Комисия за финансов надзор
брой: 1, от дата 5.1.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.64


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 9 и 85 от 2004 г., бр. 50 от 2005 г.; попр., бр. 52 от 2005 г.; изм., бр. 7 от 2006 г., изм. и доп., бр. 78 от 2011 г.)
§ 1. В чл.3, ал.1 след думите „пенсионноосигурителното дружество“ се поставя запетая.
§ 2. В чл.5, ал.6, т.3 накрая се поставя запетая и се добавя „като в протокола за съответните лица се отбелязват основанията за отказ или че за тях чрез Националния осигурителен институт са получени заявления по чл.69б, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване“.
§ 3. В чл.6, ал.7 изречение второ се изменя така: „С решението си пенсионноосигурителното дружество отменя отказа, като се произнася със съгласие за промяна на участието на осигуреното лице, или потвърждава отказа на същото основание.“
§ 4. В чл.7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал.2, изречениепърво думите „в срока по ал.1“ се заличават и се създава изречение трето: „Искането трябва да бъде получено в дружеството в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата.“
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
4. В ал.5, т.1 се правят следните изменения и допълнения:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) имената и ЕГН на лицата, за които е получено уведомление от Националната агенция за приходите, че са подали заявления за промяна на осигуряването по чл.4б, ал.1, съответно – чл.4в, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване;“
б) в буква „б“ думите „§ 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на“ се заменят с „чл.69б, ал.7 от“.
5. В ал.7 се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 3 се изменя така:
„3. пенсионноосигурителното дружество е получило от Националната агенция за приходите уведомление за подадено от осигуреното лице заявление за промяна на осигуряването по чл.4б, ал.1, съответно – чл.4в, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. пенсионноосигурителното дружество е получило чрез Националния осигурителен институт заявление по реда на чл. 69б, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.“
6. Създава се нова ал. 8:
„(8) Когато заявление по ал. 7, т. 4 бъде получено в пенсионноосигурителното дружество след датата на уведомяването по ал. 5, т. 1, буква „б“, то уведомява не по-късно от датата по чл. 8, ал. 2 дружеството, в което лицето е подало заявлението си за промяна на участие, за неговите имена и ЕГН и за прекратяването на процедурата.“
7. Досегашната ал.8 става ал. 9 и в нея изречение първо се заличава, а в изречение второ думите „по ал. 7, т. 1 – 3“ се заменят с „по ал. 7, т. 1 и 2“.
8. Създава се ал. 10:
„(10) Уведомяването между пенсионноосигурителните дружества по ал. 5 и 8 се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис.“
§ 5. В чл.8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „изпращат“ се добавя „по електронен път с квалифициран електронен подпис“, а думата „писмена“ се заличава.
2. В ал.7 думите „Писмената информация“ се заменят с „Информацията“.
§ 6. В чл.10, ал.2 думите „и за банковите сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне“ се заличават.
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. в заявлението не е посочено наименованието на предприятието осигурител или във връзка с осигуряването по договора, сключен между него и дружеството, осигуреното лице не е внасяло лични вноски.“
2. В ал. 7 второто изречение се изменя така: „С решениетоси пенсионноосигурителното дружество отменя отказа си изцяло или за част от средствата, като се произнася със съгласие за прехвърляне на средствата или го потвърждава на същото или на друго основание.“
§ 8. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изречение трето се заличава и се създават две нови изречения: „Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се вписват трите имена и единният граждански номер на осигуреното лице. Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката на дружеството в срока по ал. 1.“
2. В ал. 3 думите „в срока по ал. 1“ се заличават и се създава изречение трето: „Искането трябва да бъде получено в дружеството в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата.“
3. В ал. 6 думите „обменят писмена информация“ се заменят с „обменят по електронен път с квалифициран електронен подпис информация“.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „изпращат писмена информация“ се заменят с „изпращат по електронен път с квалифициран електронен подпис информация“.
2. В ал.7 думите „Писмената информация“ се заменят с „Информацията“.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 7 думите „чл. 7, ал. 5“ се заменят с „чл. 7, ал. 5 и 8“;
б) в т. 8 след думите „Националната агенция за приходите“ се добавя „по чл. 7, ал. 6“;
в) точка 12 се изменя така:
„12. дата на нотариалната заверка на заявлението по т. 1, съответно на искането по т. 11, както и данни за лицето, което е извършило нотариалната заверка (име, номер, район на действие и населено място);“.
2. В ал. 4:
а) в т. 7 думите „чл. 7, ал. 5“ се заменят с „чл. 7, ал. 5 и 8“;
б) точка 9 се отменя.
3. В ал.5 т. 11 се изменя така:
„11. дата на нотариалната заверка на заявлението по т. 1, съответно на искането по т. 10, както и данни за лицето, което е извършило нотариалната заверка (име, номер, район на действие и населено място);“.
§ 11. Член 21б се изменя така:
„Чл. 21б. Пенсионноосигурителното дружество, в което е подадено заявление за промяна на участие, съответно – за прехвърляне на средства, съхранява всяко заявление и свързаните с него документи през целия период на съществуване на осигурителното правоотношение с осигурено лице, а в случаите, когато заявлението е било анулирано или процедурата прекратена – за срок не по-малък от две години от датата по чл. 8, ал. 2 или чл. 18, ал. 2.“
§ 12. В преходните и заключителните разпоредби се създава параграф 2а:
„§ 2а. (1) Процедурата за промяна на участието на лице, подало заявление през четвъртото тримесечие на 2015 г., се прекратява, когато пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, получи чрез Националния осигурителен институт заявление по § 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
(2) Процедурата за промяна на участието се прекратява, когато пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, получи чрез Националния осигурителен институт заявление по § 51, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.).
(3) В случаите на получено заявление по ал.1 или 2 пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, вписва това обстоятелство в приемно-предавателния протокол по чл.5, ал.6, т.3, съответно – уведомява пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е подало заявлението за промяна на участие, за неговите имена и ЕГН в срока по чл.7, ал.5 или при условията на чл. 7, ал. 8.“
§ 13. Приложение № 1 към чл.2, ал.1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

