Национална здравноосигурителна каса
брой: 5, от дата 20.1.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.29


Договор № РД-НС-01-4 от 29 декември 2014 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз

 

ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 29 декември 2014 г.
за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от една страна, и Българския зъболекарски съюз (БЗС), от друга страна, на основание чл. 55д, ал. 1 във връзка с ал. 3 и 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този договор за следното:
Чл. 1. Предмет на договора са обемите за здравноосигурените лица и цените на извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, оказвана през 2015 г. при условията и по реда на Националния рамков договор за денталните дейности за 2015 г.
Чл. 2. Страните договарят следните цени на дейностите в извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, определена като основен пакет дентална дейност, гарантиран от бюджета на НЗОК, в приложение № 3 към член единствен на наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО – Наредба № 40 от 2004 г. за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 40 от 2004 г. – ДВ, бр. 112 от 2004 г.):

Код
Наименование на дейността
Цена
(в лв.),
заплащана от НЗОК
Цена
(в лв.),
запла-
щана от пациент
А
Първична дентална помощ
 
 
1
Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК
 
 
10111
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
6,44
1,80
30111
Обтурация с амалгама или химичен композит
32,40
0
50811
Екстракция на временен зъб с анестезия
13,00
0
50911
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
32,40
0
33211
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
21,92
4,70
33311
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
68,93
12,30
2
Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК
 
 
10112
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
6,44
1,80
30112
Обтурация с амалгама или химичен композит
28,40
4,00
50912
Екстракция на зъб с анестезия
28,40
4,00
3
Неблагоприятни условия на работа
 
 
4
Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и
след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
 
 
101111
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
8,24
0
301111
Обтурация с амалгама или химичен композит с включена анестезия
42,45
0
508111
Екстракция на временен зъб с анестезия
13,00
0
509111
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
32,40
0
332111
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с включена анестезия
36,60
0
333111
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с включена анестезия
91,21
0
5
Над 18 години
 
 
101121
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
8,24
0
301121
Обтурация с амалгама или химичен композит с включена анестезия
42,45
0
509121
Екстракция на зъб с анестезия
32,40
0
Б
Специализирана дентална помощ
 
 
1
Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина, на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или частично от НЗОК
 
 
10121
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
7,30
1,80
30121
Обтурация с амалгама или химичен композит
34,10
0
50821
Екстракция на временен зъб с анестезия
14,50
0
50921
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
34,10
0
33221
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
24,58
4,70
33321
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
77,05
12,30
2
Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина, на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и за лицата, задържани под стража
 
 
101211
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
9,10
0
301211
Обтурация с амалгама или химичен композит с включена анестезия
45,54
0
508211
Екстракция на временен зъб с анестезия
15,50
0
509211
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
34,10
0
332211
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с включена анестезия
39,26
0
333211
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с включена анестезия
99,33
0
3
Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК
 
 
102214
Специализиран обстоен преглед
7,30
1,80
520214
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
16,40
3,00
510214
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия
31,60
5,00
544214
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
3,80
0,80
4
Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК
 
0
102224
Специализиран обстоен преглед
7,30
1,80
520224
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
11,90
7,50
510224
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия
23,10
13,50
544224
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
3,80
0,80
5
Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа до 18-годишна възраст, вкл. и за лицата, задържани под стража
 
 
1022114
Специализиран обстоен преглед
9,10
0
5202114
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
19,40
0
5102114
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия
36,60
0
5442114
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
4,60
0
6
Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове
за медико-социални
услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа над 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
 
 
1022214
Специализиран обстоен преглед
9,10
0
5202214
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
19,40
0
5102214
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия
36,60
0
5442214
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
4,60
0
7
Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща или венозна анестезия
 
0
903212
24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия
25,30
0
101212
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
17,30
0
301212
Обтурация с амалгама или химичен композит
42,46
0
508212
Екстракция на временен зъб с анестезия
19,95
0
509212
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
42,46
0
332212
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
42,60
0
333212
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
139,70
0
520212
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
30,60
0
510212
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб
55,90
0
544212
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
8,05
0
8
Обща анестезия за лица с психични заболявания до 18 години
 
