Министерство на вътрешните работи
брой: 12, от дата 3.2.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Наредба № 8121з-105 от 26 януари 2023 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-105 от 26 януари 2023 г.
за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР) по чл. 142, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от ЗМВР, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.
Чл. 2. За извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, се полага безплатна храна на служителите на МВР, които работят:
1. в среда на йонизиращи лъчения;
2. под въздействие на експозиция над установените норми на канцерогени, мутагени, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, шум, вибрации, тежки метали;
3. в състава на екипажите на кораби;
4. при изпитване на взривни материали и боеприпаси – само за пряко заетите;
5. в контакт с биологични агенти, създаващи опасност от възникване на инфекции; клинични лаборатории, научно-технически лаборатории и лаборатории по микробиология, както и с трупен материал;
6. в затворени помещения с висока температура извън допустимите норми съгласно БДС 14776/87 г. и излъчвана от специфични източници на топлина (кухненски блокове, перални и сушилни, парокотелни помещения) и работещите във „Водолечение“ към филиалите на Медицинския институт – МВР (МИ – МВР);
7. при средноденонощни температури под +10 °С и над +30 °С по данни от Националния институт по метеорология и хидрология;
8. в специални (затворени) помещения с клас на чистота А, В и С;
9. в производството по електролизно поцинковане и галванотехника;
10. водолазна дейност;
11. на служителите на МИ – МВР, които участват в операционни екипи.
Чл. 3. Безплатна храна се полага на служителите на МВР само за дните, през които са извършвали дейностите по чл. 2 с продължителност не по-малка от половината от установеното работно време за деня по чл. 187, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда, с изключение на дейностите по чл. 2, т. 1, 10 и 11.
Чл. 4. (1) Служителите на МВР, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, с право на безплатна храна се определят поименно със заповед на ръководителите на структурите по чл. 33, т. 7 и по чл. 37 ЗМВР, както и на директорите на регионалните дирекции „Гранична полиция“, регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ и ръководителите на съответните структури „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.
(2) Заповедите се издават след предварителни консултации с комитетите/групите по условия на труд и след писмено съгласуване със звено „Ведомствена служба по трудова медицина“ към дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР, след представени протоколи от измервания на фактори на работната среда и протоколи от заседания на комитетите/групите по условия на труд.
Чл. 5. Безплатната храна включва всички храни по смисъла на Закона за храните с изключение на пиво, вина и високоалкохолни напитки.
Чл. 6. Безплатна храна за служителите на МВР, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, се осигурява чрез изплащане на левовата й равностойност.
Чл. 7. (1) На служителите на МВР, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, се осигурява левовата равностойност на полагащата се безплатна храна само на едно от основанията по чл. 2.
(2) В случай че служители на МВР получават безплатна храна на друго основание, те нямат право на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна за дейности, свързани със специфичен характер на труда.
Чл. 8. (1) На служителите на МВР, на които по време на полагане на нощен труд от 22,00 до 6,00 ч. се полагат ободряващи напитки – чай, кафе, какао, енергийни и съдържащи кофеин напитки, се осигурява тяхната левова равностойност.
(2) Ръководителите на структурите по чл. 33, т. 7 и по чл. 37 ЗМВР, директорите на регионалните дирекции „Гранична полиция“, регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ и ръководителите на съответните структури „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ определят поименно със заповед служителите на МВР, на които се полагат ободряващи напитки, по предложение на съответния пряк ръководител.
Чл. 9. (1) За изплащане на левовата равностойност за предходния месец на безплатната храна и ободряващи напитки на служителите на МВР, на които се полага безплатна храна за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и ободряващи напитки за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., се изготвя протокол (приложение).
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя ежемесечно от служители на МВР, определени със заповед на ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР, директорите на регионалните дирекции „Гранична полиция“, регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ и ръководителите на съответните структури „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, и се утвърждава от тези ръководители или от оправомощени от тях служители на МВР с ръководни функции.
(3) Ежемесечно в срок до 10-о число на месеца, следващ съответния месец, утвърденият протокол по ал. 1 се изпраща на финансовите звена за начисляване и изплащане на служителите на МВР за предходния месец на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и ободряващи напитки за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.
(4) При обстоятелства, възпрепятстващи спазването на срока по ал. 3, той може да се удължи еднократно до един месец.
Чл. 10. (1) Левовата равностойност на безплатната храна и ободряващите напитки по чл. 9, ал. 1 се изплаща чрез автоматизираната информационна система „Труд и работна заплата“.
(2) Сумите по ал. 1 се изплащат с възнаграждението на служителя на МВР в месеца на изготвяне на протокола по чл. 9, ал. 1.
Чл. 11. Разходите за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на МВР за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и за осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на МВР по време на полагане на нощен труд от 22,00 до 6,00 ч. са за сметка на бюджета на МВР.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „Обстоятелства, възпрепятстващи спазването на срока по ал. 3“ са такива, при които поради обективни причини, свързани с изготвяне или получаване на документи, необходими за удостоверяване наличието на условия по някоя от посочените в чл. 2 дейности, свързани със специфичен характер на труда, не е възможно да се спази този срок.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 181, ал. 5 във връзка с ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Венцислав Катинов
Приложение към чл. 9, ал. 1
...............................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)
...............................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)
Рег. № .......................... Екз. №.........................................................................................................................
УТВЪРЖДАВАМ:
...................... 20 .... г. .........................................................................................................................................
(име, длъжност, подпис и печат)
ПРОТОКОЛ
за изплащане на левовата равностойност на безплатната храна и ободряващи напитки на служителите на МВР, на които се полага безплатна храна за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и ободряващи напитки за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч. за месец ..................... 20 ..... г.

Име, презиме, фамилия
ЕГН
Левова равностой-
ност на безплатната храна
Левова равностой-
ност на ободряващи напитки
Общ размер: (к. 4 + к. 5)
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................/...............                                                                       ИЗГОТВИЛ:
............... 20......... г.                                                                               ………….....................................
гр. ...........................                                                                               ………….....................................
                                        (име, длъжност, подпис и печат)
Отп. в 2 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
571