Министерски съвет
брой: 100, от дата 16.12.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.29


Постановление № 419 от 14 декември 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2013 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 60 от 2018 г. и бр. 2 от 2021 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, т. 2 след думите „чл. 9“ се добавя „и чл. 9а, т. 2“.
2. В чл. 9 ал. 6 се отменя.
3. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. Лицата по чл. 8, които пускат на пазара опаковани стоки, които представляват пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) съгласно приложение № 1, част Е на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ННВОППВОС) (ДВ, бр. 91 от 2021 г.), отговарят за:
1. създаването на системите по чл. 10 от ННВОППВОС съгласно изискванията на чл. 24, ал. 3;
2. изпълнението на целите по чл. 11 от ННВОППВОС.“
4. В чл. 10:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Събраните отпадъци от пластмасови бутилки за напитки по приложение № 1, част Е от ННВОППВОС се предават на площадки за временно съхраняване, на съоръжения за предварително третиране и рециклиране и за тях се води отчетност.“
5. В чл. 12 след думите „чл. 9“ се добавя „и чл. 9а, т. 1 и 2“.
6. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
„(2) При изпълнение на задълженията си лицата по ал. 1 организират разполагането на елементите от системата за разделно събиране по чл. 24, ал. 1, т. 2 с обем съобразно броя на посетителите в обектите, както и поставянето на специализирани съдове за разделно събиране съгласно чл. 24, ал. 3, в случай че това е технически възможно.“
7. В чл. 24:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Системите за разделно събиране на отпадъци от ППЕУ по приложение № 1, част Е от ННВОППВОС са част от изградените системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки и съдържат най-малко:
1. жълти съдове с подходящ обем, разположени в местата за обществено ползване (паркове, градинки, площади, алеи и др.); съдовете следва да имат подходящи отвори за събиране на бутилки и съответната маркировка, указваща правилата за изхвърляне на отпадъците, и/или
2. малки кошчета и стойки, снабдени с чували на местата, които изискват по-голямо насищане със съдове или са с ограничена площ, като плажове, места в близост до мястото на продажба и др.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) За населените места с районно деление минималният общ обем на съдовете се осигурява, като по ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ се отчита броят на жителите в района въз основа на последните данни за населението по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ на МРРБ, актуални към 1 януари на текущата година.“
8. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. Специализираните съдове по чл. 24, ал. 3 се разполагат в близост до местата на образуване на отпадъците от пластмасови бутилки за напитки до 3 литра и допълват изградените системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.“
9. В чл. 26 ал. 3 се отменя.
10. В чл. 28, ал. 1 след думите „чл. 9“ се добавя „и чл. 9а, т. 2“.
11. В чл. 30, ал. 1:
а) в основния текст след думите „чл. 9“ се добавя „и 9а“;
б) в т. 2 след думите „чл. 9“ се добавя „и чл. 9а, т. 2“;
в) в т. 6, буква „б“, подбуква „аа“ след думите „чл. 9“ се добавя „и чл. 9а, т. 2, разходите за почистване на замърсяването с отпадъците от опаковки“.
12. В чл. 36, ал. 1:
а) в т. 2 след думите „чл. 9“ се добавя „и чл. 9а, т. 2“;
б) в т. 6, буква „а“ след думите „чл. 9“ се поставя запетая и се добавя „разходите за почистване на замърсяването с отпадъците от опаковки“.
13. В чл. 37 след думите „чл. 9, ал. 1“ се добавя „и чл. 9а, т. 2“.
14. В чл. 46:
а) в ал. 1 след думите „променените данни“ се добавя „в едномесечен срок“;
б) в ал. 2 след думите „чл. 45, ал. 1, т. 8 ЗУО“ се добавя „в едномесечен срок“.
15. В чл. 47:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Лицата по чл. 16, извършващи дейности по рециклиране на отпадъци от опаковки, в срок до 15 март на текущата година предоставят на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки и на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, отчет за извършени дейности за отчетния период за:
1. стъклени опаковки по образец съгласно приложение № 19а от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.);
2. хартиени и картонени опаковки по образец съгласно приложение № 19б от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
3. метални опаковки по образец съгласно приложение № 19в от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
4. пластмасови опаковки по образец съгласно приложение № 19г от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
5. дървени опаковки по образец съгласно приложение № 19д от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
6. композитни опаковки или опаковки от други опаковъчни материали по образец съгласно приложение № 19е от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.“
16. В чл. 53, ал. 1 след думите „чл. 9“ се добавя „и чл. 9а, т. 2“.
17. В чл. 53а, ал. 2 след думите „чл. 9“ се добавя „и чл. 9а, т. 2“.
18. В чл. 54, ал. 1 след думите „чл. 9, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „чл. 9а“.
19. В чл. 57:
а) в т. 10 след думите „чл. 9, ал. 1“ се добавя „и чл. 9а, т. 2“;
б) в т. 13, буква „а“ след думите „за сортиране и последващо третиране“ се поставя точка и запетая и се добавя „за почистване на замърсяването с отпадъците от опаковки“;
в) в т. 16 след думите „сроковете по § 3 ПЗР“ се добавя „и чл. 10“, а след думите „за предходната година“ се добавя „и чл. 9а, т. 2“;
г) създават се т. 19 и 20:
„19. наличие на предварителен финансов разчет за избраната система за разделно събиране в утвърдената програма по чл. 30, ал. 1;
20. наличие на финансово управление съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗУО, в т.ч. изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 30, ал. 1, в т.ч.:
а) съпоставка на планираните разходи, необходими за функциониране на системите по чл. 17, с реално извършените;
б) съпоставка на реално извършените разходи за функционирането на системите по чл. 17 с възнагражденията за предоставяне на услугите по управление на отпадъците и констатация дали общата сума на получените възнаграждения не надвишава направените разходи;
в) съпоставка на разходите, които се обезпечават от лицата, пускащи на пазара опаковани стоки, със сумата на следните разходи, извършвани от организациите по оползотворяване:
аа) разходите във връзка с дейностите по разделно събиране на отпадъци и тяхното последващо превозване и третиране, включително за постигането на определените цели, и разходите за инвестиции в поддържане и развитие на системите за разделно събиране;
бб) разходите по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити;
вв) разходите за образователни кампании, информационни дейности и популяризиране на разделното събиране.“
20. В чл. 58:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Едновременно с доклада по чл. 56 организацията по оползотворяване представя отчет за предходната календарна година за изпълнението на целите по чл. 9, ал. 1 и чл. 9а, т. 2, изготвен до 20 март на текущата година от лицата по образец съгласно приложение № 8 и приложения № 19а – 19е от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.“;
б) в ал. 2 думите „ал. 1, т. 1“ се заменят с „ал. 1“.
21. В чл. 59, ал. 1 се създава т. 3:
„3. е налице изпълнение на заложените проценти в чл. 9а, т. 2 съгласно сроковете по § 10 от ПЗР на ННВОППВОС.“
22. В чл. 61:
а) в т. 7 се създава буква „д“:
„д) разходите за почистване на замърсяването с отпадъците от опаковки;“
б) създават се т. 10 – 13:
„10. наличие на предварителен финансов разчет за избраната система за разделно събиране в утвърдената програма по чл. 36, ал. 1;
11. степен на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системите по чл. 17, с реално извършените;
12. наличие на финансово управление съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗУО, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 36, ал. 1;
13. наличието на документи, удостоверяващи, че теглото на рециклираните отпадъци е изчислено в съответствие с чл. 9, ал. 9.“
23. В чл. 62:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Едновременно с доклада по чл. 60 лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, представят отчет за предходната календарна година за изпълнението на целите по чл. 9, ал. 1 и чл. 9а, т. 2, изготвен до 20 март на текущата година, по образец съгласно приложение № 8 и приложения № 19а – 19е от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.“;
б) в ал. 2 думите „ал. 1, т. 1“ се заменят с „ал. 1“.
24. В чл. 63 се създава т. 3:
„3. е налице изпълнение на заложените проценти в чл. 9а, т. 2 съгласно периодите по § 10 от ПЗР на ННВОППВОС.“
25. В чл. 69:
а) в ал. 1 след думите „чл. 9, ал. 1“ се добавя „и чл. 9а, т. 2“;
б) в ал. 2 след думите „чл. 9, ал. 1“ се добавя „и чл. 9а, т. 2“.
26. В чл. 73 се създава ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 от ЗУО при спряно от съда изпълнение на решението за отнемане на разрешението в едномесечен срок след усвояването на банковата гаранция организацията по оползотворяване или лицето, изпълняващо задълженията си индивидуално, представят нова банкова гаранция по реда на чл. 69.“
27. Създава се глава осма „Условия и ред за регистриране на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки“:
„Глава осма
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА ОПАКОВАНИ СТОКИ
Чл. 74. (1) Всяко лице, което пуска на пазара опаковани стоки, е длъжно да поиска да бъде вписано в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО, като заяви подлежащите на вписване данни по ал. 2 чрез Национална информационна система за отпадъците (НИСО).
(2) За вписване в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО лицата по ал. 1 в едномесечен срок преди започването на дейност, определена като пускане на пазара на опаковани стоки съгласно § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби, подават по електронен път в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) следната информация:
1. наименование и единен идентификационен код (ЕИК);
2. търговски марки, които лицето използва в страната (когато е приложимо);
3. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на улица/булевард и електронен адрес;
4. лице за контакт, включително телефон и електронен адрес;
5. вид на материала на опаковките, които пуска на пазара, съгласно приложение № 2;
6. начин на изпълнение на задълженията – индивидуално или чрез колективна система, включително наименованието на организацията по оползотворяване, в която членува;
7. използван начин на продажба.
Чл. 75. При промяна на някои от данните, представени с информацията по чл. 74, лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, са длъжни по електронен път да заявят променените данни в едномесечен срок.
Чл. 76. Когато лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, престанат да извършват дейността по § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби, те са длъжни в едномесечен срок да поискат да бъдат заличени от регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО, като уведомят за това изпълнителния директор на ИАОС чрез НИСО.“
28. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 33:
аа) създава се ново изречение второ:
„За отпадъци от ППЕУ съгласно приложение № 1, част Е на ННВОППВОС системата съдържа съдове, разположени в местата за обществено ползване (паркове, градинки, площади, алеи и др.) с подходящи отвори за събиране на бутилки и съответната маркировка, указваща правилата за изхвърляне на отпадъците и/или малки кошчета и стойки, снабдени с чували на местата, които изискват по-голямо насищане със съдове или са с ограничена площ – плажове, места в близост до мястото на продажба и др.“;
бб) досегашните изречения второ и трето стават съответно изречения трето и четвърто;
б) създават се т. 46 – 48:
„46. „Финансово управление“ е изготвяне на предварителни финансови разчети, съдържащи необходимите за функционирането на системите по чл. 15 от ЗУО планирани разходи по видове дейности и средствата, необходими за тяхното финансиране, с цел осигуряване финансова обезпеченост на системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от опаковки.
47. „Качество на данните“ са такива характеристики на данните, които осигуряват надеждност на информацията, включена в отчетите по чл. 18, ал. 1 от ЗУО. Основни критерии на качеството на данните се явяват следните характеристики: оценка и измерване, точност и пълнота.
48. „Разходи по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити“ са разходите за административни нужди, свързани с административното управление на системата.“
29. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 7. Член 5, ал. 1, т. 2 и 3 се прилагат доброволно.“
30. Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2
Маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена:

