят със „социално-психологични“.
6. В т. 8 и в 9 думите „извън територията на страната“ се заличават.
7. В т. 10 думите „психологично обучение“ се заменят с „обучения в психологични умения“.
8. В т. 13 думите „прояви на психологичен“ се заменят с „психичен“.
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 и 5 думите „извън територията на страната“ се заличават.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. изготвят полугодишен и годишен доклад-анализ за дейността си (приложение № 1) и ги представят на командира/началника;“.
3. В т. 10 думите „извън територията на страната“ се заличават.
4. В т. 12 думите „прояви на психологичен“ се заменят с „психичен“.
5. В т. 13 думите „участващи в операции и мисии извън територията на страната“ се заменят с „в случаите по 226л от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. извършват оценка на психологичната пригодност за обучение на кандидатите за курсанти;“.
2. Създава се т. 2а:
„2а. извършват оценка на психологичната пригодност на кандидати за приемане на военна служба и за приемане на служба в доброволния резерв;“.
3. Точка 12 се изменя така:
„12. изготвят полугодишен и годишен доклад-анализ за дейността си (приложение № 1) и ги представят на началника на военното училище;“.
4. Създава се т. 14:
„14. извършват психологична оценка за военновременна служба на лицата по чл. 57, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България по отделна методика.“
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 9 се изменя така:
„9. изготвят годишен доклад-анализ за дейността си (приложение № 1) и го представят на командира/началника;“.
2. В т. 11 думите „прояви на психологичен“ се заменят с „психичен“.
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „прилагане на“ се добавя „превантивни програми и“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. разработване, адаптиране и стандартизиране на психологичен инструментариум;“.
3. Точка 3 се отменя.
4. Създават се точки 4 – 7:
„4. оценката за психологичната пригодност за военна служба, за служба в доброволния резерв и психологична пригодност за военна служба и обучение на кандидатите за курсанти във висшите военни училища;
5. разработване и прилагане на програми за обучения в психологични умения;
6. психологични изследвания и организационно консултиране, психологични дейности по превенция на психичен и сексуален тормоз на работното място, неравнопоставеност в трудовите права и задължения, включително и по полов признак, водене на преговори и психологична помощ при критични инциденти, бедствия и аварии;
7. изготвяне на психосоциални анализи, прогнози и стратегии.“
§ 13. В чл. 17 думите „извън територията на страната“ се заличават.
§ 14. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Специализираното звено и специализираните органи по психологично осигуряване си взаимодействат по проследяване, психологична диагностика и психологични интервенции на участвалите в операции и мисии.“
§ 15. Заглавието на глава четвърта, раздел II се изменя така:
„Раздел II
Оценка на психологичната пригодност на кандидати за приемане на военна служба“.
§ 16. В чл. 24 думите „и за приемане на служба в доброволния резерв“ се заличават.
§ 17. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „и за приемане на служба в доброволния резерв“ се заличават.
2. В т. 2 думите „интелектуалната сфера“ се заменят със „сферата на мотивацията и нагласите за военна служба“.
§ 18. В чл. 26 думите „и за приемане на служба в доброволния резерв“ се заличават.
§ 19. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „и за приемане на служба в доброволния резерв“ се заличават;
б) в т. 1 думите „и приложение № 3“ се заличават;
в) в т. 2 думите „и приложение № 5“ се заличават;
г) в т. 6 се правят следните изменения и допълнения:
аа) в буква „а“ думите „и служба в доброволния резерв“ се заличават;
бб) в буква „в“ накрая се поставя запетая и се добавя „включително способности и ресурси за субординация“;
вв) в буква „ж“ думите „извън територията на страната“ се заличават;
д) в т. 7 след думата „анализ“ се добавя „и интерпретация“.
2. Aлинея 2 се изменя така:
„(2) За всеки кандидат за приемане на военна служба се изготвя индивидуален протокол с резултатите за оценката на психологичната му пригодност за военна служба. Крайното заключение се оформя чрез отнасяне на кандидата към една от следните две групи:
1. първа група – „психологично пригоден за приемане на военна служба“ – определя се при покриване на психологичните критерии по три и повече от посочените в чл. 25 сфери за психологична оценка на индивидуално ниво;
2. втора група – „психологично непригоден за приемане на военна служба“ – определя се при непокриване на психологичните критерии по три и повече от посочените в чл. 25 сфери за психологична оценка на индивидуално ниво.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 6, изр. първо след думите „три работни дни“ се добавя „от явяването на кандидата“, думите „и приложение № 7“ се заличават, думите „съответното военно окръжие, изпратило кандидата“ се заменят със „съответната структура, изпратила кандидата“. В изр. второ думите „или кандидата за приемане на служба в доброволния резерв“ се заличават, а думите „във военното окръжие, изпратило кандидата“ се заменят с „в съответното военно окръжие“.
5. В ал. 7 думите „и за приемане на служба в доброволния резерв“ се заличават, а след думите „е валидно“ се добавя „от датата на регистриране на протокола“.
6. В ал. 8 думите „или чрез регистъра по чл. 20“ се заличават.
