Министерство на вътрешните работи
брой: 4, от дата 9.1.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (ДВ, бр. 60 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 числото „744“ се заменя със „796“.
2. В ал. 6 числото „520“ се заменя с „572“.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и 2 се изменя и допълва така:
„Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и 2
А. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжностни наименования
Основно месечно възнаграждение (в лв.)
I.
Ръководство на Министерството на вътрешните работи (МВР)
 
1
Главен секретар на МВР
2 166
2
Заместник главен секретар на МВР
1 948
ІІ.
Главни дирекции
 
1
Директор (на главна дирекция)
1 911
2
Заместник-директор (на главна дирекция)
1 764
3
Директор на дирекция в главна дирекция
1 614
4
Заместник-директор на дирекция в главна дирекция
1 531
5
Началник на отдел, Началник на отдел (главен разследващ полицай)
1 486
6
Началник на сектор
1 334
7
Началник на група
1 147
8
Главен разследващ полицай (в отдел в главна дирекция)
1 334
9
Главен разследващ полицай (в сектор в главна дирекция)
1 290
10
Старши разследващ полицай (в главна дирекция)
1 245
11
Началник на сектор (главен разследващ полицай) в регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП)
1 185
12
Старши разследващ полицай (в териториално звено на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) с район на действие на територията на гр. София)
1 042
13
Старши разследващ полицай в териториално звено на ГДБОП (с район на действие извън територията на гр. София) и РДГП и Разследващ полицай (в главна дирекция)
991
14
Старши разследващ полицай в гранично полицейско управление (ГПУ) в РДГП
978
15
Разследващ полицай (териториално звено на ГДБОП с район на действие на територията на гр. София)
967
16
Разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие извън територията на гр. София), РДГП и в ГПУ в РДГП
963
17
Младши разследващ полицай
945
18
Разузнавач I степен
1 245
19
Разузнавач II степен
1 134
20
Разузнавач ІII степен
1 056
21
Разузнавач ІV степен
1 020
22
Разузнавач V степен
991
23
Разузнавач VІ степен
945
24
Полицейски инспектор I степен, Инспектор I степен
1 245
25
Полицейски инспектор II степен, Инспектор II степен
1 134
26
Полицейски инспектор ІII степен, Инспектор ІII степен
1 056
27
Полицейски инспектор ІV степен, Инспектор ІV степен
1 020
28
Полицейски инспектор V степен, Инспектор V степен
991
29
Полицейски инспектор VІ степен, Инспектор VІ степен
945
30
Инспектор по защита на населението (ЗН) I степен
1 215
31
Инспектор по ЗН II степен
1 106
32
Инспектор по ЗН ІII степен
1 028
33
Инспектор по ЗН ІV степен
990
34
Инспектор по ЗН V степен
966
35
Инспектор по ЗН VІ степен
927
ІІI.
Териториални звена за обслужване на гр. София в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и ГДБОП, Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) – София, и Столична дирекция „Пожарна без­опасност и защита на населението“ (СДПБЗН)
 
1
Директор на СДПБЗН
1 542
2
Заместник-директор на СДПБЗН
1 426
3
Началник на ЗЖУ
1 382
4
Заместник-началник на ЗЖУ
1 373
5
Началник на отдел в СДПБЗН
1 373
6
Началник на сектор
1 208
7
Началник на група
1 099
8
Разузнавач ІII степен
1 042
9
Разузнавач ІV степен
995
10
Разузнавач V степен
967
11
Разузнавач VІ степен
945
12
Полицейски инспектор ІII степен, Инспектор III степен
1 042
13
Полицейски инспектор ІV степен, Инспектор IV степен
995
14
Полицейски инспектор V степен, Инспектор V степен
967
15
Полицейски инспектор VІ степен, Инспектор VI степен
945
16
Инспектор по ЗН ІII степен
1 013
17
Инспектор по ЗН ІV степен
968
18
Инспектор по ЗН V степен
941
19
Инспектор по ЗН VІ степен
927
IV.
Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) към СДПБЗН
 
