Президент на Републиката
брой: 46, от дата 26.5.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 55 за назначаване на Григор Калинов Порожанов за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия със седалище в гр. Берлин

 

УКАЗ № 55
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Григор Калинов Порожанов за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия със седалище в гр. Берлин.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 май 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.
3950