Министерски съвет
брой: 75, от дата 20.9.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 279 от 15 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи в размер на 55 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за държавни лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества, за капиталови разходи, както следва:
1. 25 000 000 лв. за строителство на лечебно-диагностичен блок за болнични структури по педиатрични и онкологични специалности в поземлен имот с идентификатор 56784.510.1051 по кадастралната карта на гр. Пловдив, собственост на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ – ЕАД, за нуждите на Южна България, и
2. 30 000 000 лв. за обзавеждане и дооборудване с медицинска техника и апаратура и пускане в действие на разширението на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков“ – ЕАД (предишно наименование „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ – ЕАД).
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.7 и 3.8 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 3.7 и 3.8 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
6002