Президент на Републиката
брой: 46, от дата 26.5.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 56 за освобождаване на Вера Викторова Шатилова-Мицарова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия

 

УКАЗ № 56
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Вера Викторова Шатилова-Мицарова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 май 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.
3951