Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 81, от дата 15.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.19


Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 6 от 7 октомври 2019 г.
за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за предоставянето на информация от РИОСВ за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух;
2. изискванията към дървесината, използвана за битово отопление;
3. условията и редът за осъществяване на контрол при използването на дървесина за битово отопление.
Чл. 2. (1) Разпоредбите на наредбата се прилагат в общини или части от тях, на чиито територии са регистрирани превишения по показател фини прахови частици (ФПЧ10) на средногодишната норма или на допустимия за годината брой превишения на средноденонощната прагова стойност. С решение на общинския съвет се определя териториалният обхват за прилагане на наредбата в съответната община.
(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат при условие, че нивата на ФПЧ10 на територията на общината са в норма три последователни календарни години.
(3) Разпоредбите на наредбата могат да се прилагат по решение на общинския съвет и извън случаите по ал. 1 и 2.
Чл. 3. (1) Наредбата не се прилага за:
1. горивни инсталации с топлинна мощност над 0,5 MW;
2. горивни инсталации за пелети и дървесни брикети.
(2) При отчетени до 5 среднодневни превишения на праговата стойност на ФПЧ10 над допустимия за годината брой в резултат на обективно непреодолими причини – трансгранично замърсяване, замърсяване от съседна община или вследствие на възникнали пожари, или когато всички регистрирани превишения на среднодневната норма на ФПЧ10 са извън отоплителния сезон, кметът на общината може да сезира общинския съвет за вземане на решение за изключение от прилагането на наредбата. Решението на общинския съвет се взема след становище на Министерството на околната среда и водите.
Глава втора
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Чл. 4. (1) Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) ежегодно до края на февруари уведомяват съответните общини, за които са налице условията по чл. 2, ал. 1 и 2.
(2) При поискване от кметове на общини РИОСВ предоставя данни за нивата на ФПЧ10 за периоди, по-кратки от една година.
(3) Общините, за които се прилага наредбата, оповестяват данните по ал. 1 и 2 на интернет страниците си и на видно място в сградата на общината и кметствата.
(4) Общините ежегодно провеждат информационни кампании за задълженията на лицата, използващи дървесина за битово отопление.
Чл. 5. Министерството на околната среда и водите може да възложи и на други органи или организации, които притежават необходимата компетентност, да измерват и предоставят информация на общините за нивото на ФПЧ10.
Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЪРВЕСИНАТА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ
Чл. 6. (1) Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е суха;
2. да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
3. да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;
4. да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.
(2) Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост.
(3) Минималните срокове за естествено просушаване на сурова дървесина са посочени в приложението.
(4) Общините, за които се прилага наредбата, обявяват на интернет страниците си и на видно място в сградата на общината и кметствата изискванията към дървесината за битово отопление и начините и сроковете за съхранението й.
Чл. 7. (1) Продавачът на дървесина за битово отопление задължително информира купувача към коя от категориите – сурова или суха, е дървесината, предмет на продажба.
(2) Лицата, издаващи превозни билети за транспортиране на дървесина по чл. 211 от Закона за горите, задължително вписват в него към коя от категориите – сурова или суха, е дървесината, предмет на продажба.
Чл. 8. Спазването на изискванията за съхранение и използване на дървесина за битово отопление е отговорност и задължение на лицата, които я ползват.
Чл. 9. Изискванията за дървесината по чл. 6, ал. 1 и 2 не се прилагат за:
1. дървесина, предназначена за научни изследвания и изпитвания;
2. използване на дървесина при обявено бедствено положение до неговата отмяна.
Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНАТА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ
Чл. 10. (1) Контрол по изпълнението на наредбата се осъществява от:
1. кмета на общината или оправомощени от него лица;
2. регионалната инспекция по околната среда и водите;
3. лицата по чл. 12 – в случаите по чл. 7, ал. 2.
(2) При извършването на проверки по използването на дървесина за битово отопление лицата и органите по ал. 1 могат да привличат представители на други компетентни ведомства.
Чл. 11. (1) Лицата и органите по чл. 10, ал. 1 ежегодно провеждат информационни кампании за задълженията, посочени в глава трета.
(2) По време на отоплителния сезон лицата и органите по чл. 10, ал. 1, в кръга на своята компетентност, извършват проверки на използваната за битово отопление дървесина с цел спазване на изискванията по чл. 6 и 7.
Чл. 12. Лицата, имащи правомощия по Закона за горите да извършват проверки на издадените превозни билети по чл. 211 от същия закон, осъществяват контрол по спазване на разпоредбите по чл. 7, ал. 2.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Битово отопление“ е изгаряне на дървесина в горивни инсталации с топлинна мощност, по-малка или равна на 0,5 MW.
2. „Дървесина, използвана за битово отопление“ е стъбла, клони и корени или части от тях от дървесни и храстови видове.
3. „Суха дървесина“ е дървесина с абсолютна влажност не повече от 30 %.
4. „Сурова дървесина“ е дървесина с абсолютна влажност над 30 %.
5. „Отоплителен сезон“ е периодът от 1 октомври до 30 април.
6. „Фини прахови частици (ФПЧ10)“ са прахови частици в атмосферния въздух с размер от 2,5 до 10 µм, получени при използване на дървесина за битово отопление.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание § 29 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 1 от 2019 г.).
§ 3. Разпоредбата на чл. 7, ал. 2 влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Вергиния Кръстева
Приложение към чл. 6, ал. 3
Минимални срокове за естествено просушаване на сурова дървесина

Вид на дървесината
Размери на дървесината
Период в месеци
твърди широколистни
меки широколистни
иглолистни
Обла небелена
дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см
14
12
12
дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см
12
11
10
дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см
13
12
11
дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см
10
9
8
дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см
7,5
7
7
дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см
6
5,5
5
дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см
5
4,5
4
дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см
3,5
3,5
3,5
Цепена или фасонирана
дължина над 2 м
8
7,5
7,5
дължина от 1 до 2 м
6,5
5,5
5
дължина от 0,4 до 1 м
4,5
3,5
3
дължина до 0,4 м
3
3
2,5

 
7701