Забележка. Между трите стрелки се поставят цифрите, определени в приложение № 2, а абревиатурата за материала на опаковката от същото приложение се поставя под графичния знак.“
31. Приложение № 8 към чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 8 към чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1
Отчет за изпълнението на целите по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 3 от ПЗР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и чл. 9а за ………….. година

I. ДАННИ ЗА:
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
 
ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЯВАЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЛИЦЕ
(маркира се с Х)
1.
Наименование:
 
2.
ЕИК на търговеца/ЕИК по регистър БУЛСТАТ:
 
3.
Седалище и адрес на управление на дейността:
 
4.
Телефон:
 
5.
Е-mail:
 
6.
Лице за контакти:
 
7.
Име:
 
8.
Длъжност:
 
9.
Телефон:
 
10.
Е-mail:
 

 

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ПО ЧЛ. 9
 
Отпадъци от опаковки по вид на материала
Пуснати на пазара опаковки (тон/г.)
Многократно употребени опаковки (тон/г.)
Рециклирани опаковки (тон/г.)
Оползотворени опаковки (тон/г.)
Рециклирани опаковки/пуснати на пазара опаковки (%)
Оползотворени опаковки/пуснати на пазара опаковки (%)
Пластмаса
 
 
 
 
 
 
Хартия, картон и велпапе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стъкло
 
 
 
 
 
 
Метали
 
 
 
 
 
 
Алуминий
 
 
 
 
 
 
Дърво
 
 
 
 
 
 
Текстил
 
 
 
 
 
