Президент на Републиката
брой: 46, от дата 26.5.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 57 за назначаване на Десислава Венелинова Иванова-Козлева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия със седалище в гр. Осло

 

УКАЗ № 57
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Десислава Венелинова Иванова-Козлева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия със седалище в гр. Осло.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 май 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.
3952