Народно събрание
брой: 105, от дата 30.12.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.42


Закон за изменение и допълнение на Търговския закон

 

УКАЗ № 452
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Търговския закон, приет от ХLIIІ Народно събрание на 22 декември 2016 г.
Издаден в София на 23 декември 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Търговския закон (oбн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 1 думите „нотариална заверка на подписите“ се заменят с „нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно“.
§ 2. В чл. 129, ал. 2 думите „нотариално заверени подписи на договора и“ се заменят с „договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно“.
§ 3. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.
(5) Нищожни са решения на общото съб­рание, приети в нарушение на ал. 4.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7.
§ 4. В чл. 608 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Предполага се, че търговецът не е в състояние да изпълни изискуемо задължение по ал. 1, ако преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години.
(3) Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията. Спиране на плащанията е налице и когато длъжникът е платил изцяло или частично вземания на определени кредитори.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Неплатежоспособността се предполага, ако по изпълнително производство, образувано за изпълнение на влязъл в сила акт на кредитора, подал молба по чл. 625, вземането е останало изцяло или частично неудовлетворено в рамките на 6 месеца след получаване на поканата или на съобщението за доброволно изпълнение.“
§ 5. В чл. 657 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Определението на апелативния съд, с което се потвърждава определението на съда по несъстоятелността по ал. 4, т. 2, подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.“
2. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.
§ 6. В чл. 661, ал. 2 думите „чл. 657, ал. 6“ се заменят с „чл. 657, ал. 7“.
§ 7. В чл. 668, т. 1 накрая се добавя „както и кои от кредиторите са свързани лица с длъжника или са били свързани лица с длъжника през последните три години преди откриване на производството по данни от търговския регистър и търговските книги на длъжника“.
§ 8. В глава четиридесет и втора се създава раздел IIa с чл. 668а и 668б:
„Раздел IIa
Помощник-синдик
Компетентност
Чл. 668а. (1) Помощник-синдикът може да извършва определени действия от компетентността на синдика съгласно указанията му и по реда на чл. 660, ал. 2.
(2) Помощник-синдикът може да подписва определени документи във връзка с дейността на синдика, като прибавя към подписа си добавката „помощник“.
(3) За вредите от виновно неизпълнение на задълженията на помощник-синдика синдикът отговаря солидарно с него.
(4) Отношенията между синдика и помощник-синдика се уреждат с договор.
(5) Доколкото липсват особени правила за помощник-синдика, се прилагат правилата за синдика.
Изисквания
Чл. 668б. (1) Помощник-синдикът е физическо лице, което отговаря на условията по чл. 655, ал. 2, т. 1 – 6 и т. 8 с изключение на изискването за стаж по специалността, който е не по-малък от две години.
(2) За придобиване на квалификация за помощник-синдик се полага изпит по ред, определен с наредбата по чл. 655а, ал. 1.
(3) Министърът на правосъдието издава заповед за включване на лицето, придобило квалификация за помощник-синдик, в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7.“
§ 9. В чл. 669 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Не се провежда първо събрание на кредиторите, ако:
1. длъжникът преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е заявил за обявяване годишните си финансови отчети в търговския регистър за последните три години;
2. длъжникът не изпълни задълженията си по чл. 640 и не предостави на временния синдик търговските си книги или ако търговските му книги са водени явно нередовно.
(4) В случаите по ал. 3 назначеният от съда временен синдик изпълнява правомощията си до избирането на постоянен синдик от събранието на кредиторите след одобряване на списъка по чл. 692 от съда.“
§ 10. В чл. 670, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В досегашния текст накрая се добавя „като не се вземат предвид гласовете на:“.
2. Създават се т. 1 и 2:
„1. кредиторите, които са свързани лица с длъжника или са били свързани лица с длъжника през последните три години преди откриване на производството по несъстоятелност;
2. кредиторите, които са придобили вземания от свързани лица с длъжника през последните три години преди откриване на производството по несъстоятелност.“
§ 11. Член 694 се изменя така:
„Предявяване на установителни искове
Чл. 694. (1) Длъжникът може да предяви иск за установяване несъществуването на:
1. прието вземане, ако е направил възражение по чл. 690, ал. 1, но съдът е оставил възражението без уважение;
2. вземане, включено в списъка на приетите вземания с определението по чл. 692, ал. 4.
(2) Кредитор с неприето вземане може да предяви иск за установяване съществуването на неприето вземане, ако:
1. е направил възражение по чл. 690, ал. 1, но съдът е оставил възражението му без уважение;
2. предявеното от кредитора вземане е изключено от списъка на приетите вземания с определението по чл. 692, ал. 4 по възражение на длъжника или на друг кредитор.
(3) Кредитор може да предяви иск за установяване несъществуването на:
1. прието вземане на друг кредитор, ако е направил възражение по чл. 690, ал. 1, но съдът е оставил възражението без уважение;
2. вземане на друг кредитор, включено в списъка на приетите вземания с определението по чл. 692, ал. 4.
(4) Синдикът е длъжен да участва в производството по ал. 1 – 3. В производствата по ал. 2 могат да встъпят като трети лица – помагачи на длъжника, кредиторите с приети вземания по чл. 693, както и кредиторите, чиито вземания са предмет на предявен иск по ал. 1 – 3.
(5) При предявен от длъжника иск по ал. 1 или по предявен от кредитор иск по ал. 3 друг кредитор не може да предяви същия иск, но може да встъпи в производството по предявения иск като съищец до първото заседание по делото.
(6) Иск по ал. 1 – 3 се предявява пред съда по несъстоятелността в 14-дневен срок от датата на обявяване в търговския регистър на определението на съда по чл. 692, ал. 4 и се разглеждат от друг състав на съда.
(7) Държавната такса се определя върху една четвърт от вземането, за което е предявен установителният иск. При предявяване на иска не се внася предварително държавна такса. Ако искът бъде отхвърлен, разноските са за сметка на ищеца.
(8) Влязлото в сила решение по иск по ал. 1 – 3 има установително действие в отношенията на длъжника, синдика и всички кредитори в производството по несъстоятелност.
