Министерски съвет
брой: 46, от дата 26.5.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Решение № 386 от 23 май 2023 г. за одобряване на Морски пространствен план на Република България 2021 – 2035 г.

 

РЕШЕНИЕ № 386 ОТ 23 МАЙ 2023 Г.
за одобряване на Морски пространствен план на Република България 2021 – 2035 г.
На основание чл. 51е, ал. 1 и чл. 51ж от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява Морския пространствен план на Република България 2021 – 2035 г.
2. На основание чл. 51ж, ал. 1 от ЗМПВВППРБ решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
3. Текстовите и графичните части на плана по т. 1 да се публикуват на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да изпрати копие от плана по т. 1 на Европейската комисия и на държавите от Черноморския регион в тримесечен срок от обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4232