 
Композитни
материали */**
 
 
 
 
 
 
Други (керамика, порцелан, седеф и други неупоменати по-горе)
 
 
 
 
 
 
ОБЩО
 
 
 
 
 
 

* В колона „Пуснати на пазара опаковки (тон/г.)“ се посочва количеството на композитните материали, за които е заплатена продуктова такса, съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.
** В колона „Рециклирани опаковки/пуснати на пазара опаковки (%)“ композитните материали и другите опаковки, съставени от повече от един материал, се изчисляват и докладват по съдържащите се в опаковката материали. Изключение се прави, когато даден материал представлява незначителна част от дадена единица опаковка и във всички случаи не повече от 5 на сто от общото тегло на дадената единица опаковка.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 9а
Пуснати на пазара опаковки от пластмасови бутилки за напитки до 3 литра
Разделно събрани отпадъци от опаковки от пластмасови бутилки за напитки до 3 литра
Изпълнение на целта (Г/А)
от системи за разделно събиране
от площадки за извършване на дейности с отпадъци
общо (Б+В)
(тон/г.)
(тон/г.)
(тон/г.)
(тон/г.)
(%)
А
Б
В
Г
Д
 
 
 
 
 

Дата: ..................................................                                       Ръководител: .......................................................
                                                                                                                 (име, подпис и печат)
§ 2. В Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 9 от 2017 г., бр. 47 и 60 от 2018 г., бр. 37 от 2020 г. и бр. 2 от 2021 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) алинеи 3 и 4 се отменят;
б) в ал. 7 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5 и 6“.
2. В чл. 15, ал. 1 след думата „включва“ се добавя „описание на избраната система за разделно събиране, предварителен финансов разчет за обезпечаване на инвестиционните и експлоатационните разходи по години, както и доказателства за финансовото обезпечаване на първоначалните инвестиционни и експлоатационни разходи, както и“.
3. В чл. 35:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст след думата „документи“ предлогът „на“ се заменя с „и информация за“;
бб) създава се т. 11:
„11. финансовото управление съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗУО, в т.ч. за:
а) наличие на предварителен финансов разчет за избраната система за разделно събиране в утвърдената програма по чл. 15, ал. 1, както и наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 15, ал. 1;
б) степен на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системата по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените.“;
б) в ал. 2 се създава т. 15:
„15. наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 15, ал. 1, в т.ч. за:
а) наличие на планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 15, ал. 1;
б) степен на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системите по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените.“
4. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст след думата „документи“ предлогът „на“ се заменя с „и информация за“;
бб) създават се т. 12 – 14:
„12. утвърдената програма по чл. 12, ал. 1, включваща предварителен финансов разчет за избраната система за разделно събиране;
13. степента на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системите по чл. 15 от ЗУО с реално извършените;
14. степента на съответствие на реално извършените разходи за функционирането на системите по чл. 15 от ЗУО с възнагражденията за предоставяне на услугите по управление на ИУМПС.“;
б) в ал. 2 се създават т. 17 – 19:
„17. наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 12, ал. 1;
18. съпоставката на общата сума на получените възнаграждения от лицата, пускащи на пазара МПС, с разходите за предоставяне на услугите по управление на отпадъците и констатация дали общата сума на получените възнаграждения не надвишава направените разходи;
19. съпоставката на разходите, които се обезпечават от лицата, пускащи на пазара МПС, със сумата на следните разходи, извършвани от организациите по оползотворяване:
а) разходите във връзка с дейностите по разделно събиране на отпадъци и тяхното последващо превозване и третиране, включително за постигането на определените в наредбата цели, и разходите за инвестиции в поддържане и развитие на системите за разделно събиране;
б) разходите по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити;
в) разходите за образователни кампании, информационни дейности и популяризиране на разделното събиране.“
5. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 28 – 30:
„28. „Финансово управление“ е изготвяне на предварителни финансови разчети, съдържащи необходимите за функционирането на системите по чл. 15 от ЗУО планирани разходи по видове дейности и средствата, необходими за тяхното финансиране с цел осигуряване финансова обезпеченост на системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на ИУМПС.
29. „Качество на данните“ са такива характеристики на данните, които осигуряват надеждност на информацията, включена в отчетите по чл. 18, ал. 1 от ЗУО. Основни критерии на качеството на данните се явяват следните характеристики: уместност (съдържателна обвързаност с конкретния обект), неутралност, точност (без грешки) и пълнота, проследяемост и сравнимост.
30. „Разходи по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити“ са разходите за административни нужди, свързани с административното управление на системата.“
§ 3. В Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.; попр., бр. 6 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2013 г., бр. 66 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 60 от 2018 г. и бр. 2 от 2021 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 66:
а) в ал. 4:
аа) в основния текст след думата „документи“ се добавя „и информация“;
бб) в т. 1:
ааа) в основния текст предлогът „на“ се заменя със „за“;
ббб) създава се буква „з“:
„з) финансовото управление съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗУО, в т.ч. за:
аа) наличие на предварителен финансов разчет за избраната система за разделно събиране в утвърдената програма по чл. 26, ал. 1, както и наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 26, ал. 1;
бб) степен на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системата по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените;“
вв) в т. 2:
ааа) в основния текст предлогът „на“ се заменя със „за“;
ббб) създават се букви „к“ – „м“:
„к) утвърдената програма по чл. 22, ал. 1, включваща предварителен финансов разчет за избраната система за разделно събиране;
л) степента на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системите по чл. 15 от ЗУО с реално извършените;
м) степента на съответствие на реално извършените разходи за функционирането на системите по чл. 15 от ЗУО с възнагражденията за предоставяне на услугите по управление на НУБА;“
б) в ал. 6 се създава т. 10:
„10. наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 26, ал. 1, в т. ч. за:
а) наличие на планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 26, ал. 1;
б) степен на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системите по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените;“
в) в ал. 7 се създават т. 17 – 19:
„17. наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 22, ал. 1;
18. съпоставката на общата сума на получените възнаграждения от лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, с разходите за предоставяне на услугите по управление на отпадъците и констатация дали общата сума на получените възнаграждения не надвишава направените разходи;
19. съпоставката на разходите, които се обезпечават от лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, със сумата на следните разходи, извършвани от организациите по оползотворяване:
а) разходите във връзка с дейностите по разделно събиране на отпадъци и тяхното последващо превозване и третиране, включително за постигането на определените в наредбата цели, и разходите за инвестиции в поддържане и развитие на системите за разделно събиране;
б) разходите по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити;
в) разходите за образователни кампании, информационни дейности и популяризиране на разделното събиране.“
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 33 – 35:
„33. „Финансово управление“ е изготвяне на предварителни финансови разчети, съдържащи необходимите за функционирането на системите по чл. 15 от ЗУО планирани разходи по видове дейности и средствата, необходими за тяхното финансиране с цел осигуряване финансова обезпеченост на системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА.
34. „Качество на данните“ са такива характеристики на данните, които осигуряват надеждност на информацията, включена в отчетите по чл. 18, ал. 1 от ЗУО. Основни критерии на качеството на данните се явяват следните характеристики: оценка и измерване, точност и пълнота.
35. „Разходи по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити“ са разходите за административни нужди, свързани с административното управление на системата.“
§ 4. В Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, приета с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2016 г., бр. 47 и 60 от 2018 г. и бр. 2 от 2021 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 50 думите „Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 10 от 2013 г.)“ се заменят с „Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.)“.
2. В чл. 59:
а) в ал. 4:
аа) в основния текст след думата „документи“ предлогът „на“ се заменя с „и информация за“;
бб) създава се т. 13:
„13. финансовото управление съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗУО, в т.ч. за:
а) наличие на предварителен финансов разчет за избраната система за разделно събиране в утвърдената програма по чл. 22, ал. 1, както и наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 22, ал. 1;
б) степен на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системата по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените.“;
б) в ал. 5, т. 1 се създава буква „с“:
„с) наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 22, ал. 1, в т.ч. за:
аа) наличие на планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 22, ал. 1;
бб) степен на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системите по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените;“
в) в ал. 6:
аа) в основния текст след думата „документи“ предлогът „на“ се заменя с „и информация за“;
бб) създават се т. 12 – 14:
„12. утвърдената програма по чл. 18, ал. 1, включваща предварителен финансов разчет за избраната система за разделно събиране;
13. степента на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системите по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените;
14. степента на съответствие на реално извършените разходи за функционирането на системите по чл. 15 от ЗУО с възнагражденията за предоставяне на услугите по управление на ИУЕЕО.“;
г) в ал. 7, т. 1 се създават букви „ф“ – „ц“:
„ф) наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 18, ал. 1;
х) съпоставката на общата сума на получените възнаграждения от лицата, пускащи на пазара ЕЕО, с разходите за предоставяне на услугите по управление на отпадъците и констатация дали общата сума на получените възнаграждения не надвишава направените разходи;
