Министерски съвет
брой: 20, от дата 17.3.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 52 от 9 март 2015 г. за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 9 МАРТ 2015 Г.
за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г., бр. 19 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 13 и 67 от 2009 г.; Решение № 9757 на Върховния административен съд от 2009 г. – бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г. и бр. 17 и 55 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 4 се изменя така:
„(4) Заявленията по ал. 1 и 3 се подават лично от лицата в избрано от тях териториално поделение на Националния осигурителен институт.“
§ 2. В чл. 3, ал. 6, изречение второ думата „календарни“ се заменя с „работни“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „въз основа на данните от декларацията по чл. 1, ал. 4“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При промяна на банковата сметка лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5 в срок до 7 работни дни.“
§ 4. В чл. 15 ал. 1 се изменя така:
„(1) За изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от починал безработен всеки от наследниците подава до ТП на НОИ заявление по образец съгласно приложение № 6, към което се прилага удостоверение за наследници. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, заявленията се подават от законния им представител.“
§ 5. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
Вх. № ......../20........г.                   ДО
                                        ДИРЕКТОРА НА
                                        ТЕРИТОРИАЛНОТО
                                        ПОДЕЛЕНИЕ НА
                                        НАЦИОНАЛНИЯ
                                        ОСИГУРИТЕЛЕН
                                        ИНСТИТУТ
                                        ГР. ……………………………….
З А Я В Л Е Н И Е
за отпускане на парично обезщетение за безработица
на основание чл. 54а КСО
От .................................................. ................…...................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ...................................................................
Адрес за кореспонденция .............……….........................................…........................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет .................…….........................
....................................................................................................………….......................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица.
ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Правоотношението ми с .......................................................................................................................
                                            (наименование на осигурителя, адрес и ЕИК)
е прекратено, считано от ..................................................................
                                               (дд/мм/гггг)
2. Имам регистрация като безработно лице в Агенцията по заетостта.
3. Имам завършена образователна степен .................................... в областта на ........................ науки.
4. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава.
5. Не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или за ранно пенсиониране в Република България или пенсия за старост в друга държава.
6. Не получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването за периода
от .................................              до ……………….…………………
     (дд/мм/гггг)                            (дд/мм/гггг)
7. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа съгласно нормативен акт за периода
от .........………..............         до ..............................
         (дд/мм/гггг)                                (дд/мм/гггг)
8. Не получавам/получил съм парично обезщетение за безработица
в ..............................................................................................................................
                                (посочва се държавата)
      за периода от .......................         до …………......................
(дд/мм/гг)                               (дд/мм/гг)
9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN…..........………………………., BIC……………………, при банка ....................................................................
Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението № ...............
3. Документ/и, удостоверяващ/и общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.
4. Други ..................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В срок 7 работни дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица – приложение № 5 към чл. 3 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения при безработица. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административно­наказателна отговорност по чл. 349 КСО.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ...........................                        Подпис: ...............
Гр. (с.) .......................    “
§ 6. Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3
Вх. № ......../20........г.                   ДО
                                        ДИРЕКТОРА НА
                                        ТЕРИТОРИАЛНОТО
                                        ПОДЕЛЕНИЕ НА
                                        НАЦИОНАЛНИЯ
                                        ОСИГУРИТЕЛЕН
                                        ИНСТИТУТ
                                        ГР. ……………………………….
З А Я В Л Е Н И Е
за отпускане на парично обезщетение за безработица
на основание чл. 230 и/или чл. 231 ЗОВСРБ
От ..................................................................................................................
                 (име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ .............................................................................................................
Адрес за кореспонденция .............………..............................................................
                                          (град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ......................................
....................................................................................................…………….........................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица.
1. Правоотношението ми с .....................................................................................................................
                                                         (наименование на осигурителя, адрес и ЕИК)
е прекратено, считано от ..................................................................
                                                 (дд/мм/гггг)
2. Имам регистрация като безработно лице в Агенцията по заетостта.
3. Имам завършена образователна степен ................................. в областта на ........................... науки.
4. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава.
5. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN …..........………………………., BIC……………………, при банка ......................................................................
Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението № .................
3. Удостоверение от командира (началника) на военното формирование, в което е преместен военнослужещият, за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия).
4. Копие от удостоверението за сключен граждански брак.
5. Оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ/постоянен адрес за лицата (съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място).
6. Други .........................................................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В срок 7 работни дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица – приложение № 5 към чл. 3 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ...........................                        Подпис: ...............
Гр. (с.) .......................    “
§ 7. Приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 се отменя.