(9) В плана за оздравяване, съответно при разпределение на осребреното имущество задължително се заделят резерви за неприето вземане – предмет на установителен иск.“
§ 12. В чл. 717г ал. 1 се изменя така:
„(1) Нямат право да участват в наддаването и да бъдат купувачи нито пряко, нито чрез подставено или свързано с тях лице длъжникът, неговият представител, синдикът, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите.“
§ 13. Член 717д се изменя така:
„Плащане на цената
Чл. 717д. (1) Купувачът е длъжен в 7-дневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.
(2) Когато за купувач бъде обявен кредитор с прието вземане или кредитор с права по чл. 717н, синдикът изготвя сметка за разпределение, в която посочва и каква част от дължимата цена купувачът трябва да внесе за изплащане на вземанията на другите кредитори и каква част се прихваща срещу вземането на кредитора. Купувачът е длъжен в 7-дневен срок от влизане в сила на сметката за разпределение да внесе сумите, необходими за изплащане на вземанията на други кредитори, съобразно влязлата в сила сметка за разпределение, или сумата, с която цената надминава неговото вземане, когато няма други кредитори.“
§ 14. Член 717н се изменя така:
„Продажба на ипотекирано или заложено  имущество
Чл. 717н. (1) При продажбата на имущество, което е ипотекирано или заложено от длъжника за обезпечаване на чужд дълг или е придобито от длъжника, обременено с ипотека или залог, синдикът изпраща на обезпечения кредитор съобщение за насрочване на продажбата.
(2) За получените суми от продажбата на имущество, ипотекирано или заложено за чужд дълг, се изготвя отделна сметка за разпределение, в която се посочват и сумите, дължими на обезпечения кредитор. Обезпеченият кредитор има правата по чл. 728 и 729 по отношение на сметката за разпределение.
(3) Припадащата се по разпределението сума на обезпечения кредитор се запазва от синдика и се предава на кредитора, след като кредиторът представи изпълнителен лист за вземането си или удостовери пред синдика, че обезпеченото вземане е прието в производството по несъстоятелност на лицето, чийто дълг е обезпечен с продаденото имущество.
(4) Припадащата се по разпределението сума на кредитор, обезпечен с особен залог, се запазва от синдика и се предава на кредитора въз основа на представено удостоверение от регистъра за вписан особен залог и декларация с нотариална заверка на подписа за актуалния размер на обезпеченото вземане.“
§ 15. В чл. 718 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По предложение на синдика и съобразно решението на събранието на кредиторите съдът по несъстоятелността разрешава продажбата да се извърши чрез пряко договаряне или чрез посредник, когато вещите и имуществените права като цяло, обособената част или отделната вещ, или имуществено право са предложени по реда на чл. 717 и следващите, но продажбата не е извършена поради неявяване на купувач или купувачът се е отказал. В тези случаи продажната цена може да бъде по-ниска от началната цена по чл. 717ж. Съдът е длъжен да се произнесе по предложението на синдика в деня на постъпването му в съда или най-късно на следващия работен ден.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Срокът за плащане на цената не може да бъде по-дълъг от 60 дни от датата на избора на купувач. Договорът за продажба по ал. 1 се сключва след пълното плащане на цената, като чл. 717д, ал. 2 се прилага съответно.“
§ 16. В чл. 729 ал. 3 се изменя така:
„(3) Определението по ал. 1 може да се обжалва от длъжника, от комитета на кредиторите и от кредитор, който е подал възражение по чл. 728. Определението може да се обжалва и от кредитор, който не е подал възражение, когато сметката за разпределение се изменя или отменя с определението на съда по ал. 1.“
§ 17. В чл. 735 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Производството по несъстоятелност не се прекратява, когато за обезпечаване на задълженията на длъжника са учредени обезпечения от трети лица и изпълнението срещу обезпеченията не е приключило или длъжникът е страна по висящо съдебно производство.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 18. В чл. 739 ал. 2 се изменя така:
„(2) Неудовлетворените в производството по несъстоятелност вземания се погасяват освен в случаите по чл. 744, ал. 1 и в случаите, когато за обезпечаване на неудовлетворените в производството по несъстоятелност вземания са учредени обезпечения от трети лица.“
§ 19. Създава се част пета с чл. 761 – 797:
„ЧАСТ ПЕТА
ПРОИЗВОДСТВО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦ
Глава петдесет и трета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Цел на производството
Чл. 761. Производството по стабилизация на търговец има за цел да предотврати откриването на производство по несъстоятелност чрез постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му за начина на изпълнение на задълженията му, което да доведе до продължаване на дейността на търговеца.
Основание за откриване на производство по стабилизация
Чл. 762. (1) Производство по стабилизация може да се открие за търговец, който не е неплатежоспособен, но се намира в непосредствена опасност от неплатежоспособност.
(2) Непосредствена опасност от неплатежоспособност е налице, когато търговецът с оглед на предстоящите падежи на паричните му задължения в следващите 6 месеца от подаване на молбата за стабилизация ще се окаже в невъзможност да изпълни изискуеми парични задължения по чл. 608, ал. 1 или може да спре плащанията.
(3) Производство по стабилизация не се открива за:
1. търговец, който в законоустановените срокове не е поискал обявяване в търговския регистър на годишните си финансови отчети за последните три години преди подаване на молбата за стабилизация;
2. търговец, за когото е откривано производство по стабилизация през последните три години преди подаване на молбата за стабилизация;
3. търговец, за когото е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност преди подаване на молбата за стабилизация;
4. когато повече от една пета от задълженията на търговеца са към свързани лица и към лица, които са придобили през последните три години вземания от свързани с търговеца лица.
Откриване на производство по стабилизация за неограничено отговорен съдружник
Чл. 763. Едновременно с откриването на производството по стабилизация за търговското дружество се смята за открито и производство по стабилизация за неограничено отговорните съдружници.
Неприложимост на производството по стабилизация
Чл. 764. Производството по стабилизация не се прилага за търговец – публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено с особен закон, както и за банка и застраховател.
Компетентен съд
Чл. 765. Компетентният съд в производството по стабилизация е окръжният съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата за стабилизация.
Кредитори в производството по стабилизация
Чл. 766. (1) В производството по стабилизация участват всички кредитори на търговеца, включително кредиторите, на които търговецът е учредил обезпечения за задължения на трети лица.
