Министерство на младежта и спорта
брой: 75, от дата 20.9.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.29


Наредба за изменение на Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

 

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Наредба за изменение на Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост (ДВ, бр. 55 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Проекти за финансово подпомагане могат да се подават целогодишно през съответната календарна година.“
§ 2. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на младежта и спорта със заповед назначава експертна комисия, която разглежда и се произнася по проектите. Със заповедта министърът на младежта и спорта утвърждава правила за работата на експертната комисия.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.
§ 4. Неприключилите до влизането в сила на тази наредба производства се довършват по досегашния ред.
Министър: Весела Лечева
5995