Народно събрание
брой: 62, от дата 6.8.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за изменение на Закона за железопътния транспорт

 

УКАЗ № 192
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за железопътния транспорт, приет от 44-то Народно събрание на 25 юли 2019 г.
Издаден в София на 31 юли 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение на Закона за железопътния транспорт
(обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96 и 103 от 2017 г., бр. 17 и 77 от 2018 г. и бр. 20 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 115и се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „специализирано звено“ се заменят с „инспектори“ и думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
2. В ал. 4 думите „специализираното звено по ал. 3“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“, думата „независимо“ се заменя с „независим“ и думата „звеното“ се заменя с „борда“.
§ 2. В чл. 115к се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Инспекторите за разследване на железопътни произшествия и инциденти“ и думата „разследва“ се заменя с „разследват“.
2. В ал. 2 думите „специализираното звено“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
3. В ал. 3 думите „Ръководителят на специализираното звено изготвя“ се заменят с „Инспекторите за разследване на железопътни произшествия и инциденти изготвят“.
4. В ал. 4 думите „ръководителят на звеното изготвя“ се заменят с „инспекторите за разследване на железопътни произшествия и инциденти изготвят“.
5. В ал. 5 думите „на специализираното звено“ се заменят с „в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
6. В ал. 6 думите „на специализираното звено“ се заменят с „в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
7. В ал. 7 думите „специализираното звено“ се заменят с „инспекторите в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
8. Алинея 8 се отменя.
§ 3. В чл. 115л, ал. 2 думите „специализираното звено“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 4. В чл. 115м, ал. 3 думите „специализираното звено“ се заменят с „инспекторите за разследване на железопътни произшествия и инциденти в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 5. В чл. 115н, ал. 1 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г., бр. 15 и 95 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г., бр. 56 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 16б, ал. 1, т. 7 думите „специализираното звено“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
2. В чл. 16ж:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така: „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт:“;
в) алинея 3 се отменя;
г) в ал. 4 думите „Специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“;
д) в ал. 5 думите „специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
3. В чл. 139, ал. 1, т. 4 думите „специализираното звено“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
4. В чл. 142:
а) в ал. 2 думите „комисия, определена със заповед на ръководителя на звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „инспектори в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“;
б) алинея 3 се отменя;
в) в ал. 5 думите „ръководителят на звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „управителният орган на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
5. В § 3, т. 67 от допълнителните разпоредби думите „специализираното звено по чл. 16ж, ал. 1“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 7. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15, 28 и 109 от 2013 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 93 от 2017 г. и бр. 28 от 2018 г.) в чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „специализираното звено за разследване на морски произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
2. В ал. 5 думите „ръководителят на специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „управителният орган на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ и думата „звеното“ се заменя с „борда“.
3. В ал. 7 думите „специализираното звено по ал. 1 е независимо“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт е независим“.
4. В ал. 8 думите „Специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
5. В ал. 10 думите „ръководителят на специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „управителният орган на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
6. В ал. 11 думите „Специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
7. В ал. 12 думите „Специализираното звено по ал. 1 е длъжно“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт е длъжен“.
§ 8. (1) Министерският съвет създава с постановление Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт – юридическо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията, и приема правилник за дейността, структурата и организацията на борда в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
(2) До влизането в сила на правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт функциите и дейностите по разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт се изпълняват от дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по досегашния ред.
(3) Започналите и недовършени до влизането в сила на правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт разследвания на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт се довършват по досегашния ред.
(4) Трудовите и служебните правоотношения със служителите – инспектори в дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, преминават към Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените с правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт структура и числен състав.
§ 9. Министерският съвет, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на вътрешните работи привеждат приетите, съответно издадените, от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.
§ 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
5956