Министерство на здравеопазването
брой: 59, от дата 2.8.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2007 г. за условията, реда и размера на финансиране на дейности на националната система за трансплантация от Министерството на здравеопазването

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2007 г. за условията, реда и размера на финансиране на дейности на националната система за трансплантация от Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 65 от 2007 г.)
§ 1. Заглавието се изменя така:
„Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Тази наредба определя:
1. условията, реда и размера за възстановяване на разходите за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването;
2. относителния дял на средствата за положения труд за дейностите по т. 1.
(2) Министерството на здравеопазването възстановява разходите на лечебните заведения за дейностите по трансплантация на:
1. органи и всички свързани с това разходи, включително на донора и реципиента, както и разходите за диагностика и лечение на реципиента в следтрансплантационния период, както следва:
а) вземане на органи с цел присаждане от жив и/или трупен донор;
б) присаждане на органи;
в) лекарствените продукти и медицинските изделия, необходими за предоперативното лечение, реанимацията и следоперативния период до изписване на пациентите от лечебното заведение;
г) диагностика и лечение на реципиента в следтрансплантационния период;
2. тъкани и клетки за лечение на заболяванията, определени с наредбата по чл. 16, ал. 1, т. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думата „имунологични“ се заличава.
2. Създават се т. 5 – 7:
„5. подготовка на жив донор за трансплантация;
6. перфузионен разтвор за вземане на органи;
7. плазмафереза при сенсибилизирани реципиенти за трансплантация.“
§ 4. В чл. 4, т. 1 след думата „живия“ се поставя наклонена черта и се добавя „трупния“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „поддържащо лечение“ се заменят с „диагностика и лечение на реципиента“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. медицински изделия, пряко свързани с извършената трансплантация, лечение на остро и хронично отхвърляне на орган, лечение на възникнали усложнения или интеркурентни заболявания, лечение с хиперимунен серум при пациенти с реинфекция на присадения орган с хепатит В и С и профилактика на CMV инфекция, които не се финансират от други източници.“
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „вземане и присаждане“ се заменят с „трансплантация“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. експертиза, обработка, съхранение и транспортиране на тъкани и клетки и имунологични изследвания за търсене и откриване на съвместим донор, включително изследванията на реципиента.“
§ 7. В чл. 7, ал. 1 думите „размера на възстановяване на разходите за положен труд съгласно приложения № 1 и 2“ се заменят с „относителния дял на средствата за положения труд съгласно приложения № 1 – 5“.
§ 8. В чл. 8 се създава ал. 4:
„(4) Договор за финансиране на дейности-те по чл. 2, т. 5 – 7 се сключва с лечебни заведения по чл. 13, ал. 1 и 3 ЗТОТК.“
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „чл. 2, т. 4“ се добавя „(относно дейностите по експертиза и обработка на органи)“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Разходите на лечебните заведения за дейностите по чл. 2, т. 4 (относно дейността по вземане) и по чл. 2, т. 5 – 7 се възстановяват до размера на средствата съгласно приложение № 1, ако е осъществено присаждане.“
3. Досегашните ал. 5 – 7 стават съответно ал. 6 – 8.
§ 10. В чл. 14 думите „чл. 2, т. 4“ се заменят с „чл. 2, т. 4 – 7“.
§ 11. В чл. 17 думите „приложения № 1 и 2“ се заменят с „приложения № 1 – 5“.
§ 12. В § 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
§ 13. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, 2 и 3 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, 2 и 3
Възстановяване на разходите за вземане на органи с цел присаждане

Дейност
Средства за възстановяване на разходите в лв.
Относителен дял на средствата за труд до:
Откриване на потенциален донор с мозъчна смърт и налична сърдечна дейност
до 1500
 30%
Установяване на мозъчна смърт при налична сърдечна дейност
до 800
30%
Поддържане жизнените функции на потенциалния донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност
до 5000
30%
Подготовка на донор на бъбрек, вкл. имунологични изследвания
до 3000, от тях до 1500 за имунологични изследвания
25%
Подготовка на жив донор на черен дроб
до 5000
25%
Вземане на бъбрек от жив донор
до 5000
25%
Вземане на черен дроб от жив донор
до 7000
25%
Вземане на орган от трупен донор
до 5000
25%
Перфузионен разтвор за вземане на всеки орган
до 5000
 