7. Създава се ал. 9:
„(9) Кандидат, който прекъсне процедурата по оценка на психологичната пригодност за военна служба, се определя като: „За кандидата не може да бъде дадено психологично заключение поради неспазване на процедурата от негова страна“.“
§ 20. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Ред и място за провеждане на психологичната оценка на кандидатите за приемане на военна служба:
1. със заповедта за обявяване на вакантни длъжности за приемане на военна служба министърът на отбраната или оправомощените от него длъжностни лица създават организация за провеждане на оценката на психологичната пригодност за военна служба;
2. за военните формирования, където няма специализирани органи по психологично осигуряване и не могат да бъдат осигурени такива, кандидатите за приемане на военна служба се явяват за психологична оценка в специализираното звено по психологично осигуряване;
3. длъжностното лице, отговорно за провеждане на конкурса, организира административно-документалното и материалното осигуряване, свързано с провеждане на психологичната оценка, като за целта осигурява:
а) журнали за вписване на кандидатите за приемане на военна служба съгласно приложение № 8;
б) помещения за попълване на тестовите методики и администриране на процеса;
в) самостоятелни помещения за провеждане на психологичните интервюта;
г) място за обработка на тестовете, анализ и интерпретация на резултатите;
д) компютърна и размножителна техника;
е) необходимия инструментариум на хартиен носител;
4. изготвеният протокол за оценка на психологична пригодност се подписва от специалиста психолог, провел изследването, и се регистрира във военното формирование/структурата съгласно заповедта по т. 1;
5. за кандидатите за приемане на военна служба, които показват проблемни резултати, се провежда обсъждане в екип от двама психолози; протоколът се подписва от психолозите, провели обсъждането, и се регистрира във военното формирование/структурата съгласно заповедта по т. 1;
6. специализираният орган по психологично осигуряване от Министерството на отбраната и специализираното звено оказват методическа помощ на специализираните органи по психологично осигуряване по прилагане на методиката за психологичната оценка на кандидатите за приемане на военна служба.“
§ 21. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Психологичната пригодност за обучение на кандидатите за курсанти във висшите военни училища се извършва съгласно методика, приета на академичен съвет на съответното висше военно училище и утвърдена от министъра на отбраната. Заключението включва оценка на психологична пригодност за обучение във висше военно училище и оценка на психологична пригодност за военна служба.“
§ 22. Създават се чл. 29а и 29б:
„Чл. 29а. Психолозите от военните формирования се запознават с протоколите за оценка на психологичната пригодност на новоназначените в съответните военни формирования военнослужещи.
Чл. 29б. За осъществяване на оценка на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на военна служба специалистите от специализираните органи трябва да преминат на сертифицирано обучение в специализираното звено.“
§ 23. Създава се раздел IIa:
„Раздел ІІа
Оценка на психологичната пригодност на кандидати за приемане на служба в доброволния резерв
Чл. 29в. Основната цел на процедурата по провеждане на оценка на психологичната пригодност за приемане на служба в доброволния резерв е прогнозиране на психичните ресурси и механизми за справяне на кандидатите със специфичните изисквания на службата в доброволния резерв.
Чл. 29г. Оценката на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв се основава на следните сфери на изследване:
1. изследване на когнитивна сфера;
2. изследване на интелектуална сфера;
3. изследване на личностна сфера;
4. изследване на емоционална сфера;
5. изследване на сфера на социалната компетентност.
Чл. 29д. Оценката на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв се извършва от специализираното звено и специализираните органи по психологично осигуряване по утвърдена от министъра на отбраната методика, разработена от специализираното звено.
Чл. 29е. За осъществяване на оценка за психологичната пригодност на кандидатите за служба в доброволния резерв специалистите от специализираните органи трябва да преминат на сертифицирано обучение в специализираното звено.
Чл. 29ж. (1) На кандидатите за срочна служба в доброволния резерв се провежда и оценка за психологична пригодност за военна служба, като едновременно се издават два отделни протокола.
(2) За приемане на срочна служба в доброволния резерв е достатъчно кандидатът да получи само оценка за психологична пригодност за приемане на срочна служба в доброволния резерв.
Чл. 29з. (1) Оценката на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв включва:
1. попълване на декларация за информирано съгласие по отношение на участието на кандидата в процедурата по психологична оценка по образец съгласно приложение № 3;
2. попълване на анкетна карта, включваща информация за социо-демографски данни и образователен ценз по образец съгласно приложение № 5;
3. попълване на психологични тестове;
4. изследване с апаратни методи (при необходимост);
5. обработка на получените от тестовете резултати;
6. провеждане на индивидуално психологично интервю, което изследва следните области:
а) избор, нагласи и мотивация за служба в доброволния резерв;
б) самооценка и взаимоотношения;
в) отношение към армейския контекст, включително способности и ресурси за субординация;
г) адаптивност;
д) работа в екип;
е) стресоустойчивост;
ж) нагласа и психологичен потенциал за активна служба;
7. анализ и интерпретация на резултатите;
8. изготвяне на индивидуален протокол със заключение.
(2) За всеки кандидат за приемане на служба в доброволния резерв се изготвя индивидуален протокол с резултатите за оценката на психологичната му пригодност за служба в доброволния резерв. Крайното заключение се оформя чрез отнасяне на кандидата към една от следните две групи:
1. първа група – „психологично пригоден за приемане на служба в доброволния резерв“ – определя се при покриване на психологичните критерии по три и повече от посочените в чл. 29г сфери за психологична оценка на индивидуално ниво;
2. втора група – „психологично непригоден за приемане на служба в доброволния резерв“ – определя се при непокриване на психологичните критерии по три и повече от посочените в чл. 29г сфери за психологична оценка на индивидуално ниво.