(2) Стабилизацията създава еднакви права на всички кредитори на търговеца от един и същ клас.
(3) За участието на кредиторите с непарични вземания в производството по стабилизация всички непарични задължения на търговеца се превръщат в парични по пазарната им стойност към датата на подаване на молбата за стабилизация.
(4) В производството по стабилизация кредиторите запазват правата си по дадените обезпечения.
(5) Кредиторите, които са свързани лица с търговеца, се удовлетворяват само след пълно удовлетворяване на всички останали кредитори.
Вписване и обявяване на актове в производството по стабилизация
Чл. 767. (1) В търговския регистър по партидата на търговеца се обявява съобщение, че е подадена молба за стабилизация на търговеца.
(2) Определенията на съда в производството по стабилизация се вписват в търговския регистър по партидата на търговеца.
(3) В търговския регистър се вписват името, телефонът, адресът и електронният адрес на назначените от съда: доверено лице, проверител–регистриран одитор, и надзорен орган по изпълнението на плана за стабилизация, както и промените в тези данни.
(4) Всички призовки и съобщения в производството по стабилизация се извършват чрез обявяване в търговския регистър по партидата на търговеца. Призоваването е редовно, ако поканата, съобщението или призовката са обявени в търговския регистър най-малко една седмица преди датата на заседанието, съответно събранието, за което се отнасят.
(5) Съдът е длъжен да изпрати за обявяване в търговския регистър съобщение, че е постъпила молба за стабилизация, както и да изпрати за вписване актовете по ал. 2 в деня на постановяването им или най-късно на следващия работен ден.
Субсидиарно приложение и особени правила
Чл. 768. (1) Доколкото в тази част няма особени разпоредби, за производството по стабилизация се прилагат съответно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
(2) Освен правилата, уредени в тази част, в производството по стабилизация се прилагат и следните особени процесуални правила:
1. съдът по свой почин може да установява факти и да събира доказателства, които са от значение за постановяваните в производството актове;
2. съдът може служебно да налага предвидените в тази част обезпечителни мерки и ограничения върху действията и дейността на търговеца;
3. съдът се произнася в тридневен срок по молба на участник в производството, освен ако в тази част е установен друг срок;
4. производството по стабилизация не може да се спира освен в случаите на смърт на молителя – едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник;
5. молбата за стабилизация не може да се оттегля след постановяване на определение на съда за утвърждаване на плана за стабилизация.
(3) Търговецът, довереното лице, проверителят–регистриран одитор, и всеки кредитор може да преглеждат книжата в производството по стабилизация и да получават преписи от тях.
Глава петдесет и  четвърта
ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Молба за стабилизация
Чл. 769. (1) Производство по стабилизация се открива по подадена до съда писмена молба от търговеца.
(2) Когато молбата се подава от пълномощник, се изисква изрично пълномощно.
Съдържание на молбата
Чл. 770. (1) Молбата за откриване на производство за стабилизация трябва да съдържа:
1. име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на търговеца и мястото на упражняване на дейността през последните три години;
2. задължения на търговеца към кредиторите с посочване на вида, размера и падежа на задълженията, предоставени обезпечения или наложени в тяхна полза обезпечителни мерки;
3. данни за кредиторите, които са свързани лица с търговеца или са били свързани лица с търговеца през последните три години преди подаване на молбата, с посочване на размера на задълженията към тези кредитори;
4. данни за имущественото състояние на търговеца, за учредените върху имуществото обезпечения и за наложените обезпечителни мерки;
5. подробно изложение за водените от търговеца и срещу търговеца съдебни и арбитражни дела, както и на водените от търговеца и срещу търговеца изпълнителни производства, включително действия по извънсъдебно удовлетворяване на кредитори;
6. подробна информация за извършваната от търговеца производствена и търговска дейност през последните три години преди подаване на молбата, броя на наетите служители през периода и сключените договори с контрагенти, пряко свързани с производствената и търговската дейност;
7. данни за извършени от търговеца разпоредителни сделки с имуществени права извън кръга на обичайната му търговска дейност през последните три години преди подаване на молбата, както и причините за извършването им;
8. изложение на обстоятелствата, поради които търговецът е в непосредствена опасност от неплатежоспособност, причините, поради които предлага план за стабилизация, и целите, които ще се постигнат чрез плана за стабилизация;
9. конкретно предложение на търговеца за начина, сроковете и условията, при които ще плати задълженията към кредиторите си;
10. степента на удовлетворяване, което получава всеки клас кредитори в сравнение с това, което би получил при осребряване на имуществото по предвидения от закона ред;
11. гаранции и обезпечения, които търговецът е готов да предостави на всеки клас кредитори във връзка с плана за стабилизация;
12. управленски, организационни, правни, финансови и други действия за осъществяването на плана за стабилизация;
13. други обстоятелства от значение за предлагания план за стабилизация по преценка на търговеца, включително назначаване на надзорен орган.
(2) Към молбата се прилагат:
1. списък на всички кредитори с името, съответно наименованието и адресите им, основанието и размерът на вземанията им и предоставените им обезпечения; към списъка се прилагат писмените доказателства за вземанията и учредените обезпечения, а за непаричните задължения на търговеца се прилага и оценка за пазарната стойност на непаричното задължение, изготвена към датата на подаване на молбата;
2. списък на всички кредитори, на които са учредени от търговеца обезпечения за задължения на трети лица, като към списъка се прилагат писмени доказателства за учредените обезпечения;
3. списък на всички длъжници с посочване на размера, основанието и падежа на задълженията им към търговеца, както и данни кои от длъжниците на търговеца са свързани с него лица или са били свързани с него лица през последните три години преди подаване на молбата, както и преценка на търговеца кои от вземанията му са трудносъбираеми или несъбираеми;
4. финансов отчет към края на месеца, предхождащ месеца, през който е подадена молбата;
5. препис от годишните финансови отчети и от консолидираните годишни финансови отчети, придружени с годишен доклад за дейността и с консолидиран доклад за дейността, придружени с доклад на регистриран одитор, ако отчетите подлежат на задължителен независим финансов одит и ако законът задължава търговеца да ги съставя, за последните три години преди подаване на молбата;
6. опис на активите и пасивите по балансова стойност към датата на подаване на молбата, както и инвентаризационни описи на активите за последните три години преди подаване на молбата;
7. списък на неизискуемите към момента на подаване на молбата задължения на търговеца, чиято изискуемост ще настъпи в следващите 6 месеца от подаване на молбата за стабилизация;
8. списък на извършените от търговеца плащания в размер над 3000 лв. през последната една година преди подаване на молбата за стабилизация и списък на извършените от търговеца плащания към свързани лица в размер над 3000 лв. през последните три години преди подаване на молбата;
9. опис на личното имущество и имуществото – съпружеска имуществена общност – за едноличния търговец и неограничено отговорния съдружник;
10. подробен план за стабилизацията на търговеца, съдържащ сроковете, условията и начините на плащане на кредиторите, както и степента на удовлетворяване на кредиторите, предлаганите гаранции и обезпеченията;
11. доказателства по чл. 77а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Когато планът за стабилизация предвижда частично опрощаване на задълженията на търговеца, планът трябва да предвижда удовлетворяване не по-малко от 50 на сто от вземанията на всеки кредитор, освен за кредиторите, които са свързани лица с търговеца, за които може да се предвиди удовлетворяване и в по-нисък размер.
