Министерски съвет
брой: 25, от дата 17.3.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 38 от 15 март 2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 15 МАРТ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане
(обн., ДВ, бр. 76 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2020 г. и бр. 62 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5:
а) в изречение първо числото „10“ се заменя с „11“;
б) в изречение второ думата „Шестима“ се заменя със „Седем“ и след думата „следователите“ се поставя запетая и се добавя „адвокатите“.
2. В ал. 6 след думата „следователите“ се поставя запетая и се добавя „адвокатите“.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов