Министерство на земеделието
брой: 12, от дата 3.2.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.28


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица
(ДВ, бр. 67 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „Министерството на земеделието, храните и горите, наричано по-нататък „МЗХГ“ се заменят с „Министерството на земеделието, наричано по-нататък „МЗм“, а думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
2. В ал. 2 т. 5 се отменя.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
2. В ал. 3 след думите „седалище в“ се добавя „Република“.
3. В ал. 4, 5 и 6 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министърът на земеделието“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. изпращането на заявлението до Европейската комисия, или;“.
2. В ал. 3 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Група от производители, съответно индивидуален производител, които имат правен интерес, може да подават в МЗм писмени искания за изменение на спецификацията на географско означение, вписано в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. Тези изменения могат да бъдат: на равнището на Съюза, стандартно и временно изменение, съгласно чл. 53 на Регламент (ЕС) № 1151/2012. Измененията се разглеждат в съответствие с чл. 6 или 6б на Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 и с чл. 10, 10а или 10б на Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 6. Създават се чл. 15а и 15б:
„Чл. 15а. Искането за изменение на равнището на Съюза се придружава от следните документи:
1. заявление за изменение по образец съгласно Приложение № V от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014;
2. изменената спецификация на земеделския продукт или храна, както и единния документ в случай на изменение в него.
Чл. 15б. (1) Компетентното звено в МЗм извършва проверка на представените документи по чл. 15а.
(2) Искането за изменение на равнището на Съюза се разглежда по реда на чл. 11 – 13.
(3) Министърът на земеделието след запознаване със становището по чл. 12, ал. 2 на комисията издава заповед за:
1. изпращане на заявлението за изменение на Съюза в продуктовата спецификация до Европейската комисия, или
2. отказ.
(4) Заповедите по ал. 3 се съобщават в 3-дневен срок на заявителя и всички заинтересовани лица, включително тези по чл. 11, ал. 3, и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Заповедта по ал. 3, т. 1 се публикува на интернет страницата на МЗм в 10-дневен срок след влизането й в сила, като заявлението се изпраща до Европейската комисия.“
§ 7. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Искането за стандартно или временно изменение се придружава от следните документи:
1. заявление за изменение по образец съгласно приложение № 4a;
2. изменената спецификация на земеделския продукт или храна, както и единния документ в случай на изменение в него;
3. в случай на временно изменение на спецификацията – доказателства за налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки от съответните държавни органи, или за природно бедствие или неблагоприятни метеорологични условия, които са официално признати от компетентните органи.“
§ 8. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16a. (1) Компетентното звено в МЗм извършва проверка на представените документи по чл. 16.
(2) Искането за стандартно или временно изменение се разглежда по реда на чл. 11 – 13.
(3) Министърът на земеделието след запознаване със становището по чл. 12, ал. 2 на комисията издава заповед за:
1. одобрение на стандартното или временното изменение в продуктовата спецификация, или
2. отказ.
(4) Заповедите по ал. 3 се съобщават в 3-дневен срок на заявителя и всички заинтересовани лица, включително тези по чл. 11, ал. 3, и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Заповедта по ал. 3, т. 1 се публикува на интернет страницата на МЗм в 10-дневен срок след влизането й в сила.
(6) Съобщението за одобрено стандартно или временно изменение се изпраща до Европейската комисия не по-късно от 1 месец от влизането в сила на заповедта по ал. 3, т. 1.“
§ 9. В чл. 17 след думите „седалище в“ се добавя „Република“, думите „уведомление за“ се заменят с „мотивирано“, а накрая се добавя „по образец съгласно Приложение № III от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014“.
§ 10. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Мотивираното възражение се подава в МЗм в 2-месечен срок от публикацията в „Официален вестник“ на Европейския съюз по чл. 50, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1151/2012.“
§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „която предлага на министъра на земеделието становище за одобрение или за мотивиран отказ“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министърът на земеделието“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. изпращане на възражението до Европейската комисия, или“.
3. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“, а думата „уведомлението“ се заменя с „възражението“.
§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „седалище в“ се добавя „Република“.
2. В ал. 2 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „която предлага на министъра на земеделието становище за одобрение или за мотивиран отказ“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министърът на земеделието“;
б) в т. 1 след думата „комисия“ се добавя „или“.
§ 14. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министърът на земеделието“.
2. В т. 1 след думата „защита“ се добавя „или“.
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“
2. В ал. 2 т. 5 се отменя.
3. В ал. 3 след думите „седалище в“ се добавя „Република“.
§ 16. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“, а думите „когато изменението не е несъществено, или заявление за изменение съгласно Приложение № 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014, когато изменението е несъществено,“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението се прилага изменената спецификация на земеделския продукт или храна.“
§ 17. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
2. В ал. 2 думите „чл. 30 – 33“ се заменят с „чл. 30 – 32“.
§ 18. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Министърът на земеделието след запознаване със становището по чл. 31, ал. 2 на комисията издава заповед за:
1. изпращане на заявлението до Европейската комисия, или
2. отказ.
(2) Заповедите по ал. 1 се съобщават в 3-дневен срок на заявителя и всички заинтересовани лица, включително тези по чл. 30, ал. 3. Заповедите могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Заповедта по ал. 1, т. 1 и измененото заявление-спецификация се публикуват на интернет страницата на МЗм в 10-дневен срок след влизането й в сила.“
§ 19. В чл. 36 след думите „седалище в“ се добавя „Република“, думите „уведомление за“ се заменят с „мотивирано“, а накрая се добавя „като попълва Приложение № III от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014.“
§ 20. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. Мотивираното възражение се подава в МЗм в 2-месечен срок от публикацията в „Официален вестник“ на Европейския съюз по чл. 50, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 1151/2012.“
§ 21. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „която предлага на министъра на земеделието становище за одобрение или за мотивиран отказ“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министърът на земеделието“;
б) в т. 1 накрая се добавя „или“.
3. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“, а думата „уведомлението“ се заменя с „възражението“.
§ 22. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „която предлага на министъра на земеделието становище за одобрение или за мотивиран отказ“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министърът на земеделието“;
б) в т. 1 накрая се добавя „или“.
§ 23. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министърът на земеделието“, а след думата „комисията“ се добавя „по чл. 42, ал. 2“;
б) в т. 1 накрая се добавя „или“.
2. В ал. 3 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.
§ 24. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 и 3 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
2. Създава се ал. 3а:
„(3а) Производители на земеделски продукти и храни със защитени географски означения, които са заличени от регистъра по чл. 54, ал. 1, може отново да бъдат вписани, като подадат писмено заявление за вписване до компетентното звено в МЗм.“
3. В ал. 4 думите „и 3“ се заменят с „3 и 3а“.
4. В ал. 5 думите „чл. 7, ал. 2, т. 2 – 4 и 7“ се заменят с „чл. 7, ал. 2, т. 3 и 4, с изключение на заявленията по ал. 3а, при които не се изискват документи по чл. 7, ал. 2, т. 3, 4 и 7.“
5. В ал. 8 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.
§ 25. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“;
2. В ал. 3 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
3. Създава се ал. 3а:
„(3а) Производители на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер, които са заличени от регистъра по чл. 54, ал. 1, може отново да бъдат вписани, като подадат писмено заявление за вписване до компетентното звено в МЗм.“
4. В ал. 4 думите „и 3“ се заменят с „3 и 3а“.
5. В ал. 5 думите „чл. 26, ал. 2, т. 2 – 4 и 6“ се заменят с „чл. 26, ал. 2, т. 3 и 4, с изключение на заявленията по ал. 3а, при които не се изискват документи по чл. 26, ал. 2, т. 3, 4 и 6“.
6. В ал. 8 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.
§ 26. В § 1 на допълнителните разпоредби се създават т. 4, 5 и 6:
„4. „Изменение на равнището на Съюза“ е изменение съгласно чл. 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
5. „Стандартно изменение“ е изменение съгласно чл. 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
6. „Временно изменение“ е изменение съгласно чл. 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.“
§ 27. В § 5 на заключителните разпоредби думите „общите организации“ се заменят с „Общата организация“.
