Министерски съвет
брой: 25, от дата 17.3.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 39 от 15 март 2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 15 МАРТ 2023 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, приет с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2019 г. и бр. 82 от 2022 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Структурата на агенцията включва обща и специализирана администрация, служител по мрежова и информационна сигурност и финансов контрольор.“
2. В глава трета се създават раздел IIа „Служител по мрежова и информационна сигурност“ с чл. 8а и раздел IIб „Финансов контрольор“ с чл. 8б:
„Раздел IIа
Служител по мрежова и информационна сигурност
Чл. 8а. (1) Служителят по мрежова и информационна сигурност е на пряко подчинение на изпълнителния директор.
(2) В изпълнение на задачите, възложени му със Закона за киберсигурност и със Закона за електронното управление и с подзаконовите нормативни актове по прилагането им, служителят по мрежова и информационна сигурност:
1. ръководи дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност и с целите, заложени в политиката на агенцията;
2. участва в изготвянето, поддържането и развитието на политиките за мрежова и информационна сигурност и документираната информация;
3. консултира ръководството на агенцията във връзка с информационната сигурност;
4. периодично (не по-малко от веднъж в годината) изготвя доклади за състоянието на мрежовата и информационната сигурност в агенцията и ги представя на изпълнителния директор на агенцията;
5. координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;
6. поддържа връзки с други администрации, организации и експерти, работещи в областта на информационната сигурност;
7. води регистър на инцидентите;
8. организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната сигурност за откриване на причините за възникването им и за предприемане на мерки за тяхното отстраняване;
9. следи за появата на нови киберзаплахи (вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и предлага адекватни мерки за противодействието им;
10. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при изпращането на резултатите от тях на съответния национален компетентен орган;
11. предлага санкции за лицата, нарушили мерките за мрежовата и информационната сигурност;
12. ръководи периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност;
13. уведомява за инциденти съответния секторен екип за реагиране на инциденти с компютърната сигурност в съответствие с нормативните изисквания;
14. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, които регламентират мрежовата и информационната сигурност.
Раздел IIб
Финансов контрольор
Чл. 8б. (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор.
(2) В изпълнение на задачите, определени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, финансовият контрольор:
1. извършва постоянен и непрекъснат контрол по законосъобразност на всички документи и действия, свързани с поемането на задължения за приходи/разходи и постъпването/извършването на приходи/разходи;
2. извършва проверки на документите и действията преди поемане на задължения за приходи/разходи и постъпването/извършването на приходи/разходи;
3. следи за компетентността на длъжностното лице, което предстои да поеме задължението за прихода и/или извършване на разхода;
4. контролира верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисление на количествата и сумите по тях;
5. осъществява вътрешни и външни контакти с други контролни звена за утвърждаване на най-подходящите практики с цел постигането на целите и задачите, свързани с осъществяването на ефективен и ефикасен предварителен контрол по отношение изразходването на бюджетните средства;
6. организира и осъществява предварителен контрол върху всички документи и действия, свързани с оптималното използване и управление на материалните ресурси на агенцията.“
3. В чл. 10 т. 17 се заличава.
4. В приложението към чл. 7, ал. 3:
а) след ред „Главен секретар 1“ се създават редове:
„служител по мрежова и информационна сигурност 1;
финансов контрольор 1“;
б) на ред „Обща администрация“ числото „15“ се заменя с „14“;
в) на ред „дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“ числото „15“ се заменя с „14“;
г) на ред „Специализирана администрация“ числото „70“ се заменя с „69“;
д) на ред „дирекция „Електронно възлагане и мониторинг“ числото „24“ се заменя с „23“.
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 167 на Министерския съвет от 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 35 от 2021 г.), се създава § 47а:
„§ 47а. (1) До 25 октомври 2023 г. при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на рамкови споразумения, както и за сключване на договори въз основа на рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия публичните възложители и Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ могат да предвидят възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
(2) В случаите по ал. 1 в документацията за участие се посочват минималните изисквания към офертите, които са за част от номенклатурите в обособените позиции, а в методиката се определя и начинът за оценяване на офертите, подадени за част от номенклатурите по обособените позиции.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
1654