Народно събрание
брой: 66, от дата 1.8.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.63


Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

 

УКАЗ № 144
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република България за 2023 г., приет от 49-ото Народно събрание на 28 юли 2023 г.
Издаден в София на 31 юли 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2023 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
40 810 564,6
 1.
Данъчни приходи
35 559 400,0
 1.1.
Корпоративен данък
5 404 330,0
 1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
105 670,0
 1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
6 100 000,0
 1.4.
Данък върху добавената стойност
17 005 000,0
 1.5.
Акцизи
5 939 000,0
 1.6.
Данък върху застрахователните премии
57 500,0
 1.7.
Мита и митнически такси
405 000,0
 1.8.
Други данъци
542 900,0
 2.
Неданъчни приходи
5 250 664,6
 3.
Помощи и дарения
500,0

(2) Приема държавния бюджет за 2023 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 II.
РАЗХОДИ
22 252 283,5
 1.
Текущи разходи
18 553 314,0
 
в т.ч.
 
 1.1.
Персонал
8 627 894,1
 1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
1 588 361,3
 1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
1 423 969,9
 1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
159 920,9
 1.2.3.
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
4 470,5
 1.3.
Лихви
784 082,8
 1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
2 230 188,1
 2.
Капиталови разходи
3 515 589,9
 2.1
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
3 234 977,0
 2.2.
Капиталови трансфери
280 612,9
 3.
Прираст на държавния резерв (нето)
31 275,1
 4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
20 704,5
 5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
131 400,0
 5.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
130 000,0
 5.2.
По бюджета на съдебната власт
900,0
 5.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
 III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
22 531 891,5
1.
 Предоставени трансфери за:
22 545 291,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Общините
7 016 289,2
1.2.
Държавното обществено осигуряване
10 572 946,5
1.3.
Националната здравноосигурителна каса
2 714 315,8
 
в т.ч.
 
1.3.1.
 – от Министерството на здравеопазването
153 282,6
1.4.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
522 757,4
1.5.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
335 316,2
2.
 Получени трансфери от:
13 400,0
 
     в т.ч.
 
2.1.
Държавното обществено осигуряване
7 400,0
2.1.1.
– за Министерството на труда и социалната политика
4 000,0
2.1.2.
– за Министерството на транспорта и съобщенията
250,0
2.1.3.
– за Министерството на здравеопазването
3 150,0
 IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
2 042 408,2

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-6 016 018,6

(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2023 г., както следва:                       

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
VІ.
 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
6 016 018,6

(5) Приема разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики, както следва:

Направление на средствата
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
ОБЛАСТ НАУКА
 
1.1.
За дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта
89 107,0
1.2.
За допълнително финансиране за увеличаване на възнагражденията на академичния състав в Селскостопанската академия, считано от 1 август 2023 г.
3 000,0
2.
ОБЛАСТ ОБРАЗОВАНИЕ
 
2.1.
За саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития
37 944,8
2.2.
За изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, в т.ч. дофинансиране на ремонт на училищата по Оперативна програма „Региони в растеж“
80 000,0
2.3.
За разширяване на достъпа и обхващането в задължително предучилищно образование на 4-годишните деца
7 000,0
2.4.
За повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, гарантирани за всеки ученик; допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения
45 000,0
2.5.
За изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в училищата
5 000,0
2.6.
За компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в държавни и общински детски градини и училища (чл. 283 от Закона за предучилищното и училищното образование)
10 000,0
2.7.
За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища от 1 август 2023 г.
16 000,0
2.8.
За въвеждане на допълващ стандарт за 2023 г. за месечна помощ за ученици, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги за резидентна грижа, в размер на 38 лв.
1 700,0
2.9.
За финансиране на повишените разходи за храна на образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование, за допълнителна подкрепа на личностното развитие в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за финансиране на недостига на разходи за транспорт на педагогическите специалисти
15 000,0
2.10.
За социална и образователна подкрепа на деца и ученици от уязвими групи
7 800,0
2.11.
За възлагане на изработване на работни проекти за нова сграда за Факултет по фармация в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас
220,0
3.
ОБЛАСТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 
3.1.
За закупуване на ваксини срещу COVID-19
140 000,0
3.2.
За компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини
10 000,0
3.3.
За организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирани репродуктивни техники
2 000,0
3.4.
За увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на здравеопазването – за Центровете за спешна медицинска помощ и за Регионалните здравни инспекции, считано от 1 август 2023 г. и дължимите средства за социално-битово и културно обслужване за персонала
30 000,0
3.5.
За изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ в град Бургас, чрез бюджета на Община Бургас
1 500,0
4.
ОБЛАСТ ОТБРАНА
 
