Министерски съвет
брой: 25, от дата 17.3.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 41 от 16 март 2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 16 МАРТ 2023 Г.
за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява финансиране за извършване на плащания за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. чрез трансфери за други целеви разходи на общини за компенсиране на разходите за януари 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини, в общ размер до 671 476 лв. съгласно приложението.
Чл. 2. Предоставя авансов трансфер за други целеви разходи на Столичната община и на общините Варна и Аврен в общ размер до 671476 лв. съгласно приложението по чл. 1.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 се одобряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси след влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 10 на Министерския съвет от 2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 9 от 2023 г.) § 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. (1) Издадените преди влизането в сила на това постановление абонаментни карти, които са със срок на валидност повече от един месец, се преиздават, като на правоимащите се възстановява разликата в цената на абонаментната карта за оставащите месеци след 1 февруари 2023 г.
(2) За преиздаване по ал. 1 се счита и удължаване срока на валидност на абонаментните карти, издадени преди влизането в сила на това постановление, които са със срок на валидност повече от един месец, ако цената за удължения срок компенсира разликата в цената на абонаментната карта за оставащите месеци след 1 февруари 2023 г.
(3) Преиздадените абонаментни карти и тези с удължен срок на валидност се считат за издадени при условията на това постановление.“
§ 2. В Постановление № 453 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Русе за 2021 г. (ДВ, бр. 110 от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи за 2021 г. в размер 2 665 500 лв. по бюджета на Община Русе за изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, намираща се в УПИ І – Училище, кв. 848, кв. Дружба І, ул. Гео Милев № 1, гр. Русе.“
2. Членове 2, 3 и 5 се отменят.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 1, т. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и чл. 10, ал. 3 от Постановление № 231 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини (ДВ, бр. 62 от 2022 г.), във връзка с чл. 5 от Постановление № 7 на Министерския съвет от 2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. (ДВ, бр. 7 от 2023 г.).
§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването и на кметовете на съответните общини, с изключение на чл. 2, който се възлага за изпълнение на министъра на финансите.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
Приложение към чл. 1
Разпределение на средствата за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини, за януари 2023 г. (включително с доплащанията за ноември и декември 2022 г. за Столичната община)

№ по ред
Община
Област
Средства за общината (лв.)
1.
Столична
София-град
650710,00
2.
Варна
Варна
20353,00
3.
Аврен
Варна
413,00
ОБЩО
671476,00

1681