(3) Кандидат, получил оценка „психологично непригоден за приемане на служба в доброволния резерв“, не може да сключи договор за приемане на служба в доброволния резерв.
(4) Данните от психологичната оценка се ползват при спазване на Закона за защита на личните данни.
(5) Протоколите от психологичната оценка се изготвят в срок три работни дни от явяването на кандидата по образец съгласно приложение № 7. Същите се издават в 2 екземпляра от специализираното звено по психологично осигуряване, като първият екземпляр остава към дело, а вторият се изпраща до съответното военно формирование/структура, изпратило кандидата. Специализираните органи по психологично осигуряване изготвят протокола в 3 екземпляра, като първият екземпляр на протокола остава към дело, вторият екземпляр е неразделна част от комплекта документи на кандидата за приемане на служба в доброволния резерв, а третият екземпляр се изпраща за съхранение в съответното военно окръжие.
(6) Заключението по отношение на оценката за психологична пригодност на кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв е валидно от датата на регистриране на протокола за период от 12 месеца за оценените „първа група“ и 6 месеца за оценените „втора група“. След изтичане на посочените срокове кандидатът има право да се яви отново за оценка на психологичната си пригодност.
(7) Изследваният кандидат има право да се информира относно резултатите от проведената оценка на психологичната му пригодност след подаването на писмено заявление до командира/началника/ръководителя на съответното военно формирование/структура, където е проведена същата.
Чл. 29и. Ред и място за провеждане на психологичната оценка на кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв:
1. със заповед относно обявяване на вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв се създава организация за провеждане на оценката на психологичната пригодност;
2. длъжностното лице, отговорно за провеждане на подбора на кандидатите за служба в доброволния резерв или за провеждане на конкурса на кандидатите за служба в доброволния резерв, организира административно-документалното и материалното осигуряване, свързано с провеждане на психологичната оценка, като за целта осигурява:
а) журнали за вписване на кандидатите съгласно приложение № 9;
б) помещения за попълване на тестовите методики и администриране на процеса;
в) самостоятелни помещения за провеждане на психологичните интервюта;
г) място за обработка на тестовете, анализ и интерпретация на резултатите;
д) компютърна и размножителна техника;
е) необходимия инструментариум на хартиен носител;
3. протоколът за оценка на психологична пригодност се подписва от специалиста психолог, провел изследването; за кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв, които показват проблемни резултати, се провежда обсъждане в екип от двама психолози, като протоколът се подписва от психолозите, провели обсъждането;
4. изготвеният протокол се регистрира във военното формирование/структура, където се извършва оценката;
5. специализираният орган по психологично осигуряване от Министерството на отбраната и специализираното звено оказват методическа помощ на специализираните органи по психологично осигуряване по прилагане на методиката за психологичната оценка на кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв.“
§ 24. Заглавието на глава четвърта, раздел III се изменя така:
„Раздел IIІ
Оценка на психологичната пригодност на военнослужещи/резервисти“.
§ 25. В чл. 30 думите „военнослужещия/резервиста на активна служба в доброволния резерв в съответствие с изискванията на военната служба“ се заменят с „военнослужещия/резервиста на служба в доброволния резерв“.
§ 26. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Оценката на психологичната пригодност за военна служба се извършва във ВМА от Постоянно действаща специализирана комисия за оценка на психологичната пригодност на военнослужещи/резервисти, назначена със заповед на министъра на отбраната. Комисията е в състав: председател – специалист от специализираното звено по психологично осигуряване, и членове – психолози от специализираните органи по психологично осигуряване по чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2. Решенията на специализираната комисия се вземат с квалифицирано мнозинство.“
§ 27. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 32. Военнослужещите/резервистите се насочват до комисията по чл. 31 за оценка на психологичната пригодност от командира/началника/ръководителя на военното формирование/структурата, където служи военнослужещият/резервистът, със следните документи:“.
2. В т. 1 думите „подадено по команден ред“ се заличават.
§ 28. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. В срок от десет дни след получаване на документите по чл. 32 председателят на комисията по чл. 31 е длъжен да уведоми командира/началника/ръководителя на военното формирование/структурата за датата на явяване на военнослужещия/резервиста.“
§ 29. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „активна“ се заличава.
2. В ал. 2 думите „специализираната комисия“ се заменят с „комисията по чл. 31“.
3. В ал. 3 думите „за военна служба, в едноседмичен срок“ се заличават, а след думата „заключение“ се добавя „и експертно решение, съдържащо идентично заключение (приложение № 9а)“.
