Министерски съвет
брой: 2, от дата 8.1.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.47


Постановление № 416 от 30 декември 2020 г. за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 – 3 думите „на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка“ се заменят с „от 13 март до 31 декември 2020 г.“;
б) в т. 4 думите „30 юни 2020 г.“ се заменят с „31 октомври 2020 г.“.
2. В ал. 5, т. 1 думите „13 март 2020 г.“ се заменят с „1 октомври 2020 г.“.
3. В ал. 6 думите „от 1 октомври до 31 декември 2020 г.“ се заменят с „от 1 януари до 31 март 2021 г.“.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Средствата са за сметка на бюджета на Националния осигурителен институт и се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2:
а) в буква „а“ думата „септември“ се заменя с „декември“;
б) буква „б“ се изменя така:
„б) за лицата, учредени след 1 декември 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за 2020 г.;“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „септември“ се заменя с „декември“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. за общински дейности, разкрити след 1 декември 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за 2020 г.“.
§ 3. Навсякъде в постановлението думата „август“ се заменя с „октомври“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.
§ 5. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г., подадени преди 15 януари 2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.
§ 6. Постановлението се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ДВ, бр. 103 от 2020 г.).
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6