ВИЖ приложението

 

§ 14. Приложение № 1а към чл.3, ал.10 се изменя така:
„Приложение № 1а към чл. 3, ал. 10
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

(лого на ПОД)
(наименование на ПОД)
(наименование на фонда)

 

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ... (наименование на ПОД)
Име, презиме, фамилия за ФЛ/наименование и ЕИК за ЮЛ
Размер на участието в капитала
1.
 
... %
2.
 
... %
3.
 
... %

(При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)
І. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ при прехвърляне от един в друг фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ФДЗПО)
1. Изборът на пенсионен фонд е личен и свободен
Вие имате право свободно да изберете в кой универсален, съответно професионален пенсионен фонд да се осигурявате и не сте длъжен да се съобразявате с препоръките на Вашия работодател, синдикални дейци или други лица.
Във връзка с прехвърлянето Ви в друг пенсионен фонд пенсионноосигурителните дружества, техните акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да Ви предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги.
Процедурата за промяна на участие е подробно уредена в Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Актуалният текст на наредбата можете да намерите на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg).
2. Случаи, в които имате право да се прехвърлите
Вие имате право да се прехвърлите в друг ФДЗПО след изтичането на две години от сключването на първия Ви осигурителен договор или от датата на служебното Ви разпределение. Извън този случай Вие можете да се прехвърлите от всеки следващ фонд след изтичане на една година от влизане в сила на осигурителния договор с дружеството, което го управлява.
Вие можете да се прехвърлите независимо от периода на участие във фонда в следните случаи:
– при несъгласие с извършени промени в правилника му, ако подадете заявление за промяна на участие в тримесечен срок от личното Ви уведомяване или публикацията в 2 централни всекидневника, с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба;
– при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд, където сте осигурен.
3. Подаване на заявлението и сключване на осигурителен договор
Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете („новото“ дружество), чрез негов осигурителен посредник или в електронна форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът Ви върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление.
При промяна във Вашите имена или ЕГН, с които сте регистриран в пенсионния фонд, в който сте осигурен, в случай че не сте уведомили дружеството за промяната, е необходимо да приложите към заявлението заверени от Вас (при подадено електронно заявление – сканирани) копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство:
– при промяна на ЕГН – удостоверителен документ от съответната служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес, или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство;
– при промяна на имената – удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод, промяна на имена и др.), удостоверение за идентичност на имена или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство.
Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице, и в тази връзка липсва необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за промяна на участие.
Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие се подписва и осигурителен договор с „новото“ дружество. Осигурителното Ви правоотношение с дружеството, в чийто фонд сте осигурен („старото“ дружество), се прекратява и договорът Ви с „новото“ дружество влиза в сила в деня на прехвърляне на средствата Ви по сметката на фонда, управляван от „новото“ дружество.
Лицето, което приема заявлението, е длъжно да му постави входящ номер и да попълни в него и в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството е длъжен да удостовери приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, и да Ви върне екземпляр от заявлението и от договора. При подаване на електронно заявление електронно копие от него и от осигурителния договор, подписани с електронния подпис на дружеството, ще бъдат изпратени на Вашия e-mail адрес.
4. Разглеждане на заявлението от дружеството, управляващо фонда, в който сте осигурен
„Старото“ дружество няма да приеме заявлението Ви, ако то е без нотариална заверка на подписа (съответно електронното заявление не е подписано с квалифициран електронен подпис), с непопълнени или неправилно попълнени данни. В такъв случай „новото“ дружество е длъжно да анулира заявлението Ви и да Ви уведоми за това в 7-дневен срок с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник писмено срещу подпис (съответно по електронен път с електронен подпис).
„Старото“ дружество ще откаже да прехвърли Вашите средства, когато:
– нямате право на прехвърляне съгласно т.2;
– е получило от две или повече пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на Вашето участие.
Извън това „старото“ дружество може да откаже да разгледа заявлението Ви, когато:
– Вашите имена или ЕГН не съвпадат с актуални данни в документите, с които то разполага, и към заявлението не са приложени документите, удостоверяващи промяна в личните данни;
– в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие.
Отказът на „старото“ дружество се изпраща до „новото“ дружество, от което имате право да получите заверено (съответно електронно) копие от заявлението, съдържащо мотивите за отказа.
5. Подаване на възражение срещу отказ за промяна на участие
Заявлението Ви ще бъде разгледано след изтичането на календарното тримесечие, през което сте го подали, с оглед изискването фондовете да постигат минимална доходност, която се определя на тримесечие.В началото на месеца, следващ това тримесечие, проверете в „новото“ дружество дали заявлението Ви е уважено. В случай на отказ можете да подадете възражение чрез „новото“ дружество. Необходимо е да се осведомите от него за срока за това. Към възражението трябва да приложите всички писмени доказателства, на които то се основава, а при несъответствие или промяна на Вашите имена или ЕГН – и заверени от Вас копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни. „Старото“ дружество е длъжно да Ви изпрати решението си по подаденото от Вас възражение с писмо с обратна разписка.
Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, възражението може да се подаде по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. В такъв случай към него се прилагат сканирани копия от документите в подкрепа на възражението, а „старото“ дружество ще Ви уведоми за решението си по електронен път.
6. Оттегляне на подаденото заявление
Вие можете да оттеглите заявлението си до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по т.9, като подадете в „новото“ дружество искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление.Искането трябва да бъде не само подадено, но и получено в дружеството в посочения срок.
7. Прекратяване на процедурата
Когато е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението от страна на „старото“ дружество или Вие сте оттеглили подаденото заявление, процедурата за промяна на участието Ви се прекратява и сключеният от Вас осигурителен договор не влиза в сила. В такъв случай Вие можете да подадете отново заявление за промяна на участие.
Процедурата за промяна на участието Ви се прекратява и ако сте подали заявление за промяна на осигуряването Ви от ФДЗПО в държавното обществено осигуряване или в определените от закона случаи сте поискали прехвърляне в Националния осигурителен институт на средствата от индивидуалната Ви партида с цел отпускане или преизчисляване на пенсия от държавното обществено осигуряване.
8. Прехвърляне на средствата
Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена, се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на датите 15 май – за лицата с регистрирани заявления през първото тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани заявления през второто тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през третото тримесечие, 15 февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвъртото тримесечие на предходната година, или на първите работни дни, следващи тези дати. В срок 7 работни дни след прехвърляне на средствата „старото“ дружество трябва да Ви изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида. В зависимост от избора Ви в заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
Пенсионноосигурителното дружество не може да събира такса за прехвърляне на средствата от индивидуалната Ви партида от един в друг пенсионен фонд.
ІІ. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
9. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
9.1. Инвестиционна цел на фонда
(Посочва се инвестиционната цел на фонда, определена в неговия правилник.)
9.2. Инвестиционни ограничениясъгласно правилника на фонда

