Министерски съвет
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 199 от 6 юни 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 6 ЮНИ 2024 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г., бр. 17 и 54 от 2016 г., бр. 29 и 41 от 2017 г., бр. 21, 49 и 107 от 2018 г., бр. 40 и 62 от 2019 г., бр. 74 от 2020 г., бр. 37 и 67 от 2021 г., бр. 36, 44 и 66 от 2022 г. и бр. 30 от 2024 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 92 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 изречение първо се отменя.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 2. В чл. 92а, ал. 1 изречение второ се отменя.
§ 3. В чл. 92б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „(дружеството)“ се добавя „с акт на Министерския съвет“ и думите „за срок 10 години“ се заменят със „за срок 15 години“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Възлагането на обществената услуга по ал. 1 и компенсирането на дейността по изплащане на пенсиите се извършват при спазване на приложимите правила за държавните помощи и съгласно акта на Министерския съвет за възлагане на услугата.
Преходна разпоредба
§ 4. До приемането на акта за възлагане на услугата по чл. 92б на „Български пощи“ЕАД, дружеството извършва обществената услуга по изплащане на пенсии по досегашния ред.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3784