(4) Когато планът за стабилизация предвижда частично опрощаване на задълженията на търговеца, за обезпечените кредитори планът трябва да предвижда удовлетворяване в размер на пазарната стойност на учредените им обезпечения и не по-малко от 50 на сто от вземанията им. В този случай към молбата за оздравяване се прилага и пазарна оценка на учредените от търговеца обезпечения.
(5) Когато планът за стабилизация предвижда разсрочено плащане на задълженията, срокът на плащане към всички кредитори не може да е по-дълъг от три години от датата на прекратяване на производството по стабилизация.
(6) Когато планът за стабилизация предвижда продажба на цялото предприятие, на обособени части от предприятието или на отделни имуществени права, към молбата се прилага и пазарна оценка на съответното имущество – предмет на сделката, както и проект на договор, подписан от купувача.
(7) Когато планът за стабилизация предвижда превръщане на вземане в част от капитала, към молбата се прилага пазарна оценка на вземането и предварителното съгласие на кредитора да запише дялове, съответно акции, срещу вземането си. Член 700, ал. 6 се прилага съответно.
Разглеждане на молбата
Чл. 771. (1) Молбата за откриване на производство по стабилизация се разглежда от съда незабавно в закрито заседание.
(2) Когато молбата е подадена от търговец, за когото са налице пречки за откриване на производство по стабилизация по чл. 762, ал. 3, съдът с разпореждане прекратява производството по молбата и я връща на молителя. Разпореждането за прекратяване на производството подлежи на обжалване от търговеца в 7-дневен срок по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(3) Когато съдържанието на молбата не отговаря на изискванията на чл. 770, ал. 1 или към нея не са приложени доказателства по чл. 770, ал. 2, или не са изпълнени условията по чл. 770, ал. 3 – 7, съдът съобщава на молителя да отстрани нередовностите в едноседмичен срок. Срокът за отстраняване на нередовностите тече от обявяване на съобщението в търговския регистър. Когато нередовностите не бъдат отстранени в срок, производството по молбата се прекратява и молбата се връща на търговеца. Разпореждането за прекратяване на производството и връщане на молбата подлежи на обжалване от търговеца в 7-дневен срок по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(4) Съдът може да насрочи молбата за разглеждане в открито заседание, ако прецени за необходимо да бъде изслушан търговецът, както и за събиране на други доказателства, освен приложените към молбата за стабилизация.
Откриване на производството
Чл. 772. (1) Когато констатира, че са налице основания за откриване на производство по стабилизация на търговеца, съдът с определение:
1. открива производство по стабилизация на търговеца;
2. назначава доверено лице и определя възнаграждението му;
3. може да допусне обезпечителни мерки чрез налагане на запор, възбрана или други подходящи обезпечителни мерки;
4. може да назначи проверител–регистриран одитор;
5. определя дата на открито съдебно заседание за разглеждане и приемане на предложения от търговеца план за стабилизация не по-късно от три месеца от датата на откриване на производството.
(2) Определението за откриване на производство по стабилизация действа по отношение на всички.
(3) Заедно с определението за откриване на производството по стабилизация съдът обявява в търговския регистър и изготвения от търговеца списък на кредиторите по чл. 770, ал. 2, т. 1.
Отхвърляне на молбата за откриване на  производство по стабилизация
Чл. 773. (1) Съдът отхвърля молбата за откриване на производство по стабилизация с определение, когато установи, че:
1. предложеният план за стабилизация не отговаря на изискванията на чл. 770, ал. 3;
2. за търговеца са налице основания за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 607а;
3. търговецът не се яви в насроченото за разглеждане на молбата открито съдебно заседание по чл. 771, ал. 4 или откаже да даде поискани от съда обяснения;
4. предложението за стабилизация очевидно не отговаря на имущественото и финансовото състояние на търговеца;
5. изложените в молбата на търговеца обстоятелства очевидно не съответстват на данните от обявените в търговския регистър годишни финансови отчети и на останалите приложени към молбата доказателства;
6. опасността от неплатежоспособност на търговеца се дължи на недобросъвестност или неполагане на грижата на добрия търговец при воденето на търговските дела;
7. не са спазени правилата по прилагане на законодателството за държавните помощи.
(2) Съдът може да отхвърли молбата за откриване на производство по стабилизация с определение, когато установи, че:
1. през последните три години преди подаване на молбата търговецът е извършил безвъзмездни сделки или сделки, явно намаляващи имуществото му;
2. липсват условия и възможности за продължаване на дейността на търговеца след приемане на плана за стабилизация.
(3) Определението за отхвърляне на молбата подлежи на обжалване от търговеца в 7-дневен срок от обявяването му в търговския регистър по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Глава петдесет и пета
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Дата на откриване на производството по стабилизация
Чл. 774. Производството по стабилизация се смята за открито от датата на обявяване в търговския регистър на определението по чл. 772.
Фирма на търговеца след откриване на производството
Чл. 775. От откриване на производството по стабилизация до приключването му фирмата на търговеца съдържа добавката „в производство по стабилизация“.