ц) съпоставката на разходите, които се обезпечават от лицата, пускащи на пазара ЕЕО, със сумата на следните разходи, извършвани от организациите по оползотворяване:
аа) разходите във връзка с дейностите по разделно събиране на отпадъци и тяхното последващо превозване и третиране, включително за постигането на определените в наредбата цели, и разходите за инвестиции в поддържане и развитие на системите за разделно събиране;
бб) разходите по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити;
вв) разходите за образователни кампании, информационни дейности и популяризиране на разделното събиране.“
3. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 28 – 30:
„28. „Финансово управление“ е изготвяне на предварителни финансови разчети, съдържащи необходимите за функционирането на системите по чл. 15 от ЗУО планирани разходи по видове дейности и средствата, необходими за тяхното финансиране, с цел осигуряване финансова обезпеченост на системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО.
29. „Качество на данните“ са такива характеристики на данните, които осигуряват надеждност на информацията, включена в отчетите по чл. 18, ал. 1 от ЗУО. Основни критерии на качеството на данните се явяват следните характеристики: оценка и измерване, точност и пълнота.
30. „Разходи по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити“ са разходите за административни нужди, свързани с административното управление на системата.“
§ 5. В Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2016 г., бр. 60 от 2018 г. и бр. 2 от 2021 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1.В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 7 прилагат мерки за постигане на следните цели:
1. не по-малко от 75 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година, трябва да бъдат оползотворени;
2. не по-малко от 65 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година, трябва да бъдат регенерирани и/или рециклирани.“
2. В чл. 30 след думите „променените данни“ се добавя „в едномесечен срок“.
3. В чл. 43 се създава т. 12:
„12. финансовото управление съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗУО, в т.ч. за:
а) наличие на предварителен финансов разчет за избраната система за разделно събиране в утвърдената програма по чл. 22, ал. 1, както и наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 22, ал. 1;
б) степен на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системата по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените.“
4. В чл. 44 се създава т. 17:
„17. наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 22, ал. 1, в т.ч. за:
а) наличие на планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 22, ал. 1;
б) степен на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системите по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените.“
5. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. Едновременно с доклада по чл. 42 лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, представят отчет за предходната календарна година за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1, изготвен до 20 февруари на текущата година, по образец съгласно приложение № 3.“
6. В чл. 48 се създават т. 10 – 12:
„10. утвърдената програма по чл. 25, ал. 1, включваща предварителен финансов разчет за избраната система за разделно събиране;
11. степента на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системите по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените;
12. степента на съответствие на реално извършените разходи за функционирането на системите по чл. 15 от ЗУО с възнагражденията за предоставяне на услугите по управление на ИУГ.“
7. В чл. 49 се създават т. 24 – 26:
„24. наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 25, ал. 1;
25. съпоставката на общата сума на получените възнаграждения от лицата, пускащи на пазара гуми, с разходите за предоставяне на услугите по управление на отпадъците и констатация дали общата сума на получените възнаграждения не надвишава направените разходи;
26. съпоставката на разходите, които се обезпечават от лицата, пускащи на пазара гуми, със сумата на следните разходи, извършвани от организациите по оползотворяване:
а) разходите във връзка с дейностите по разделно събиране на ИУГ и тяхното последващо превозване и третиране, включително за постигането на определените в наредбата цели, и разходите за инвестиции в поддържане и развитие на системите за разделно събиране;
б) разходите по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити;
в) разходите за образователни кампании, информационни дейности и популяризиране на разделното събиране.“
8. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. Едновременно с доклада по чл. 47 организацията по оползотворяване представя отчет за предходната календарна година за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1, изготвен до 20 февруари на текущата година от лицата, по образец съгласно приложение № 3.“
9. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 19 – 21:
„19. „Финансово управление“ е изготвяне на предварителни финансови разчети, съдържащи необходимите за функционирането на системите по чл. 15 от ЗУО, планирани разходи по видове дейности и средствата, необходими за тяхното финансиране с цел осигуряване финансова обезпеченост на системите за разделно събиране, рециклиране, регенериране и/или оползотворяване на ИУГ.
20. „Качество на данните“ са такива характеристики на данните, които осигуряват надеждност на информацията, включена в отчетите по чл. 18, ал. 1 от ЗУО. Основни критерии на качеството на данните се явяват следните характеристики: оценка и измерване, точност и пълнота.
