Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 21, от дата 9.3.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.30


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (обн., ДВ, бр. 102 от 2004 г.; изм., бр. 59 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 8 – 10 се изменят така:
„(8) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя данните по ал. 2 – 5 на правоспособни лица, вписани в регистрите по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, съгласно чл. 115 от ЗУТ и § 6, ал. 7 от преходните разпоредби на ЗУТ с цел изготвяне на подробни устройствени и парцеларни планове (ПУП и ПП) и кадастрални карти и кадастрални регистри (КК и КР) по реда на чл. 35а от ЗКИР.
(9) За получаване на данните в Министерството на земеделието, храните и горите се подава заявление по образец (приложение № 15), което съдържа:
1. целта и обхвата на исканата цифрова информация;
2. уникален идентификационен номер на администратора на лични данни в случаите, когато се иска предоставяне на лични данни;
3. декларация по образец (приложение № 16) за неразпространение на получените данни;
4. запаметяващо устройство или оптичен носител.
(10) Данните по ал. 2 – 5 се предоставят записани на устройството по ал. 9, т. 4 или по електронна поща в срок до 5 работни дни от представяне на документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 57 от 1997 г.), при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.“
§ 2. В чл. 45а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „безвъзмездно на“ се добавя „държавни органи – разпоредители с бюджет, общини и“.
2. В ал. 3 изречение първо се изменя така: „За получаването на данните по ал. 1 се подава заявление в ОСЗ по образец (приложение № 13).“
§ 3. Създава се приложение № 15 към чл. 1, ал. 9:
 
„Приложение № 15  към чл. 1, ал. 9
До Министерството на земеделието,
храните и горите

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВА ИНФОРМАЦИЯ в ZEM файл
Дата _ _/_ _/20 _
 
 
1. Данни за юридическо лице/ЕТ.
 
 
 
ИМЕ
 
 
 
 
 
ЕИК/БУЛСТАТ
 
 
 
 
 
УПРАВИТЕЛ
 
 
 
 
 
ЕГН (управител)
 
 
 
 
 
 
2. Данни за физическо лице.
 
 
 
ИМЕ
 
 
 
 
 
ЕГН
 
 
 
 
 
 
3. Адрес за кореспонденция:                                  e-mail:
 
ул.
 
 
 
ж.к., кв.
 
 
, бл.
 
, вх.
 
, ап.
 
гр./с.
 
 
, обл.
 
 
пощ. код
 
4.
 
Уникален идентификационен номер (УИН) на администратора на лични данни (в случаите, когато е необходимо предоставяне на лични данни –  №  .........................................)
                                                              (изписва се номерът на УИН)
 
 
 
На основание чл. 1, ал. 9 на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.) желая да получа цифрова информация от КВС в ZEM формат с цел изработване на ...................................................................... за следния обхват на проекта:
Землище
ЕКАТТЕ
Имоти № ..............................
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 
5.
 
 
 
6.
 
 
 
7.
 
 
 
8.
 
 
 
9.
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
Подпис/Печат*:
 
 
*Печат се поставя от юридическите лица/ЕТ
 
При изпълнение на заявлението Ви данните се предоставят на осигурено от Вас записващо устройство (USB – флаш памет, оптичен носител) с подходящ капацитет или на посочения e-mail. Заявителят няма право да разпространява получената информация, както и да я предоставя за ползване на други лица (физически и юридически).
Заявления, които не са подписани и подпечатани (за юридическите лица/ЕТ), няма да се разглеждат.
При непредставяне на документ за платена такса готовата информация не се предоставя на заявителя.
Приложения:
1. Декларация по чл. 1, ал. 9, т. 3 за неразпространение на получените данни (приложение № 16).
2. Оптичен носител (CD-R диск) с трасе/полигон в dxf-формат на версия R12 на AutoCAD.
3. Записващо устройство (USB – флаш памет, оптичен носител) за запис на исканата цифрова информация.
 

 
§ 4. Създава се приложение № 16 към чл. 1, ал. 9, т. 3:
„Приложение № 16 към чл. 1, ал. 9, т. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
Долуподписаният/ата,

 
1. Данни за юридическо лице/ЕТ
 
 
 
ИМЕ
 
 
 
 
 
ЕИК/БУЛСТАТ
 
 
 
 
 
УПРАВИТЕЛ
 
 
 
 
 
ЕГН (управител)
 
 
 
 
 
 
2. Данни за физическо лице.
 
 
 
ИМЕ
 
 
 
 
 
ЕГН
 
 
 
 
 

 
Декларирам, че предоставените ми цифрови данни от КВС в ZEM формат няма да бъдат разпространявани и предоставяни под каквато и да е форма, продавани, давани под наем или на лизинг и в какъвто и да е файлов формат на други физически и/или юридически лица. Ще ползвам материалите и данните само за реализиране на посочения в заявлението проект.
В тази връзка се задължавам да обезпеча в достатъчна степен сигурността и достъпа до предоставените ми цифрови данни.
Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс при неизпълнение на поетите задължения.
Дата: _ _/ _ _/20_ _ г.                                                                               Подпис: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
гр. София                                                                                                       ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )“
§ 5. Навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „Министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „Министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“, а абревиатурата „МЗХ“ се заменя с „МЗХГ“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър:  Цветан Димитров
2231