Национална здравноосигурителна каса
брой: 30, от дата 4.4.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
(обн., ДВ, бр. 109 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2022 г.)
Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз чрез своите представители, определени на основание чл. 45, ал. 17 от Закона за здравното осигуряване, съответно с Решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-105 от 28.09.2022 г. и решение на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, съгласно Протокол № 139 от 8.09.2022 г. приемат следния акт: Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, наричани за краткост „Условия и ред“:
§ 1. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Настоящите Условия и ред са със срок на действие от 1.04.2023 г. до 30.09.2023 г.“.
2. В ал. 3, т. 1 и 2 думите „31.03.2023 г.“ се заменят с „30.09.2023 г.“.
§ 2. (1) В НЗИС се създават контроли, предложени и описани от НЗОК и предоставени на МЗ, във връзка с реализиране на същите в системата преди отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ.
(2) Контролите по ал. 1 се съгласуват с БФС, след което се публикуват на интернет страница на НЗОК.
(3) В случай на необходимост контролите по ал. 1 се актуализират по реда на ал. 2.
(4) Срокът за техническа реализация на контролите по ал. 1 е не по-късно от 1.07.2023 г.
§ 3. (1) В срок от два месеца след реализацията в НЗИС на посочените в § 2, ал. 1 контроли се извършва проверка за правилното им функциониране в НЗИС.
(2) В срока по ал. 1 БФС и НЗОК съвместно извършват оценка на правилното функциониране на въведените контроли в НЗИС.
§ 4. След изтичане на срока по § 3, ал. 1 и въвеждане на контролите по § 2 в НЗИС се извършват всички проверки съгласно публикуваните контроли.
§ 5. След изтичане на срока по § 3, ал. 1 и въвеждане на контролите по § 2 в НЗОК се извършват всички останали проверки.
§ 6. При осигурена техническа възможност в НЗОК се извършва проверка във връзка с чл. 28, ал. 4.
§ 7. След срока по § 3 отчетени електронни предписания, които не съответстват на изискванията в § 4 и 5 и не съответстват на информацията, подадена от аптеката в НЗИС, не се заплащат от НЗОК и се извършва проверка. В случай че отчетените електронни предписания съответстват на изискванията в § 4 и 5 и на информацията, подадена от аптеката в НЗИС, предписанията се заплащат от НЗОК.
§ 8. Изпълнителят не отпуска на ЗОЛ лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални цели за домашно лечение, които не отговарят на изискванията на контролите по § 4 и 5. Изпълнителят насочва ЗОЛ за ново предписание, ако е възможно, към съответния лекар, издал електронното предписание.
§ 9. Националната здравноосигурителна каса прилага разпоредбите на § 2 до 8 съобразно посочените в тях срокове, като до 1.07.2023 г. се прилага досегашният ред.
§ 10. В приложение № 3 (Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 53 думите „31.03.2023 г.“ се заменят с „30.09.2023 г.“:
а) в т. 1 думите „31.03.2023 г.“ се заменят с „30.09.2023 г.“;
б) в т. 2 думите „31.03.2023 г.“ се заменят с „30.09.2023 г.“.
2. Създават се преходни и заключителни разпоредби, които съдържат текстовете от § 2 до 9 от Условията и реда.
§ 11. Действието на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели се удължава чрез подписване на допълнително споразумение до сключване на нов договор, но не по-късно от 30.09.2023 г. Образецът на допълнително споразумение е в приложение към настоящите Условия и ред за сключване на договори.
§ 12. Допълнителните споразумения към сключените договори с търговците на дребно с лекарствени продукти влизат в сила от 1.04.2023 г. – за търговците на дребно, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на настоящото изменение и допълнение на Условията и реда за сключване на договори. Допълнителните споразумения следва да бъдат подписани в срок до 15.04.2023 г.
§ 13. Сключените преди влизане в сила на настоящите Условия и ред договори с търговците на дребно се прекратяват считано от 16.04.2023 г., ако търговецът не е сключил допълнително споразумение за удължаване срока на договора си.
§ 14. При неподписване на допълнително споразумение в срок до 15.04.2023 г. се сключва срочно допълнително споразумение за периода от 1.04.2023 г. до 15.04.2023 г., след което договорът се счита за прекратен.
§ 15. Настоящите Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК влизат в сила от 1.04.2023 г.