21. „Разходи по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити“ са разходите за административни нужди, свързани с административното управление на системата.“
10. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби:
а) в т. 8 думите „всяка следваща година“ се заменят с „2021 и 2022 г.“;
б) създава се т. 9:
„9. от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г. и всяка следваща година не по-малко от 65 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през текущата година, се регенерират и/или рециклират.“
§ 6. В Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с Постановление № 352 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2018 г. и бр. 2 от 2021 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 55, ал. 5 т. 4 се отменя.
2. В чл. 57 се създава т. 14:
„14. финансовото управление съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗУО, в т.ч. за:
а) наличие на предварителен финансов разчет за избраната система за разделно събиране в утвърдената програма по чл. 17, ал. 1, както и наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 17, ал. 1;
б) степен на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системата по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените.“
3. В чл. 58, ал. 1 се създава т. 16:
„16. наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 17, ал. 1, в т.ч. за:
а) наличие на планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 17, ал. 1;
б) степен на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системите по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените.“
4. В чл. 60 се създават т. 19 – 21:
„19. утвърдената програма по чл. 12, ал. 1, включваща предварителен финансов разчет за избраната система за разделно събиране;
20. степента на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системите по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените;
21. степента на съответствие на реално извършените разходи за функционирането на системите по чл. 15 от ЗУО с възнагражденията за предоставяне на услугите по управление на отработени масла.“
5. В чл. 61, ал. 1 се създават т. 24 – 26:
„24. наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 12, ал. 1;
25. съпоставката на общата сума на получените възнаграждения от лицата, пускащи на пазара масла, с разходите за предоставяне на услугите по управление на отпадъците и констатация дали общата сума на получените възнаграждения не надвишава направените разходи;
26. съпоставката на разходите, които се обезпечават от лицата, пускащи на пазара масла, със сумата на следните разходи, извършвани от организациите по оползотворяване:
а) разходите във връзка с дейностите по разделно събиране на отработени масла и тяхното последващо превозване и третиране, включително за постигането на определените в наредбата цели, и разходите за инвестиции в поддържане и развитие на системите за разделно събиране;
б) разходите по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити;
в) разходите за образователни кампании, информационни дейности и популяризиране на разделното събиране.“
6. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 27 – 29:
„27. „Финансово управление“ е изготвяне на предварителни финансови разчети, съдържащи необходимите за функционирането на системите по чл. 15 от ЗУО планирани разходи по видове дейности и средствата, необходими за тяхното финансиране, с цел осигуряване финансова обезпеченост на системите за разделно събиране, рециклиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла.
28. „Качество на данните“ са такива характеристики на данните, които осигуряват надеждност на информацията, включена в отчетите по чл. 18, ал. 1 от ЗУО. Основни критерии на качеството на данните се явяват следните характеристики: оценка и измерване, точност и пълнота.
29. „Разходи по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити“ са разходите за административни нужди, свързани с административното управление на системата.“
§ 7. В Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, приета с Постановление № 354 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 91 от 2021 г.), в чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) За изпълнение на целите по ал. 1 събраните отпадъци се предават за рециклиране само за производство на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Изискването се прилага поетапно, както следва:
1. до 31 декември 2022 г. – 15 на сто от събраните отпадъци за изпълнение на целите по ал. 1 се предават за рециклиране за производство на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни;
2. до 31 декември 2023 г. – 30 на сто от събраните отпадъци за изпълнение на целите по ал. 1 се предават за рециклиране за производство на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни;
3. до 31 декември 2024 г. – 60 на сто от събраните отпадъци за изпълнение на целите по ал. 1 се предават за рециклиране за производство на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни.“
§ 8. В Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2018 г. и бр. 2 от 2021 г.), в приложение № 4 към чл. 27, ал. 1 таблица А4-1 се изменя така:

Система на компостиране
Температура
Време
Компостиране на открито
> 55 °C
> 65 °C
10 дни
3 дни
Закрита/реакторна система за компостиране
> 60 °C
3 дни

Преходна разпоредба
§ 9. В двумесечен срок от влизането в сила на постановлението лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, предоставят информацията по чл. 74 от НООО на изпълнителния директор на ИАОС.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
8026