4.1.
За съпътстващи разходи по придобиването на новия тип боен самолет – I-ви етап (транспорт, ДДС и мита)
15 700,0
4.2.
За придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада
100 000,0
4.3.
За придобиване, модернизация, поддръжка и ремонт на въоръжение, ракети, торпеда и техника и за ремонт и изграждане на инфраструктура
545 748,2
4.4.
За придобиване на боеприпаси и горива за бойна подготовка
40 000,0
4.5.
За увеличаване на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на отбраната, считано от 1 август 2023 г.
75 000,0
5.
ОБЛАСТ СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
 
5.1.
За реализиране на Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти
10 000,0
6.
ОБЛАСТ КУЛТУРА И ИЗКУСТВА
 
6.1.
За реализиране на културни програми в чужбина, планове за управление и опазване на недвижимо културно наследство, финансиране на държавни културни институти в областта на сценичните изкуства и други дейности по реда на ЗЗРК и ЗКН – по предложение на министъра на културата
17 665,0
6.2.
За Рилския манастир (за източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия)
400,0
6.3.
За финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело чрез увеличаване с до 8 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала
1 572,0
6.4.
За финансова подкрепа на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер чрез увеличаване с до 8 на сто и на читалищата с увеличение до 4 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала
10 763,0
6.5.
За допълнителен трансфер (субсидия) от държавния бюджет по бюджета на Българското национално радио за увеличение на възнагражденията на персонала считано от 1 август 2023 г. за изпълнението на функциите им като национален обществен доставчик на радиоуслуги
1 500,0
7.
ОБЛАСТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА
 
7.1.
За подкрепа за българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина
200,0
7.2.
За развитие на двустранните и многостранните отношения в областта на външната политика, за изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от членството в международни организации, и за подпомагане развитието на историческите български общности в чужбина, включително и за обезпечаване на проект „Изграждане на нова спортна зала на гимназията в гр. Тараклия“ и проект „Довършване на хранителен блок в Теоретичния лицей в с. Твърдица, район Тараклия“
7 200,0
7.3.
За актуализация на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат
2 400,0
8.
ОБЛАСТ ЗЕМЕДЕЛИЕ
 
8.1.
За осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове
363 000,0
8.2.
За мерки за компенсиране на земеделските стопани за претърпени щети от неблагоприятни климатични събития, вкл. преди периода на застраховане
20 000,0
8.3.
За увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на земеделието и храните – за Българската агенция по безопасност на храните, считано от 1 август 2023 г.
6 000,0
8.4.
За увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на земеделието и храните – за Изпълнителната агенция по горите, считано от 1 август 2023 г.
2 000,0
9.
ОБЛАСТ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ
 
9.1.
За увеличаване на основните заплати на персонала в системата на Министерството на вътрешните работи, считано от 1 август 2023 г. с 10 на сто, както и допълнително увеличение със 100 лв. на основните възнаграждения на служителите, заемащи длъжности по т. 2 – 13 и 15 от приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г., вкл. за други плащания за персонала (за време на разположение; за специфични служебни дейности и условия за работа; за постигнати резултати; за облекло; порцион и пътни пари по време на платен годишен отпуск)
150 000,0
9.2.
За увеличаване на възнагражденията на персонала в Държавната агенция „Национална сигурност“, считано от 1 август 2023 г.
5 700,0
9.3.
За увеличаване на разходите за издръжка на Държавната агенция „Национална сигурност“
1 500,0
9.4.
За увеличаване на възнагражденията на персонала в Държавната агенция „Технически операции“, считано от 1 август 2023 г.
3 700,0
10.
ОБЛАСТ ПРАВОСЪДИЕ
 
10.1.
За увеличаване на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на правосъдието – за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, считано от 1 август 2023 г.
8 325,0
10.2.
За увеличаване на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на правосъдието – за Главна дирекция „Охрана“, считано от 1 август 2023 г.
2 725,0
11.
ОБЛАСТ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
 
11.1.
За субсидия за източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия
2 900,0
11.2.
За допълнителна субсидия за мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание
500,0
11.3.
За ремонт на старата джамия в гр. Пазарджик (Куршунлу джамия)
311,8
11.4.
За Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ – за цялостен ремонт и консервационно-реставрационни дейности на оградата
1 300,0
11.5.
За изграждане на храм „Св. Иван Рилски“ за българската общност в Лондон
800,0
11.6.
За придобиване на храм „Св. св. Кирил и Методий“ за българската общност в Щутгарт
500,0
12.
ОБЛАСТ ЕФЕКТИВНО СЪБИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРИХОДИ
 
