Министерски съвет
брой: 75, от дата 20.9.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 275 от 15 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 17 500 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. за изплащане на фактически извършени разходи за дейности по издаването на българските документи за самоличност в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на Министерството на вътрешните работи.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата на фактически извършените разходи по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. по „Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи“, бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“.
(2) Със сумата на фактически извършените разходи по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 3 промени по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
5998