1
Началник (РСПБЗН)
1 382
2
Началник на сектор
1 208
3
Началник на група
1 099
4
Началник на участък
1 122
5
Инспектор ІV степен
995
6
Инспектор V степен
967
7
Инспектор VІ степен
945
8
Инспектор по ЗН ІV степен
968
9
Инспектор по ЗН V степен
941
10
Инспектор по ЗН VІ степен
927
V.
Териториални звена в страната на ГДНП и ГДБОП
 
1
Началник II степен (на ЗЖУ)
1 185
2
Заместник-началник II степен (на ЗЖУ)
1 155
3
Началник III степен (на ЗЖУ)
1 155
4
Заместник-началник III степен (на ЗЖУ)
1 057
5
Началник на сектор
1 185
6
Началник на сектор в ЗЖУ
1 145
7
Началник на група
1 057
8
Разузнавач ІV степен
991
9
Разузнавач V степен
963
10
Разузнавач VІ степен
945
11
Полицейски инспектор ІV степен
991
12
Полицейски инспектор V степен
963
13
Полицейски инспектор VІ степен
945
VI.
Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ (СОВН)
 
1
Началник на СОВН
1 464
2
Заместник-началник на СОВН
1 361
3
Началник на сектор
1 295
4
Началник на група
1 120
5
Старши пилот
1 120
6
Пилот
1 028
7
Борден инженер ІII степен
1 013
8
Борден инженер ІV степен
968
9
Борден инженер V степен
941
10
Борден инженер VІ степен
927
VII.
Регионални дирекции „Гранична полиция“ (РДГП)
 
1
Директор
1 544
2
Заместник-директор
1 387
3
Началник на база граничнополицейски кораби (БГПК) – Созопол
1 373
4
Началник на сектор
1 185
5
Началник на (БГПК – Видин)
1 185
6
Заместник-началник (БГПК – Созопол)
1 185
7
Заместник-началник (БГПК – Видин)
1 145
8
Началник на група кораби
1 145
9
Началник на група
1 057
10
Командир на кораб над 100 БРТ (бруто регистър тона)
1 145
11
Командир на кораб до 100 БРТ
1 057
12
Главен щурман
1 155
13
Старши щурман
1 089
14
Разузнавач ІV степен
991
15
Разузнавач V степен
963
16
Разузнавач VІ степен
945
17
Полицейски инспектор ІV степен
991
18
Полицейски инспектор V степен
963
19
Полицейски инспектор VІ степен
945
VIII.
Гранични полицейски управления (ГПУ)
 
1
Началник I степен (ГПУ)
1 373
2
Заместник-началник I степен (ГПУ)
1 185
3
Началник II степен (ГПУ)
1 178
4
Началник на сектор (ГПУ)
1 155
5
Началник I степен на Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП)
1 185
6
Заместник-началник I степен (ГКПП)
1 155
7
Началник II степен (ГКПП)
1 057
8
Заместник-началник II степен (ГКПП)
1 045
9
Началник на група
1 057
10
Началник III степен (ГКПП)
1 025
11
Началник на смяна (ГКПП)
1 057
12
Разузнавач V степен
963
13
Разузнавач VІ степен
945
14
Полицейски инспектор V степен
963
15
Полицейски инспектор VІ степен
945
ІX.
Регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН)
 
1
Директор (РДПБЗН І степен)
1 387
2
Директор (РДПБЗН ІІ степен)
1 373
3
Директор (РДПБЗН ІІІ степен)
1 361
4
Началник на сектор
1 185
5
Началник на група
1 057
6
Инспектор ІV степен
991
7
Инспектор V степен
963
8
Инспектор VІ степен
945
9
Инспектор по ЗН ІV степен
966
10
Инспектор по ЗН V степен
938
11
Инспектор по ЗН VІ степен
927
X.
Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ към РДПБЗН
 
1
Началник (РСПБЗН І степен)
1 178
2
Началник (РСПБЗН ІІ степен)
1 168
3
Началник (РСПБЗН ІІІ степен)
1 155
4
Началник на група
1 057
5
Началник на участък
1 057
6
Инспектор V степен
963
7
Инспектор VІ степен
945
8
Инспектор по ЗН V степен
938
9
Инспектор по ЗН VІ степен
927
XІ.
Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)
 
1
Директор
1 614
2
Заместник-директор
1 526
3
Началник на отдел
1 373
4
Заместник-началник на отдел
1 242
5
Началник на сектор
1 208
6
Началник на група
1 099
7
Старши оперативен дежурен
1 099
8
Старши разследващ полицай
1 042
9
Разследващ полицай
967
10
Младши разследващ полицай
945
11
Разузнавач ІII степен
1 042
12
Разузнавач ІV степен
995
13
Разузнавач V степен
967
14
Разузнавач VІ степен
945
15
Полицейски инспектор ІII степен
1 042
16
Полицейски инспектор ІV степен
995
17
Полицейски инспектор V степен
967
18
Полицейски инспектор VІ степен
945
XІІ.
Районни управления (РУ) към СДВР
 
1
Началник
1 382
2
Заместник-началник
1 373
3
Началник на сектор
1 208
4
Началник на участък
1 122
5
Началник на група
1 099
6
Старши разследващ полицай
1 042
7
Разследващ полицай
967
8
Младши разследващ полицай
945
9
Разузнавач ІV степен
995
10
Разузнавач V степен
967
11
Разузнавач VІ степен
945
12
Полицейски инспектор ІV степен
995
13
Полицейски инспектор V степен
967
14
Полицейски инспектор VІ степен
945
XIII.
Областни дирекции на МВР (ОДМВР)
 
1
Директор I степен
1 542
2
Директор IІ степен
1 513
3
Директор IІІ степен
1 464
4
Заместник-директор I степен
1 387
5
Заместник-директор II степен
1 373
6
Заместник-директор IІІ степен
1 361
7
Началник на отдел
1 323
8
Началник на сектор
1 185
9
Началник на група
1 057
10
Разузнавач ІV степен
991
11
Разузнавач V степен
963
12
Разузнавач VІ степен
945
13
Полицейски инспектор ІV степен
991
14
Полицейски инспектор V степен
963
15
Полицейски инспектор VІ степен
945
16
Стажант
756
XIII.1.
Отдел „Разследване“
 
1
Началник на отдел
1 323
2
Началник на сектор
1 185
3
Главен разследващ полицай
1 185
4
Старши разследващ полицай в ОДМВР
991
5
Старши разследващ полицай в РУ
978
6
Разследващ полицай в ОДМВР
963
7
Разследващ полицай в РУ
963
8
Младши разследващ полицай
945
XIV.
Районни управления към ОДМВР
 
1
Началник I степен
1 178
2
Началник ІІ степен
1 168
3
Началник IІІ степен
1 155
4
Началник на сектор
1 145
5
Началник на група
1 057
6
Началник на участък
1 057
7
Разузнавач V степен
963
8
Разузнавач VІ степен
945
9
Полицейски инспектор V степен
963
10
Полицейски инспектор VІ степен
945
XV.
Специализиран отряд за борба с тероризма (СОБТ)
 
1
Командир
1 614
2
Заместник-командир
1 509
3
Началник на отдел
1 486
4
Началник на сектор
1 334
5
Началник на група
1 147
6
Разузнавач I степен
1 245
7
Разузнавач II степен
1 134
8
Разузнавач ІII степен
1 056
9
Разузнавач ІV степен
1 020
10
Разузнавач V степен
991
11
Разузнавач VІ степен
945
XVI.
Tериториални звена в страната на СОБТ
 
1
Началник на сектор
1 185
2
Началник на група
1 057
3
Разузнавач ІV степен
991
4
Разузнавач V степен
963
5
Разузнавач VІ степен
945
XVII.
Дирекция „Вътрешна сигурност“
 
1
Директор
1 614
2
Заместник-директор
1 509
3
Началник на отдел
1 486
4
Началник на сектор
1 334
5
Началник на група
1 147
6
Разузнавач I степен
1 245
7
Разузнавач II степен
1 134
8
Разузнавач ІII степен
1 056
9
Разузнавач ІV степен
1 020
10
Разузнавач V степен
 991
11
Разузнавач VІ степен
945
12
Полицейски инспектор I степен
1 245
13
Полицейски инспектор II степен
1 134
14
Полицейски инспектор ІII степен
1 056
15
Полицейски инспектор ІV степен
1 020
16
Полицейски инспектор V степен
991
17
Полицейски инспектор VІ степен
945
XVIІI.
Дирекция „Миграция“ (ДМ)
 
