Министерски съвет
брой: 75, от дата 20.9.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 273 от 15 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2022 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 3 200 000 лв., в т.ч. 2 000 000 лв. за персонал, по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2022 г., както следва:
1. за изграждане на комуникационна и информационна система в Държавна агенция „Национална сигурност“ за обмен на класифицирана информация в реално време – 1 200 000 лв.;
2. за обезпечаване на Държавна агенция „Национална сигурност“ с кадрови ресурс за изпълнение на дейности, свързани с изграждане, поддръжка и развитие на комуникационни и информационни системи, проучване, разработване и внедряване на нови информационни технологии, системи и стандарти за законно прихващане, на технически и комуникационни съоръжения и средства и др. – 2 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 15.1 и 15.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на защитата на националната сигурност“, бюджетна програма „Национална сигурност“, по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2022 г.
Чл. 3. Увеличава утвърдените с чл. 28, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. показатели за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., с 5 691 800 лв., и максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г., с 1 200 000 лв.
Чл. 4. Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 15.1 и 15.2 и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
5996