Министерски съвет
брой: 25, от дата 17.3.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.8


Решение № 188 от 16 март 2023 г. за изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г.

 

РЕШЕНИЕ № 188 ОТ 16 МАРТ 2023 Г.
за изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър,
приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от 2011 г., бр. 73 от 2012 г., бр. 59 от 2013 г., бр. 16 от 2014 г., бр. 46 от 2015 г., бр. 78 от 2016 г., бр. 47 от 2018 г., бр. 73 от 2019 г. и бр. 33 от 2021 г.)
На основание чл. 8, ал. 2 и чл. 11, ал. 2 от Закона за електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
§ 1. Радиочестотна лента 38.25-39 MHz се изменя така:

38.25-39
ПОДВИЖНА
Забележки 30, 73
ГРАЖДАНСКИ

§ 2. Радиочестотни ленти 40.66-40.7 МHz, 40.7-40.98 МHz, 40.98-41.015 МHz и 41.015-42 МHz се изменят така:

40.66-40.7
ПОДВИЖНА
Забележки 35, 67, 73
ГРАЖДАНСКИ
40.7-40.98
ПОДВИЖНА
Забележки 35, 73
ГРАЖДАНСКИ
40.98-41.015
ПОДВИЖНА
Космически изследвания
Забележки 35, 73
ГРАЖДАНСКИ
41.015-42
ПОДВИЖНА
Забележки 35, 73
ГРАЖДАНСКИ

§ 3. Радиочестотни ленти 74.8-75.2 МHz и 75.2-87.5 МHz се изменят така:

74.8-75.2
ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
Забележки 8, 31, 34, 73
ГРАЖДАНСКИ
75.2-87.5
ПОДВИЖНА
Забележки 30, 31, 73
ГРАЖДАНСКИ

§ 4. Радиочестотна лента 401-402 MHz се изменя така:

401-402
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА-СПЪТНИКОВО (Земя-Космос)
КОСМИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (Космос-Земя)
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА
МЕТЕОРОЛОГИЧНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос)
Забележки 73, 370, 371
ГРАЖДАНСКИ
 

§ 5. Забележка 30 се изменя така:
„30. Радиочестотни ленти 30.3-32.8 MHz, 38.25-38.44375 MHz, 38.56875-39 MHz, 73.3-74.1 MHz, 79.0-79.7 MHz, 151.025-151.200 MHz, 152.025-152.100 MHz, 152.150-152.200 MHz, 152.250-152.300 MHz, 153.450-153.850 MHz и честоти 153.900 MHz и 158.100 MHz се използват за нуждите на националната сигурност.“
§ 6. Забележка 31 се изменя така:
„31. Радиочестотни ленти 58-60 MHz и 68-73 MHz се използват на вторична основа за нуждите на националната сигурност извън населени места и с мощност до 10 W. Радиочестотни ленти 73-73.3 MHz, 74.1-74.8 MHz, 77.8-79 MHz и 79.7-84.6 MHz могат да се използват на вторична основа за нуждите на националната сигурност извън населени места и с мощност до 10 W след съгласуване с Комисията за регулиране на съобщенията.“
§ 7. Забележка 35 се изменя така:
„35. Радиочестотна лента 39.25-40.66 MHz се използва за нуждите на националната сигурност на вторична основа извън населени места и с мощност до 5 W. Радиочестотна лента 40.66-42 MHz може да се използва на вторична основа за нуждите на националната сигурност извън населени места и с мощност до 5 W след съгласуване с Комисията за регулиране на съобщенията.“
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
1678