Министерство на вътрешните работи
брой: 12, от дата 3.2.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.19


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол
(обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91 от 29.3.2019 г.)“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 13 накрая се добавя „(с изключение на пожарогасителите за пожари клас D)“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Методите за изпитване на носимите пожарогасители са определени в стандарта по ал. 1.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Носимите пожарогасители за пожари клас D трябва да притежават минимална гасителна ефективност, определена чрез провеждане на изпитване от акредитирана лаборатория или изпитване по валидиран метод.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея в т. 11 накрая се добавя „(с изключение на пожарогасителите за пожари клас D)“.
5. Създават се нова ал. 5 и ал. 6:
„(5) Методите за изпитване на возимите пожарогасители са определени в стандарта по ал. 4.
(6) Возимите пожарогасители за пожари клас D трябва да притежават минимална гасителна ефективност, определена чрез провеждане на изпитване от акредитирана лаборатория или изпитване по валидиран метод.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
7. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея цифрата „2“ се заменя с „4“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „определени“ се добавя „в т. I от“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Методите за изпитване на противопожарните одеяла тежък тип са определени в т. II от приложение № 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Маркировката на противопожарните одеяла тежък тип трябва да е на български език, като допълнително може да бъде изписана и на други езици.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Методите за изпитване на пожарогасителните прахове за пожари клас А, В и С са определени в стандарта по ал. 1.
(3) Пожарогасителните прахове за пожари клас D трябва да притежават минимална гасителна ефективност, определена чрез провеждане на изпитване от акредитирана лаборатория или изпитване по валидиран метод.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „коефициент на разстилане на пенообразуващия разтвор“ се заменят с „оценяване на образуването на воден филм“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Методите за изпитване на пенообразувателите са определени в стандартите по ал. 4.“
4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 6, 7 и 8 и се изменят така:
„(6) Въглеродният диоксид трябва да съответства на изискванията на БДС ISO 6183 „Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране“ по отношение на: чистота, съдържание на вода, съдържание на масло, общо съдържание на съединения на сярата и маркировка на съда.
(7) Характеристиките по ал. 6 се определят чрез провеждане на изпитване от акредитирана лаборатория или изпитване по валидиран метод.
(8) Маркировките по ал. 1, 4 и 6 върху опаковката или етикета на пожарогасителните прахове за пожари от класове А, В, С и D и съдовете за пенообразувател и за въглероден диоксид трябва да са на български език, като допълнително може да бъдат и на други езици.“
§ 5. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. Изпитванията за определяне на характеристиките по чл. 4, ал. 1, 3, 4 и 6, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1, 3, 4 и 6 следва да са проведени на продукт от една производствена партида.“
§ 6. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Удостоверението за съответствие на продукт за пожарогасене се издава на производителя на продукта.“
2. В ал. 3 след думите „общите технически изисквания съгласно глава втора са спазени и“ се добавя „за които“, а след думите „съответстващи на изискванията“ се добавя „на“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Директорът на ГДПБЗН – МВР, определя реда, по който се извършва проверката на документите по чл. 12.“
§ 7. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) Писменото искане съдържа информацията по чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).“
§ 8. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 се създават изречения второ и трето: „документите от проведени изпитвания по чл. 4, ал. 3 и 6 и чл. 7, ал. 3 и 7 по валидирани методи може да бъдат издадени и от неакредитирани лаборатории; изпитванията се извършват в съответствие с актуалните версии на стандартите по чл. 4, ал. 1 и 4, чл. 5, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 и 4 или отменените версии на същите стандарти в срок до две години от замяната/отмяната им;“.
2. В т. 6 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „(приложение № 5)“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „Административнопроцесуалния кодекс (АПК)“ се заменят с „АПК“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Срокът на валидност на удостоверението за съответствие на продукт за пожарогасене се определя въз основа на най-краткия срок на валидност, посочен в документите по чл. 12, ал. 1, т. 4.“
2. Създават се нови ал. 2, 3 и 4:
„(2) Срокът на валидност на издадено удостоверение за съответствие се прекратява преди изтичането на срока по ал. 1, както следва:
1. две години след замяна или отмяна на версия на стандарт или валидиран метод по глава втора, в съответствие с която е изпитан продуктът;
2. при промяна на компонентите на продукта;
3. по искане от страна на производителя на продукта или на негов упълномощен представител;
4. в случаите по ал. 7.
