Министерски съвет
брой: 75, от дата 20.9.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 281 от 16 септември 2022 г. за изменение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
за изменение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19, 65 и 66 от 2010 г., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г., бр. 7, 12 и 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г., бр. 41 от 2021 г. и бр. 36, 43 и 53 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 2, на ред „Работна група № 17 думите „Телекомуникации и информационни технологии“ – Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Телекомуникации и информационни технологии“ – Министерството на електронното управление и Министерството на транспорта и съобщенията“.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
6018