Министерство на здравеопазването
брой: 36, от дата 14.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.6


Договор № РД-НС-01-4-2 от 6 април 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

 

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-2 от 6 април 2020 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2020 г.)
Днес, 6 април 2020 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане противоепидемиологични мерки на територията на Република България, с последващи изменения и допълнения на същата, се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. В чл. 12 се създава ал. 6:
„(6) Разходите за здравноосигурителни плащания, в т.ч. и сумите за неблагоприятни условия на работа при епидемична обстановка, се разпределят и извършват в рамките на определените параметри в ЗБНЗОК за 2020 г. и в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания и събраните приходи по бюджета на НЗОК за 2020 г.“
§ 2. В чл. 179, ал. 1 се създава т. 10:
„10. работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, съгласно методика, приета от НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЛС, определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО.“
§ 3. Създава се чл. 187а:
„Чл. 187а. (1) Изпълнителят на ПИМП има право на заплащане по чл. 179, ал. 1, т. 10, когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна и изпълнителят на ПИМП изрично не е заявил, че не желае да получава такова заплащане.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, се определят индивидуално за всеки изпълнител на ПИМП по ред и начин, посочени в методика, приета от НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЛС, определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО, и се изплащат за месеците, през които действат противоепидемичните мерки по ал. 1.
(3) Сумите по ал. 2 се актуализират ежемесечно.“
§ 4. В чл. 190, ал. 1 се създава т. 11:
„11. работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, съгласно методика, приета от НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЛС, определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО.“
§ 5. Създава се чл. 201а:
„Чл. 201а. (1) Изпълнителят на СИМП има право на заплащане по чл. 190, ал. 1, т. 11, когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна и изпълнителят на СИМП изрично не е заявил, че не желае да получава такова заплащане.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, се определят индивидуално за всеки изпълнител на СИМП по ред и начин, посочени в методика, приета от НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЛС, определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО, и се изплащат за месеците, през които действат противоепидемичните мерки по ал. 1.
(3) Сумите по ал. 2 се актуализират ежемесечно.“
§ 6. В чл. 203 се създава ал. 8:
„(8) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на МДД за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, съгласно методика, приета от НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЛС, определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО.“
§ 7. Създава се чл. 205а:
„Чл. 205а. (1) Изпълнителят на МДД има право на заплащане по чл. 203, ал. 8, когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна и изпълнителят на МДД изрично не е заявил, че не желае да получава такова заплащане.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, се определят индивидуално за всеки изпълнител на МДД по ред и начин, посочени в методиката, приета от НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЛС, определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО, и се изплащат за месеците, през които действат противоепидемичните мерки по ал. 1.
(3) Сумите по ал. 2 се актуализират ежемесечно.“
§ 8. В чл. 218 се създава ал. 3:
„(3) В случаите на издаден болничен лист същият се отразява в амбулаторния лист (бл. МЗ-НЗОК № 1), като задължително се вписва уникалният номер на болничния лист съгласно формата, определен от Националния осигурителен институт (НОИ).“
§ 9. В чл. 338, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В таблицата под ред „241.4.“ се създава нов ред, като с шрифт „италик“ в колона „Номенклатура“ се записва текстът „за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.)“, а в колона „Цена (лв.)“числото „410“.
2. В таблицата под ред „241.6.“ се създава нов ред, като с шрифт „италик“ в колона „Номенклатура“ се записва текстът „за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.)“, а в колона „Цена (лв.)“числото „611“.
3. В таблицата под ред „244.2.“ се създава нов ред, като с шрифт „италик“ в колона „Номенклатура“ се записва текстът „за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.)“, а в колона „Цена (лв.)“числото „621“.
4. В таблицата под ред „245“ се създава нов ред, като с шрифт „италик“ в колона „Номенклатура“ се записва текстът „за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.)“, а в колона „Цена (лв.)“числото „470“.
§ 10. В чл. 344, ал. 1 се създава т. 6:
„6. за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, съгласно методика, приета от НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЛС, определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО.“
§ 11. Създава се чл. 362а:
„Чл. 362а. (1) Изпълнител на БМП има право заплащане по чл. 344, ал. 1, т. 6, когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна и изпълнителят на БМП изрично не е заявил, че не желае да получава такова заплащане.
(2) Заплащането по ал. 1 не включва мерките и дейностите, финансирани по реда на чл. 63, ал. 3 и чл. 63а, ал. 2 от ЗЗ.
(3) Месечните суми, заплащани от НЗОК за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, се определят индивидуално за всеки изпълнител на БМП по ред и начин, посочени в методика, приета от НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЛС, определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО, и се изплащат за месеците, през които действат противоепидемичните мерки по ал. 1.
(4) Сумите по ал. 3 се актуализират ежемесечно.
(5) Месечни суми за неблагоприятни условия на работа се включват в стойностите за прилагане на механизма по чл. 369.“
§ 12. В чл. 369 се създават ал. 5а, 5б, 5в, 5г и 5д:
„(5а) Надвишението на стойността на отчетените през месеца дейности спрямо определената месечна стойност се компенсира с размера на средствата, изплатени за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, по реда на чл. 344, ал. 1, т. 6.
(5б) Разпоредбата на ал. 5а се прилага след отмяна на противоепидемичните мерки.
(5в) За прилагането на ал. 5а НЗОК издава месечно известие след контрол към съответния изпълнител на БМП на стойност, отговаряща на превишението, но не по-голяма от размера на изплатените средства за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка. На основание месечното известие след контрол изпълнителят на БМП изготвя кредитно известие за съответния месец, за който е изплатена сума за неблагоприятни условия на работа.
(5г) След получаване на кредитното известие по ал. 5в РЗОК включва в месечното известие стойността на дейностите, формиращи надвишението над месечните стойности и компенсирани по реда на ал. 5а.
(5д) Всички действия по механизма се прилагат след компенсиране на надвишения с изплатени средства за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка.“
§ 13. В чл. 385, ал. 2 се създава изречение второ: „В случаите на издаден болничен лист същият се отразява в „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7), „Медицинско направление за клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8) и „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8А), като задължително се вписва уникалният номер на болничния лист съгласно формата, определен от НОИ.“
§ 14. (1) В приложение № 2 „Първични медицински документи“ се правят следните изменения:
1. В таблица „Кодове на специалности на лекари“ ред с код 33 „Клинична алергология и педиатрия“ се заличава.
2. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1) се изменя така:
 

