Народно събрание
брой: 62, от дата 6.8.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.5


Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

 

УКАЗ № 194
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, приет от 44-то Народно събрание на 25 юли 2019 г.
Издаден в София на 31 юли 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г., бр. 7, 77, 89 и 98от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. документи, удостоверяващи наличието на изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 4:
а) план на сградата за музеи с обозначени пространства за експозиция, фондохранилища, санитарни помещения за персонала и за посетители, работни помещения и лаборатория;
б) наличие на сигнално-охранителна техника, система за пожароизвестяване и средства за пожарна безопасност;
в) проект на бюджет за издръжка на сградата и персонала и средства за дейности за издирване, изучаване, опазване и представяне на движимите културни ценности и природни образци;
г) списък на музейните длъжности с необходимата квалификация съгласно класификатора по чл. 37, ал. 2.“
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Документите по ал. 2, т. 4, удостоверяващи изискването по чл. 25, ал. 1, т. 1, се проверяват служебно, като в заявлението се посочва наименованието на музея, извършил идентификацията на културните ценности, и номерът и датата на удостоверението по чл. 98, ал. 3.
(4) При установяване на нередовности или непълноти в документите заявителят се уведомява писмено, като му се предоставя срок от 10 работни дни за отстраняване на нередовностите или непълнотите с указание, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думата „тримесечен“ се заменя с „двумесечен“, а думата „мотивирано“ се заменя със „с мотивирана заповед“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „отнето от“ се заменят с „отнето с мотивирана заповед на“.
5. Създава се ал. 7:
„(7) Актовете по ал. 5 и 6 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 2. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Предмет на плана за опазване и управление са дейностите за опазване и устойчиво развитие на недвижимата културна ценност в нейните граници и охранителна зона, определени с акта за предоставяне на статут, при прилагане принципите на интегрираната консервация, като по искане на възложителя и при необходимост могат да се включат и територии без статут на охранителна зона, но във връзка със защитената територия за опазване на недвижимото културно наследство.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Плановете за опазване и управление се разработват и изпълняват във взаимодействие с предвижданията на общинските планове за развитие и на устройствените планове за териториалния обхват на единичните или груповите недвижими културни ценности.“
4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5 и в тях думите „Планове по ал. 1“ се заменят с „Планове за опазване и управление“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „наредбата по ал. 5“ се заменят с „наредбата по ал. 7“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „плановете по ал. 1“ се заменят с „плановете за опазване и управление“.
§ 3. В чл. 82 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 81, ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 1“;
б) в т. 2 думите „чл. 81, ал. 2, т. 2 и 4“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 2 и 4“;
в) в т. 3 думите „чл. 81, ал. 2, т. 2“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 2“;
г) в т. 4 думите „чл. 81, ал. 2, т. 3“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 3“;
д) в т. 5 думите „чл. 81, ал. 2, т. 4“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 4“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „чл. 81, ал. 2, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 1 и 2“;
б) в т. 2 думите „чл. 81, ал. 2, т. 3 и 4“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 3 и 4“;
в) в т. 3 думите „чл. 81, ал. 3“ се заменят с „чл. 81, ал. 5“.
§ 4. В чл. 83а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение трето съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и на съответната общинска администрация“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Възложителят на дейностите по ал. 1 е длъжен да уведоми писмено общината по местонахождението на обекта, Министерството на културата и НИНКН за:
1. започване на изпълнението;
2. завършване на изпълнението – в 10-дневен срок от завършването му.“
§ 5. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) При установяване на нередовности и непълноти в документите заявителят се уведомява писмено, като му се предоставя срок 10 работни дни за отстраняване на нередовностите или непълнотите с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
3. Създават се нови ал. 8 – 10:
„(8) За устройствени планове по чл. 78, т. 3 и специфичните правила и нормативи към тях, както и за заданията за тяхното изготвяне, съгласуване или отказ за съгласуване се извършва въз основа на проверка на съответствието с изискванията на чл. 80.
(9) За инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство по чл. 83 съгласуване или отказ за съгласуване се извършва въз основа на проверка на съответствието с изискванията на наредбата по чл. 171, съгласуван устройствен план и виза за проектиране или схема за поставяне и с режимите за опазване за съответната територия.
(10) За плановете за опазване и управление на единични или групови недвижими културни ценности и заданията за тяхното изготвяне съгласуване или отказ за съгласуване се извършва въз основа на проверка на съответствието с изискванията на чл. 81, ал. 1, 2 и 3, наредбата по чл. 81, ал. 7 и след становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 11 и в нея думите „по ал. 6“ с заменят с „по ал. 7“.
5. Създава се ал. 12:
„(12) Писменото становище по ал. 1 и 2 се съобщава на заявителя от министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица при условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.“
6. Досегашната ал. 8 става ал. 13 и се изменя така:
„(13) Отказът за съгласуване по този раздел се мотивира писмено.“
7. Досегашната ал. 9 става ал. 14 и в нея думите „Отказът по ал. 8“ се заменят с „Отказът по ал. 13“.