(3) В случай че документите по ал. 1 са без срок на валидност, удостоверението за съответствие на продукта за пожарогасене е валидно до настъпване на едно от обстоятелствата по ал. 2.
(4) Информация за промяна на срока на валидност на издадено удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене се публикува в списъка по чл. 29.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 5, 6 и 7 и се изменят така:
„(5) В срок от четиринадесет дни след изтичане валидността на документите по чл. 12, ал. 1, т. 5 производителят или негов упълномощен представител внася с писмо в ГДПБЗН – МВР, преиздадени такива. Документите, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език, а копията им да бъдат заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване „Вярно с оригинала“ на всяка страница.
(6) При отнемане на документите по ал. 5 или по чл. 12, ал. 1, т. 5 в срок от три работни дни производителят или негов упълномощен представител писмено уведомява ГДПБЗН – МВР.
(7) При непредставяне на преиздаден документ по ал. 5 в определения срок или настъпване на обстоятелства по ал. 6 удостоверението за съответствие на продукт за пожарогасене се счита за невалидно, като информация за това се публикува в списъка по чл. 29.“
§ 11. В чл. 16 думата „неговият“ се заменя с „негов“.
§ 12. В чл. 18 думата „регистъра“ се заменя със „списъка“.
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „неговият“ се заменя с „негов“ и се създава изречение второ: „Документите, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език, а копията им да бъдат заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване „Вярно с оригинала“ на всяка страница.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Директорът на ГДПБЗН – МВР, определя реда, по който се извършва проверката на документите по ал. 1.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 14. Създават се чл. 19а и чл. 19б:
„Чл. 19а. (1) В срок до четиринадесет дни след изтичане валидността на документите по чл. 19, ал. 1 производителят или негов упълномощен представител внася с писмо в ГДПБЗН – МВР, преиздадени такива. Документите, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език, а копията им да бъдат заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване „Вярно с оригинала“ на всяка страница.
(2) При отнемане на документите по ал. 1 в срок от три работни дни производителят или негов упълномощен представител писмено уведомява ГДПБЗН – МВР.
Чл. 19б. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, изключва продукта за пожарогасене от списъка по чл. 30, ал. 1 в следните случаи:
1. две години след замяна или отмяна на версия на стандарт или валидиран метод по глава втора, в съответствие с която е изпитан или оценен продуктът;
2. при промяна на компонентите на продукта;
3. по искане от страна на производителя на продукта или на негов упълномощен представител;
4. при непредставяне на преиздаден документ по чл. 19а, ал. 1 в определения срок или настъпване на обстоятелства по чл. 19а, ал. 2.“
§ 15. В глава трета, раздел II се създава чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) Производителите, вносителите и дистрибуторите са длъжни да предлагат на крайните потребители носими и возими пожарогасители, на които е извършено сервизно обслужване от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.
(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за пожарогасители с маркировка от производителя, съдържаща месеца и годината на тяхното производство, за които към момента на предлагането им на крайните потребители не е изтекла 1 година от тяхното производство.“
§ 16. В глава трета в наименованието на раздел III думата „Регистър“ се заменя със „Списък“.
§ 17. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „регистър“ се заменя със „списък“;
б) в т. 1 думите „търговско наименование на“ се заменят с „информация за“ и накрая се добавя „(марка, модел, тип)“.
2. В ал. 2 думата „регистъра“ се заменя със „списъка“.
3. В ал. 3 думата „Регистърът“ се заменя със „Списъкът“.
§ 18. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „търговско наименование на“ се заменят с „информация за“ и накрая се добавя „(марка, модел, тип)“.
2. Създава се т. 6:
„6. дата на включване в списъка.“
§ 19. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
„(1) Контролната дейност на продуктите за пожарогасене се осъществява от служители с функции за осъществяване на държавен противопожарен контрол или за оценяване на съответствието на продукти за пожарогасене, определени със заповед на директора на ГДПБЗН – МВР, и служители с функции за осъществяване на държавен противопожарен контрол, определени със заповед на директорите на Столичната и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН/РДПБЗН).“
§ 20. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 думите „A, B и C“ се заменят с „A, B, C и D“.
