Министерски съвет
брой: 35, от дата 30.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 88 от 24 април 2019 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
ОТ 24 АПРИЛ 2019 Г.
за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и
Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения, приета с Постановление № 37 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 16 от 2011 г.).
2. Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, приета с Постановление № 166 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм., бр. 42 от 2014 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
ТАРИФА
за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и
Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Раздел I
Такси, събирани от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
Чл. 1. (1) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис при първоначално вписване в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се събира такса 104 лв.
(2) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ при първоначално вписване в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, когато лечебното заведение ще извършва и дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и/или дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, се събира такса 1100 лв.
(3) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните обстоятелства в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1, т. 3 – 5 и 7 от Закона за лечебните заведения се събира такса 64 лв.
(4) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение по чл. 41, ал. 1, т. 6 от Закона за лечебните заведения, се събира такса 92 лв.
(5) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение по чл. 41, ал. 1, т. 6 от Закона за лечебните заведения, когато същото ще извършва и дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и/или дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, се събира такса 1100 лв.
Чл. 2. (1) За издаване на удостоверение за извършване на лечебна и диагностична дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения при първоначално вписване в регистъра по чл. 41, ал. 2 от Закона за лечебните заведения се събира такса 64 лв.
(2) За издаване на удостоверение за извършване на лечебна и диагностична дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения при промяна на вписаните в регистъра по чл. 41, ал. 2 от Закона за лечебните заведения обстоятелства се събира такса 48 лв.
Чл. 3. За издаване на удостоверение за обстоятелства, вписани в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 и 2 от Закона за лечебните заведения, се събира такса 5 лв.
Чл. 4. За издаване на удостоверение на лечебно заведение по чл. 13, ал. 3 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки за извършване на дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти се събира такса 1000 лв.
Чл. 5. За издаване на разрешение за внос от трети страни на органи, предназначени за трансплантация, се събира такса 20 лв.
Чл. 6. За издаване на разрешение за износ в трети страни на тъкани и/или клетки, предназначени за трансплантация, се събира такса 20 лв.
Чл. 7. За издаване на разрешение за внос от трети страни на тъкани и/или клетки, предназначени за трансплантация, се събира такса 20 лв.
Чл. 8. За издаване на разрешение за износ за трети страни на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи се събира такса 20 лв.
Чл. 9. За издаване на разрешение за внос от трети страни на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи се събира такса 20 лв.
Чл. 10. За издаване на препис от удостоверение за регистрация на лечебно заведение се събира такса 5 лв.
Раздел II
Такси, събирани от Министерството на здравеопазването
Чл. 11. (1) За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения при първоначално вписване в регистъра по чл. 49, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се събира такса 2100 лв.
(2) За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения при първоначално вписване в регистъра по чл. 49, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, когато лечебното заведение ще извършва и дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и/или дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, се събира такса 3000 лв.
(3) За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения при промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения обстоятелства по чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните заведения се събира такса 1100 лв.
(4) За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения при промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения обстоятелства по чл. 49, ал. 1, т. 3 и 5 от Закона за лечебните заведения се събира такса 1124 лв.
(5) За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения при промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения обстоятелства по чл. 49, ал. 1, т. 3 и 5 от Закона за лечебните заведения, когато лечебното заведение ще извършва и дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и/или дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, се събира такса 2120 лв.
(6) За издаване на препис от разрешение за лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения се събира такса 9 лв.
(7) За издаване на удостоверение за обстоятелства, вписани в регистъра на лечебните заведения по чл. 49, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, се събира такса 9 лв.
Чл. 12. (1) За получаване на одобрение от министъра на здравеопазването по чл. 90, ал. 2 от Закона за лечебните заведения се събират следните такси:
1. за лечебно заведение за болнична помощ, комплексен онкологичен център, център за психично здраве и център за кожно-венерически заболявания в зависимост от броя на структурите по отделни медицински специалности (клиники, отделения, лаборатории), в които се иска да се осъществява клинично/следдипломно обучение:
а) с до 5 структури – 2100 лв.;
б) с от 5 до 10 структури – 2500 лв.;
в) с от 10 до 15 структури – 2900 лв.;
г) с от 15 до 20 структури – 3300 лв.;
д) с над 20 структури – 3700 лв.;
2. за диагностично-консултативен център, медицински център, дентален център, медико-дентален център и самостоятелна медико-диагностична лаборатория – 1650 лв.;
3. център за спешна медицинска помощ, център за трансфузионна хематология и диализен център – 1650 лв.;
4. индивидуална или групова практика за първична или специализирана медицинска помощ – 450 лв.
(2) В таксите по ал. 1 не са включени разходи за командировки на председателите и членовете на експертните комисии. Тези разходи са за сметка на лечебните заведения.
Чл. 13. Документът за платена държавна такса се прилага към заявленията по настоящата тарифа.
Чл. 14. При прекратяване на започнала процедура по тарифата внесената такса не се възстановява освен ако в закон е предвидено друго.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 41, ал. 4 и чл. 49, ал. 5 от Закона за лечебните заведения, чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и чл. 4, буква „о“ от Закона за държавните такси.
3253