1
Директор
1 614
2
Заместник-директор
1 509
3
Началник на отдел
1 486
4
Началник на сектор
1 334
5
Началник на група
1 147
6
Полицейски инспектор I степен
1 245
7
Полицейски инспектор II степен
1 134
8
Полицейски инспектор ІII степен
1 056
9
Полицейски инспектор ІV степен
1 020
10
Полицейски инспектор V степен
991
11
Полицейски инспектор VІ степен
945
XIX.
ДМ, специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) –  София
 
1
Началник на отдел
1 373
2
Началник на сектор
1 208
3
Началник на група
1 099
4
Полицейски инспектор ІII степен
1 042
5
Полицейски инспектор ІV степен
995
6
Полицейски инспектор V степен
967
7
Полицейски инспектор VІ степен
945
XX.
ДМ, СДВНЧ – Любимец
 
1
Началник на отдел
1 323
2
Началник на сектор
1 185
3
Началник на група
1 057
4
Полицейски инспектор ІV степен
991
5
Полицейски инспектор V степен
963
6
Полицейски инспектор VІ степен
945
XXI.
Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС)
 
1
Директор
1 614
2
Началник на отдел
1 486
3
Началник на сектор
1 334
4
Задграничен представител I степен
1 295
5
Началник на група
1 147
6
Задграничен представител II степен
1 215
7
Разузнавач I степен
1 245
8
Разузнавач II степен
1 134
9
Разузнавач ІII степен
1 056
10
Разузнавач ІV степен
1 020
11
Разузнавач V степен
991
12
Разузнавач VІ степен
945
XXII.
Дирекция „Инспекторат“
 
1
Директор
1 578
2
Заместник-директор
1 475
3
Началник на отдел
1 438
4
Държавен инспектор
1 305
5
Главен инспектор
1 215
6
Старши инспектор
1 106
ХXIII.
Институт по психология (ИП)
 
1
Началник на отдел
1 438
2
Началник на сектор
1 295
3
Специалист I степен
1 215
4
Специалист II степен
1 106
5
Специалист III степен
1 028
6
Специалист ІV степен
999
7
Специалист V степен
966
8
Специалист VІ степен
927
ХXIV.
ИП (структурни звена със седалище в страната)
 
1
Началник на сектор
1 157
2
Специалист ІV степен
966
3
Специалист V степен
938
4
Специалист VІ степен
927
ХXV.
Академия на МВР
 
1
Ректор
1 533
2
Заместник-ректор
1 460
3
Декан
1 438
4
Заместник-декан
1 422
5
Ръководител на катедра
1 295
6
Професор
1 348
7
Доцент
1 295
8
Главен асистент
1 215
9
Асистент
1 106
10
Старши преподавател
1 215
11
Преподавател
1 106
12
Главен инструктор в Център за бойна подготовка и спорт (ЦБПС)
1 215
13
Старши инструктор (ЦБПС)
1 106
XXVI.
Центрове за специализация и професионална подготовка (ЦСПП)
 
1
Директор (ЦСПП)
1 290
2
Заместник-директор (ЦСПП)
1 128
3
Ръководител на секция
1 095
4
Старши преподавател
1 028
5
Преподавател
991

§ 3. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2
Б. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжностни наименования
Основно месечно възнаграждение (в лв.)  до момента
1
Началник на противопожарен участък
737
2
Началник на дежурна смяна в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на селението“ (ГДПБЗН)
737
3
Главен боцман
737
4
Командир на кораб до 20 бруто регистър тона
737
5
Командир на отделение
737
6
Командир на екип (ГДПБЗН)
737
7
Младши експерт
737
8
Младши разузнавач
737
9
Младши полицейски инспектор
737
10
Младши оперативен дежурен
737
11
Младши инструктор
737
12
Борден техник
728
13
Младши инспектор І степен (ГДПБЗН)
737
14
Старши полицай
728
15
Старши пожарникар
728
16
Старши пожарникар/старши спасител
728
17
Старши спасител (ГДПБЗН)
728
18
Младши инспектор ІІ степен (ГДПБЗН)
728
19
Младши автоконтрольор I степен
728
20
Водач на оперативен автомобил I степен
728
21
Водач на специален автомобил I степен (ГДПБЗН)
728
22
Полицай
717
23
Пожарникар
717
24
Пожарникар/спасител
717
25
Младши инспектор ІІІ степен (ГДПБЗН)
717
26
Спасител (ГДПБЗН)
717
27
Младши автоконтрольор IІ степен
717
28
Водач на оперативен автомобил IІ степен
717
29
Водач на специален автомобил IІ степен (ГДПБЗН)
717
30
Стажант
574