 
901212
Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение
41,25
(на час, максимална продължителност 180 минути)
0
902212
Обща анестезия в болнично лечебно заведение
41,25
(на час, максимална продължителност 360 минути)
0
9
Лечебно-консултативна комисия (ЛКК)
 
 
261
Подготовка за ЛКК
2,50
0
262
ЛКК
2,50
0
263
По искане на ЛКК
2,50
0
264
По искане на ТЕЛК
2,50
0

 
Чл. 3. (1) Всяко здравноосигурено лице (ЗОЛ), потърсило дентална помощ, има право да получи следния обем дейности, диференцирано по възрастови групи:
1. при ЗОЛ до 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;
б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;
2. при ЗОЛ над 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;
б) до две лечебни дейности за съответната календарна година.
(2) Всяко ЗОЛ под 18-годишна възраст с психични заболявания, потърсило дентална помощ, има право да получи дейностите без ограничение на обема.
Чл. 4. Остойностяването на дейностите за извънболнична дентална помощ, предмет на настоящия договор, е базирано на фактическите разходи, извършени през предходна година или са екстраполирани на базата на исторически разходи, обем дейности и натовареност. Цените, приети по този договор, се заплащат в съответствие с методиките за остойностяване и за заплащане на денталната помощ по чл. 55е ЗЗО.
Чл. 5. (1) Представителите на БЗС и НЗОК ежемесечно наблюдават и анализират изпълнението на бюджета за годината в частта на здравноосигурителните плащания за извънболнична дентална помощ.
(2) Цените по чл. 2 могат да бъдат променяни в съответствие със ЗБНЗОК за 2015 г., както следва:
1. Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 юли 2015 г. надхвърля с повече от 25 на сто половината от предвидените в ЗБНЗОК за 2015 г. средства за заплащане на ИДП, в срок до 25 юли НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности по чл. 2, така че очакваният разход по бюджета за дентална помощ до края на годината да не се отклонява с повече от 4 на сто.
2. Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 август 2015 г. надхвърля с повече от 17,5 на сто предвидените за седемте месеца в ЗБНЗОК за 2015 г. средства за заплащане на ИДП, в срок до 25 август НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности по чл. 2, така че очакваният разход по бюджета за дентална помощ до края на годината да не се отклонява с повече от 4 на сто.
3. Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 септември 2015 г. надхвърля с повече от 15 на сто от предвидените за осемте месеца в ЗБНЗОК за 2015 г. средства за заплащане на ИДП, в срок до 25 септември НЗОК извършва корекция в цените на денталните дейности по чл. 2, така че очакваният разход по бюджета за дентална помощ до края на годината да не се отклонява с повече от 4 на сто.
4. Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 октомври 2015 г. надхвърля с повече от 10 на сто три четвърти от предвидените в ЗБНЗОК за 2015 г. средства за заплащане на ИДП, в срок до 25 октомври НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности по чл. 2, така че очакваният разход по бюджета за дентална помощ до края на годината да не се отклонява с повече от 4 на сто.
(3) Когато текущото изпълнение към 30 юни 2015 г. и очакваното изпълнение към 31 декември 2015 г. на бюджета на НЗОК за 2015 г. показват неусвояване на средствата за здравноосигурителни плащания за дентална помощ, НЗОК и БЗС предоговарят цените на денталните дейности по чл. 2, заплащани от НЗОК, в рамките на прогнозно изчислените неусвоени средства до края на 2015 г.
Този договор влиза в сила от 1.01.2015 г. и е със срок на действие до 31.12.2015 г.
Този договор се обнародва в „Държавен вестник“ на основание чл. 55д, ал. 8 ЗЗО и е задължителен за НЗОК, РЗОК и за изпълнителите на дентална помощ.

За НЗОК:
За БЗС:
Кирил Ананиев
Д-р Борислав Миланов
Бойко Атанасов
Д-р Георги Димов
Д-р Бойко Пенков
Д-р Николай Шарков
Доц. Мариана Василева
Д-р Донка Станчева-Забуртова
Д-р Иван Кокалов
Д-р Олег Гладков
Тома Томов
Д-р Светослав Гачев
Григор Димитров
Д-р Георги Сойтариев
Деян Денев
Д-р Ирена Божидарова
Петко Кенанов
Д-р Нелия Михайлова
Управител на НЗОК:
 
Д-р Румяна Тодорова
 

173