2. В т. 21 думите „не е по-висока“ се заменят с „е по-ниска“.
3. Точка 22 се изменя така:
„22. „Пяна със средна кратност“ е пожарогасителна пяна, чиято кратност е равна или по-висока от 20, но е по-ниска от 200.“
4. В т. 23 след думите „чиято кратност е“ се добавя „равна или“.
5. В т. 25 се създава изречение второ: „За да е налице предоставяне на пазара, е достатъчно производителят, вносителят или дистрибуторът да предлага доставения продукт за пожарогасене на пазара, като не е необходимо да е извършено прехвърляне на право на собственост или друго право върху продукта на физическо или юридическо лице.“
6. Създават се т. 26 и 27:
„26. „Предлагане на пазара“ на продукт за пожарогасене е налице, когато производителят, вносителят или дистрибуторът предлага единична или повече бройки или каквото и да е количество от продукта за продажба или друга сделка, със или без посочена цена, в „търговски обект“ по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, както и когато производителят, вносителят или дистрибуторът съхранява продукта на място, до което няма достъп на други лица освен него (включително склад), като същият предлага продукта за продажба или друга сделка на своята електронна страница, със или без посочена цена, или предлага продукта за продажба или друга сделка в изходящ от него писмен документ (вкл. по факс или по електронна поща) до друго физическо или юридическо лице, със или без посочена цена.
27. „Производствена партида“ е единично зареждане на продукт за пожарогасене в производствена инсталация, произведен по една и съща рецептура, чрез един и същи производствен процес и обработен при едни и същи условия на заобикалящата среда.“
§ 21. Допълнителната разпоредба става допълнителни разпоредби и в тях се създава § 1а:
„§ 1а. Навсякъде в наредбата, където е направено препращане към стандарт, препратката се отнася за актуалната версия на стандарта или отменената версия на същия стандарт в срок до две години от нейната замяна/отмяна.“
§ 22. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 и 2
I. Изисквания за противопожарни одеяла (тежък тип)
1. Форма и размер: Правоъгълна или квадратна форма, като нито една от страните не трябва да бъде по-малка от 1,5 m и по-голяма от 2,0 m.
2. Маса: Да не надвишава 10 kg.
3. Приспособления за захващане: Приспособленията за захващане, ако са предвидени такива, да не образуват примки или джобове и да не се отделят от одеялото при изпитване.
4. Структура: Двете страни да са с подобен външен вид, покритие или цвят и да постигнат еднакви резултати при изпитване.
5. Устойчивост на износване: Ръбовете (краищата) не трябва да се разнищват или разкъсват при изпитване.
6. Гъвкавост: Да могат да се навиват плътно около прът с диаметър (50 ± 2) mm по всички оси без трайна деформация.
7. Време за изваждане и разгъване: Времето, необходимо за изваждане от опаковката и разгъване на одеялото, да не надвишава 4 секунди и силата, необходима за изваждането на одеялото от опаковката, да не надвишава 80 N.
8. Устойчивост на опаковката: Опаковката и всякакъв тип стенни стойки не трябва да имат никакви повреди след провеждане на изпитване за многократна употреба (в случай че е предвидена такава употреба).
9. Термична изолация: Да няма увреждания (включително изглаждания и нарушаване на релефа на повърхността) на изкуствената кожа от PVC или прогаряне на образеца при изпитването.
10. Устойчивост на горещи частици: Да няма увреждания (включително изглаждания и нарушаване на релефа на повърхността) на изкуствената кожа от PVC или прогаряне на образеца при изпитването.
11. Електрическо съпротивление: Да бъде най-малко 1 във всяка измерена точка.
12. Характеристики при пожар. Гасителна ефективност за гасене на олио за готвене: Да изгаси огнище с олио за готвене, описано в т. II.11.
13. Характеристики при пожар. Гасителна ефективност за гасене на летливи течности: Да изгаси огнище с летлива течност, описано в т. II.12.