12.1.
За увеличаване на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на финансите – за Националната агенция за приходите и за Агенция „Митници“, считано от 1 август 2023 г.
25 000,0

(6) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на разходите по ал. 5.
Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
100 000,0
1.
Неданъчни приходи
100 000,0
1.1.
Съдебни такси
85 000,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
1 300,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
10 400,0
1.4.
Други приходи
3 300,0
II.
РАЗХОДИ
1 087 529,4
1.    
Текущи разходи
1 060 059,4
2.    
Капиталови разходи
26 570,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
26 570,0
3.    
 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
900,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
987 529,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
987 529,4
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2023 г., както следва:

 
 
Органи на съдебната власт
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 
Висш съдебен съвет
56 223,3
 
Върховен касационен съд
28 406,5
 
Върховен административен съд
34 181,7
 
Прокуратура на Република България
399 172,3
 
Съдилища на Република България
550 340,8
 
Национален институт на правосъдието
4 895,7
 
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
13 409,1
 
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
900,0
 
Всичко:
1 087 529,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от органите на съдебната власт, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
174 779,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.
109 654,8

 (4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 560,0
1.    
Неданъчни приходи
1 560,0
1.1.
Държавни такси
460,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
1 260,6
1.3.
Други приходи
-160,6
II.
РАЗХОДИ
104 642,3
1.    
Текущи разходи                                            
91 755,3
2.    
Капиталови разходи
12 387,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
12 387,0
3.    
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
103 082,3
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
103 082,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.    
Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“
63 776,4
 
 в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
500,0
2.    
Функционална област „Осигуряващи дейности“
38 310,1
3.    
Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)
1 834,0
4.
Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет)
721,8
 
Всичко:
104 642,3

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Народното събрание, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
41 635,6
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.
46 522,7

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок един месец от обнародването на този закон председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
40,0
1.    
Неданъчни приходи
40,0
1.1.
Глоби, санкции и наказателни лихви
40,0
1.2.
Други приходи
 
II.
РАЗХОДИ                                      
25 199,1
1.    
Текущи разходи                                           
24 275,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
22 027,7
2.    
Капиталови разходи
924,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
924,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
25 159,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
25 159,1
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.    
Функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности“
25 199,1
 
Всичко:
25 199,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Сметната палата, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
3 081,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.
3 151,4

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                       
10 842,2
1.    
Текущи разходи                                           
10 642,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
8 056,2
2.    
Капиталови разходи
200,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
10 842,2
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
10 842,2
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“
10 842,2
 
Всичко:
10 842,2

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Администрацията на президента, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
2 733,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.
2 733,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
12 721,7
1.
Неданъчни приходи
12 721,7
1.1.
Държавни такси
633,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
7 855,2
1.3.
Други приходи
4 233,5
II.
РАЗХОДИ                                       
149 238,3
1.    
Текущи разходи                                           
145 597,3
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
75 332,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
39 925,5
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
39 925,5
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
444,2
2.    
Капиталови разходи
3 641,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
3 641,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
136 516,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
136 516,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“
16 899,2
2.
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
559,7
3.
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
38 312,4
4.
Политика в областта на правото на вероизповедание
40 253,5
5.
Политика в областта на архивното дело
9 620,5
6.
Бюджетна програма „Администрация“
13 308,7
7.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
30 284,3
7.1.
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
18 308,0
7.2.
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
11 976,3
 
Всичко:
149 238,3

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерския съвет, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
69 890,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.
88 874,4

(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:

Наименование
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия, в т. ч.:
31 000,0
1.1.
Рилски манастир
200,0
1.2.
Троянски манастир
200,0
1.3.
Бачковски манастир
200,0
 2.
За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание
6 387,0
 3.
За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа
650,0
 4.
За Българските православни църковни общини в чужбина
750,0
 5.
За Католическата църква в България
300,0
 6.
За протестантските вероизповедания в България
698,5
 7.
За Религиозната общност на евреите в България
70,0
 8.
За Арменската Апостолическа православна света църква
70,0
 
Всичко:
39 925,5

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
5 663,1
1.    
Текущи разходи                                           
5 443,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
4 823,1
2.    
Капиталови разходи
220,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
220,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
5 663,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
5 663,1
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Върховенство на Конституцията“
5 663,1
 
Всичко:
5 663,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Конституционния съд, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
840,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.
838,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
4 112,0
1.    
Текущи разходи                                           
4 041,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 951,0
2.     
Капиталови разходи
71,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
71,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
4 112,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
4 112,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Защита правата на гражданите“
4 112,0
 