Инвестиционни инструменти
Инвестиционни ограничения на фонда
(% от активите)
1.
Дългови ценни книжа
 
2.
Дялови ценни книжа (акции, права и дялове)
 
3.
Банкови депозити
 
4.
Инвестиционни имоти
 

9.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителeн или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години

Представя се хистограма на доходността с данни за всяка календарна година от
предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е
осъществявал дейност за период,
по-кратък от 5 години, се представя графика
с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни
години, като този период се посочва в заглавието на графиката.
В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година,
не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне
на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето й.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
9.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години

Представя се хистограма на стандартното отклонение на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето й.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www…../посочва се линк към страницата/).
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 31 март всяка година пенсионноосигурителното дружество публикува на своята страница в интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за всеки управляван от него ФДЗПО. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година.
10. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД ....(наименование на ПОД) събира следните такси и удръжки:

Удръжка от всяка осигурителна вноска
... %
Инвестиционна такса от стойността на нетните активи на фонда
... %

(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки съгласно правилника на фонда)
11. Гаранции
Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да постигне минимална доходност при управление на активите на фонда, която може да бъде положителна или отрицателна. Следва да имате предвид, че предвиденият в закона механизъм за компенсиране на недостига до минималната доходност не Ви гарантира положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства.

Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД:
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
www.....(интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).
Вие можете да се запознаете с документите с основна информация за осигурените лица на останалите пенсионноосигурителни дружества на техните интернет страници.

 

В случай че считате, че Вашите права са нарушени, Вие можете да отнесете въпроса по Ваш избор до:
– ......................................................................................................................................... (наименование на ПОД)
– попечителския съвет на ......................................................................................... (наименование на фонда)
– секторната помирителна комисия или медиатор към Комисията за защита на потребителите (за да сезирате секторната помирителна комисия, е необходимо да сте се обърнали по същия въпрос първо към пенсионноосигурителното дружество)
– Комисията за финансов надзор
– съда

 

Моля, прочетете внимателно правилника на фонда и Вашия осигурителен договор, техните разпоредби имат предимство пред този документ!
Този документ е изготвен на ..................................... г.