14. Многократна употреба: Да бъдат годни за многократна употреба, в случай че е предвидена такава.
15. Маркировка:
15.1. Всяко одеяло трябва да съдържа трайно нанесена следната маркировка:
– текст „Противопожарно одеяло, тежък тип“;
– текст „Възможност за повторна употреба“ (в случай че е предвидена такава);
– наименование и адрес на производителя;
– текст „Съответства на Наредба № 8121з-906 от 2015 г.“;
– информацията, посочена в т. 15.2, или препратка към информацията на опаковката или инструкцията за употреба.
15.2. Върху опаковката или в информационния лист трябва да бъде посочено следното:
а) текст „ПРОТИВОПОЖАРНО ОДЕЯЛО ТЕЖЪК ТИП“. Върху опаковката този надпис се изписва на червен фон с главни бели букви и с височина на буквите не по-малка от 15 mm;
б) текст „Съответства на Наредба № 8121з-906 от 2015 г.“;
в) модел, сериен номер или друга идентификация на одеялото;
г) размер на одеяло, в m2;
д) пиктограми и инструкции за употреба;
е) наименование и адрес на производителя;
ж) текст „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА“ (в случай че е предвидена такава) или „ИЗХВЪРЛЕТЕ СЛЕД УПОТРЕБА“;
з) инструкции за изпиране или почистване на одеялото, в случай че е предвидена повторна употреба;
и) инструкции за периодични проверки, сгъване, поддържане и обслужване, включително и третиране като отпадък, ако одеялото е повредено или замърсено.
II. Методи за провеждане на изпитвания
1. Условия на изпитване (подготовка на образците, кондициониране, съхранение и последователност на изпитване)
Освен ако не е посочено друго, изпитванията се провеждат при температура на въздуха (20 ± 10) °С, като се използват одеяла, кондиционирани, както е посочено по-долу.
Одеялата с шев следва да бъдат изпитвани на и извън шева (в най-неблагоприятните условия за изпитване на шева).
Изпитванията се извършват с единична дебелина на одеялото.
1.1. Идентификация
За провеждане на изпитванията са необходими минимум седем одеяла. Одеялата се номерират от 1 до 7 и страните на всяко одеяло се маркират с „А“ и „Б“.
1.2. Кондициониране и съхранение
За изпитване съгласно т. II.10 одеялата се кондиционират за 48 часа при температура на въздуха (20 ± 5) °С и относителна влажност от 50 % до 70 %. След кондициониране одеялото не се излага на въздух с различна температура или относителна влажност за по-дълго от 5 минути преди изпитването. Одеялото се съхранява в пластмасова торба или затворено в друг контейнер за кондициониране до провеждане на изпитването, ако е необходимо да се транспортира до мястото за изпитване.
Одеялата, които са предоставени за изпитване, се съхраняват в техните опаковки или в препоръчаното състояние за съхранение за 24 часа преди провеждане на изпитване съгласно т. II.3, т. II.11 и т. II.12.
1.3. Последователност на изпитванията
Всички одеяла се изпитват съгласно т. II.2, т. II.3, т. II.4, т. II.5, т. II.6 и т. II.9.
Одеяло № 7 се изпитва съгласно точки II.7 и II.8.
Одеяла № 1, № 2 и № 3 се изпитват съгласно точки II.10 и II.12 в следната последователност: № 1 (страна А), № 2 (страна Б) и № 3 (страна А).
Одеяла № 4, № 5 и № 6 се изпитват съгласно точка II.11.
2. Определяне на форма и размери
2.1. Апаратура и оборудване
Маса с квадратна форма.
Техническо средство, за измерване на линейни характеристики, с обхват не по-малък от 2000 mm, с точност – 1 mm.
2.2. Подготовка на образеца
Одеялото се поставя върху масата, без да се изпъва, но и без да има гънки или набиране.
2.3. Провеждане на изпитването
Формата се определя чрез измерване на страните с техническо средство, посочено в т. 2.1.
3. Определяне на силата и времето за изваждане от опаковката и разгръщане
3.1. Апаратура и оборудване
Техническо средство за измерване на време (секундомер) с точност 0,1 s.