Всичко:
4 112,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Омбудсмана, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
1 159,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.
1 159,1

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
246 287,3
1.
Неданъчни приходи
246 287,3
1.1.
Държавни такси
242 842,4
1.2.
Приходи и доходи от собственост
729,8
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
1 416,0
1.4.
Други приходи
1 299,1
II.
РАЗХОДИ                                      
682 182,3
1.    
Текущи разходи                                           
651 876,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
458 756,9
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
4 470,5
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
4 470,5
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 500,0
2.    
Капиталови разходи
30 306,1
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
30 306,1
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
435 895,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
461 188,1
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-6 600,0
2.1.
        Предоставени трансфери (-)
-6 600,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
 
-18 693,1
3.1.
       Предоставени трансфери (-)
-18 693,1
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
90 347,8
 2.
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
484 112,7
 3.
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
63 068,3
 4.
Политика в областта на управлението на дълга
6 598,2
 5.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
 
 5.1.
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
 
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
38 055,3
 
Всичко:
682 182,3

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на финансите, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
246 148,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.
234 329,4

Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
53 122,3
1.
Неданъчни приходи
53 122,3
1.1.
Държавни такси
41 086,1
1.2.
Приходи и доходи от собственост
7 846,2
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
250,0
1.4.
Други приходи
3 940,0
II.
РАЗХОДИ                                      
173 237,8
1.    
Текущи разходи                                           
158 980,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
45 537,6
2.    
Капиталови разходи
7 413,3
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
7 413,3
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
6 844,5
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
120 115,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
126 491,2
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-6 375,7
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-6 375,7
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
170 396,3
 2.
Политика в областта на публичната дипломация и публичните дейности в подкрепа на целите на външната политика
1 619,5
 3.
Политика в областта на подкрепата за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница
1 222,0
 
Всичко:
173 237,8

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на външните работи, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
126 673,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.
126 673,3

(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 844,5 хил. лв., в т.ч. 844,5 хил. лв. по Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, одобрени от Европейската комисия и представителите на правителствата на държавите членки на 18 юли 2018 г. (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 101 от 2018 г.). Утвърдените средства не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
(5) Утвърждава целеви средства в размер на 4 429,4 хил. лв. за националната вноска за 2023 г. за изпълнението на мерки за помощ, финансирани чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира.
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
104 000,0
1.
Неданъчни приходи
104 000,0
1.1.
Държавни такси
40,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
84 300,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
1 080,0
1.4.
Други приходи
18 580,0
II.
РАЗХОДИ                                      
2 382 167,1
1.    
Текущи разходи                                           
1 901 068,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 485 683,5
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
4 210,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
3 948,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
262,0
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Съюз на ветераните от войните в България
262,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 360,0
2.    
Капиталови разходи
481 098,3
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
481 098,3
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 278 167,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 328 981,2
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-50 814,1
2.1.
        Предоставени трансфери (-)
-50 814,1
2.1.1.
– за държавните висши училища
-50 814,1
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на отбранителните способности
2 269 528,3
 2.
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
112 638,8
 
Всичко:
2 382 167,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на отбраната, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
721 511,5
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.
1 030 908,0

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища, както следва:

Наименование
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Военна академия „Георги Стойков Раковски“
12 940,0
 2.
Национален военен университет „Васил Левски“
21 395,1
 3.
Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
10 723,0
 4.
Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
5 756,0
 
Всичко:
50 814,1

(5) Преведени през 2019 г. от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 60 от 2019 г.) могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет при условие за последваща ратификация. При необходимост Българската народна банка действа като агент на държавата въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и Българската народна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за Българската народна банка.
(6) Превеждането на средствата за изпълнението на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет и произтичащите от управлението и инвестирането на средствата по ал. 5 нетни постъпления от лихви, друга доходност, такси и комисиони, както и прехвърлянето по банкова бюджетна сметка на Министерството на отбраната в Българската народна банка на неусвоени средства по ал. 5, включително прехвърлянето на средствата от лихви и друга доходност, се отразяват като приходи и разходи по бюджета на Министерството на отбраната по реда, предвиден за отчитане по бюджетите на бюджетните организации на постъпления и плащания, произтичащи от операции, извършени чрез акредитивни и други подобни сметки.
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
323 000,0
1.
Неданъчни приходи
323 000,0
1.1.
Държавни такси
90 564,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
45 500,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
200 000,0
1.4.
Други приходи
-13 064,0
II.
РАЗХОДИ                                      
2 407 158,5
1.    
Текущи разходи                                           
2 387 573,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 169 159,5
2.    
Капиталови разходи
19 585,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
19 585,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 084 158,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 119 158,5
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-35 000,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-35 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред
1 437 803,2
 2.
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
343 801,4
 3.
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации
393 163,4
 4.
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи
232 390,5
 
