Министерски съвет
брой: 25, от дата 17.3.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 40 от 15 март 2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 ОТ 15 МАРТ 2023 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието (обн., ДВ, бр. 48 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г., бр. 36 от 2018 г., бр. 5 и 15 от 2019 г., бр. 15 от 2020 г., бр. 7 и 81 от 2021 г., бр. 7 и 82 от 2022 г. и бр. 10 от 2023 г.) се правят следните изменения:
1. В член единствен, ал. 1 т. 2 се отменя.
2. В приложението към член единствен, ал. 2:
а) ред „Централен регистър на особените залози 28“ се заличава;
б) на ред „Агенция по вписванията“ числото „594“ се заменя с „622“.
§ 2. В Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, приет с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2007 г.З (обн., ДВ, бр. 36 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 37 от 2010 г., бр. 16 и 33 от 2011 г., бр. 13 от 2013 г., бр. 27 от 2015 г.; попр., бр. 30 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г., бр. 7 от 2017 г.; Решение № 5921 на Върховния административен съд от 2017 г. – бр. 40 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2018 г. и бр. 5 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 1 след думите „Сигурност на информацията“ се поставя запетая и думите „и финансов контрольор“ се заменят с „финансови контрольори и служител по мрежова и информационна сигурност“;
б) в ал. 2 числото „594“ се заменя с „622“.
2. В чл. 5:
а) в ал. 1 след думите „районен съд“ се поставя точка и текстът до края се заличава;
б) в ал. 2 след думите „Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“ се поставя запетая и се добавя „по Закона за особените залози, по Закона за регистър БУЛСТАТ“.
3. В чл. 6, ал. 2:
а) в т. 9 след думите „регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“ се поставя запетая и се добавя „Централния регистър на особените залози“;
б) в т. 10 след думите „регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“ се поставя запетая и се добавя „в Централния регистър на особените залози“;
в) създава се нова т. 12:
„12. организира работата по воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози;“
г) досегашните т. 12 – 22 стават съответно т. 13 – 23, като в т. 23 след думите „Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“ се поставя запетая и се добавя „Закона за особените залози“.
4. В глава втора наименованието на раздел III се изменя така:
„Раздел III
Звено „Сигурност на информацията. Финансови контрольори. Служител по мрежова и информационна сигурност“.
5. В чл. 7, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. осигурява физическата защита на водените от Агенцията по вписванията регистри.“
6. В чл. 8:
а) в ал. 1 думите „Финансовият контрольор е“ се заменят с „Финансовите контрольори са“;
б) в ал. 3 думите „финансовият контрольор се подпомага“ се заменят с „финансовите контрольори се подпомагат“.
7. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Служителят по мрежова и информационна сигурност е на пряко подчинение на изпълнителния директор.
(2) В изпълнение на задачите, възложени му със Закона за киберсигурност и Закона за електронното управление и с подзаконовите нормативни актове по прилагането им, служителят по мрежова и информационна сигурност:
1. ръководи дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност и с целите, заложени в политиката на агенцията;
2. участва в изготвянето, поддържането и развитието на политиките за мрежова и информационна сигурност и документираната информация;
3. участва в поддържането и развитието на Системата за управление на сигурността на информацията съгласно международния стандарт ISO 27001;
4. консултира ръководството на агенцията във връзка с информационната сигурност; ръководи периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност; периодично, но не по-малко от веднъж в годината, изготвя доклади за състоянието на мрежовата и информационната сигурност в агенцията и ги представя на изпълнителния директор на агенцията;
5. координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;
6. поддържа връзки с други администрации, организации и експерти, работещи в областта на информационната сигурност;
7. следи за правилното водене на регистъра на инцидентите, организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната сигурност за откриване на причините за тях и предприема мерки за отстраняването им; уведомява за инциденти, свързани с компютърната сигурност; организира проверки за актуалността на плановете за справяне с инцидентите и плановете за действия в случай на аварии, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, анализира резултатите от тях и организира изменение на плановете, ако е необходимо;
8. следи за появата на нови киберзаплахи, като вируси, зловреден код, спам, атаки и други и предлага подходящи мерки за противодействието им;
9. следи за актуализиране на използвания софтуер и фърмуер;
10. организира тестове за откриване на уязвимости в информационните и комуникационните системи на агенцията и предлага мерки за отстраняването им;
11. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при изпращането на резултатите от тях на съответния национален компетентен орган;
12. предлага санкции за лицата, нарушили мерките за мрежовата и информационната сигурност;
13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи мрежовата и информационната сигурност.“
8. В чл. 13, ал. 1 се създават т. 9 – 16:
„9. разработва анализи за състоянието на информационните системи на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Централния регистър на особените залози, имотния регистър, регистър БУЛСТАТ и регистъра на имуществените отношения на съпрузите;
10. проучва информационните потребности и изготвя предложения за изграждане на нови или за усъвършенстване на съществуващите информационни системи на регистрите;
11. организира изграждането и развитието на информационните системи на регистрите;
12. осигурява връзката и взаимодействието между информационните системи на регистрите в агенцията с други информационни системи на регистри;
13. оказва методическа помощ на служителите на агенцията и на териториалните поделения при експлоатацията на информационните системи на регистрите;
14. създава и актуализира технологични карти на основните административни услуги, предоставяни от агенцията;
15. създава и администрира централен архив (в електронен вид) на партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи;
16. контролира изпълнението на договорите, сключвани с външни изпълнители във връзка с развитието и функционирането на информационните системи на регистрите.“
9. В чл. 14:
а) в ал. 1, т. 1 след думите „Длъжностни лица по регистрация“ се добавя „и длъжностни лица по вписвания“;
б) в ал. 3 след думите „Длъжностни лица по регистрация“ се добавя „и длъжностни лица по вписвания“.