Техническо средство за измерване на сила (силомер) с обхват от (0ч200) N и точност 0,1 N.
3.2. Подготовка на образеца
Всяко одеяло се кондиционира в съответствие с т. 1.2.
Опаковката с одеялото се поставя в положение, съответстващо на работното.
3.3. Провеждане на изпитването
Силомерът се закачва към приспособлението за издърпване на одеялото от опаковката и се измерва силата за изваждане на образеца, а със секундомера се отчита времето за изваждане и разгъване.
4. Изпитване на гъвкавост (еластичност)
4.1. Апаратура и оборудване
Маса с квадратна форма.
Прът с диаметър (50 ± 2) mm.
4.2. Подготовка на образеца
Одеялото се разполага върху масата, без да се изпъва, но и без да има гънки или набиране.
4.3. Провеждане на изпитването
Одеялото се навива плътно по всяка ос около пръта.
5. Определяне на структурата
Визуално се определя от колко слоя е изработено одеялото. Отразява се дали всеки слой е с еднакви размери, равни на размера на одеялото.
6. Определяне на масата
6.1. Апаратура и оборудване
Техническо средство (везна) с възможност за измерване на маса над 10 kg и точност 0,01 kg.
6.2. Провеждане на изпитването
Одеялото се поставя върху везната и се отчита неговата маса.
7. Изпитване на термична изолация
Изпитват се три образеца от едно одеяло (№ 7) (два от едната страна и един от другата страна). Одеялото трябва издържи и трите изпитвания.
7.1. Апаратура и материали
Шаблон във формата на квадрат със страна 450 mm и 16 отвора, всеки с диаметър 2 mm (фигура 1).

Фигура 1
Изкуствена кожа от PVC с маса на единица площ (350 ± 100) g/m2.
Метална рамка (държач) във формата на квадрат със страна 400 mm, изработен от стомана, с напречно сечение 8 mm и с 16 фиксиращи щифта с дължина 15 mm и диаметър 2 mm (фигура 2).

Фигура 2
Негорима плоскост (плоча), върху която се разполага металната рамка.
Шестоъгълна гайка с маса (30 ± 2) g, с размер M16, изработена от неръждаема стомана.
Пещ за нагряване на гайката до температура (450 ± 25) °C.
Щипки за захващане на гайката, с дължина не повече от 500 mm.
7.2. Провеждане на изпитването
Подготовка на образеца: Одеялото се поставя свободно, ненамачкано и без гънки върху плоска и гладка повърхност.
Оразмеряване и изрязване: Маркират се и се изрязват три образеца за изпитване, като се използва шаблонът и се маркира позицията на фиксиращите щифтове върху материала. Подготвя се същият брой части от изкуствената кожа от PVC.
Поставяне на образеца върху рамката: Металната рамка се разполага върху негоримата плоскост с щифтовете нагоре. Върху нея се поставя изкуствената кожа от PVC с релефната страна нагоре, а в непосредствен контакт с нея се поставя опитният образец.
Позициониране на рамката: Металната рамка се поставя хоризонтално върху негорима плоскост (плоча).
Нагряване на гайката: Гайката се нагрява в пещта до (450 ± 25) °С. С помощта на щипките гайката се изважда и в рамките на 4 s се поставя в центъра на образеца. Гайката престоява 15 s, след което се отстранява.
Извършва се оглед на изпитания образец и горната повърхност на изкуствената кожа от PVC.
8. Изпитване на устойчивост на горещи частици при рязане на метал
Изпитват се три образеца от едно одеяло (№ 7) (два от едната страна и един от другата страна). Одеялото трябва да издържи и трите изпитвания.
8.1. Апаратура и оборудване
Апарат за рязане на стоманени профили от студеновалцована стомана.
Шаблон, метална рамка и изкуствена PVC кожа, посочени в т. 7.1.
Приспособление за монтиране на рамката под ъгъл 45° към хоризонталната повърхност.
Маса за рязане, подвижна преграда с размери 1250 mm х 800 mm и профил от студеновалцована стомана с размери (1200 х 75 х 12) mm, показани на фигура 3.

Фигура 3
8.2. Провеждане на изпитването
Подготовка на образеца: Одеялото се поставя свободно, ненамачкано и без гънки върху плоска и гладка повърхност.