§ 4. Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6
В. ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Длъжностни наименования
Код по Националната класификация на професиите и длъжностите
Заплата за длъжност
начална
максимална
I.
РЪКОВОДНИ, АНАЛИТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
I.1.
Образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър; образователно-квалификационна степен доктор
 
 
 
 
1
Парламентарен секретар
1112
7049
652
1 809
2
Съветник, министър
2422
6049
652
1 762
3
Експерт, кабинета на министър
2422
6050
652
1 620
4
Главен експерт/помощник, главен секретар на МВР
2422
6041
652
1 248
5
Директор, институт
1223
7003
652
1 600
6
Заместник-директор, институт
1223
7004
652
1 497
7
Началник-клиника
1342
7010
652
1 245
8
Ръководител, катедра
1345
9012
652
947
9
Професор
2422
7083
652
1 107
10
Професор, висше училище
2310
7005
652
1 107
11
Доцент
2422
7082
652
1 046
12
Доцент, висше училище
2310
7004
652
1 046
13
Управител, лечебно заведение
1342
7003
652
1 179
14
Началник-сектор
1219
6019
652
1 317
15
Лекар/заместник-началник клиника
2211
7001
652
1 142
16
Главен асистент
2422
7080
652
910
17
Главен асистент, висше училище
2310
7003
652
910
18
Асистент
2422
7081
652
838
19
Асистент, висше училище
2310
7002
652
838
20
Старши преподавател, висше училище
2310
7007
652
910
21
Преподавател, висше училище
2310
6001
652
866
22
Преподавател/Център за професионално обучение
2320
5009
652
866
23
Началник, строителен обект
1323
7006
652
802
24
Ръководител, група
1219
5012
652
1 142
25
Лекар, началник-отделение
1342
7011
652
1 018
26
Лекар/началник операционен блок
2211
7001
652
1 018
27
Лекар/заместник-началник отделение
2211
7001
652
1 002
28
Лекар/професор
2211
7001
652
1 107
29
Лекар/началник на кабинет
2211
7001
652
1 002
30
Лекар/завеждащ медицинска служба
2211
7001
652
1 018
31
Лекар
2211
7001
652
999
32
Лекар/председател на регионална експертно-лекарска комисия (РЕЛК)
2211
7001
652
1317
33
Лекар по дентална медицина
2261
7001
652
999
34
Лекар, специализант
2212
7081
652
999
35
Фармацевт-магистър, ръководител на аптека
1342
7020
652
830
36
Фармацевт-магистър
2262
7003
652
830
37
Служител, сигурност на информацията
2422
7065
652
830
38
Главен счетоводител
2411
6002
652
812
39
Заместник главен счетоводител
2411
6003
652
792
40
Финансов контрольор
2411
6012
652
866
41
Главен юрисконсулт
2611
7022
652
866
42
Старши юрисконсулт
2611
7023
652
838
43
Юрисконсулт
2611
7021
652
784
44
Младши юрисконсулт
2611
7024
652
784
45
Главен експерт
2422
6041
652
866
46
Експерт
2422
6056
652
838
47
Главна медицинска сестра
1342
6012
652
812
48
Старша медицинска сестра
1342
6013
652
802
49
Старша акушерка
1342
6017
652
802
50
Старши рехабилитатор
1342
6019
652
802
51
Старши медицински лаборант
1342
6015
652
802
52
Старши рентгенов лаборант
1342
6014
652
802
53
Кинезитерапевт
2264
6004
652
999
54
Технически ръководител, строителство
3123
3001
652
802
55
Главен специалист
3359
3026
652
802
56
Биолог
2131
6006
652
784
57
Инженер, енергетик
2151
6002
652
784
58
Управител/културни дейности
1120
7023
652
784
59
Икономист, финанси
2631
6024
652
784
60
Инженер, инвеститорски контрол
2142
6004
652
784
61
Инженер, електроник
2152
6004
652
784
62
Инженер, телекомуникация
2153
6003
652
784
63
Инженер, конструктор
2144
6042
652
784
64
Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура
2144
6018
652
784
65
Инженер, производство
2141
6001
652
784
66
Инспектор, технически надзор
3123
3002
652
784
67
Инспектор/организация на строителството
3343
3005
652
784
68
Инспектор, обществено хранене
3359
3015
652
784
69
Икономист, плановик
2631
6026
652
784
70
Преводач
2643
6006
652
784
71
Психолог
2634
6001
652
784
72
Редактор, книги
2641
6008
652
784
73
Програмист, бази данни
2521
6005
652
784
74
Системен администратор
2522
6001
652
784
75
Стоковед
4321
2018
652
784
76
Химик
2113
6001
652
784
77
Физик
2111
6005
652
784
78
Инспектор/експлоатация на авиационна техника
3343
3005
652
784
79
Инженер, електрически машини и апарати
2151
6008
652
784
80
Инженер, корабни машини и механизми
2144
6026
652
784
81
Организатор обучение/Академия на МВР
2424
6004
652
784
82
Инженер, хидролог
2142
6001
652
784
83
Инженер, водоснабдяване и канализация
2142
6002
652
784
84
Инженер, строителен
2142
6012
652
784
85
Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи
2144
6030
652
784
86
Инженер, химик
2145
6001
652
784
87
Коректор
4413
6005
652
784
88
Счетоводител
2411
6004
652
784
89
Специалист/държавни имоти
3343
3008
652
784
90
Специалист/информационни източници
3343
3008
652
784
91
Специалист/ценообразуване в Капитално строителство
3343
3008
652
784
92
Специалист/почивно дело
3343
3008
652
784
93
Специалист/по щата и регистрация на моторни превозни средства (МПС)
3343
3008
652
784
94
Специалист/обществено хранене
3343
3008
652
784
95
Специалист/вещево осигуряване
3343
3008
652
784
96
Уредник, музей/МВР
2621
6004
652
784
97
Диригент
2652
7011
652
784
I.2.
Образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по:
 