4. В ал. 4 се правят следните допълнения:
а) в т. 1 накрая се поставя наклонена черта и се добавят думите „психологично пригоден за служба в доброволния резерв“;
б) в т. 2 накрая се поставя наклонена черта и се добавят думите „психологично непригоден за служба в доброволния резерв“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) След получаване на протокола от оценката на психологичната пригодност за военна служба/служба в доброволния резерв, командирът/началникът на военното формирование/ръководителят на съответната структура запознава военнослужещия/резервиста със заключението и му връчва експертното решение срещу подпис. При отказ да се приеме експертното решение това се отбелязва върху него и се удостоверява с подписа на двама свидетели, като експертното решение се счита за връчено.“
6. Създава се нова ал. 6:
„(6) Решенията за психологична пригодност на комисията по чл. 31 не подлежат на обжалване по административен ред. Експертното решение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд по постоянен адрес на посочения в акта адресат в 14-дневен срок от съобщаването му.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Резултатите от оценката за психологична пригодност по смисъла на този раздел могат да се използват само като основание за прекратяване на договора за военна служба/служба в доброволния резерв и освобождаване от служба по реда на чл. 162, т. 3 от ЗОВСРБ, чл. 30, т. 11 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 и чл. 59д, т. 6 във връзка с чл. 59б, ал. 1, т. 3 от ЗРВСРБ.“
§ 30. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. психотерапия – индивидуална и групова, а в случаите по чл. 226л от ЗОВСРБ – и семейна;“.
2. Създава се т. 4:
„4. психологично консултиране.“
§ 31. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „системни“ се заличава.
2. В т. 3 думите „извън територията на страната“ се заличават.
§ 32. Заглавието на глава четвърта, раздел V се изменя така:
„Раздел V
Обучения в психологични умения“.
§ 33. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Психологичното обучение“ се заменят с „Обучението в психологични умения“.
2. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
а) в основния текст думите „Психологичното обучение“ се заменят с „Обучението в психологични умения“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. повишаване на социалните умения за работа в мултикултурна и многонационална среда;“
в) в т. 6 думата „психологическа“ се заменя с „психологична“.
3. В ал. 5 думите „психологично обучение“ се заменят с „обучение в психологични умения“.
§ 34. В чл. 38, ал. 1 се създава т. 3:
„3. оптимизиране на личностното функциониране и психичната готовност на военнослужещите.“
§ 35. В заглавието на глава пета думите „извън територията на страната“ се заличават.
§ 36. В чл. 40 думите „извън територията на страната“ се заличават.
§ 37. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „извън територията на страната“ се заличават;
б) в т. 1 думите „извън територията на страната“ се заличават;
в) точка 5 се отменя.
2. В ал. 2 думите „на контингентите“ се заменят със „за участие в операции и мисии“.
§ 38. В чл. 43, ал. 1 думите „извън територията на страната“ се заличават.
§ 39. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „по разпореждане на националния командир изследват“ се заменят с „изследване на“;
б) в т. 2 думата „провеждат“ се заменя с „провеждане на“;
в) в т. 3 думата „провеждат“ се заменя с „провеждане на“;
г) в т. 4 думата „провеждат“ се заменя с „провеждане на“;
д) в т. 5 думата „провеждат“ се заменя с „провеждане на“;
е) в т. 6 думата „подготвят“ се заменя с „изготвяне на“;
ж) в т. 7 думата „подпомагат“ се заменя с „подпомагане“.
2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Когато в състава на контингента няма психолог, дейностите по ал. 1 могат да се извършват от екипи, състоящи се от специалисти от специализираното звено по психологично осигуряване и специализираните органи по психологично осигуряване.“
§ 40. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „извън територията на страната“ се заличават.
2. Точка 5 се отменя.
3. В т. 6 думите „извън територията на страната след завръщането по тяхна заявка“ се заменят с „в случаите по чл. 226л от ЗОВСРБ“.
§ 41. В чл. 48 думата „методика“ се заменя с „методики“, а думите „ , разработена от специализираното звено,“ се заличават.
§ 42. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В т. 2 думата „психологическо“ се заменя с „психологично“.
2. В т. 7 думите „на военнослужещия“ се заличават.
§ 43. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби след думите „чл. 24, ал. 3“ се добавя „и чл. 59б, ал. 4“.
§ 44. В приложение № 1 към чл. 9, т. 16, чл. 11, т. 3, чл. 12, т. 8 и чл. 14, т. 9 се правят следните изменения:
1. Заглавието на раздел III се изменя така:
„III. Обучение в психологични умения“.
2. В раздел IV:
а) в т. 4 думата „психологическа“ се заменя с „психологична“;
б) в т. 5 думата „Психологическа“ се заменя с „Психологична“.
§ 45. В приложение № 2 към чл. 27, ал. 1, т. 1 навсякъде думата „Длъжност“ се заличава.
§ 46. В приложение № 3 към чл. 29з, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения:
1. На ред „Кандидатствам за:“ се добавя:
? доброволен резерв
 ? срочна служба в доброволния резерв“.
2. Навсякъде думата „Длъжност“ се заличава.
§ 47. В приложение № 5 към чл. 29з, ал. 1, т. 2 се създава т. 18:
„18. Вие кандидатствате за:
служба в доброволен резерв ?
срочна служба в доброволния резерв ?“.
§ 48. В приложение № 6 към чл. 27, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думата „Изх.“ се заменя с „Рег.“.
2. Под думите „Протокол за оценка на психологичната пригодност на кандидат за приемане на военна служба“ се добавя „№“.
3. Ред „Кандидатства за длъжност:“ се заличава.
4. На ред „Изпратен от:“ думите „съответната териториална структура за водене на военния отчет“ се заменят с „военно формирование/военно окръжие/структура, изпращаща кандидата за психологично изследване“.
5. На ред „Избор“ думите „извън територията на страната“ се заличават.
6. На ред „Представи и очаквания“ след думите „военната служба“ се добавя „и за участие в операции и мисии“.