Ограничаване на дейността на търговеца
Чл. 776. (1) С откриване на производството по стабилизация търговецът не може да извършва плащания на задължения, възникнали преди датата на молбата за откриване на производството и неплатени на падежа, с изключение на преводи на суми за погасяване на публични вземания за данък върху добавената стойност, акциз, данъци или задължителни осигурителни вноски за сметка на работник, служител или друго лице, от чието възнаграждение се удържа публичното задължение.
(2) Съдът може да постанови търговецът да продължи дейността си под надзора на довереното лице, включително да сключва всички или определени от съда сделки само след предварителното съгласие на довереното лице.
(3) Когато констатира, че с действията си търговецът може да застраши интересите на кредиторите, съдът може да ограничи или да лиши търговеца от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото си и да предостави това право на довереното лице.
(4) Съдът може да постанови изпълнението на задължение към търговеца да се приема от довереното лице.
(5) Съдът може да постанови изпълнението на парични задължения от търговеца да се извършва със съгласието на довереното лице.
(6) Ограниченията в правата и дейността на търговеца по ал. 2 – 5 може да бъдат наложени от съда с определението за откриване на производството по стабилизация или в хода на производството по стабилизация – служебно или по искане на довереното лице или на всеки от кредиторите.
(7) Наложените от съда ограничения на търговеца по ал. 2 – 5 се вписват в търговския регистър въз основа на акта за налагането им.
(8) Съдът може да отмени наложените ограничения върху дейността на търговеца, ако тяхното продължаване не е наложително с оглед на постигане на целите на стабилизацията.
(9) Извършените от търговеца действия и сделки в нарушение на наложените от съда ограничения не могат да се противопоставят на кредиторите в производството по стабилизация.
Прекратяване на договори
Чл. 777. (1) По искане на всяка от страните съдът може да разреши прекратяването на всеки двустранен договор, по който страна е търговецът, ако той не е изпълнен изцяло или частично към момента на откриване на производството за стабилизация.
(2) Съдът разрешава прекратяването на договора по ал. 1 само ако установи, че изпълнението на договора ще затрудни изпълнението на предвидените в плана за стабилизация задължения на търговеца и че неизпълнението на договора няма да причини на другата страна по-големи вреди от обичайните.
(3) При прекратяване на договора насрещната страна има право на обезщетение за претърпените вреди.
Задължение на търговеца за съдействие
Чл. 778. (1) Търговецът е длъжен незабавно и при направено искане да:
1. съобщава на довереното лице за поемането на всяко ново задължение, за сключването на всяка нова сделка, както и за тяхното изменение и погасяване;
2. осигурява на довереното лице свободен достъп до всички помещения в предприятието си;
3. осигурява на довереното лице и на назначения проверител да преглеждат търговските му книги и всички други книжа, свързани с дейността му.
(2) Търговецът е длъжен да предоставя на съда, на довереното лице и на назначения проверител необходимата информация относно състоянието на имуществото и търговската си дейност към датата на искането, както и всички свързани с това документи. Информацията и документите се предоставят в 7-дневен срок от писменото искане.
Прихващане
Чл. 779. (1) След откриване на производството по стабилизация кредиторите могат да правят прихващане на свои вземания срещу търговеца и свои задължения към него само ако условията за прихващане са били налице преди откриване на производството по стабилизация, както и за публични вземания за данък върху добавената стойност, акциз, данъци или задължителни осигурителни вноски за сметка на работник, служител или друго лице, от чието възнаграждение се удържа публичното задължение.
(2) След откриване на производството по стабилизация търговецът не може да извършва прихващане, когато насрещните задължения са възникнали преди откриване на производството по стабилизация.
Спиране на изпълнителни действия срещу търговеца
Чл. 780. (1) След откриване на производството по стабилизация е недопустимо образуването на изпълнителни производства срещу търговеца и пристъпването към изпълнение по реда на Закона за особените залози срещу имущество на търговеца.
(2) С откриване на производството по стабилизация се спират всички изпълнителни производства срещу търговеца, както и изпълнението по реда на Закона за особените залози срещу имуществото на търговеца. По спрените изпълнителни производства срещу търговеца могат да се налагат обезпечителни мерки.
(3) Извършените до спирането действия запазват силата си. След спирането съдебният или публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането. За срока на спиране се начисляват лихви.
(4) Спирането на изпълнителните дела и изпълнението по реда на Закона за особените залози има действие до прекратяване на производството по стабилизация.
(5) При утвърден план за стабилизация спирането по ал. 2 – 4 се заменя с действието на определението за утвърждаване на плана за стабилизация.
(6) Когато производството по стабилизация се прекрати, без да е утвърден план за стабилизация, спрените изпълнителни дела и предприетите действия за удовлетворяване по реда на Закона за особените залози се възобновяват незабавно.
Спиране на давността
Чл. 781. (1) За вземания срещу търговеца давност не тече от откриване на производството по стабилизация до прекратяването му.
(2) Спрените давностни срокове продължават да текат от прекратяване на производството по стабилизация, освен в случаите, когато производството приключи с утвърден план за стабилизация.
Доверено лице
Чл. 782. (1) Довереното лице е помощен орган в производството по стабилизация и възнаграждението му за производството се определя от съда.
(2) За доверено лице съдът назначава лице с юридическо образование, отговарящо на изискванията на чл. 655, ал. 2, за синдик.
(3) При назначаването му довереното лице с писмена декларация с нотариална заверка на подписа декларира наличието на условията и липсата на пречки да бъде доверено лице в производството по стабилизация, както и участието в търговски дружества като съдружник, акционер, изпълнението на длъжности ликвидатор, синдик, доверено лице и други платени длъжности. При настъпване на промяна в някое от обстоятелствата по изречение първо довереното лице е длъжно незабавно писмено да уведоми съда.
(4) Довереното лице е длъжно да встъпи в длъжност в тридневен срок от обявяване на определението за откриване на производството по стабилизация, като заяви пред съда, че е съгласно да изпълнява длъжността доверено лице. Когато довереното лице не встъпи в длъжност, съдът незабавно назначава друго лице.
