Министерство на транспорта и съобщенията
брой: 12, от дата 3.2.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.32


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели
(обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; доп., бр. 59 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2015 г. и бр. 89 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „изложените в Приложение II на Резолюция А.739 (18) Насоки за оправомощаване на организации, действащи от името на администрацията на Международната морска организация (ИМО), както и анекса, приложенията и допълнението към циркулярно писмо 710 на Комисията по морска безопасност и циркулярно писмо 307 на Комисията за защита на морската среда на ИМО“ се заменят с „изискванията на Кодекса за признатите организации (ДВ, бр. 15 от 2017 г.) и циркулярно писмо MSC-MEPC.5/Circ.16 на Международната морска организация от 24 януари 2022 г.“.
2. Създава се т. 6:
„6. разпоредби относно оправомощаване на призната организация да издава корабни документи съгласно изискванията на международните конвенции, по които Република България е страна.“
§ 2. В § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби думата „прилагат“ се заличава.
Министър: Христо Алексиев
582