 
 
 
1
Библиотекар
2622
5001
652
715
2
Инструктор, обучение на водачи на МПС
5165
5001
652
715
3
Фелдшер
2240
3001
652
710
4
Инструктор, диетично хранене
2265
3002
652
710
5
Помощник-фармацевт
3213
5001
652
710
6
Главна медицинска сестра
1342
6012
652
715
7
Старша медицинска сестра
1342
6013
652
715
8
Медицинска сестра
2221
5001
652
710
9
Старша акушерка
1342
6017
652
715
10
Акушерка
2222
5001
652
710
11
Старши рехабилитатор
1342
6019
652
715
12
Рехабилитатор
2264
5001
652
710
13
Старши медицински лаборант
1342
6015
652
715
14
Медицински лаборант
3212
5012
652
710
15
Старши рентгенов лаборант
1342
6014
652
715
16
Рентгенов лаборант
3211
3001
652
710
17
Медицински секретар
3344
3001
652
710
ІІ.
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
II.1.
Първа група
 
 
 
 
1
Техник, строителство и архитектура
3112
3009
510
635
2
Технически ръководител, строителство
3123
3001
510
635
II.2.
Втора група
 
 
 
 
1
Техник, инвеститорски контрол
3112
3007
510
572
2
Инспектор, контрол на общоопасни средства
3119
3048
510
572
3
Техник, гражданско строителство (конструктор)
3112
3004
510
572
4
Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
3115
3045
510
572
5
Техник, механик/дозиметрични прибори
3115
3004
510
572
6
Техник, механик/организационна техника и технически средства
3115
3004
510
572
7
Техник, механик/технически контрол на МПС
3115
3004
510
572
8
Техник, производствени резултати
3119
3010
510
572
9
Организатор/въоръжението
3343
3007
510
572
10
Организатор/вещево осигуряване
3343
3007
510
572
11
Организатор/финансиране на строителството
3343
3007
510
572
12
Счетоводител
2411
6004
510
572
13
Техник, асансьорна техника
3113
3002
510
572
14
Техник, електронна техника
3114
3007
510
572
15
Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
3115
3039
510