Министерство на туризма
брой: 75, от дата 20.9.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.28


Меморандум за разбирателство относно сътрудничеството в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката на Обединените арабски емирства

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ
за разбирателство относно сътрудничеството в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката на Обединените арабски емирства
(Одобрен с Решение № 652 от 4 ноември 2019 г., изменено с Решение № 616 от 26 август 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването – 1 септември 2022 г.)
Преамбюл
Като имат предвид, че Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката на Обединените арабски емирства (наричани по-долу „Страните“) в подкрепа на силните връзки между двете страни и ролята на туризма за свързване на нациите;
В желанието си да подкрепят приятелството и сътрудничеството в туристическата индустрия между двете страни в рамките на съответните национални закони и разпоредби на двете страни,
Страните се споразумяха, както следва:
Член 1
Общи разпоредби
Преамбюлът в този меморандум е неразделна част от него и се чете и тълкува с него.
Член 2
Цел на Меморандума за разбирателство
Страните – в рамките на своята власт – ще координират усилията за постигане на устойчиво развитие на туризма в двете страни, като вземат предвид местните традиции и социални ценности.
Страните ще насърчават прилагането на инициативи за взаимно популяризиране на културно-исторически паметници в двете страни с цел развитие на културен туризъм.
Член 3
Области на сътрудничество между страните
 – Страните ще насърчават обмена на информация и опит в следните области:
1. закони и разпоредби, свързани с туристическите дейности и услуги;
2. администриране на хотели и курорти, както и места за настаняване на туристи;
3. учебни програми и техники за обучение в областта на туризма;
4. туристически данни и статистика;
5. туристически инвестиции, планиране и развитие;
6. лицензиране/регистрация на туристически съоръжения;
7. здравен туризъм;
8. културен туризъм.
 – Страните ще насърчават обмена на медийни публикации, филми и изложби в областта на туризма.
 – Страните ще насърчават обмена на посещения на експерти и представители на медиите в двете страни.
 – Страните ще насърчават представянето на потенциални възможности за туризъм в двете страни.
 – Страните ще насърчават промотирането на взаимни туристически инвестиции в туристически проекти; ще споделят средства за привличане на частни инвестиции в туризма в двете страни и разработване на промоционални планове за такива възможности в двете страни; ще обменят изследователски опит и информация при разработване на проекти и туристически компании; ще насърчават участието в международни туристически и инвестиционни изложби в двете страни в подкрепа на инвестициите в туризма.
 – Страните ще насърчават организирането на съвместни туристически и културни събития и фестивали; ще насърчават участието в изложби, конференции и семинари, провеждани в двете страни в подкрепа на развитието на туризма.
 – Страните ще насърчават популяризирането на възможностите за образование и обучение в областта на туризма – и в двете страни – и ще използват експертен опит в разработването и управлението на специализирани туристически институти.
 – Страните ще насърчават обмена на експертни проучвания и материали, свързани с въпроси от тяхната компетентност в областта на туризма.
 – Страните ще си сътрудничат и ще се координират в международни форуми и организации, свързани с въпросите на туризма, като Световната организация по туризъм на ООН.
Член 4
Изменения на Меморандума за разбирателство
Всяка Страна може да предложи всякакво изменение на този Меморандум по дипломатически път. В случай че другата страна се съгласи с това изменение в писмена форма, то ще е валидно от датата на подписване от надлежно упълномощените страни. Изменението ще се счита за неразделна част от настоящия Меморандум за разбирателство.
Член 5
Валидност, продължителност и прекратяване на действието
1. Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на неговото подписване.
2. Настоящият Меморандум за разбирателство остава в сила за 5 (пет) години от датата на влизането му в сила и автоматично се подновява за подобни периоди, освен ако не бъде прекратен от някоя от Страните с най-малко 6 (шест) месечно писмено предизвестие по дипломатически път.
3. В случай на прекратяване всички разпоредби на този Меморандум за разбирателство ще останат в сила по отношение на програми и проекти, разработени или в процес на разработване, или всякакви нерешени права или спорове, произтичащи от този Меморандум за разбирателство.
Член 6
Права върху интелектуална собственост
 – И двете страни признават и са съгласни, че всяка от тях има своя интелектуална собственост, включително свои бизнес дейности, процедури и разпоредби от датата на влизане в сила.
 – Всички права върху интелектуалната собственост, които се очаква да възникнат в резултат на прилагането на настоящия
 Меморандум, трябва да бъдат договорени между двете страни преди започване на всеки проект или програма.
Член 7
Конфиденциалност
Страните се споразумяват да не използват разменената между тях информация за други цели освен за целите на нейното предназначение и съгласно настоящия Меморандум за разбирателство; двете Страни няма да предават разменената между тях информация на трета страна без писменото съгласие на другата страна.
Член 8
Решаване на спорове
Всеки спор, произтичащ от тълкуването, прилагането или изпълнението на настоящия Меморандум за разбирателство, ще се решава чрез преговори и взаимна комуникация по дипломатически канали.
Член 9
Екземпляри на Меморандума за разбирателство
Настоящият Меморандум е подписан в Абу Даби на 1.09.2022 г. в два оригинални екземпляра на три езика (български, арабски и английски), като всички текстове са еднакво автентични. В случай на различия в тълкуванието английският текст ще вземе превес.
За Министерството на               За Министерството на
туризма на Република                         икономиката на
България:                                  Обединените арабски
Никола Стоянов,                                         емирства:
министър на                                    Абдула Бин Тоук
икономиката                                                Ал Марри,
и индустрията                                        министър на
                                                               икономиката
5945