§ 15. Приложение № 3 към чл.11, ал.1 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1

ВИЖ приложението

 

 

§ 16. Приложение № 3а към чл.11, ал.4 се изменя така:
„Приложение № 3а  към чл. 11, ал. 4

ВИЖ приложението

 
 

 

§ 17. Приложение № 3б към чл.13, ал.3 се изменя така:
„Приложение № 3б  към чл. 13, ал. 3
 
 
 
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
(лого на ПОД)
(наименование на ПОД)
(наименование на фонда)
Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ... (наименование на ПОД)
Име, презиме, фамилия за ФЛ/наименование и ЕИК за ЮЛ
Размер на участието в капитала
1.
 
... %
2.
 
... %
3.
 
... %
(При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)
 
      І. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ при прехвърляне от един в друг доброволен пенсионен фонд (ДПФ)
1. Изборът на пенсионен фонд е личен и свободен
Вие можете свободно да прехвърляте натрупаните по индивидуалната Ви партида средства от лични вноски, без да сте длъжни да се съобразявате с препоръките на трети лица, а средствата от вноски на работодател или друг осигурител – само ако те не са предвидили ограничение за прехвърлянето им. Ограниченията за прехвърляне, уговорени от работодател в договора с пенсионноосигурителното дружество (ПОД), не се прилагат, ако този договор или трудовото Ви правоотношение с работодателя са прекратени.
Във връзка с прехвърлянето Ви в друг пенсионен фонд пенсионноосигурителните дружества, техните акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да Ви предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги.
Процедурата за прехвърляне е подробно уредена в Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Актуалният текст на наредбата можете да намерите на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg).
2. Случаи, в които имате право да се прехвърлите
Вие имате право да се прехвърлите в друг ДПФ не повече от веднъж в рамките на една календарна година.
Вие можете да се прехвърлите независимо от периода на участие във фонда в следните случаи:
– при несъгласие с извършени промени в правилника му, ако подадете заявление за прехвърляне в тримесечен срок от личното Ви уведомяване или от публикацията в 2 централни всекидневника, с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба;
– при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд, където сте осигурен.
Също така Вие имате право веднъж в рамките на 1 календарна година да прехвърлите натрупаните от лични вноски средства на Вашия съпруг или на Ваши роднини по права линия до втора степен.
3. Подаване на заявлението и сключване на осигурителен договор или допълнително споразумение
Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете („новото“ дружество), чрез негов осигурителен посредник или в електронна форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът Ви върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление.
При промяна във Вашите имена или ЕГН, с които сте регистриран в пенсионния фонд, в който сте осигурен, в случай че не сте уведомили дружеството за промяната, е необходимо да приложите към заявлението заверени от Вас (при подадено електронно заявление – сканирани) копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство:
– при промяна на ЕГН – удостоверителен документ от съответната служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес, или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство;
– при промяна на имената – удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод, промяна на имена и др.), удостоверение за идентичност на имена или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство.
Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице, и в тази връзка липсва необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за прехвърляне.
При прехвърляне на средства на Вашия съпруг или на Ваши роднини по права линия до втора степен е необходимо да приложите към заявлението собственоръчно заверени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка.
Едновременно с подаване на заявлението за прехвърляне се подписва и осигурителен договор с „новото“ дружество (съответно допълнително споразумение – при наличие на вече сключен друг договор за осигуряване в същия фонд). Договорът Ви (съответно допълнителното споразумение) с „новото“ дружество влиза в сила в деня на прехвърляне на средствата Ви по сметката на фонда, управляван от „новото“ дружество.
Лицето, което приема заявлението, е длъжно да му постави входящ номер и да попълни в него и в осигурителния договор, съответно допълнителното споразумение, определените за дружеството данни. Служителят на дружеството е длъжен да удостовери приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, и да Ви върне екземпляр от заявлението и от договора. При подаване на електронно заявление електронно копие от него и от осигурителния договор, подписани с електронния подпис на дружеството, ще бъдат изпратени на Вашия e-mail адрес.
4. Разглеждане на заявлението от дружеството, управляващо фонда, в който сте осигурен
Дружеството, в чийто фонд сте осигурен („старото“ дружество), няма да приеме заявлението Ви, ако то е без нотариална заверка на подписа (съответно – електронното заявление не е подписано с квалифициран електронен подпис), с непопълнени или неправилно попълнени данни. В такъв случай „новото“ дружество е длъжно да анулира заявлението Ви и да Ви уведоми за това в 7-дневен срок с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник писмено срещу подпис (съответно – по електронен път с електронен подпис).
„Старото“ дружество ще откаже да прехвърли Вашите средства, когато:
– нямате право на прехвърляне съгласно т.2;
– в осигурителния договор на работодателя/другия осигурител, който Ви е осигурявал, е предвидено ограничение за прехвърляне на средствата, натрупани от техни вноски.
