Министерски съвет
брой: 75, от дата 20.9.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 274 от 15 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г. в размер 1 900 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 6.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите за персонал по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г. по „Политика в областта на „Други бюджетни програми“, бюджетна програма „Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология“, с 1 900 000 лв.
Чл. 3. Министърът на околната среда и водите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 6.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на околната среда и водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
5997