10. В чл. 15:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Длъжностни лица по регистрация и длъжностни лица по вписвания“:
1. във връзка с търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел:
а) извършва действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
б) извършва проверка дали е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване;
в) извършва проверка дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване, или представеният акт подлежи на обявяване;
г) извършва проверка дали заявлението е подадено от оправомощено лице;
д) извършва проверка дали към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, съответно подлежащият на обявяване акт, и дали съществуването на заявеното за вписване обстоятелство се установява от представените документи;
е) изготвя отговори по жалби на потребители на услугите, извършвани от дирекцията;
ж) извършва действия по назначаване на вещи лица за оценка на непарични вноски, ликвидатори, контрольори, проверители и регистрирани одитори;
з) участва в производството по осъществяване на административнонаказателна отговорност;
2. във връзка с Централния регистър на особените залози:
а) извършва действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в Централния регистър на особените залози;
б) извършва проверка дали е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване;
в) извършва проверка дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване, или представеният акт подлежи на обявяване;
г) извършва проверка дали заявлението е подадено от оправомощено лице;
д) извършва проверка дали към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, съответно подлежащият на обявяване акт, и дали съществуването на заявеното за вписване обстоятелство се установява от представените документи;
е) изготвя отговори по жалби на потребители на услугите, извършвани от дирекцията.“;
б) в ал. 2 след думите „Длъжностни лица по регистрация“ се добавя „и длъжностни лица по вписвания“.
11. В чл. 16, ал. 1:
а) в т. 3 след думите „регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“ се добавя „Централния регистър на особените залози“ и се поставя запетая;
б) точки 20 – 27 се отменят.
12. В чл. 17, ал. 1 след думите „регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“ се добавя „Централния регистър на особените залози“ и се поставя запетая.
13. В чл. 18:
а) в т. 1:
аа) буква „ж“ се отменя;
бб) буква „к“ се отменя;
б) в т. 2 се създават букви „з“ – „л“:
„з) извършва регистрация в регистър БУЛСТАТ при условията на чл. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ;
и) издава справки и удостоверения за вписаните обстоятелства в регистър БУЛСТАТ;
к) приема и въвежда в информационната система заявленията за вписванията, заличаванията и обявяванията в Централния регистър на особените залози;
л) прави справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства и обявените актове в Централния регистър на особените залози.“
14. В параграф единствен от заключителната разпоредба след думите „Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“ се поставя запетая и се добавя „чл. 22, ал. 3 от Закона за особените залози“.
15. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2:
а) в заглавието числото „594“ се заменя с „622“;
б) на ред „Звено „Сигурност на информацията“ числото „2“ се заменя с „3“;
в) ред „Финансов контрольор   1“ се изменя така:
„Финансови контрольори    2“;
г) след ред „Финансови контрольори“ се създава ред „Служител по мрежова и информационна сигурност 1“;
д) на ред „Обща администрация, в т. ч.“ числото „46“ се заменя с „55“;
е) на ред „дирекция „Информационно обслужване и технологии“ числото „7“ се заменя с „16“;
ж) на ред „Специализирана администрация, в т. ч.“ числото „542“ се заменя с „558“;
з) ред „дирекция „Длъжностни лица по регистрация 120“ се изменя така:
„дирекция „Длъжностни лица по регистрация и длъжностни лица по вписвания 135“;
и) на ред „Главна дирекция „Регистри“, в т. ч. 6 регионални дирекции“ числото „422“ се заменя с „423“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 април 2023 г.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
1655