8. Досегашната ал. 10 става ал. 15.
§ 6. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на културата издава разрешението или с мотивирана заповед отказва издаването му в 30-дневен срок от постъпването на искането по ред, определен с наредбата по чл. 168.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Редът по ал. 1 не се прилага за музеи с наличие на лаборатория или ателие за извършване на дейности по консервация и реставрация.
(4) В случаите, когато музей не разполага с условията по ал. 3, дейността се осъществява в лаборатория или ателие на лице, вписано в регистъра по чл. 165, и след сключване на писмен договор.“
§ 7. Създават се чл. 167а – 167д:
„Чл. 167а. (1) За издаване на разрешение по чл. 167, ал. 1 се подава заявление до министъра на културата, писмено или по електронен път, по образец съгласно наредбата по чл. 168. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. проект на договор за извършване на дейности по консервация и реставрация на движимата културна ценност;
2. предавателно-приемателен протокол;
3. констативен протокол, придружен с подробна фотодокументация за състоянието на културната ценност при приемането ù;
4. проект за консервационно-реставрационна намеса;
5. план-сметка за дейностите;
6. информация, доказваща необходимите условия за извършване на дейността в лаборатория или ателие.
Чл. 167б. (1) Заявлението по чл. 167а, ал. 1 с приложените към него документи се разглежда в 14-дневен срок от постъпването му от Специализирания експертен съвет по чл. 177б, ал. 1.
(2) Когато заявлението и приложените към него документи не отговарят на изискванията, заявителят се уведомява писмено да отстрани нередовностите или непълнотите в срок 10 работни дни от съобщението с указание, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено.
(3) Срокът по чл. 167, ал. 2 започва да тече след отстраняването на нередовностите или непълнотите.
(4) При неотстраняване на нередовностите или непълнотите в срока по ал. 2 производството по подаденото заявление се прекратява.
(5) След разглеждането на представените документи Специализираният експертен съвет по чл. 177б, ал. 1 изготвя мотивирано становище с предложение до министъра на културата за издаване или отказ за издаване на разрешение.
Чл. 167в. Министърът на културата с мотивирана заповед отказва издаването на разрешение в случаите, когато:
1. искането на заявителя е в противоречие с целите на този закон;
2. извършването на консервационно-реставрационни дейности ще наруши условията за поддържане на оптималния режим за опазване на културната ценност и/или може да доведе до нейното физическо увреждане.
Чл. 167г. Издаденото разрешение се отнема с мотивирана заповед от министъра на културата при констатирани нарушения на този закон по предложение на Инспектората за опазване на културното наследство.
Чл. 167д. Актовете по чл. 167в и 167г подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 8. В чл. 177, ал. 3 след думата „Копията“ се добавя „на движимите културни ценности – национално богатство“ и се поставя запетая.
§ 9. Създават се чл. 177а – 177е:
„Чл. 177а. (1) За издаване на разрешение по чл. 177, ал. 2 се подава заявление до министъра на културата, писмено или по електронен път, по образец съгласно наредбата по чл. 178. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. историческа справка за културната ценност;
2. писмено съгласие на собственика, съответно на директора, на музея;
3. специализирано заснемане на недвижимата културна ценност, подробна фотодокументация и проект за изработване на нейно копие или реплика;
4. описание на технологичния процес на изработването и начина на изпълнението на копието или репликата на културната ценност.
Чл. 177б. (1) Към министъра на културата се създава Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение и национално богатство в копия или реплики.
(2) Структурата и организацията на работа на съвета се определят с правилник, утвърден от министъра на културата.
Чл. 177в. (1) Заявлението по чл. 177а, ал. 1 с приложените към него документи се разглежда в 14-дневен срок от постъпването му от Специализирания експертен съвет по чл. 177б, ал. 1.
(2) Когато заявлението и приложените към него документи не отговарят на изискванията, заявителят се уведомява писмено да отстрани нередовностите или непълнотите в срок 10 работни дни от съобщението с указание, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено.
(3) Срокът по ал. 1 започва да тече след отстраняване на нередовностите или непълнотите.
(4) При неотстраняване на нередовностите или непълнотите в срока по ал. 2 производството по подаденото заявление се прекратява.
(5) След разглеждането на представените документи Специализираният експертен съвет по чл. 177б, ал. 1 изготвя мотивирано становище с предложение до министъра на културата за издаване или отказ за издаване на разрешение.
(6) В едномесечен срок от подаването на заявлението министърът на културата издава разрешение или с мотивирана заповед отказва издаването му.
(7) Разрешението се издава със срок на действие една година.