§ 8. Приложение № 5 към чл. 3 се изменя така:
„Приложение № 5 към чл. 3
Вх. № ......../20........г.                   ДО
                                        ДИРЕКТОРА НА
                                        ТЕРИТОРИАЛНОТО
                                        ПОДЕЛЕНИЕ НА
                                        НАЦИОНАЛНИЯ
                                        ОСИГУРИТЕЛЕН
                                        ИНСТИТУТ
                                        ГР. ……………………………….
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица
От ...............................................................................................................................
                 (име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ...................................................................
Адрес за кореспонденция .............……….........................................….............................
                                              (град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ......................................
....................................................................................................……….................................
Във връзка с изплащане на парично обезщетение за безработица ДЕКЛАРИРАМ за настъпване на следните обстоятелства:
1. Упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава, считано
от ...............................
       (дд/мм/гггг)
2. Правоотношението ми с ...............................................................................................................……....
                                                       (наименование на осигурителя, адрес и ЕИК)
е прекратено считано от ......................................................................
                                                     (дд/мм/гггг)
3. Регистрацията ми като безработен в Агенцията по заетостта или службата по заетостта на друга държава е прекратена/нова считано
от ...............................
        (дд/мм/гггг)
4. Придобил съм право на пенсия за ................................................................................. считано
                                                             (посочва се видът на пенсията)
        от ..................................      в Република България/пенсия за старост в друга държава –  ….…………...........................................
      (дд/мм/гггг)                                                                                                                    (посочва се държавата)
5. Получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването за периода
от .................................    до …………….……..………….
    (дд/мм/гггг)                             (дд/мм/гггг)
6. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа съгласно нормативен акт за периода
от .........….............     до ...............................
    (дд/мм/гггг)                       (дд/мм/гггг)
7. Договорът за военна служба на съпруга/съпругата ми е прекратен считано
от ...........................
        (дд/мм/гггг)
8. Съпругът/съпругата ми се е завърнал/завърнала от международна операция или мисия
на ...................…….
    (дд/мм/гггг)
9. Подал съм заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица в ..........…......................................................  на ..........................
                                                                                                                                            (посочва се държавата)                           (дд/мм/гггг)
10. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е IBAN ……………............................………, BIC…..….............…..……., при банка .........................................................................................
11. Други ...............................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва настъпилото обстоятелство и се попълват съответните данни. Ненужното се зачертава.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. За деклариране на неверни данни нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО и наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
Дата ...........................                     Декларатор: .......................
Гр. (с.) .......................                                            (подпис)
§ 9. Приложение № 6 към чл. 15, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 6 към чл. 15, ал. 1
Вх. № ......../20........г.                   ДО
                                        ДИРЕКТОРА НА
                                        ТЕРИТОРИАЛНОТО
                                        ПОДЕЛЕНИЕ НА
                                        НАЦИОНАЛНИЯ
                                        ОСИГУРИТЕЛЕН
                                        ИНСТИТУТ
                                        ГР. ……………………………….
З А Я В Л Е Н И Е
за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице
От ....................................................................................................................
                                (име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ....................................................................
Адрес за кореспонденция .............……….........................................…................................................................
                                         (град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет .................……........................................
....................................................................................................………………...........................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на:
1. Наследник на .....................................................................................................................................
                                   (име, презиме, фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛНЧ .................................., починал на ........................................
                                                                              (дд/мм/гггг)
2. Законен представител на малолетното/непълнолетното ми дете...............................................................................................................,
                                                                                                                 (име, презиме, фамилия на детето)
ЕГН/ЛНЧ ..................................................................,
наследник на ...............................................................,
                    (име, презиме, фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛНЧ ...................................................................,
починал на .........................   
                     (дд/мм/гггг)
да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение за безработица, отпуснато от ТП на НОИ гр. ...........................
Забележка. Където е необходимо, се попълват съответните данни.
ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Не съм направил отказ от наследство по реда на Закона за наследството.
2. Личната ми банкова сметка за изплащане на сумата е IBAN ……………….........….......……………, BIC …………………., при банка ........................................
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал на удостоверение за наследници № ................................................. от ............................
                                                                     (дд/мм/гггг)
(представя се поне от един от наследниците).
3. Други ..................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ...........................                        Подпис: ...............
Гр. (с.) .......................“
Заключителни разпоредби
§ 10. В Постановление № 94 на Министерския съвет от 2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и на безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии (обн., ДВ, бр. 39 от 2010 г.; изм. бр. 97 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 думите „чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване“ се заменят с „Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава“.
2. В чл. 5:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 думите „чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване“ се заменят с „Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава“;
бб) в т. 3 думите „потвърдено с уведомление от Агенцията по заетостта до Националния осигурителен институт“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „7-дневен срок“ се заменят със „срок 7 работни дни“.
3. В чл. 8 думите „чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване“ се заменят с „Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава“ и думите „7-дневен срок“ се заменят със „срок 7 работни дни“.
§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 59.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1727