§ 28. Създава се приложение № 4а към чл. 15, ал. 3, т. 1:
„Приложение № 4a към чл. 15, ал. 3, т. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
за одобрение на стандартно изменение
1. Наименование на продукта:
   ЗНП                                                                                                         ЗГУ
2. Група заявител или производител със законен интерес
Име на представителя на групата от производители/на индивидуалния производител:
Наименование на групата от производители:
Седалище и адрес на управление:
Пощенски код:
Телефон:
Електронен адрес:
3. Раздел от спецификацията на продукта, която подлежи на изменение
   Описание на продукта
   Доказателство за произход
   Метод на производство
   Връзка
   Етикетиране
   Друго (посочете)
4. Вид на изменението/измененията
   Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се квалифицира като стандартно в съответствие с чл. 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, за което не се изисква изменение на публикувания единен документ;
   Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се квалифицира като стандартно в съответствие с чл. 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, за което се изисква изменение на публикувания единен документ;
   Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се квалифицира като временно в съответствие с чл. 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
5. Изменение/изменения:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
За всеки раздел, отбелязан в т. 3, представете описание и накратко основанията за всяко изменение. Първоначалната спецификация на продукта и където е уместно, първоначалният единен документ трябва да бъдат сравнени с предлаганите изменени версии за всяко изменение. Представете също така ясни доводи защо в съответствие с чл. 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 изменението следва да се квалифицира като стандартно.“
§ 29. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и абревиатурата „МЗХГ“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“, „министърът на земеделието“, „министъра на земеделието“ и „МЗм“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. В Наредба № 6 от 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2014 г., бр. 29 от 2017 г. и бр. 67 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2, т. 2 думите „общите организации“ се заменят с „Общата организация“.
2. В чл. 3:
а) в ал. 1 думите „по чл. 2 от Закона за храните“ се заличават, а думите „Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, бр. L 165 от 30.04.2004 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 095, 7.04.2017 г.)“;
б) в ал. 2 след думите „Закона за храните“ се добавя „и Закона за управление на агрохранителната верига“;
в) в ал. 3 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.
3. В чл. 4:
а) в ал. 3 думите „Единния многогодишен национален контролен план на Република България“ се заменят с „Многогодишен национален план за контрол на Република България“;
б) в ал. 4 се създава т. 2а:
„2a. извършват документална проследимост на вложените съставки за съответствие с изискванията на продуктовата спецификация;“.
4. В чл. 6, ал. 2 думите „3 екземпляра – по един за инспектора, контролираното лице и БАБХ.“ се заменят с „2 екземпляра – по един за инспектора и контролираното лице.“
5. В § 6 на заключителните разпоредби, думите „общите организации“ се заменят с „Общата организация“.
6. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“.
§ 31. В Наредба № 4 от 2019 г. за условията и реда за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ и за осъществяването на контрол върху неговата употреба (ДВ, бр. 45 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 1, т. 2 думите „регистриран по реда на чл. 12“ се заменят с „регистриран/одобрен по реда на чл. 26/чл. 31“;
б) в ал. 6 думите „регистриран по реда на чл. 12“ се заменят с „регистриран/одобрен по реда на чл. 26/чл. 31“.
2. В чл. 19:
а) в ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (Регламент (ЕО) № 882/2004)“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 095, 7.04.2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/625)“;
б) в ал. 2 думите „чл. 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004“ се заменят с „чл. 9 от Регламент (ЕС) 2017/625“;
в) в ал. 3 след думите „Закона за храните“ се добавя „Закона за управление на агрохранителната верига“;
г) в ал. 4 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.
3. В чл. 22, ал. 2 думите „чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004“ се заменят с „чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625“.
4. В § 1 на допълнителните разпоредби след думите „Закона за храните“ се добавя „Закона за управление на агрохранителната верига“.
5. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“.
За министър: Валентин Чамбов
572