7. На ред „ПРОВЕЛ/И ИЗСЛЕДВАНЕТО“ след думите „военното формирование“ се поставя наклонена черта и се добавя „структура“.
8. На ред „Екз. № 2“ след думата „кандидата“ се добавя „за приемане на военна служба“.
§ 49. В приложение № 7 към чл. 29з, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думата „Изх.“ се заменя с „Рег.“.
2. Под думите „Протокол за оценка на психологичната пригодност на кандидат за приемане на служба в доброволния резерв“ се добавя „№“.
3. Думите „Кандидатства за длъжност:“ се заменят със:
„Кандидатства за:
 
   доброволен резерв
 
 
    срочна служба в доброволния резерв“.
4. На ред „Изпратен от:“ думите „съответната териториална структура за водене на военния отчет“ се заменят с „военно формирование/военно окръжие/структура, изпращаща кандидата за психологично изследване“.
5. На ред „Избор“ думите „извън територията на страната“ се заличават.
6. На ред „Представи и очаквания“ се правят следните изменения и допълнения:
а) след думите „доброволния резерв“ се добавя „и активирането му на военна служба“;
б) създава се изречение второ: „В случай на кандидатстване за срочна служба – представи и очаквания за военната подготовка – определяне.“
7. На ред „ПРОВЕЛ/И ИЗСЛЕДВАНЕТО“ след думите „военно формирование“ се поставя наклонена черта и се добавя „структура“.
8. На ред „Екз. № 2“ след думата „кандидата“ се добавя „за приемане на служба в доброволния резерв“.
§ 50. След приложение № 9 се създава приложение № 9a „Експертно решение от оценката на психологичната пригодност за военна служба/за служба в доброволния резерв“:
„Приложение № 9а към чл. 34, ал. 3
ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ
от оценката на психологичната пригодност за военна служба/за служба в доброволния резерв
№ ............/.................... г.
(дата на издаване)
Правно основание: чл. 34 от Наредба № Н-3 от 3.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
Фактическо основание: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(номер на протокола по чл. 34, ал. 3 от Наредба № Н-3 от 3.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия).
Постоянно действащата специализирана комисия за оценка на психологичната пригодност на военнослужещи/резервисти на заседанието си на …………….. г.
обсъди състоянието на:
..............................................., ......................................,
(военно звание)                           (трите имена)
ЕГН ............................., военнослужещ/резервист
                                      (излишното се зачертава)
Постоянен адрес: ..………………………………………………………
С протокол № ................................................... комисията признава,
че лицето ........................................................................................................................ е
                                               (трите имена)
– психологично пригоден за военна служба/психологично пригоден за служба в доброволния резерв
– психологично непригоден за военна служба/психологично непригоден за служба в доброволния резерв.
                                                        (излишното се зачертава)
Експертното решение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му пред съответния административен съд по постоянен адрес на посочения в акта адресат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
………………..................................……….
Получих експертното решение на ………………...…..
(дата)
.....................................................................................
(подпис)             (три имена на военнослужещия/
                        резервиста)
§ 51. В приложение № 10 към чл. 35, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се булет 13:
• „взаимодействие с командирите за овладяване и проследяване;“.
2. Накрая се създава изречение последно:
„След провеждане на кризисната интервенция специалистът, по своя преценка, предлага на командира насочване на военнослужещия/военнослужещите/цивилния служител/цивилните служители към съответните специализирани структури, органи и звена.“
§ 52. В приложение № 11 към чл. 35, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде в приложението след думите „военнослужещия“ или „военнослужещите“ се добавя съответно „цивилния служител“ или „цивилните служители“.
2. В раздел „Психологичен дебрифинг“ думата „Стадии:“ и булетите след нея се заличават.
3. Накрая се добавя:
„Преди провеждането на груповата работа с личния състав специалистът трябва да се запознае с естеството на инцидента и военнослужещите/цивилните служители, които са въвлечени в него, за да определи кой трябва да бъде включен в дебрифинга. Плановете за провеждането на дебрифинга могат да започнат на базата на тази информация.
Важно е да се запомни, че е много вероятно получената в този момент информация да е неточна.
По възможност да се увери, че са осигурени вода и безалкохолни и помещение, в което груповата работа няма да бъде обезпокоявана.
Стадии на провеждане на дебрифинга:
А. Ориентация – Въвежда се личният състав и водещият разяснява процеса на дебрифинг, неговото значение и цели.
Б. Въпроси – Ако групата няма представа какво представлява дебрифинг, може да дадете възможност на участниците да зададат въпроси. Бъдете приемствени към притесненията на военнослужещите/цивилните служители относно естеството на процедурата и съпротивите им.
В. Правила – Полагат се основни правила за групата. Водещият директно търси потвърждение за това, че правилата ще се спазват. Тези правила включват:
(1) Строга конфиденциалност. Можеш да говориш за собствените си чувства и преживявания по-късно, но в никакъв случай за неща, които си казал или чул по време на дебрифинга.
(2) Всички участници присъстват до края.
(3) Това не е критика. Никаква критика по отношение на другите.
(4) Без черен хумор.
(5) С изключение на фактологичната фаза, никой не бива насилен да участва в споделянето. Присъстващите биват окуражени да участват, като се предполага, че това, което споделят, може да е от полза за останалите в облекчаване на тяхната болка.
(6) Не прекъсвайте по възможност.