(8) В случаите, когато преди започване на изработването е необходима процедура за съгласуване по този закон и одобряване на устройствен план и/или на инвестиционен проект по Закона за устройство на територията, срокът за изработване започва да тече от датата на издаването на разрешението за строеж и съответства на срока по чл. 153 от същия закон.
Чл. 177г. Министърът на културата отказва издаването на разрешение в случаите, когато:
1. искането на заявителя е в противоречие с целите на този закон;
2. искането на заявителя за изработване на копие не отговаря на условията на чл. 174, ал. 2;
3. искането на заявителя за изработване на реплика не отговаря на условията на чл. 175, ал. 3;
4. вече съществува допустимият брой копия на съответната културна ценност – при искане на разрешение за изработване на копие;
5. изработването на копие или реплика ще наруши условията за поддържане на оптималния режим за опазване на културната ценност и/или може да доведе до нейното физическо увреждане.
Чл. 177д. Издадено разрешение се отнема с мотивирана заповед от министъра на културата при констатирани нарушения на този закон по предложение на Инспектората за опазване на културното наследство.
Чл. 177е. Актовете по чл. 177в, ал. 6 и чл. 177д подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 10. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „т. 1“ се добавя „за недвижима културна ценност с категория „национално значение“ или „местно значение“, както и за декларираните недвижими обекти по чл. 59, ал. 4“, думите „1000 до 3000“ се заменят с „5000 до 10 000“, а думите „1500 до 3500“ се заменят с „15 000 до 30 000“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Който не изпълни задължение по чл. 71, ал. 1, т. 1 за недвижима културна ценност, включена в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България, или за недвижима културна ценност с категория „световно значение“, се наказва с глоба в размер от 15 000 до 30 000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 25 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „ал. 3 и 4“.
§ 11. В чл. 200а, ал. 1 думите „2000 до 6000“ се заменят с „15 000 до 30 000“, а думите „5000 до 15 000“ се заменят с „25 000 до 50 000“.
§ 12. В чл. 200б думите „800 до 2000“ се заменят с „3000 до 6000“.
§ 13. В чл. 200г думите „по чл. 84, ал. 6“ се заменят с „по чл. 84, ал. 7“.
§ 14. В § 4 от допълнителните разпоредби се създава т. 7а:
„7а. „Събитие“ е случка, инцидент, премеждие, епизод, свързани с точно определено време и място, и с документирано историческо значение.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Заявленията за извършване на съгласуване по глава пета, раздел V, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат по реда на този закон.
§ 16. Съгласуването или отказът за съгласуване на общи устройствени планове и специфични правила и нормативи към тях за защитени територии на недвижимото културно наследство, за които до влизането в сила на този закон не са определени категория и/или режими за опазване, до определянето на такива се извършват по реда на чл. 84 въз основа на:
1. съгласувано задание за изработване на общия устройствен план с отразени изисквания за опазване и устойчиво развитие на защитените територии на недвижимото културно наследство – предмет на плана;
2. отразени в проектната документация характеристика и потенциал за устойчиво развитие на териториите на недвижимото културно наследство;
3. опорен план за съществуващото разположение, вида и категорията (когато е определена такава) на обектите на недвижимото културно наследство;
4. предложение и план-схема за опазване и устойчиво развитие на недвижимото културно наследство, като проектната документация се придружава и от историческа справка за развитие на територията, архивни кадастрални планове, силуетни планове.
§ 17. Съгласуването или отказът за съгласуване на подробни устройствени планове и специфични правила и нормативи към тях за защитени територии на недвижимото културно наследство, за които до влизането в сила на този закон не са определени категория и/или режими за опазване, до определянето на такива се извършват по реда на чл. 84 въз основа на:
1. съответствието с предвижданията на съгласуван по реда на този закон действащ общ устройствен план, когато има такъв;
2. съгласувано задание с отразени изисквания за опазване и устойчиво развитие на защитените територии на недвижимото културно наследство – предмет на плана;
3. отразени в проектната документация историческа справка за развитие на територията, архивни кадастрални планове, археологически кадастри, недвижими културни ценности, фотодокументация на недвижимите културни ценности и средата им;
4. опорен план за съществуващото разположение, вида и категорията (когато е определена такава) на единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони.
§ 18. Съгласуването или отказът за съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси по чл. 83 за защитени територии на недвижимото културно наследство, за които до влизането в сила на този закон не са определени категория и/или режими за опазване, до определянето на такива се извършват по реда на чл. 84 въз основа на проверка на съответствието със съгласуван устройствен план за съответната територия, с изискванията на наредбата по чл. 171 и на отразено в проектната документация предложение за опазване и устойчиво развитие на недвижимите културни ценности, засегнати от проекта.
§ 19. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1, 24, 25, 41 и 44 от 2019 г.) в чл. 151, ал. 2 се създава изречение второ: „В 10-дневен срок възложителят предоставя копие от съгласуваната проектна документация в съответната общинска администрация.“
§ 20. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
5957