(5) Съдът освобождава довереното лице:
1. по негово писмено искане, отправено до съда;
2. при поставяне под запрещение;
3. ако назначеното доверено лице престане да отговаря на изискванията на чл. 655, ал. 2;
4. при фактическа невъзможност да изпълнява правомощията си;
5. по искане на кредиторите, които притежават повече от половината от размера на вземанията.
(6) Съдът може да освободи довереното лице по всяко време, ако прецени, че довереното лице не изпълнява задълженията си или че с действията си застрашава интересите на търговеца и кредиторите.
(7) Определението на съда за освобождаване на довереното лице не подлежи на обжалване.
Правомощия на довереното лице
Чл. 783. (1) Довереното лице има следните правомощия да:
1. разгледа възраженията и становищата на кредиторите по съставения от търговеца списък на кредиторите и да предложи на съда за утвърждаване списък на кредиторите, които имат право да гласуват плана за стабилизация;
2. изготви писмен доклад за състоянието на имуществото и за дейността на търговеца;
3. упражнява надзор върху дейността на търговеца съобразно наложените от съда ограничения по чл. 776, ал. 2 – 5 и да следи за изпълнението на наложените ограничения;
4. съобщава незабавно на съда за всички обстоятелства, които са основание за ограничаване дейността на търговеца.
(2) Довереното лице съдейства на търговеца и на кредиторите по уточняване на съдържанието на плана за стабилизация.
(3) Довереното лице представя в съда писмен доклад относно:
1. състоянието на имуществото и работите на търговеца;
2. достоверността на данните, съдържащи се в молбата за стабилизация, и приложенията към нея;
3. причините, довели до опасност от неплатежоспособност за търговеца;
4. изпълнимостта на поеманите с предложението за стабилизация задължения.
(4) Писменият доклад по ал. 3 се представя в съда и на разположение на кредиторите най-късно 14-дни преди насроченото съдебно заседание за разглеждане на плана за стабилизация.
(5) Довереното лице е длъжно да се яви на съдебното заседание, в което ще се разглежда предложеният план за стабилизация, за да потвърди устно писмения си доклад и да отговори на въпросите на съда и на участващите в производството по стабилизация лица.
Проверители
Чл. 784. (1) Съдът може да назначи служебно при откриване на производството или по-късно проверител, който трябва да бъде регистриран одитор. Проверител се назначава винаги, когато в плана е предвидено пре­образуване на търговеца или превръщане на вземания в част от капитала.
(2) Назначеният проверител изготвя доклад до съда и кредиторите за съответствието на посочените в плана за стабилизация предвиждания и начин на удовлетворяване на кредиторите с финансовото и имущественото състояние на търговеца, включително за съответствието на плана с чл. 770, ал. 3 и 4.
(3) Съдът определя възнаграждение на проверителя, което се внася от търговеца в 7-дневен срок от уведомяването му.
Вещи лица
Чл. 785. (1) Съдът служебно или по искане на участник в производството по стабилизация може да назначи вещо лице за изясняване на обстоятелства от значение за предложения план за стабилизация, за които са необходими специални знания.
(2) Вещото лице е длъжно да се яви лично в съдебното заседание за приемане на плана за стабилизация и да потвърди заключението си, и да отговори на въпросите на съда и на участниците в производството.
(3) Съдът определя възнаграждение на вещото лице, което се внася от търговеца в 7-дневен срок от уведомяването му.
Глава петдесет и  шеста
РАЗГЛЕЖДАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАНА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ
Изготвяне на окончателен списък на кредиторите с право да участват в производството по стабилизация
Чл. 786. (1) Всеки кредитор може да направи писмено възражение пред съда с копие до довереното лице и до търговеца срещу включването или невключването на даден кредитор в списъка по чл. 770, ал. 2, т. 1 в 14-дневен срок от обявяването на списъка в търговския регистър. Търговецът може в 7-дневен срок от изтичане на срока за възражения да изрази писмено становище пред съда с копие до довереното лице по направените от кредиторите възражения.
(2) В 14-дневен срок от изтичане на сроковете по ал. 1 довереното лице изготвя проект на окончателен списък на кредиторите, които имат право да гласуват плана за стабилизация, с отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията. Проектът на окончателен списък се изготвя въз основа на приложените от търговеца доказателства към молбата за откриване на производството по стабилизация, като довереното лице взема предвид направените възражения и изразените становища по тях, и се предоставя на съда.
(3) Съдът разглежда в закрито заседание проекта на окончателен списък и след преценка на направените възражения и изразените становища одобрява окончателен списък на кредиторите. Съдът се произнася с определение не по-късно от 14 дни преди насроченото съдебно заседание за гласуване на плана за стабилизация. Определението на съда за одобряване на окончателния списък се обявява в търговския регистър най-късно 7 дни преди съдебното заседание, в което ще се разглежда планът.
(4) Когато срещу списъка по чл. 770, ал. 2, т. 1 не са постъпили възражения в срока по ал. 1, довереното лице изготвя проекта на окончателен списък само въз основа на приложените към молбата за откриване на производство по стабилизация доказателства.
(5) Кредиторите, включени в утвърдения от съда окончателен списък на кредиторите, могат да участват в съдебното заседание за разглеждане на плана за стабилизация и да гласуват за приемането му.
Съдебно заседание за разглеждане на плана за стабилизация
Чл. 787. (1) Планът за стабилизация се разглежда в открито съдебно заседание с участието на търговеца, кредиторите по чл. 786, ал. 5, довереното лице, проверителя и вещото лице в случаите, в които такива лица са назначени.
(2) Участието на търговеца в съдебното заседание е задължително.
(3) Заседанието за разглеждане на плана за стабилизация се провежда при закрити врати.
Обсъждане на предложения план за  стабилизация
Чл. 788. (1) В съдебното заседание по разглеждане на плана за стабилизация търговецът може да изясни, уточни и да допълни предложения план за стабилизация. Допълненията към плана не могат да предвиждат по-неблагоприятни условия за удовлетворяване на кредиторите от условията в предложения план за стабилизация.
(2) Търговецът е длъжен да отговори на поставените от съда и от кредиторите въпроси във връзка с предвижданията на плана за стабилизация.
(3) В съдебното заседание се изслушват докладът на довереното лице по чл. 783, ал. 3, докладът на проверителя и заключението на вещото лице, ако такива са били назначени в производството.
