Министерски съвет
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 196 от 6 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2024 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 6 ЮНИ 2024 Г.
за одобряване на допълнителни разходи за 2024 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи за 2024 г. в размер 43 249 942 лв. за възстановяване на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавните училища, прилагащи делегиран бюджет.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 34 632 325 лв.;
2. по бюджета на Министерството на културата – 7 455 999 лв.;
3. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 1 161 618 лв.
Чл. 2. Допълнителните разходи по чл. 1 да се осигурят за сметка на предвидените за целта разходи по централния бюджет за 2024 г. в размер 13 000 000 лв. и 30 249 942 лв. за сметка на преструктуриране на разходи/трансфери в централния бюджет за 2024 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ с 15 507 213 лв., бюджетна програма „Училищно образование“ с 19 105 135 лв. и бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ с 19 977 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г. по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 27, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 6. Първостепенните разпоредители с бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършат произтичащите промени по съответните бюджети за 2024 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 282, ал. 24, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на младежта и спорта и на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3781