Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Агенцията за малките и средните предприятия на Монголия

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
МЕМОРАНДУМ
за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Агенцията за малките и средните предприятия на Монголия
(Одобрен с Решение от Протокол № 51 от 8 ноември 2023 г. на Министерския съвет.
В сила от датата на подписването – 21 май 2024 г.)
С цел насърчаване на търговското и инвестиционното сътрудничество между предприятията и в частност малките и средните предприятия (МСП) от България и малките и средните предприятия от Монголия Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Република България, и Агенцията за малките и средните предприятия (АМСП), Монголия (назовавани по-долу „страните“), при спазване на принципите на равнопоставеност и взаимна полза, сключиха настоящия Меморандум, като се споразумяха за следното:
Точка 1
Страните взаимно ще поддържат постоянен и тесен контакт, като си предоставят една на друга информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиции и икономическо сътрудничество, както и ще си обменят публикации.
Точка 2
Страните взаимно ще си предлагат и предоставят една на друга възможности или партньори в посока насърчаване търговията и инвестиционното сътрудничество. Страните ще насърчават и подпомагат предприятията, особено МСП от техните държави, да установяват и поддържат различни форми на сътрудничество със съответните партньори от другата държава за насърчаване развитието на сътрудничеството между страните по договора.
Точка 3
Страните признават, че развитието на МСП е от голямо значение за повишаване на заетостта, насърчаване на икономическото развитие и допринася за конкурентоспособен растеж. Страните се съгласяват да насърчават взаимния обмен и сътрудничество между МСП от двете държави, особено в следните области:
А) Обмен на информация по отношение на политики и мерки, предприети от всяко от двете правителства, за насърчаване на МСП.
Б) Обмен на опит при организиране и управление на дейностите по предоставяне на услуги за МСП.
В) Обмен на съответни публикации (публикувани от тях самите) или предоставяне на информация за интернет страници на съответните органи или организации в техните страни с цел предоставяне на информация за МСП от двете страни.
Г) Организиране на семинари, търговски панаири, изложения и други промоционални дейности, като бизнес мисии, B2B събития за засилване на обмена и сътрудничеството между МСП от двете държави, което ще бъде обект на допълнителна уговорка.
Точка 4
4.1. Страните се задължават да предоставят необходимите условия, когато канят предприемачи от другата страна на посещение, в рамките на икономически мисии, свързани с изпълнение на проекти.
4.2. Разходите по посещението на представители на всяка страна по Меморандума трябва да бъдат покрити от страната, изпращаща делегацията, освен ако не е договорено друго.
4.3. Разходите, направени във връзка с изпълнението на този Меморандум за разбирателство, ще бъдат поети от всяка от договарящите се страни в съответствие с наличните бюджети и разпоредбите на тяхното приложимо национално законодателство.
Точка 5
Страните се задължават да обменят редовно информация за търговски панаири, изложения и други значими събития от тяхната компетентност.
Точка 6
За осъществяване на сътрудничество по този Меморандум страните ще разработят и приемат план за действие („Пътна карта“), като ще посочат отговорните лица и сроковете.
Точка 7
7.1. Този Меморандум за разбирателство е сключен с оглед засилване и развитие на сътрудничеството между страните и не представлява споразумение, обвързващо държавите на страните по споразумението съгласно международното право. Разпоредбите на този Меморандум за разбирателство не могат да бъдат тълкувани и прилагани като създаващи правно обвързващи задължения между страните. За избягване на съмнение тук се посочва, че този Меморандум няма намерение да създава обвързващи правни задължения между страните.
7.2. Този Меморандум за разбирателство не възпрепятства никоя от договарящите се страни да сключи подобно споразумение с друга организация или институция. Всяко неудобство по отношение на тълкуването и прилагането на Меморандума за разбирателство може да бъде разрешено чрез консултации между договарящите се страни.
Подписан в гр. София, Република България, на 21 май две хиляди двадесет и четвърта година в два оригинални екземпляра на английски език, като всеки от тях е еднакво автентичен.

За Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия
на Република България:
Бойко Таков,
изпълнителен директор
За Агенцията за малките
и средните предприятия на Монголия:

Н.Пр. Лхагвасурен Саянаа,
извънреден и пълномощен посланик
на Монголия в Република България

3755