(4) След уточняване на окончателното съдържание на плана за стабилизация съдът прави доклад по съдържанието на плана, като посочва направените в съдебното заседание уточнения и допълнения на предложения план за стабилизация, и се пристъпва към гласуване на плана.
Гласуване на предложения план за  стабилизация
Чл. 789. (1) Кредиторите гласуват предложения план за стабилизация отделно в следните класове:
1. кредитори с обезпечени вземания и кредитори с право на задържане;
2. кредитори с вземания, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали преди датата на определението за откриване на производството по стабилизация;
3. кредитори с публичноправни вземания, възникнали до датата на определението за откриване на производство по стабилизация;
4. кредитори с необезпечени вземания;
5. всички кредитори, които са свързани лица с търговеца, независимо от горните класове.
(2) Кредитор може да бъде представляван в съдебното заседание по приемане на плана за стабилизация от пълномощник с изрично пълномощно.
(3) Планът се приема от всеки клас с мнозинство повече от половината от вземанията в класа, като, за да бъде приет планът от този клас, е необходимо за приемане на плана да са гласували миниум три четвърти от броя кредитори в класа.
(4) Планът сe смята за приет, ако за него са гласували кредиторите, които притежават повече от три четвърти от вземанията, като гласовете на кредиторите по ал. 1, т. 5 не се вземат предвид.
Утвърждаване на плана за стабилизация
Чл. 790. (1) Съдът утвърждава или отказва да утвърди с определение приетия план в закрито заседание.
(2) Съдът утвърждава плана, ако:
1. са спазени изискванията на закона;
2. планът е приет с мнозинството по чл. 789, ал. 3 във всеки клас кредитори и с мнозинството по чл. 789, ал. 4;
3. всички кредитори от един и същ клас получават еднакво по степен удовлетворение, при спазване изискванията на чл. 770, ал. 4 и 5;
4. планът не предвижда създаване на по-благоприятни условия за някои от кредиторите, освен ако за това при приемане на плана са дали съгласие повече от три четвърти от всички кредитори и повече от три четвърти от кредиторите от класа на кредитора, за който са създадени по-благоприятни условия;
5. никой кредитор не получава повече от дължимото по вземането му;
6. планът предвижда пълно удовлетворяване на свързаните с търговеца лица след пълно удовлетворяване на останалите кредитори;
7. за него е дадено предварително съгласие на министъра на финансите по чл. 189, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и по чл. 3, ал. 11 от Закона за Националната агенция за приходите;
8. са спазени приложимите правила за държавните помощи, включително в случаите, когато за това се изисква решение от страна на Европейската комисия.
(3) Определението по ал. 1 подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му в търговския регистър пред Върховния касационен съд по реда глава двадесет и първа от Гражданския процесуален кодекс, като жалба може да подаде търговецът и всеки кредитор, засегнат от преобразуващото действие на плана.
(4) Съдът обявява в търговския регистър, че е постъпила жалба срещу определението по ал. 1, като всяка от останалите страни по делото може да направи писмено възражение срещу подадената жалба в 7-дневен срок от обявлението.
(5) Върховният касационен съд се произнася с определение по жалбата в закрито заседание, което е окончателно.
Глава петдесет и  седма
ДЕЙСТВИЕ НА ПЛАНА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ
Действие на плана
Чл. 791. (1) Утвърденият от съда план за стабилизация е задължителен за търговеца и за кредиторите, чиито вземания са възникнали преди датата на решението за утвърждаване на плана, включително за онези, които не са взели участие в производството или са гласували против плана.
(2) Планът не поражда действие за кредитор, който не е включен в списъка на кредиторите или не му е била осигурена възможност да гласува при приемането на плана.
(3) Планът не засяга правата на кредитори по отношение на учредените им обезпечения, включително по отношение на обезпеченията, учредени от трети лица, и правата на кредиторите против солидарните длъжници.
(4) Планът поражда действие и за неограничено отговорните съдружници, освен когато е предвидено друго.
(5) Вземането на всеки кредитор по ал. 1 се преобразува съобразно предвиденото в плана.
(6) Търговецът е задължен да извърши незабавно предвидените с плана структурни промени.
(7) С влизане в сила на определението на съда за утвърждаване на плана се прекратяват правомощията на довереното лице, както и висящите производства по несъстоятелност.
(8) С утвърждаване на плана за стабилизация се спират изпълнителните дела и изпълнителните действия по реда на Закона за особените залози. Спрените изпълнителни дела и изпълнителни действия се възобновяват, когато планът не бъде изпълнен.
Срок за сключване на договор
Чл. 792. (1) Срокът за сключване на договор за продажба на цялото предприятие, на обособена част от него или на отделно имуществено право, когато такъв е предвиден в утвърдения план за стабилизация, е едномесечен от влизането в сила на определението на съда за утвърждаване на плана.
(2) Когато в срока по ал. 1 не се сключи договор за продажба съобразно проекта на договор към утвърдения план за оздравяване, се счита, че планът не е изпълнен по отношение на всички засегнати от плана вземания.
Неизпълнение на плана
Чл. 793. (1) Кредитор, който не получи пълно или частично изпълнение в предвидените в плана срокове, може въз основа на утвърдения с влязло в сила определение план за стабилизация да поиска издаване на изпълнителен лист по реда на чл. 405 от Гражданския процесуален кодекс за вземането си.
(2) В случаите по ал. 1 преобразуващото действие на плана по отношение на правата на този кредитор отпада с обратно действие и кредиторът може да събере и останалата част от първоначалното си вземане по предвидения от закона ред.
(3) В случай че за вземането на кредитора е било образувано изпълнително дело или е било предприето изпълнително действие по реда на Закона за особените залози преди откриване на производството по стабилизация, кредиторът може да поиска възобновяване на спряното изпълнение. Съдът, утвърдил плана за стабилизация, се произнася с разпореждане по искането на кредитора за възобновяване. За разпореждането на съда за възобновяване на изпълнението се прилага съответно чл. 407 от Гражданския процесуален кодекс.
Давност при утвърден план за стабилизация
Чл. 794. (1) За преобразуваното с плана за стабилизация вземане започва да тече нова давност по чл. 110 от Закона за задълженията и договорите.
