Министерски съвет
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 200 от 6 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 6 ЮНИ 2024 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 40 000 000 лв. по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г. за придобиване на боеприпаси и горива за бойна подготовка по чл. 1, ал. 5, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на отбранителните способности“ и бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 4. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3785