Народно събрание
брой: 12, от дата 3.2.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за възлагане на Министерския съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.

 

РЕШЕНИЕ
за възлагане на Министерския съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 85, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Възлага на Министерския съвет в срок от три месеца да изготви и внесе в Народното събрание всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 г. Програмата следва да включва:
1.1. Всички идентифицирани необходими отбранителни способности, които следва да бъдат достигнати до 2032 г.
1.2. Проектите, необходими за реализацията на отбранителните способности по т. 1.1, като проектите за реализация на отбранителни способности, чиято прогнозна стойност надвишава 100 млн. лв., следва да бъдат описани разделно. Проектите за реализация на отбранителни способности, чиято прогнозна стойност не надвишава 100 млн. лв., следва да бъдат обединени по пакети от способности.
1.3. Ясни критерии и механизъм за извършване на приоритизиране на проектите, изграждащи национални способности, съобразно поетите от България ангажименти по цели на способностите на НАТО за отбрана.
1.4. Проектите следва да включват всички необходими разходи за придобиването на отбранителна способност по утвърдени стандарти на НАТО (DOTMPLFI).
1.5. Проектите следва да не допускат реализация на етапи, което би застрашило тяхната реализация в цялост и в предвидените срокове.
1.6. Финансова рамка, която да позволи реализацията на всички заложени проекти, но и да гарантира безпрепятствения процес за поддръжка на съществуващите способности в рамките на посочения период.
1.7. Финансова рамка, която да осигури не само придобиване, но поддържане на придобитите способности и нормален инвестиционен процес в Министерството на отбраната.
1.8. Финансова рамка, която да е в съответствие с критериите за конвергенция, заложени в Договора за функционирането на Европейския съюз, и да не позволи застрашаване на фискалната стабилност на страната.
1.9. Идентифициране на възможностите за стратегическо сътрудничество с държавите – членки на НАТО и Европейския съюз.
1.10. Решения за модернизацията на формированията, които остават извън приоритетните инвестиционни проекти.
2. В изпълнение на чл. 16, т. 7а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Министерският съвет да внесе в Народното събрание проекти за инвестиционни разходи (ПИР) за всички отбранителни способности, чиято реализация надвишава 100 млн. лв. (придобиването на отбранителна способност по утвърдени стандарти на НАТО (DOTMPLFI). ПИР следва да включва:
2.1. Обхват за придобиване на пълната отбранителна способност по утвърдени стандарти на НАТО (DOTMPLFI).
2.2. Военно-икономически анализ за придобиване.
2.3. Индикативна стойност и примерен график за изпълнение.
2.4. Приоритизация съобразно целите на силите и останалите проекти за реализация на отбранителните способности до 2032 г.
2.5. Възможности за развитие на стратегическо сътрудничество с държави – членки на НАТО и Европейския съюз, както и възможности за трансфер на технологии и индустриално сътрудничество.
3. Министерският съвет не следва да внася проекти за инвестиционни разходи (ПИР) за вече одобрени от Народното събрание способности, но следва да отрази тяхната финансова рамка в общата финансова рамка по т. 1 от това решение.
Решението е прието от 48-ото Народно събрание на 31 януари 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов
641