Министерски съвет
брой: 76, от дата 27.9.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 241 от 24 септември 2019 г. за приемане на Методика за определяне на линията на бедност за страната

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
за приемане на Методика за определяне на линията на бедност за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Методика за определяне на линията на бедност за страната.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание § 1, т. 17 от Закона за хората с увреждания, чл. 7, ал. 1, т. 9 и чл. 24, ал. 1 от Закона за статистиката и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г. и бр. 1, 3, 12, 46 и 57 от 2019 г.).
§ 2. Методиката за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната, приета с Постановление № 345 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 89 от 2007 г.), се отменя.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
МЕТОДИКА
за определяне на линията на бедност за страната
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С методиката се уреждат редът и начинът за определяне на размера на линията на бедност за страната.
(2) Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.
(3) Размерът на линията на бедност се определя ежегодно с постановление на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.
Раздел II
Ред и начин за определяне на размера на линията на бедност за страната
Чл. 2. (1) Линията на бедност за страната се определя въз основа на данните от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“, ежегодно провеждано от Националния статистически институт (НСИ), съгласно методология на Евростат.
(2) Размерът на линията на бедност за странатасе изчислява по формулата:
LBt+1 = PLSILCt-1 * (PISBt-1/100),
където:
t е текуща календарна година;
t-1 – предходна календарна година;
t+1 – следваща календарна година;
LB – линия на бедност за страната;
PLSILC – линия на бедност на еквивалентна единица според данни от изследването EU-SILC;
PISB – индекс на цените на малка по състав кошница, обявен от НСИ, за декември на година t-1 спрямо декември от предходната календарна година.
(3) Размерът на линията на бедност по ал. 2 за следващата календарна година се определя до 31 август на текущата календарна година и не може да бъде по-малък от определения размер за предходната календарна година.
Чл. 3. Националният статистически институт въз основа на резултатите от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ предоставя на министъра на труда и социалната политика информацията, необходима за изготвяне на предложението за размера на линията на бедност за страната, съгласно чл. 2 и в срока, предвиден в Националната статистическа програма, утвърдена с решение на Министерския съвет.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на методиката:
1. „Линия на бедност“ е монетарен показател за идентифициране на бедните в обществото.
2. „Линията на бедност от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ представлява 60 на сто от медианния общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.
3. „Общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица“ се определя въз основа на еквивалентни скали, които вземат предвид различния състав и брой на лица в домакинството.
4. „Еквивалентна скала“ е съвкупност от низходящо подредени числови стойности, наричани еквивалентни тегла. Еквивалентните тегла са числови стойности, обозначаващи теглото на всеки член от домакинството при определяне на общия нетен еквивалентен доход на домакинството. За изчисляване линията на бедност от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ използваните стойности на еквивалентните тегла са: 1,0 за първото лице, 0,5 за всяко следващо лице на 15 и над 15 години, 0,3 за всяко дете под 14 и на 14 години. Сумата от еквивалентните тегла, съответстващи на всеки член от домакинството според стойностите на еквивалентната скала, представлява eквивалентен размер на домакинството.
5. „Общ разполагаем нетен доход на домакинството“ представлява сумарна величина на всички индивидуални доходи на лицата – членове на домакинството, плюс доходите, получени от домакинството като цяло, намалени с платени данъци, социални осигуровки и трансфери, давани от домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство, разделен на неговия еквивалентен размер, формира общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.
6. Индексът на цените на малката по състав кошница (ИЦМК) се изчислява и публикува от Националния статистически институт. Индексът на цените на малката по състав кошница измерва общото относително изменение на цените на определени социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги, които са от съществено значение за биологичното и социалното съществуване на отделния човек и домакинство със сравнително ниски доходи.
§ 2. Изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ като част от Европейската статистическа система (ESS) предоставя своевременни и съпоставими данни за разпределението на доходите и социалното включване. Наблюдението се осъществява по единна методология, определена с Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) (OB, L 165, 3.07.2003 г.), и осигурява информация за моментното състояние (cross-sectional data) и от повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация.
Преходна разпоредба
§ 3. Линията на бедност за страната за 2020 г. се определя в двумесечен срок след влизането в сила на Методиката за определяне на линията на бедност за страната.
7335