Президент на Републиката
брой: 46, от дата 26.5.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 54 за освобождаване на Елена Радкова Шекерлетова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия

 

УКАЗ № 54
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Елена Радкова Шекерлетова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 май 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.
3949