Министерство на образованието и науката
брой: 75, от дата 20.9.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.12


Меморандум за разбирателство относно сътрудничеството в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Обединените арабски емирства

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МЕМОРАНДУМ
за разбирателство относно сътрудничеството в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Обединените арабски емирства
(Одобрен с Решение № 615 от 26 август 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването – 1 септември 2022 г.)
Преамбюл
Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Обединените арабски емирства, наричани по-долу поотделно „една страна“ и заедно „двете страни“,
Въз основа на принципите на равенство, зачитане и взаимен интерес, както и на желанието на двете страни да укрепят приятелските отношения между двете държави и техните народи и да насърчат взаимното разбирателство и обмен на знания чрез сътрудничество в областта на образованието между двете държави,
Освен това, в съответствие със законите и подзаконовите актове, действащи във всяка страна,
двете страни се споразумяха за следното:
Член 1
Цел
Този Меморандум за разбирателство (МР) има за цел да поощри и развие сътрудничеството в областта на образованието в двете страни.
Член 2
Области на сътрудничество
Двете страни обменят информация и опит в различни области на образованието, включително в следните области:
1. техническо и професионално образование и обучение на учители и специалисти в областта на образованието;
2. оценка на образованието;
3. образователно планиране и научно-изследователска дейност;
4. образование и ръководни умения;
5. създаване и разработване на учебни програми;
6. програма за езиково обучение;
7. проучване признаването на академичните квалификации, придобити в учебните заведения в двете страни;
8. обмен на университетски преподаватели и учени;
9. обмен на ученици и студенти за участие в образователни дейности;
10. обмен на експерти в областта на дигиталното обучение.
Член 3
Изпълнение
Дейностите, споменати в този МР, могат да бъдат изпълнени чрез изготвяне на конкретни програми и проекти между образователните институции на страните или чрез конкретизиране на тези области и проекти в рамките на конкретни дейности чрез отделни споразумения.
Член 4
Право на интелектуална собственост
1. Съгласно националните законодателства и международните споразумения на двете държави страните по МР предприемат необходимите мерки за защита на правото на интелектуална собственост в рамките на настоящия МР.
2. Всички права на интелектуална собственост, притежавани от която и да е страна преди подписването на настоящия МР, които са били оповестени преди подписването на този МР, остават собственост на страната, която ги е оповестила.
3. Двете страни се споразумяха, че всяка интелектуална собственост, която трябва да бъде защитена, може да произтича от дейност, която се извършва съгласно този МР. Двете страни обсъждат условията и механизма за защита на тази интелектуална собственост, споразумяват се за тези условия и документират това в юридически инструмент.
Член 5
Политика на приемащата страна
Всички лица, участващи в дейностите, осъществявани в рамките на този МР, зачитат политическата независимост, суверенитета и териториалната цялост на приемащата държава, не се намесват във вътрешните работи на приемащата страна, за да се избегне всякаква дейност, която е в конфликт с целта на този МР.
Член 6
Уреждане на спорове
Всички спорове, които биха произтекли от тълкувания на този МР, се разрешават по приятелски начин чрез консултации и преговори между страните.
Член 7
Промени
Страните по дипломатически път могат по всяко време да променят със съгласието на двете страни в писмена форма този МР. Това изменение е неразделна част от този МР и влиза в сила на датата, определена от страните.
Член 8
Поверителност на информацията и документите
Страните се ангажират да спазват поверителност на разменените между тях данни, информация и документи. Никоя от страните няма право да използва информацията, данните и документите, които са й били предоставяни от другата страна, с изключение за целите на настоящия МР и след съотнасянето им с другата страна.
Член 9
Кореспонденция
Страните се споразумяват, че всички съобщения, уведомления, свързани с настоящия МР, следва да бъдат в писмен вид на английски език, предадени на ръка или с препоръчана поща на посочения от всяка страна адрес, по факс или електронна поща. Приема се, че цялата кореспонденция, изпратена по факс или електронна поща, ще бъде получавана от другата страна в рамките на четиридесет и осем (48) часа считано от датата на изпращане.
Член 10
Влизане в сила, продължителност и прекратяване
1. Този МР влиза в сила на датата на неговото подписване.
2. Този МР остава в сила за период от три (3) години и ще бъде автоматично подновяван за същите периоди.
3. Този МР може да бъде прекратен от която и да е от страните по всяко време с писмено предизвестие, изпратено по дипломатически път, адресирано до другата страна шест (6) месеца предварително.
4. Прекратяването или изтичането на този МР не засяга валидността и продължителността на всички текущи програми или дейности, изпълнявани съгласно действащия МР, до приключване на тези програми или дейности. 
Член 11
Този МР се подписа в Абу Даби на 1.09.2022 г. в два оригинални екземпляра на български, арабски и английски език, като всеки от тях има еднаква сила. В случай на възникване на разногласия при тълкуването на МР определящ е текстът на английски език.

За Министерството
на образованието и
науката на
Република България:
Николай Минков,
министър на
външните работи
За Министерството
на образованието на
Обединените арабски
емирства:
Сара бинт Юсеф Ал Амири,
държавен министър
на общественото образование и
напредналите технологии

5944