Извън това „старото“ дружество може да откаже да разгледа заявлението Ви, когато:
– Вашите имена или ЕГН не съвпадат с актуални данни в документите, с които то разполага, и към заявлението не са приложени документите, удостоверяващи промяна в личните данни;
– в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне;
– в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор (с изключение на случаите, когато желаете да прехвърлите всички натрупани по индивидуалната Ви партида средства, за които не е предвидено ограничение), отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на средства;
– при прехвърляне на средства на съпруг или роднини към заявлението не са приложени копия от документите, удостоверяващи брачната или родствената връзка.
Отказът на „старото“ дружество се изпраща до „новото“ дружество, от което имате право да получите заверено (съответно електронно) копие от заявлението, съдържащо мотивите за отказа.
5. Подаване на възражение срещу отказ за прехвърляне
Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в друг ДПФ за всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започват в първия работен ден на следващия месец. В началото на месеца, следващ месеца, през който сте подали заявлението, проверете в „новото“ дружество, дали заявлението Ви е уважено. В случай на отказ можете да подадете възражение чрез „новото“ дружество. Необходимо е да се осведомите от него за срока за това. Към възражението трябва да приложите всички писмени доказателства, на които то се основава, а при несъответствие или промяна на Вашите имена или ЕГН – и заверени от Вас копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни. „Старото“ дружество е длъжно да Ви изпрати решението си по подаденото от Вас възражение с писмо с обратна разписка.
Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, възражението може да се подаде по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. В такъв случай към него се прилагат сканирани копия от документите в подкрепа на възражението, а „старото“ дружество ще Ви уведоми за решението си по електронен път.
6. Заплащане на такса за прехвърляне
В случай че заявлението за прехвърляне бъде прието от „старото“ дружество, съответно то отмени отказа си, е необходимо да му заплатите такса за прехвърляне в размер на ...лв. (посочва се конкретният размер на таксата).
Такса не се дължи, когато:
– се прехвърляте поради несъгласие с изменения в правилника на фонда, които не произтичат от промени в нормативната уредба;
– при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или управлявания от него ДПФ.
Таксата се заплаща в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната Ви партида. Актуална информация за адресите на офисите и банковите сметки, по които се заплаща таксата за прехвърляне, е оповестена на интернет страницата на „старото“ дружество. Таксата се заплаща в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата съгласно т.9. При плащане по банков път таксата се счита за надлежно платена, когато е постъпила по сметката на дружеството в този срок (т.е. на практика е необходимо да я внесете няколко дни по-рано). В случай че таксата не бъде платена в срок, процедурата по прехвърляне се прекратява. Също така при плащане по банков път е необходимо да отбележите в платежния документ трите си имена и ЕГН.
7. Оттегляне на подаденото заявление
Вие можете да оттеглите заявлението си до 5-то число на месеца, в който се прехвърлят средствата по т.9, като подадете в „новото“ дружество искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. Искането трябва да бъде не само подадено, но и получено в дружеството в посочения срок.
8. Прекратяване на процедурата
Когато е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението от страна на „старото“ дружество, Вие сте оттеглили подаденото заявление или не сте платили в срок дължимата такса, процедурата по прехвърлянето Ви се прекратява и сключеният от Вас осигурителен договор (допълнително споразумение) не влиза в сила. В такъв случай Вие можете да подадете отново заявление за прехвърляне.
В случай че сте заплатили такса за прехвърляне, но процедурата Ви е прекратена, имате право таксата да Ви бъде възстановена в 14-дневен срок от датите по т.9.
9. Прехвърляне на средствата
Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена, се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в първия работен ден, следващ тази дата. В срок 7 работни дни след прехвърляне на средствата „старото“ дружество трябва да Ви изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида. В зависимост от избора Ви в заявлението за прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
ІІ. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
10. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФ .... (посочва се конкретното наименование на фонда) Вие имате право на следните осигурителни плащания:
          – лична пожизнена пенсия за старост
          – лична срочна пенсия за старост
          – лична пожизнена пенсия за инвалидност
          – лична срочна пенсия за инвалидност
          – еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида
          – наследствена пенсия на ... (посочват се категориите лица съобразно предвиденото в правилника на фонда)
          – еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер
(Посочват се само продуктите, които дружеството предлага. При предлагане на различни видове продукти в рамките на посочените по-горе категории – напр. различни видове срочни пенсии – се посочват всички видове продукти.)
11. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
11.1. Инвестиционна цел на фонда
(Посочва се инвестиционната цел на фонда, определена в неговия правилник.)
11.2. Инвестиционни ограничениясъгласно правилника на фонда

Инвестиционни инструменти
Инвестиционни ограничения
на фонда
(% от активите)
1.
Дългови ценни книжа
 