Плазмафереза (лечение) на сенсибилизирани реципиенти за трансплантация
 до 7000
 

 
Средствата включват всички разходи, свързани с осъществяване на посочените дейности.“
§ 14. Приложение № 2 към чл. 13, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 13, ал. 4
Възстановяване на разходи при осъществено присаждане на органи, тъкани или клетки

Вид присадени органи, тъкани или клетки
Средства за възстановяване на разходите в лв.
Относителен дял на средствата за труд до:
Бъбрек от трупен и жив донор
до 20 000
25%
Сърце
до 60 000
25%
Бял дроб
до 40 000
25%
Сърце и бял дроб
 до 70 000
25%
Черен дроб (част) от трупен и жив донор
до 75 000
25%
 
Панкреас (част) – от жив донор
до 35 000
25%
Панкреас – от трупен донор
до 30 000
25%
Тънко черво (част)
до 35 000
25 %
Роговица
до 1000
25 %
Стволови клеткиавтоложна трансплантация
до 25 000
25 %
 
Стволови клеткиалогенна трансплантация
до 40 000
25 %
 
Кост, сухожилия, фасции, кожа
до 1500
 25 %

 
Средствата включват всички разходи на лечебното заведение, свързани с извършеното присаждане (болничния престой на реципиента и живия донор, разходите по диагностика, лечение, труд и др.), до изписването на реципиента.“
§ 15. Приложение № 3 към чл. 13, ал. 6 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 13, ал. 6
Възстановяване на разходи за предоперативно имунологично изследване на реципиента за включването му в служебния регистър на ИАТ и актуализиране резултатите от изследванията на имунологичния му статус

Дейност
Средства за възстановяване на разходите в лв.
Относителен дял на средствата за труд до:
Разходи за имунологични изследвания на реципиента за включване в служебния регистър на ИАТ
до 950
25%
Разходи за имунологични изследвания за актуализиране на имунологичния статус на реципиента, включен в служебния регистър на ИАТ (за една година)
до 1500
25%

 
Средствата включват всички разходи по имунологична диагностика и организация на дейностите.“
§ 16. Приложение № 4 към чл. 13, ал. 7 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 13, ал. 7
Възстановяване на разходите за диагностика и лечение на реципиента в следтрансплантационния период

Дейности
Първа година след изписване от болницата
Всяка следваща година след изписване от болницата
Относителен дял на средствата за труд по всяка една от описаните дейности до:
изследвания в лв.
изследване –
лекарствен мониторинг в лв.
изследвания в лв.
изследване –
лекарствен мониторинг в лв.
При трансплантиран орган/част от орган
до 3000
до
5000
до
600
до
5000
25%
За вирусологични изследвания
до 800
 
до 800
 
25%
За профилактика на СМV инфекция
до
10 000
лечение
до
20 000
до
10 000
лечение
до
20 000
 
При трансплантирани алогенни хемопоетични стволови клетки
до 6000
 
до
4000
до
800
до
3000
25%

 
Средствата включват всички разходи за проведени изследвания и медицински изделия, пряко свързани с извършената трансплантация.
Разходите за лечение на остро и хронично отхвърляне на орган и лечение на възникнали усложнения или интеркурентни заболявания се възстановяват, както следва:
Отхвърляне на присаден орган: годишно:
бъбрек                                  до 10 000 лв.
сърце                                   до 25 000 лв.
черен дроб                            до 20 000 лв.
Пациенти с реинфекция на присадения орган с хепатит В и С за лечение с хиперимунен серум до 100 000 лв.“
§ 17. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 8 се изменя така:
„Приложение № 5 към чл. 13, ал. 8
Възстановяване на разходите за експертиза, обработка, съхранение и транспортиране на тъкани и клетки и имунологични изследвания за търсене и откриване на съвместим донор, включително изследванията на реципиента

Дейност
Средства за възстановяване на разходите в лв.
Относителен дял на средствата за труд до:
Разходи за имунологични изследвания за търсене и откриване на съвместим донор, вкл.изследвания на реципиента
до 17 000
25%
Разходи при алогенна трансплантация на стволови клетки за експертиза, обработка, съхранение и транспортиране на тъкани и клетки
до 15 000
25%

 
Преходна разпоредба
§ 18. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.
Министър: Ст. Константинов
9329