Оразмеряване и изрязване: Маркират се и се изрязват три образеца за изпитване, като се използва шаблонът и се маркира позицията на фиксиращите щифтове върху материала. Подготвя се същият брой части от изкуствената кожа от PVC.
Монтиране на образеца върху рамката: Металната рамка се разполага върху негоримата плоскост с щифтовете нагоре. Върху нея се поставя изкуствената кожа от PVC с релефната страна нагоре, а в непосредствен контакт с нея се поставя опитният образец. Профилната стомана се разполага по средата на масата, както е показано на фигура 3.
Изпитваният образец се поставя под ъгъл от 45° с помощта на приспособлението, под осевата линия на профилната стомана, която ще се реже.
Като се следва схемата на фигура 3, се започва рязане със скорост (400 ± 20) mm/min. Започва рязане на профила от т. А към т. В. Пред т. А е монтирана преграда (екран) за недопускане падане на искри и частици върху изпитвания образец. Когато рязането достигне т. В, екранът трябва да се отстрани. Рязането продължава и спира в т. С.
Извършва се оглед на изпитания образец и горната повърхност на изкуствената кожа от PVC.
9. Изпитване на приспособленията за захващане
Визуално се определят видът и формата на приспособленията за захващане. Те не трябва да бъдат във вид на примка и не трябва да се отделят от одеялото при изпитване съгласно т. II.3, т. II.4, т. II.7, т. II.8, т. II.11 и т. II.12.
10. Изпитване на електрическото съпротивление
10.1. Апаратура и материали
Маса със стоманено или алуминиево покритие.
Мегаомметър, постояннотоков, с напрежение 500 V.
Плосък правоъгълен проводим положителен електрод с размери (450 ± 2) mm х (150 ± 2) mm и обща маса 5 kg.
10.2. Провеждане на изпитването
Изпитват се три одеяла. Преди изпитване всяко одеяло се кондиционира в съответствие с т. 1.2.
Апаратурата се разполага, както е показано на фигура 4. Мегаомметърът се свързва с масата (отрицателен електрод) и положителния електрод. Одеялото се полага разгънато на масата, а мегаомметърът се настройва съобразно инструкциите на производителя. Електрическото съпротивление на одеялото се измерва между масата (отрицателен електрод) и плоския правоъгълен положителен електрод, като положителният електрод се движи по повърхността на одеялото и се проверява цялата площ на образеца.

Фигура 4
11. Изпитване на гасителна ефективност на стандартно пожарно огнище с масло – олио за готвене
11.1. Апаратура и материали
Пожарно огнище, изработено от заварена стоманена ламарина с дебелина 2 mm, с размери:
– дълбочина (100 ± 5) mm и диаметър (447 ± 5) mm, или
– дълбочина (100 ± 5), дължина (400 ± 5) mm и широчина (400 ± 5) mm.
Хоризонтална метална маса с височина (800 ± 10) mm и размери (1800 ± 10) mm х (1800 ± 10) mm.
Стойка за закрепване на пожарното огнище – изработена от ъглова стомана с размери (25 х 25) mm. Стойката е с височина (140 ± 5) mm и размери (310 ± 5) mm х (310 ± 5) mm.
Гориво – 5 литра масло (олио) за готвене с температура на самозапалване в диапазона от 350 °С до 370 °С. Използва се ново гориво за всяко изпитване.
Газова горелка.
11.2. Провеждане на изпитването
Температура на околната среда от 0 °С до 30 °С.
Пожарното огнище се поставя върху стойката, която е разположена върху масата така, че да е равноотдалечена от двете срещуположни страни D и F и разстоянието от страна А на масата до отдалечения борд на огнището да е (750 ± 5) mm (фигура 5).

Фигура 5
Газовата горелка се разполага централно под пожарното огнище за загряване на маслото (олиото) така, че неговата температура, измерена в центъра, да се повишава със скорост около 10 °C/min, за да настъпи самозапалване на олиото в рамките на 25 до 35 min, а след това газовата горелка се спира.
Време на свободно горене на горивото (олиото) от момента на самозапалването – 2 min.
След свободното горене одеялото се поставя симетрично върху пожарното огнище от страна А на масата.
Огнището се счита за загасено, ако няма видими пламъци 30 min след самозапалването и няма повторно възпламеняване в рамките на 3 min след отстраняване на одеялото.
След всяко изпитване трябва да остане известно количество гориво (т.е. пожарното огнище е погасено, а погасяването не е поради липса на гориво).
12. Изпитване на гасителна ефективност на стандартно пожарно огнище с летливи течности
12.1. Апаратура и материали
– пожарно огнище съгласно т. 11.1;
– поставка – хоризонтална маса съгласно т. 11.1;
– гориво – 5 литра алифатно въглеводородно гориво с точка на кипене не по-ниска от 88 °С и не по-висока от 105 °С. Не е необходимо да се използва ново гориво за всеки тест;
– вода – 2,5 литра.
12.2. Провеждане на изпитването
– температура на околната среда – от 0 °С до 30 °С;
– първоначална температура на горивото (20 ± 5) °С;
– пожарното огнище се поставя на масата така, че да е равноотдалечено от двете й срещуположни страни D и F, като разстоянието от страна А на масата до най-далечната част на борда на огнището е (900 ± 5) mm (фигура 6).

Фигура 6
В пожарното огнище се налива първо вода (половината от обема на горивото) така, че да се постигне средна дълбочина от 15 mm, а след това се налива горивото, което се запалва и се оставя да гори свободно в продължение на 1 min.
След свободното горене одеялото се поставя симетрично върху пожарното огнище откъм страна А на масата, като престоява 2 min върху пожарното огнище.
Огнището се счита за загасено, ако няма видими пламъци 3 min след запалването.
След всяко изпитване трябва да остане известно количество гориво (т.е. пожарното огнище е погасено, а погасяването не е поради липса на гориво).“
§ 23. Приложение № 3 се отменя.
§ 24. Приложение № 4 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 14, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
гр. София 1309, ул. Пиротска № 171А
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за съответствие на продукт за пожарогасене на основание чл. 14, ал. 1 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол (ДВ, бр. 62 от 2015 г.)
рег. №........................../.....................г.
1. НАИМЕНОВАНИЕ: .....................................................................................................................................
(продукт, марка, модел, тип)
2. ПРОИЗВОДИТЕЛ: ........................................................................................................................................
(наименование и адрес)
3. ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: .......................................................................
...............................................................................................................................................................................
(характеристики на продукта, свързани с удовлетворяване на изискванията към него)
4. СРОК НА ВАЛИДНОСТ: ............................................................................................................................
5. УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ: .....................................................................
...............................................................................................................................................................................
(документи, удостоверяващи съответствието на продукта с изискванията към него)
6. УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА: Удостоверяване на съответствието на продукта за пожарогасене с изискванията на глава втора от Наредба № 8121з-906 от 2015 г.
Удостоверението може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Удостоверението може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Забележки:
1. Настоящото удостоверение се отнася само за този продукт.
2. Извлечения от настоящото удостоверение не може да се размножават без писмено съгласие на ГДПБЗН – МВР.
3. Информация относно валидността на настоящото удостоверение е публикувана на интернет страницата на ГДПБЗН – МВР.
                                ДИРЕКТОР: .............................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)“
§ 25. Приложение № 5 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 26. (1) Започнатите до влизането в сила на тази наредба производства за издаване на удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене по чл. 10 се довършват по реда на тази наредба.
(2) За дата на започване на производство за издаване на удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене се смята датата на внасяне на искане за издаването му.
§ 27. Удостоверенията за съответствие на продукти за пожарогасене, издадени до влизането в сила на тази наредба по реда на глава трета въз основа на документи по чл. 12, ал. 1, т. 4 с резултати от проведени изпитвания по заменени или отменени версии на стандарти или валидирани методи, са валидни до изтичането на срока им на валидност, но не по-късно от две години от датата на влизането в сила на тази наредба.
§ 28. Тази наредба е преминала процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 14 юли 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване и функциониране на звено за контакт относно продуктите (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 48 от 2009 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 103 от 2020 г.).
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Иван Демерджиев
490