2.
Дялови ценни книжа (акции, права и дялове)
 
3.
Банкови депозити
 
4.
Инвестиционни имоти
 

11.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителeн или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години

Представя сехистограма на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето й.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
11.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години

Представя се хистограма на стандартното отклонение на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето й.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www…..(посочва се линк към страницата).
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 31 март всяка година пенсионноосигурителното дружество публикува на своята страница в интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за управлявания от него ДПФ. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година.
12. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД .... (наименование на ПОД) събира следните такси и удръжки:

Еднократна встъпителна такса за откриване на индивидуална партида
... лв.
Удръжка от всяка осигурителна вноска
... %
Инвестиционна такса от дохода, реализиран от инвестирането на средствата
... %
Такса при прехвърляне в друг ДПФ
... лв.
Такса при пълно или частично изтегляне на средствата от индивидуалната партида преди придобиване на право на пенсия за старост или инвалидност
... лв.
Такса за предоставяне на извлечение от индивидуалната партида повече от веднъж годишно
... лв.

(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки съгласно правилника на фонда)
13. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването във фонд за доброволно пенсионно осигуряване на осигурените лица не се гарантира положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства.

Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД:
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
www .....(интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).
Вие можете да се запознаете с документите с основна информация за осигурените лица на останалите пенсионноосигурителни дружества на техните интернет страници.

 

В случай че считате, че Вашите права са нарушени, Вие можете да отнесете въпроса по Ваш избор до:
................................................. (наименование на ПОД)
– консултативния съвет на ................................................ (наименование на фонда)
– секторната помирителна комисия или медиатор към Комисията за защита на потребителите (за да сезирате секторната помирителна комисия, е необходимо да сте се обърнали по същия въпрос първо към пенсионноосигурителното дружество)
– Комисията за финансов надзор
– съда

 

Моля, прочетете внимателно правилника на фонда и Вашия осигурителен договор, техните разпоредби имат предимство пред този документ!
Този документ е изготвен на ............... г.

§ 18. Приложение № 3в към чл.13, ал.3 се изменя така:
„Приложение № 3в към чл. 13, ал. 3
 
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
(лого на ПОД)
(наименование на ПОД)
(наименование на фонда)
 
Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ... (наименование на ПОД)
Име, презиме, фамилия за ФЛ/наименование и ЕИК за ЮЛ
Размер на участието в капитала
1.
 
... %
2.
 
... %
3.
 