ВИЖ приложението

 
3. „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7) се изменя така:
 

ВИЖ приложението

 
4. „Медицинско направление за клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8) се изменя така:
 

ВИЖ приложението

 
5. „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8А) се изменя така:
 

ВИЖ приложението

 
 
     (2) Указанията за попълване на първичните медицински документи по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 остават непроменени.
§ 15. В приложение № 10 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ“ в част Б „Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по медицински специалности“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието на пакет „Клинична алергология. Детска клинична алергология“ се заменя с „Клинична алергология“.
2. В таблица „Специалност“ към пакет „Клинична алергология“ ред с код 33 „Клинична алергология и педиатрия“ се заличава.
§ 16. В приложение № 17 „Клинични пътеки“ се правят следните допълнения:
1. В КП № 241.4 „Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – КОД 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 години“:
В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, в т. 1 „Индикации за хоспитализация“, в т. 2 „Оценка на туморния терапевтичен отговор след проведено лечение в съответствие с утвърденото фармакотерапевтично ръководство по медицинска онкология и клинична хематология“ се създава т. 2.5: „2.5. Стадиране на лица от 18- до 25-годишна възраст, при които възниква заболяване (солидни тумори), присъщо за детска възраст, потвърдено при съвместно обсъждане на онкологичните комисии за деца и за възрастни“.
2. В КП № 241.6 „Диагностични процедури за стадиране на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРТ при лица под 18 години“:
В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, в т. 1 „Индикации за хоспитализация“, в т. 2 „Оценка на туморния терапевтичен отговор след проведено лечение в съответствие с утвърденото фармакотерапевтично ръководство по медицинска онкология и клинична хематология“ се създава т. 2.5: „2.5. Стадиране на лица от 18- до 25-годишна възраст, при които възниква заболяване (солидни тумори), присъщо за детска възраст, потвърдено при съвместно обсъждане на онкологичните комисии за деца и за възрастни“.
3. В КП № 244.2 „Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица под 18 години“:
В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, в т. 1 „Индикации за хоспитализация“, т. 2 „Диагностика и лечение в стационарни условия на пациенти с анемии по повод:“, под т. 2.6, на нов абзац се добавя „Диагностика и лечение на лица от 18- до 25-годишна възраст, при които възниква заболяване (солидни тумори), присъщо за детска възраст, потвърдено при съвместно обсъждане на онкологичните комисии за деца и за възрастни“.
4. В КП № 245 „Диагностика и лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст“:
В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, в т. 1 „Индикации за хоспитализация“, в т. 4 след думите „под 18 години“ се добавя „и за лица от 18- до 25-годишна възраст, при които възниква заболяване (солидни тумори), присъщо за детска възраст, потвърдено при съвместно обсъждане на онкологичните комисии за деца и за възрастни“.
§ 17. В преходните и заключителните разпоредби към Договор № РД-НС-01-4-1 от 18.02.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз (ДВ, бр. 7 от 2020 г.) § 16 се изменя така:
„§ 16. (1) Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от 1 март 2020 г., с изключение на:
 – § 3, както и условието за сключване на договор, посочено в т. I „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, в т. 2. „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължително звено/медицинска апаратура“: „Операционен микроскоп, оборудван с видеоапаратура за запис на оперативните процедури“ от диагностично-лечебния алгоритъм на КП № 132 и 135 и АПр № 19, които влизат в сила от 1 септември 2020 г.;
 – § 7, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 май 2020 г.
(2) В срок до 1 септември 2020 г. НС на НЗОК и УС на БЛС определят ред, условия и правила за контрол върху АПр № 19, в т. ч. и чрез възможност за генериране на видеозапис и QR код.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на настоящия Договор за изменение и допълнение, с изключение на:
 – параграф 14, ал. 1, т. 1 и § 15, т. 2, които влизат в сила от 1.05.2020 г.;
 – параграф 15, т. 1, който влиза в сила от 1.01.2020 г.;
 – параграфи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и 12, които влизат в сила от 13.03.2020 г.
§ 19. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 20. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

За Националната здравно-
За Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЛС:
Жени Начева
Д-р Иван Маджаров
Членове на Надзорния
 
съвет на НЗОК:
 
Д-р Бойко Пенков
Проф. д-р Николай
Галя Димитрова
Габровски
Росица Велкова
Д-р Николай Брънзалов
Д-р Иван Кокалов
Д-р Стоян Борисов
Теодор Василев
Д-р Атанас Атанасов
Григор Димитров
Доц. д-р Христо Шивачев
Оля Василева
Д-р Нели Нешева
Андрей Дамянов
Д-р Роза Анева
 
Д-р Гергана Николова
 
Д-р Александър Заимов
Управител на НЗОК:
 
Проф. д-р Петко Салчев
 
 
Съгласувал:
 
Министър на здравеопазването:
 
Кирил Ананиев

2943