Министерски съвет
брой: 2, от дата 8.1.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.48


Постановление № 418 от 30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка (ДВ, бр. 101 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При продължителност на работния ден 8 часа, уговорена в основния трудов договор, сключен преди датата на акта на държавния орган по ал. 1, компенсацията е в размер 75 на сто от месечния осигурителен доход за октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в икономическите дейности по ал. 1. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ към датата на акта на държавния орган по ал. 1.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Осигурителният доход за октомври 2020 г. се определя, както следва:
1. за лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за октомври;
2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за октомври;
3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;
4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Размерът на компенсацията на всеки работник и служител по ал. 2 се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на ал. 4, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат компенсации.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „Лицата по ал. 1 имат право на компенсация за не повече от 60 дни“ се заменят с „Лицата по ал. 1 имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година“.
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8.
§ 2. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
„(3) Сумите за компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29 октомври 2020 г. и не по-късно от 31 март 2021 г.“
§ 3. В заключителните разпоредби се създава нов § 8:
„§ 8. За целите на това постановление Агенцията по заетостта, Националният осигурителен институт и Националната агенция за приходите обменят по служебен път информация за размера на осигурителния доход на лицата, одобрени за изплащане на компенсации.“
§ 4. Досегашният § 8 става § 9.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Заявленията за изплащане на компенсации за периода от 29 октомври до 31 декември 2020 г. се разглеждат и финансират по досегашния ред.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
8