Всичко:
2 407 158,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
360 553,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.
336 544,0

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
62 180,0
1.
Неданъчни приходи
62 180,0
1.1.
Държавни такси
61 944,0
1.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
36,0
1.3.
Други приходи
200,0
II.
РАЗХОДИ                                      
455 462,0
1.    
Текущи разходи                                           
434 646,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
340 813,2
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
19 890,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
19 890,0
2.    
Капиталови разходи
20 815,4
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
20 815,4
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
393 282,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
393 305,2
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-23,2
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-23,2
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на правосъдието
176 172,9
 2.
Политика в областта на изпълнение на наказанията
267 466,1
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
11 823,0
 
Всичко:
455 462,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
140 679,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.
113 098,2

(4) Утвърждава целеви текущи разходи за предоставяне на държавна субсидия на политическите партии по чл. 25 от Закона за политическите партии в размер до 19 200,0 хил. лв., които не могат да бъдат изразходвани за други цели.
Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
47 000,0
1.
Неданъчни приходи
47 000,0
1.1.
Държавни такси
43 150,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
50,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
7 000,0
1.4.
Други приходи
-3 200,0
II.
РАЗХОДИ                                       
2 465 016,0
1.    
Текущи разходи                                           
2 458 663,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
232 653,8
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
14 424,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
8 924,6
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
5 499,4
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Сдружение „Съюз на инвалидите в България“
709,6
1.2.2.2.
Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
282,9
1.2.2.3.
Сдружение „Съюз на слепите в България“
722,2
1.2.2.4.
Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
212,8
1.2.2.5.
Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“
478,4
1.2.2.6.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
112,7
1.2.2.7.
Сдружение „Съюз на глухите в България“
372,6
1.2.2.8.
Сдружение „Българска асоциация „Диабет“
406,0
1.2.2.9.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
92,0
1.2.2.10.
Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
193,2
1.2.2.11.
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
312,8
1.2.2.12.
Сдружение „Център за психологически изследвания“
287,5
1.2.2.13.
Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
59,8
1.2.2.14.
Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
52,9
1.2.2.15.
Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
59,8
1.2.2.16.
Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
236,9
1.2.2.17.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
51,8
1.2.2.18.
Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
230,0
1.2.2.19.
Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
113,9
1.2.2.20.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“
51,8
1.2.2.21.
Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“
59,8
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
2 176 734,0
2.    
Капиталови разходи
6 352,6
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
6 352,6
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 418 016,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 414 016,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
4 000,0
2.1.
        Получени трансфери (+)
4 000,0
2.1.1.
– от Държавното обществено осигуряване
4 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция
140 756,8
2.
Политика в областта на трудовите отношения
32 210,0
3.
Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете
324 838,2
4.
Политика в областта на хората с увреждания
1 242 569,0
5.
Политика в областта на социалното включване
709 242,6
6.
Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции
1 225,6
7.
Бюджетна програма „Администрация“
14 173,8
 
Всичко:
2 465 016,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
2 231 353,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.
2 231 704,4

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
39 285,0
1.
Неданъчни приходи
39 285,0
1.1.
Държавни такси
29 260,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
8 185,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 000,0
1.4.
Други приходи
-160,0
II.
РАЗХОДИ                                       
920 579,4
1.    
Текущи разходи                                           
887 766,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
443 613,3
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
255 131,3
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
249 931,3
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
5 200,0
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Български Червен кръст, в т.ч.:
5 200,0
1.2.2.1.1.
Планинска спасителна служба при Български Червен кръст
1 168,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
20 000,0
2.    
Капиталови разходи
32 812,6
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
13 683,2
2.2.
Капиталови трансфери
19 129,4
 
в т.ч.
 
2.2.1.
Български Червен кръст
1 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
879 111,3
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 029 243,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-150 132,6
2.1.
        Получени трансфери (+)
3 150,0
2.1.1.
– от Държавното обществено осигуряване
3 150,0
2.1.
        Предоставени трансфери (-)
-153 282,6
2.1.1.
– за Националната здравноосигурителна каса
-153 282,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
-2 183,1
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
2 183,1
1.
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)
2 183,1
1.1.
Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)
2 183,1

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
158 462,2
 2.
Политика в областта на диагностиката и лечението
690 412,1