Министерство на образованието, младежта и науката
брой: 14, от дата 12.2.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.)
§ 1. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

Група
Длъжности
Минимална основна
работна
заплата от 1.01.2013 г.
I. Педагогически специалисти с ръководни функции
директор на училище, детска градина и обслужващо звено
 
 
 – 660 лв.
помощник-директор
 – 610 лв.
 
 
 
II. Педагогически специалисти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
младши учител, младши възпитател
 
учител, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО),
логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител, възпитател
старши учител, старши възпитател
главен учител, главен възпитател
 
 – 500 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 500 лв.
 
 – 535 лв.
 
 – 570 лв.

 
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.
За министър: Милена Дамянова
1100