... %
(При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)
І. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ при прехвърляне от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (ДПФПС)
1. Изборът на пенсионен фонд е личен и свободен
При прекратяване на правоотношението Ви с предприятието осигурител Вие имате право свободно да изберете в кой ДПФПС да прехвърлите средствата по индивидуалната Ви партида, натрупани от Вашите лични вноски, без да сте длъжни да се съобразявате с препоръките на когото и да било.
Във връзка с прехвърлянето Ви в друг пенсионен фонд пенсионноосигурителните дружества, техните акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да Ви предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги.
Процедурата за прехвърляне е подробно уредена в Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Актуалният текст на наредбата можете да намерите на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg).
2. Случаи, в които имате право да се прехвърлите
Вие имате право да прехвърлите средствата, натрупани от Вашите лични вноски, при прекратяване на правоотношението Ви с предприятието осигурител, или част от тях, в друг ДПФПС, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
3. Подаване на заявлението за прехвърляне
Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете („новото“ дружество), чрез негов осигурителен посредник или в електронна форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът Ви върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление.
При промяна във Вашите имена или ЕГН, с които сте регистриран в пенсионния фонд, в който сте осигурен, в случай че не сте уведомили дружеството за промяната, е необходимо да приложите към заявлението заверени от Вас (при подадено електронно заявление – сканирани) копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство:
– при промяна на ЕГН – удостоверителен документ от съответната служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес, или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство;
– при промяна на имената – удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод, промяна на имена и др.), удостоверение за идентичност на имена или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство.
Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице, и в тази връзка липсва необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за прехвърляне.
Лицето, което приема заявлението, е длъжно да му постави входящ номер и да попълни в него определените за дружеството данни. Служителят на дружеството е длъжен да удостовери приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, и да Ви върне екземпляр от заявлението. При подаване на електронно заявление електронно копие от него, подписано с електронния подпис на дружеството, ще бъде изпратено на Вашия e-mail адрес.
4. Разглеждане на заявлението от дружеството, управляващо фонда, в който сте осигурен
Дружеството, в чийто фонд сте осигурен („старото“ дружество), няма да приеме заявлението Ви, ако то е без нотариална заверка на подписа (съответно електронното заявление не е подписано с квалифициран електронен подпис), с непопълнени или неправилно попълнени данни. В такъв случай „новото“ дружество е длъжно да анулира заявлението Ви и да Ви уведоми за това в 7-дневен срок с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник писмено срещу подпис (съответно по електронен път с електронен подпис).
„Старото“ дружество ще откаже да прехвърли Вашите средства, когато нямате право на прехвърляне съгласно т. 2.
Извън това „старото“ дружество може да откаже да разгледа заявлението Ви, когато:
– Вашите имена или ЕГН не съвпадат с актуални данни в документите, с които то разполага, и към заявлението не са приложени документите, удостоверяващи промяна в личните данни;
– в заявлението не е посочено наименованието на предприятието осигурител или във връзка с осигуряването по договора, сключен между него и дружеството, не сте правили лични вноски.
Отказът на „старото“ дружество се изпраща до „новото“ дружество, от което имате право да получите заверено (съответно електронно) копие от заявлението, съдържащо мотивите за отказа.
5. Подаване на възражение срещу отказ за прехвърляне
Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в друг ДПФПС за всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започват в първия работен ден на следващия месец. В началото на месеца, следващ месеца, през който сте подали заявлението, проверете в „новото“ дружество дали заявлението Ви е уважено от „старото“ дружество, или по него е постановен отказ. В случай на отказ можете да подадете възражение чрез „новото“ дружество. Необходимо е да се осведомите от него за срока за това. Към възражението трябва да приложите всички писмени доказателства, на които то се основава, а при несъответствие или промяна на Вашите имена или ЕГН – и заверени от Вас копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни. „Старото“ дружество е длъжно да Ви изпрати решението си с писмо с обратна разписка.
Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, възражението може да се подаде по електронен път, подписано с електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. В такъв случай към него се прилагат сканирани копия от документите в подкрепа на възражението, а „старото“ дружество ще Ви уведоми за решението си по електронен път.
6. Заплащане на такса за прехвърляне
В случай че заявлението за прехвърляне бъде прието от „старото“ дружество, съответно то отмени отказа си, е необходимо да му заплатите такса за прехвърляне в размер на ... лв. (посочва се конкретният размер на таксата).
Таксата се заплаща в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната Ви партида. Актуална информация за адресите на офисите и банковите сметки, по които се заплаща таксата за прехвърляне, е оповестена на интернет страницата на „старото“ дружество. Таксата се заплаща в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата съгласно т.9. При плащане по банков път таксата се счита за надлежно платена, когато е постъпила по сметката на дружеството в този срок (т.е. на практика е необходимо да я внесете няколко дни по-рано). В случай че таксата не бъде платена в срок, процедурата по прехвърляне се прекратява. Също така при плащане по банков път е необходимо да отбележите в платежния документ трите си имена и ЕГН.
7. Оттегляне на подаденото заявление
Вие можете да оттеглите заявлението си до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по т.9, като подадете в „новото“ дружество искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. Искането трябва да бъде не само подадено, но и получено в дружеството в посочения срок.
8. Прекратяване на процедурата
Когато е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението от страна на „старото“ дружество, Вие сте оттеглили подаденото заявление или не сте платили в срок дължимата такса, процедурата по прехвърляне се прекратява. В такъв случай Вие можете да подадете отново заявление за прехвърляне.
В случай че сте заплатили такса за прехвърляне, но процедурата Ви е прекратена, имате право таксата да Ви бъде възстановена в 14-дневен срок от датите по т.9.
9. Прехвърляне на средствата
Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена, се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в първия работен ден, следващ тази дата. В срок 7 работни дни след прехвърляне на средствата „старото“ дружество трябва да Ви изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида. В зависимост от избора Ви в заявлението за прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
ІІ. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
10. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФПС .... (посочва се конкретното наименование на фонда) Вие имате право на следните осигурителни плащания:
– лична срочна пенсия за старост
еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида
еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер
(При предлагане на различни видове продукти в рамките на посочените по-горе категории – напр. различни видове срочни пенсии – се посочват всички видове продукти.)
11. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
11.1. Инвестиционна цел на фонда
(Посочва се инвестиционната цел на фонда, определена в неговия правилник.)
11.2. Инвестиционни ограничениясъгласно правилника на фонда

Инвестиционни инструменти
Инвестиционни ограничения
на фонда
(% от активите)
1.
Дългови ценни книжа
 
2.
Дялови ценни книжа (акции, права и дялове)
 
3.
Банкови депозити
 
4.
Инвестиционни имоти
 

11.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителeн или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години

Представя сехистограма на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето й.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
11.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години

Представя се хистограма на стандартното отклонение на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето й.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www…..(посочва се линк към страницата).
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 31 март всяка година пенсионноосигурителното дружество публикува на своята страница в интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за управлявания от него ДПФПС. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година.
12. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД .... (наименование на ПОД)събира следните такси и удръжки:

Еднократна встъпителна такса за откриване на индивидуална партида
... лв.
Удръжка от всяка осигурителна вноска
... %
Инвестиционна такса от дохода, реализиран от инвестирането на средствата
... %
Такса при прехвърляне в друг ДПФПС
... лв.
Такса за предоставяне на извлечение от индивидуалната партида повече от веднъж годишно
... лв.