(7) От всички се иска да останат до края на сесията.
(8) Всеки трябва да поеме отговорност за това, което казва. Информирайте участниците, че не е необходимо да казват каквото и да било, което може да доведе до инкриминация, или да предоставят факти, които трябва или може да бъдат използвани при последващи разследвания.
(9) В стаята няма разпределение по ранг. Всички сме равни.
(10) Нито един член на екипа не може да бъде обект на последващо разследване.
(11) В стаята присъстват единствено военнослужещи/цивилни служители, участвали пряко или непряко в критичния инцидент, и екипът за дебрифинг.
(12) Всякакви други правила, изискани от участниците.
Г. Стадий на фактите – Участниците биват поканени да се представят, да посочат каква роля са имали по време на инцидента, какво са казали, чули, видели или помирисали. Посредством този процес групата се въвежда постепенно и детайлите от събитието, които вероятно са били потиснати, бавно изплуват отново в цялата си живост.
Д. Стадий на размислите – Участниците биват приканени да споделят какво са мислели по време на инцидента. Директни въпроси от рода на: „Спомняш ли си какви бяха мислите ти, когато престана да се държиш като автомат по време на инцидента?“
Е. Реактивен стадий – В тази фаза на участниците се предлага да обсъдят коя част от произшествието е била най-тежка за тях или кое ги е притеснило най-много. Ако произшествието е имало важно от емоционална гледна точка съдържание за тях, това ще стане ясно тук. Трябва да се припомни на участниците, че са направили всичко, което е било по силите им, и при дадените обстоятелства са вземали най-добрите възможни решения.
Ж. Стадий на симптомите – Когато участниците споделят своите реакции, водещият стимулира споделянето на индивидуалното преживяно през езика на симптомите: „Случи ли се нещо необичайно с теб по време на инцидента?“ или „...когато се върна вкъщи?“ или „...в последващите ти действия?“ По този начин групата описва своята собствена версия на синдрома на стресовия отговор, признаците и симптомите на острия стрес.
З. Стадий на обучението – Целта на водещите в този стадий е да бъдат нормализирани реакциите на участниците към инцидента посредством интервенциите от предходните два стадия. Важно е да се отдели достатъчно време, за да се разгледат внимателно реакциите на стрес при критични инциденти. Водещият трябва да подчертае факта, че реакциите, които изпитват участниците, са НОРМАЛНИ реакции на остър стрес.
И. Стадий на възстановяване (RE-ENTRY PHASE) – Обикновено остават незададени разнообразни въпроси, които водещият ще използва, за да може да се направят връзки там, където все още нещата не са изяснени. Тук се говори за бъдещето – семейни очаквания, изисквания на професията, бъдещи планове. Трябва да се предоставят телефонни номера на служби за подкрепа и проследяване. Този стадий по същество служи за психологичен преход към нормалния живот.
Осигурете достатъчно време за дебрифинга. Подсигурете смените да се застъпват. Опитът показва, че дебрифингът може да отнеме от два до шест часа в зависимост от вида на групата и характера на инцидента.“
§ 53. В приложение № 12 към чл. 38, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I:
а) в т. 5 думата „интервенция“ се заменя с „изпепеляване“;
б) след пети булет „стресогенни междуличностни отговорности“ се добавя шести булет:
• „недобра сплотеност в работния колектив;“
в) десети булет се изменя така:
• „чести отсъствия (особено по болест);“
г) единадесети булет се отменя;
д) в четиринадесети булет думите „равнище на“ се заличават;
е) в двадесет и пети булет след думите „медикаментозна злоупотреба“ се добавя „или друга форма на зависимост“.
2. В раздел II, ал. 2, десети булет след думите „прояви на“ се добавя „враждебно и“.
3. В раздел IV думите „- X ревизия“ се заличават.
4. В раздел V, буква „А“, четвърти булет след думите „немотивирана агресия“ се добавя „и враждебност“.
§ 54. В приложение № 13 към чл. 38, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „Превенция на рисковото поведение включва:“ в шести булет думите „експертизно“ и „- промяна“ се заличават.
2. В раздел „Алгоритъм на психологичната дейност при случаи на употреба на алкохол и злоупотреба с наркотични вещества“ в пети булет думите „и груповата“ се заличават.
3. В раздел „Превенция на автоагресивно (суицидно) рисково поведение, подраздел „I. Фактори на средата“ накрая се добавя булет:
• „процеси на дезадаптация и друга психична проблематика“.
§ 55. Приложение № 14 към чл. 40 и 45 се изменя така:
„Приложение № 14 към чл. 40 и 45
Ред за провеждане на дейностите по психологично осигуряване на военнослужещите и контингентите, участващи в операции и мисии
1. Провеждане на психологичен скрининг на предварително номинираните за участие в операция/мисия военнослужещи
Целта на психологичния скрининг е да подпомогне командния състав при идентифициране на военнослужещи, склонни към прояви на дезадаптация и/или на рисково (нежелано) поведение.
Психологичният скрининг се провежда от психолозите на военните формирования по методика, разработена от Специализираното звено по психологично осигуряване. Идентифицираните скрининг положителни военнослужещи се насочват към Специализираното звено по психологично осигуряване за допълнително специализирано изследване.
