Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
брой: 20, от дата 17.3.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.87


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

 

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2013 г., бр. 15, 56 и 71 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 23 ал. 3 се изменя по следния начин:
„(3) Докладът за резултатите и цялата документация от проверката се представят на комисията в тридневен срок от изтичане на срока по чл. 22, ал. 5.“
§ 2. В чл. 30 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Комисията при осъществяване на своите функции и правомощия се подпомага от специализирана и обща администрация, която е организирана в две дирекции, и от служители, пряко подчинени на председателя.
(2) Общата численост на администрацията е 28 щатни бройки, разпределени по структурни звена и длъжности съгласно приложението.“
§ 3. Създават се нови чл. 35а и чл. 35б със следното съдържание:
„Чл. 35а. Държавен експерт „Методология“ e на пряко подчинение на председателя и осъществява следните дейности:
1. участва в разработването на методически указания, инструкции, наръчници и други вътрешни актове на комисията във връзка с осъществявания надзор над регистрираните одитори;
2. осъществява последващ контрол по качеството на дейността на инспекторите в комисията;
3. изготвя материали и участва в обучението за повишаване на квалификацията на служителите от администрацията, когато се касае за въпроси от неговата компетентност;
4. изготвя становища във връзка с методологията на инспекционната дейност на комисията;
5. изготвя становища по предложените за утвърждаване от комисията материали на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
6. изготвя материали за заседания на комисията и участва в тях, когато в дневния ред са включени въпроси от компетентността на съответната дирекция, включително като дава становища;
7. изработва проекти на нормативни и вътрешни актове по отношение на инспекционната дейност;
8. оказва методологична помощ на инспекторите при осъществяване на тяхната дейност.
Чл. 35б. Експерт „Анализ и оценка на риска“ е на пряко подчинение на председателя и изпълнява следните дейности:
1. планиране и въвеждане на методологичната рамка на цялостния процес по управление на рисковете при извършването на проверки за контрол върху качеството на дейността на регистрираните одитори;
2. процеси по идентифициране, анализ, оценка и определяне на реакция спрямо установените рискове, които могат да повлияят при извършването на проверки за контрол върху качеството на дейността на регистрираните одитори;
3. участие в разработването и поддържането на риск-регистър, включващ установените рискове, свързани с проверки за контрол върху качеството на дейността на регистрираните одитори, както и резултатите от техния анализ и оценка;
4. наблюдение и анализ на пазара на одитни услуги по отношение системния риск, произтичащ от високата концентрация;
5. прилагане на иконометрични и статистически модели в практически изследвания, както и използването на софтуерни продукти за иконометричен и статистически анализ.“
§ 4. В преходните и заключителните разпоредби § 1 се изменя така:
„§ 1. Правилникът е приет на основание чл. 35г, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит на заседание на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, проведено на 6.07.2012 г., и изменен с Решение № 66 на КПНРО от заседание, проведено на 12.03.2013 г., Решение № 25 на КПНРО от заседание, проведено на 11.02.2014 г., Решение № 80 на КПНРО от заседание, проведено на 25.06.2014 г., Решение № 96 на КПНРО от заседание, проведено на 12.08.2014 г., и Решение № 31 на КПНРО от заседание, проведено на 24.02.2015 г.“
§ 5. В приложението към чл. 30, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Числото „26“ става „28“.
2. Създават се нови т. 4 и 5:
„4. държавен експерт „Методология“ – 1;
5. експерт „Анализ и оценка на риска“ – 1.“
За председател: Огнян Симеонов
1698