(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки съгласно правилника на фонда)
13. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването във фонд за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми на осигурените лица не се гарантира положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства.

Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД:
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
www .....(интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).
Вие можете да се запознаете с документите с основна информация за осигурените лица на останалите пенсионноосигурителни дружества на техните интернет страници.

 

В случай че считате, че Вашите права са нарушени, Вие можете да отнесете въпроса по Ваш избор до:
– ................................................. (наименование на ПОД)
– секторната помирителна комисия или медиатор към Комисията за защита на потребителите (за да сезирате секторната помирителна комисия, е необходимо да сте се обърнали по същия въпрос първо към пенсионноосигурителното дружество)
– Комисията за финансов надзор
– съда

 

Моля, прочетете внимателно правилника на фонда и Вашия осигурителен договор, техните разпоредби имат предимство пред този документ!
Този документ е изготвен на ............... г.

§ 19. Приложение № 5 към чл. 7, ал. 2 и към чл. 17, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 5  към чл. 7, ал. 2 и чл. 17, ал. 3
 

 

 

КОД НА ФОНДА
aaaaaa
 
(попълва
 се за ФДЗПО)
 
ДО ____________________________________________
______________________________________________
(наименование на пенсионноосигурителното дружество, до което е било подадено заявление за промяна на участие, съответно заявление за прехвърляне)
Вх. № _____________________
Дата: ______________________
(попълва се от лицето, приело заявлението)

 

ИСКАНЕ
за оттегляне на заявление за промяна на участие/заявление за прехвърляне
Име ____________________ презиме _______________________________ фамилия _______________________________,
ЕГН/ЛН/ЛНЧ _________________ , лична карта/легитимационен документ на чужденец ________________,
издаден(а) на __________________________ от _________________________________________________________________
Постоянен адрес: област ___________________________, община ____________________________, ПК aaaaaaaa,
град (село) ______________________________________ , ж.к. _________________________________________________________,
бул./ул.: ____________________________________________ _____ , бл. _____ , вх. ____ , ет. ____ , ап. _____ , тел. _________
Настоящ адрес: област _________________________________, община ____________________________, ПК aaaaaaaa,,
град (село) ______________________________________ , ж.к. ___________________________________________________________,
бул./ул.: __________________________________________ _____, бл. _____ , вх. _____ , ет. _____ , ап. _____ , тел. _________

На основание чл. 7, ал.2/чл.17, ал.3 от Наредба № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (Наредба № 3), ОТТЕГЛЯМ заявление вх. № ______________ от ______________ г. за промяна на участие/прехвърляне в ___________________________________________________________________________________
(наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване)
и желая процедурата по промяна на участие (прехвърляне на средствата ми) да бъде прекратена.

 
Осигурено лице: _______________________________
 
(подпис)

 

* Попълва се от осигурителен посредник (в т.ч. лице, упълномощено от посредник –
юридическо лице) или от служител на дружеството, приел искането:
Име и фамилия ____________________________________________________________________________________________________
Служебен номер/длъжност __________________________________________    Подпис: __________________

 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕТО
1. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, валиден към датата на извършване на електронното изявление.
2. Полето „настоящ адрес“ се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.
3. При подаване на искането в офис на дружеството или чрез осигурителен посредник лицето, което го приема, попълва определените за него данни и незабавно дава на осигуреното лице входящ номер.
4. При подаване на искането следва да се има предвид времето, необходимо за получаването му в дружеството, тъй като ако бъде получено след 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата, то няма да бъде взето под внимание, предвид изискванията на Наредба № 3.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Пенсионноосигурителните дружества съобразяват правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване с тази наредба и ги представят за одобрение в Комисията за финансов надзор в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.
§ 21. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2016 г.
§ 22. Заявленията за промяна на участие, подадени през четвъртото тримесечие на 2015 г., и заявленията за прехвърляне, подадени през месец декември 2015 г., се разглеждат по реда на тази наредба.
§ 23. В случай че във връзка със заявления за промяна на участие, подадени през четвъртото тримесечие на 2015 г., погрешно са внесени такси за прехвърляне, те подлежат на възстановяване на съответните лица в 14-дневен срок от съответната дата по чл.8, ал.2.
§ 24. (1) До 31 март 2016 г. могат да се използват и образците на заявления за промяна на участие съгласно приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, действащо до влизане в сила на тази наредба, като т. 3 не се попълва и не се взема предвид при приемане на заявленията по чл. 5, ал. 3.
(2) До 31 януари 2016 г. могат да се използват и образците на заявления за прехвърляне съгласно приложение № 3 към чл. 11, ал. 1 и приложение № 3а към чл. 11, ал. 4, действащи до влизане в сила на тази наредба.
§ 25. Наредбата се издава на основание чл. 171, ал. 5, чл. 247, ал. 6, чл. 331, ал. 5, т. 2 и чл. 336, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с Решение № 156-Н от 18.12.2015 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: Стоян Мавродиев
8384