2. Обучение в психологични умения преди заминаване
Обучението в психологични умения се осъществява от Специализираното звено по психологично осигуряване и/или специализираните органи по психологично осигуряване като част от цялостната програма за обучение на участниците в операции и мисии.
Обучението в психологични умения на контингентите преди заминаване включва:
а) предварителна подготовка, която се провежда съгласно годишния план на военното формирование/структура и се извършва от психолозите на военното формирование;
б) непосредствена специализирана подготовка за конкретната операция и мисия, която се планира с продължителност 6 – 18 учебни часа и се извършва от екип на Специализираното звено по психологично осигуряване и/или специализираните органи по психологично осигуряване.
3. Сертифициране на формированията
Сертифицирането на формированията включва като елементи оценката на психосоциалния климат, взаимоотношенията между различните категории военнослужещи и равнището на групова сплотеност.
Целта на сертифицирането е да се изследва и прогнозира ефективността на военнослужещите за изпълнение на задачите по време на операции/мисии, дори при неблагоприятни за личния състав условия и събития. В състава на комисията по сертифициране се включва и психолог.
Целта на оценката на психосоциалния климат е да подпомогне командния състав за оптимизирането му.
4. Дейностите по психологично осигуряване по време на операции и мисии включват:
4.1. Подпомагане процеса на вземане на решения при критични инциденти.
4.2. Специализирани дейности от психолога в състава на контингента.
4.3. Провеждане на антикризисни интервенции и психологичен дебрифинг (дифузия, демобилизация) след критичен инцидент.
4.4. Доклади с оценка и анализ на психосоциалния климат и психологичното осигуряване по време на изпълнение на задачите на операциите и мисиите.
4.5. Групова работа на прекия команден състав след изпълнение на бойна задача, която има следните цели:
• установяване фактологията на дадено събитие, разискване на различните гледни точки на участниците, подробно разглеждане на всички аспекти от изпълнението на задачата с акцент върху детайлите с цел анализ и извличане на полезни изводи/поуки от практиката;
• емоционална вентилация на участниците, снижаване на психичното напрежение, превенция на боен и кумулативен стрес; свързан е със стремежа за по-успешно справяне със спецификата на поставените им задачи, за редуциране на напрежението, на проявите на стрес и кризи, за превенция и понижаване броя на неприятните и нежелани инциденти.
Време за провеждане на груповата работа:
Груповата работа започва непосредствено след приключване на бойната задача.
Груповата работа се извършва при спазване на следните правила:
• правило за доверителност („тук и сега е мястото да се говори за възникналите трудности“);
• правило „в дискусията всички са равни“;
• правило за реда на изказване (например: по или срещу часовниковата стрелка...).
5. Психологично осигуряване при завръщане на контингентите (военнослужещите) от операции и мисии:
5.1. Психологични изследвания за прояви на професионален и боен стрес и за посттравматична стресова симптоматика сред завърналите се.
Целта на изследванията е ранното и навременно диагностициране на проявите на остър и подостър стрес и планиране на профилактични дейности за превенция развитието на инвалидизиращи посттравматични стресови разстройства.
Непосредствено след завръщането на контингента се провеждат:
• изследвания за диагностициране на вероятни прояви на стресова симптоматика и планиране на профилактични дейности за превенция на развитието на посттравматични стресови разстройства;
• групова психологична работа за подпомагане процесите на емоционално стабилизиране и реадаптация;
• провеждане на антикризисни интервенции при наличието на кризисни събития и/или инциденти по време на операцията и мисията;
• индивидуално психологично консултиране за подпомагане на реадаптацията при индикации и/или заявка от страна на участниците.
Специалистите от Специализираното звено по психологично осигуряване изготвят заключения със съответни указания и препоръки за по-нататъшна психологична работа с военнослужещите, показали прояви на стресова симптоматика. Изготвените заключения се изпращат до командир на структура по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ, ръководител на съответната структура.
5.2. Групова психологична работа за подпомагане процесите на емоционално стабилизиране и реадаптация.
Целта на психологичната работа в този период е да се подпомогне процесът на реинтеграция на военнослужещите към ежедневните дейности в семейството, професията, приятелския кръг и по-широкия социален контекст.
Основните задачи са:
• подпомагане процеса на емоционално отреагиране, преработване, осмисляне и интегриране на преживелищния опит от участие в операции и мисии;
• подкрепяне на реалистичните очаквания и нагласи при срещата с промените, произтичащи от отсъствието и завръщането на военнослужещите в различните системи на функциониране, в които са включени;
• формиране на нагласи и умения за управление и контрол на стреса.
5.3. Провеждане на антикризисни интервенции при наличието на индикации.
5.4. Индивидуално психологично консултиране (при индикации и/или заявка) за реадаптация при завръщане.
Целта е осигуряване на достъпно и конфиденциално психологично пространство за онези участници в операции/мисии, които показват ясни белези на дистрес и/или търсят психологична помощ в процеса на реадаптация към условията на живот и работа след завръщане.
Индивидуалното психологично консултиране се осъществява от Специализираното звено за психологично осигуряване и/или от психолога на военното формирование, в което служи военнослужещият.