(2) Давността тече от настъпване на предвидената в плана за стабилизация изискуемост на преобразуваното вземане.
(3) За срока на изпълнение на преобразувано с плана вземане не тече давност за останалата част от първоначалното вземане на кредитора.
Унищожаване на плана
Чл. 795. (1) Всеки кредитор, засегнат от плана за стабилизация, може да иска унищожаването му поради заплашване или измама в срока за изпълнение на плана.
(2) Унищожаването има сила само за този кредитор и му дава право да получи вземането си в пълен размер.
Глава петдесет и осма
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ
Прекратяване на производството
Чл. 796. (1) Производството по стабилизация се прекратява:
1. когато търговецът оттегли предложението си за план за стабилизация, преди планът да бъде гласуван от кредиторите;
2. когато в 4-месечен срок от откриването му не е утвърден от съда план за стабилизация, независимо дали производството е било спирано;
3. когато след откриване на производството се установи, че са налице пречки по чл. 762, ал. 3 за провеждане на производство по стабилизация за търговеца, или се установи, че предоставените от търговеца данни са неверни;
4. когато търговецът не участва в съдебното заседание по приемането на плана;
5. при нарушение на наложените от съда ограничения по отношение на извършваните от търговеца действия;
6. когато търговецът не осигурява съдействие на довереното лице, на назначения от съда проверител или не предостави на съда в определения срок допълнително поискана информация и доказателства, или не внесе определените от съда разноски за заплащане на възнаграждения на довереното лице, проверителя или на вещото лице;
7. когато предложеният план за стабилизация не е бил приет или утвърден;
8. с утвърждаване на плана за стабилизация.
(2) С определението за утвърждаване на плана съдът прекратява производството по стабилизация и назначава надзорен орган, ако такъв е предложен в плана за стабилизация и/или е избран от събранието на кредиторите. Надзорният орган има правомощията по чл. 700а.
(3) По искане на кредитор, на надзорния орган или на търговеца – с определението за утвърждаване на плана за стабилизация или по-късно, с цел запазване на имуществото и осигуряване изпълнението на плана съдът може:
1. да определи имуществото, с което търговецът да се разпорежда само с предварителното разрешение на надзорния орган, а когато няма такъв – на съда;
2. да замени един или повече членове на надзорния орган с други лица.
Обжалване
Чл. 797. (1) Определенията по чл. 796, ал. 1, т. 2 – 6 подлежат на обжалване от търговеца в едноседмичен 7-дневен срок от обявяването им в търговския регистър по реда на глава двадесет и първа от Гражданския процесуален кодекс. Определението на въззивния съд не подлежи на обжалване.
(2) Определението по чл. 796, ал. 1, т. 7 подлежи на обжалване от търговеца и от всеки кредитор по реда на чл. 790, ал. 3 – 5.
(3) Жалбите се обявяват в търговския регистър, с което търговецът и кредиторите се смятат за редовно уведомени от обявяването им.“
Заключителни разпоредби
§ 20. В Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13 и 74 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21:
а) създава се нова т. 8:
„8. документите, които по силата на закон се съставят с нотариално удостоверен подпис или с нотариално удостоверен подпис и съдържание, са въведени в базата данни на Информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, и дали представените документи съответстват на въведените данни за тях в Информационната система;“
б) досегашната т. 8 става т. 9.
2. В чл. 28:
а) в заглавието думите „при грешки и непълноти“ се заличават;
б) досегашният текст става ал. 1;
в) създава се ал. 2:
„(2) Агенцията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията, по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.“
§ 21. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г. и бр. 13, 42, 58, 62 и 97 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 77а:
„Уведомяване при откриване на производство по стабилизация на търговец
Чл. 77а. (1) В случаите на откриване на производство по стабилизация на търговец, преди внасянето на молбата в съда се уведомява Националната агенция за приходите.
(2) Прилагането на доказателство за уведомяването по ал. 1 към внесената в съда молба е условие за разглеждането й.“
2. В чл. 189:
а) заглавието се изменя така: „Разсрочване и отсрочване в производство по стабилизация и несъстоятелност“;
б) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Оздравителен план, план в производството по стабилизация на търговец или извънсъдебно споразумение в производството по несъстоятелност не може да предвижда намаляване, отсрочване и/или разсрочване на публични задължения без предварителното съгласие на министъра на финансите, който взема предвид становището на съответните органи по чл. 184, ал. 1 за разсрочване на задължения за задължителни осигурителни вноски. Не се допуска преобразуване на публични задължения в акции и дялове от капитала на дружеството длъжник.
(2) Министърът на финансите не дава съгласие по ал. 1, ако по отношение на намаляването, разсрочването или отсрочването на публичните задължения оздравителният план, планът в производството по стабилизация или извънсъдебното споразумение съдържат по-неблагоприятни условия, отколкото за задълженията към другите кредитори.“
§ 22. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 1 т. 10 се изменя така:
„10. представлява държавата в производството по стабилизация на търговец и в производството по несъстоятелност в случаите, когато държавата е кредитор с публични или определени със закон частни държавни вземания;“
б) алинея 11 се изменя така:
„(11) Оздравителният план, планът в производството по стабилизация на търговец или извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност не може да предвижда намаляване, отсрочване или разсрочване на вземанията по ал. 7 без предварителното съгласие на министъра на финансите.“
2. В чл. 10, ал. 1:
а) създава се нова т. 16:
„16. представлява държавата в производството по стабилизация на търговец в случаите, когато държавата е кредитор с публични или определени със закон частни държавни вземания;“
б) досегашните т. 16 и 17 стават съответно т. 17 и 18.
§ 23. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 32, 41 и 82 от 2011 г., бр. 38 и 95 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 50 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 83:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Лицата по ал. 1 не могат да удостоверяват подписи на частни документи в случаите по чл. 15, ал. 1, чл. 129, ал. 2 и чл. 137, ал. 6 от Търговския закон.“
2. В чл. 90:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За нотариалното удостоверяване на съдържанието на документ, което по силата на Търговския закон и Закона за особените залози се извършва едновременно с удостоверяване на подписите на същия, се дължи обикновена нотариална такса.“
§ 24. Параграф 19 влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 22 декември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева
10487