За НЗОК:
Милена Цонева
София Георгиева
Зоя Вълева
Вирджиния Вълкова
Кирил Обрешков
Ваня Илиева
Евгения Стойчева
Лъчезара Манева
Сашо Ганов
За БФС:
маг.-фарм. Димитър Маринов
маг.-фарм. Светослав Крумов
маг.-фарм. Валентин Петков
маг.-фарм. Маргарита Грозданова
маг.-фарм. Димитрия Стайкова
маг.-фарм. Анжела Мизова
маг.-фарм. Вергиния Лазарова
маг.-фарм. Йордан Славчев
маг.-фарм. Ростислав Курдов

Приложение към § 11
към Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № ………..……/……………
ЗА ОТПУСКАНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, …………. 202... г., в гр. ........................................................................................................................  
между НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, гр. София 1407, ул. Кричим № 1, БУЛСТАТ: 121858220,
представлявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗО от ................................ – директор на Районна

здравноосигурителна каса – гр. ...................................................................................................................... ,
седалище и адрес на РЗОК: гр. ....................................................................................................................... ,
ул. ............................... № ……, тел.: .................................................................................................................. ,
факс: ….………………., e-mail: ................................................................................................................................ ,
наричана за краткост по-долу „възложител“ – от една страна,
и ........................................................................................................................................................................... ,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество, вид на търговеца, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти)
представляван от ................................................................................................................................................
(имена по документ за самоличност)
в качеството му на ............................................................................................................................................ ,
ЕИК .................................................................................................................................................................... ,
Банкова сметка: ................................................................................................................................................ ,
Банка: ................................................................................................................................................................. ,
BIC ...................................................................................................................................................................... ,
IBAN ................................................................................................................................................................... ,
открита на името на: .........................................................................................................................................
Тел.: ................................/факс: ........................................................................................................................ ,
e-mail: .........................., притежаващ разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в
аптека №/дата ................................................................................................................................................... ,
издадено от .........................................................................................................................................................
Адрес на аптеката:
област ......................, община ........................................................................................................................... ,
населено място: гр./с. ....................................................................................................................................... ,
ул. ……………………………………………………… № .......................................................................................................... ,
тел.: ………………………………………., факс: ............................................................................................................... ,
ръководител на аптеката:
маг.-фарм. .......................................................................................................................................................... ,
(имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител на аптеката
Адрес за кореспонденция (на търговеца): .......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Тел.: ……………………………….………, факс: ................................................................................................................
E-mail: …………………………, моб. телефон: ............................................................................................................
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: .........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ – от друга страна,
на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. и в съответствие със съгласуваните между НЗОК и БФС изменения и допълнения в образец на типов договор – приложение № 3 от Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от договора,
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат следните изменения и допълнения на посочените по-долу клаузи от договора:
1. В чл. 53 думите „31.03.2023 г.“ се заменят с „30.09.2023 г.“:
а) в т. 1 думите „31.03.2023 г.“ се заменят с „30.09.2023 г.“;
б) в т. 2 думите „31.03.2023 г.“ се заменят с „30.09.2023 г.“.
2. Създават се преходни и заключителни разпоредби със следното съдържание:
§ 1. (1) В НЗИС се създават контроли, предложени и описани от НЗОК и предоставени на МЗ, във връзка с реализиране на същите в системата преди отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ.
(2) Контролите по ал. 1 се съгласуват с БФС, след което се публикуват на интернет страница на НЗОК.
(3) В случай на необходимост контролите по ал. 1 се актуализират по реда на ал. 2.
(4) Срокът за техническа реализация на контролите по ал. 1 е не по-късно от 1.07.2023 г.
§ 2. (1) В срок от два месеца след реализацията в НЗИС на посочените в § 1, ал. 1 контроли се извършва проверка за правилното им функциониране в НЗИС.
(2) В срока по ал. 1 БФС и НЗОК съвместно извършват оценка на правилното функциониране на въведените контроли в НЗИС.
§ 3. След изтичане на срока по § 2, ал. 1 и въвеждане на контролите по § 1 в НЗИС се извършват всички проверки съгласно публикуваните контроли.
§ 4. След изтичане на срока по § 2, ал. 1 и въвеждане на контролите по § 1 в НЗОК се извършват всички останали проверки.
§ 5. При осигурена техническа възможност в НЗОК се извършва проверка във връзка с чл. 22, ал. 4.
§ 6. След срока по § 2 отчетени електронни предписания, които не съответстват на изискванията в § 3 и 4 и не съответстват на информацията, подадена от аптеката в НЗИС, не се заплащат от НЗОК и се извършва проверка. В случай че отчетените електронни предписания съответстват на изискванията в § 3 и 4 и на информацията, подадена от аптеката в НЗИС, предписанията се заплащат от НЗОК.
§ 7. Изпълнителят не отпуска на ЗОЛ лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални цели за домашно лечение, които не отговарят на изискванията на контролите по § 3 и 4. Изпълнителят насочва ЗОЛ за ново предписание, ако е възможно, към съответния лекар, издал електронното предписание.
§ 8. Националната здравноосигурителна каса прилага разпоредбите на § 1 до 7 съобразно посочените в тях срокове, като до 1.07.2023 г. се прилага досегашният ред.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
........................................
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
................................................................................................
ДИРЕКТОР НА РЗОК:
.........................................
(подпис на представителя и печат на изпълнителя)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
..........................................
ЮРИСКОНСУЛТ:
.........................................
РЪКОВОДИТЕЛ НА АПТЕКАТА:
...............................................................................................
(подпис на ръководителя на аптеката и печат на аптеката)

2015