5.5. Психолозите във военните формирования провеждат следните дейности по психологичното осигуряване на военнослужещите, участвали в операции и мисии:
• в рамките на третия – четвъртия месец след завръщането – психологично изследване с тестови методики на всички участници и психологично интервю с показалите неблагоприятни резултати; особен акцент да се постави върху участниците, преживели критични инциденти и/или с различни прояви на стрес по време на операцията и мисията, както и военнослужещите, определени в Специализираното звено по психологично осигуряване след завръщане като рискови по отношение на развитието на посттравматично стресово разстройство;
• в рамките на дванадесетия месец след завръщането – само с военнослужещи с обективни данни за нарушено психологично функциониране.
По заявка в посочените изследвания се включват специалисти от Специализираното звено по психологично осигуряване.
За посочените дейности психолозите от военните формирования изготвят писмен анализ, който е неразделна част от доклад-анализа.
След приключване на операцията и мисията командирите следят за прояви на рисково поведение на участниците по посока на дезадаптивно и агресивно поведение, рисково шофиране и ПТП, употреба на алкохол и психоактивни вещества, дисциплинарни нарушения, семейни проблеми. При констатирани промени в поведението и прояви на рисково поведение военнослужещите да бъдат насочвани към съответните психолози, а при констатирана необходимост – към Специализираното звено по психологично осигуряване.
5.6. Психологично консултиране на семейства на участници в операции и мисии в случаите по чл. 226л от ЗОВСРБ.
Тези консултации се провеждат по индивидуална заявка.“
§ 56. В приложение № 15 към чл. 44, ал. 1, т. 6 в раздел III, т. 1 думата „във“ се заменя с „в екипите“.
§ 57. В приложение № 16 към чл. 47 т. 1.2 се изменя така:
„1.2. Членове:
• началник или лекар от медицинския пункт, осигуряващ военното формирование;
• психолог, осигуряващ военното формирование;
• батальонни, ротни или взводни командири.
При необходимост председателят на комисията привлича и други специалисти.“
§ 58. Приложение № 17 към чл. 48 се изменя така:
„Приложение № 17 към чл. 48
Оценка на психосоциален климат във военните формирования
Психосоциалният климат (ПСК) се определя като колективно възприятие на относително стабилните вътрешни аспекти на организацията така, както се преживяват и се описват от нейните членове.
Целта на оценката на ПСК е да се оптимизират командно-лидерските практики по изграждане, поддържане, подобряване и развитие на ефективността във военното формирование/структура.
Профилни области на ПСК:
• Командно-лидерски практики на различните йерархични нива във военните формирования.
• Отразяват качеството на командно-лидерския стил и отношението на колегите и подчинените им военнослужещи към съответното командно ниво – яснота, коректност и ресурсна обезпеченост на заповедите, процедурите по контрол и отчитането на изпълнението на поставените задачи, отвореност на командирите към конструктивни предложения.
• Честота на използването на награди при добро изпълнение на задачите. Адекватност на наказанията при нарушение и/или неизпълнение на задачите.
• Достъпност на командирите във военното формирование за военнослужещи, желаещи да поставят различни проблеми.
• Спазване на уставните изисквания за военна вежливост и дисциплина;
• Политика на кадрово развитие.
• Наличие на обвързаност между ефективното изпълнение на задачите от страна на военнослужещите и перспективите за кадрово развитие. Степен на удовлетвореност от наличието на подобни практики във военното формирование/структура. Степен на удовлетвореност от атестационните процедури.
• Сплотеност на формированието (по хоризонтала или вертикала) и взаимоотношения между военнослужещите.
• Взаимно уважение, вътрешна увереност и доверие между военнослужещите. Липса на „тормоз“ от страна на командирите, както и липса на подобна „практика“ между всички военнослужещи. Ефективни стратегии за справяне на командирите с възникнали проблеми във взаимоотношенията в рамките на военното формирование.
• Удовлетвореност от работата като фактор за ефективно изпълнение на задълженията.
• Заинтересованост на военнослужещите от работата, която вършат, и степен на възприемане на нейната полезност и смисленост. Степен на задоволяване на материалните и духовните потребности на военнослужещите.
• Възприятие за изпълнение на функционалните задължения.
• Възприятие за ниво на безопасност на войнския труд.
• Спазване на инструкциите и правилата за безопасност. Наличие/липса на трудови злополуки и извънредни произшествия.
• Наличие на значителна обща заболеваемост.
• Качество на професионалната подготовка.
• Качество на физическата, специалната и бойната подготовка във военното формирование.
• Ефективност и целесъобразност на планираните и осъществявани от командирите задачи и мероприятия. Съобразност на планираните активности както с целите и задачите на съответното военно формирование, така и с наличните времеви, финансови, материално-технически и човешки ресурси.
• Състояние на необходимите за изпълнението на ежедневните, обучителните и бойните задачи на военното формирование екипировка и осигуряване.
• Състояние и качество на оказваната профилактична и медицинска помощ.
• Възприятие за битови условия и хранене на личния състав.
• Степен на удовлетвореност на военнослужещите от битовите и професионалните условия, както и от качеството на предлаганата храна.
• Съвместни дейности.
• Количеството и разнообразието на спортните дейности във войсковите формирования.
• Превенция на рисково поведение и нарушенията на военната дисциплина.
• Възприятие за злоупотребата с алкохол и употреба на психоактивни вещества.
• Нагласи за работа с разнороден етнически състав от военното формирование.
• Възприятие за равнопоставеност и дискриминация.
• Ниво на професионален стрес.“
Заключителна разпоредба
§ 59. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Димитър Стоянов
4336